Cilt: 22 Sayı: 85, 27.01.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Derleme

Düzeltme

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler alanında yapılan bilimsel müspet çalışmaları yayınlayarak bilim insanlarına sunmayı, bilime katkı sağlamayı amaçlar.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Eğitim Bilimleri, İktisat, İşletme, Hukuk, Güzel Sanatlar, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi, İletişim Bilimleri gibi alanları kapsamaktadır.

Yayım talebiyle dergiye gönderilen makaleler editör tarafından iki hakeme(kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. veya 4. hakeme de gönderilebilir. ilgili alan editörü gönderilen makaleyi inceler. Yazım kurallarına uymayan çalışmalar düzeltilmesi amacıyla yazara geri gönderilebilir. Gönderilen makalelerin yayım süreci alan yoğunluğuna göre değişmektedir. Bununla beraber makalenin ilk teslim tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda yayımlanması beklenmemelidir. Yayın süreci ortala 9 ay sürebilmektedir.

1-Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.

2-Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekir.

3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

4-Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelenip "yayımlanabilir" raporu verildikten ve editörün onayından geçtikten sonra yayın için sıraya alınır. 

5-Hakem yada editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir. 

6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine  Abstract ı yabancı dil editörü gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

7-Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Word programında Times New Roman 12 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Öz ve Abstract 10 punto 1 satır aralığı, paragraf ilk satırı 0). Marj ayarları:üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, paragraf ilk satırı 1,25 cm içeriden verilmeli, paragraflararası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk. olmalıdır. Başlıklar önce 12nk, sonra 6nk olmalı. Paragraflar arasında boş satır verilmemeli.

8-Çalışmanın başına, en fazla 200 kelimeden oluşan Öz ve Anahtar Kelimeler (Türkçe) ile Abstract ve Keywords (İngilizce) konulmalıdır. Ayrıca her yazar için eksiksiz adres bilgileri bulunmalıdır. Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmelidir. 

9-Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). 

10-  Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

11-Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), cilt, sayı, yıl biçiminde yapılması önerilir.

12-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

13-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.

14-Makale  tam metninde yazar bilgileri verilmemeli. Bu bilgiler Başlık Sayfasında(Makale künyesi) verilmeli. Çalışmada tamamlanmış bir tez çalışmasından yararlanılmışsa bu konudaki bilgi de makale künyesinde verilmeli, tam metinde verilmemelidir.

15- Gönderilecek çalışma aşağıdaki dosyalar ile birlikte yüklenmeli:

- Yazar isimsiz tam metin makale (dosya adı, yazar isimleri "ahmet-yilmaz.doc" gibi olmamalı, "esosder-tammetin.doc" yada "makale-tammetin.doc" gibi olabilir) *
- Makale künyesi ( Makale ismi,   her bir yazar için; yazar ismi, unvanı, kurum bilgileri, eposta adresi, Orcid numarası ve etik kurul izni gerektiren yazılarda izinle ilgili bilgiler) *
- Telif hakkı sözleşmesi *
- Benzerlik raporu (Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, benzerlik oranı %20’i aşmamalı ve raporun tamamı yüklenmeli). *
- Etik kurulu raporu(bkz. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/policy ) 

16-Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.

17- Her türlü iletişim için, info@esosder.org adresi kullanılabilir. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/policy

18- Makale katkı payı ve diğer konular için Dergi Hakkında ve Sık Sorulan Sorulara bakınız.

*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.

ETİK İLKELER

TR Dizin Etik İlkeler Akış Şeması için tıklayınız. 


Bilimsel Araştırma Etiği

Etik kurulu raporu için şu hususlar dikkate alınmalıdır:
Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar şöyledir:
Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar. Ayrıca; başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.
Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar Etik Kurulu Raporu için bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilirler.

YAYIN ETİĞİ
Yazar(lar);

Bilimsel araştırma ve yazım aşamasında çalışmaya herhangi bir katkısı olmayan kişiler, yazar olarak gösterilmemelidir.
Aynı yayını birden fazla dergiye göndermemelidir.
Yazar(lar)a, Lisansüstü tezlerden üretilen çalışmalarda Danışmanın ilk yazar olarak yer almaması (TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından) tavsiye edilmektedir.
Yazar(lar)a, Makale sonunda Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi (TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından) tavsiye edilmektedir.
Yazar(lar), etik sayılmayan davranışlar olarak belirtilen sorumsuz yazarlık, korsanlık, uydurmacılık, çoklu yayın, bölerek yayınlama, taraflı kaynak, taraflı yayın, insan-hayvan etiğine aykırılık gibi durumlardan kaçınmalıdır.
Yazar(lar), aday makalenin yazım aşamasında, dergide belirtilen atıf sistemine uygun hareket etmelidir.
Yayınlanmamış veya sunulmamış çalışmalar kaynak olarak gösterilmemelidir.
Herhangi bir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan veya kaynak gösterilmeden (intihal) yayımlanamaz.
Yazar(lar), -varsa- çalışmanın finansal kaynaklarını belirtmelidir.

Makalenin etik hususlara ilişkin durumu ve etik kurul izinleri ilgili makalenin yöntemler bölümünde açıkça belirtilmelidir.

EDİTÖR ETİĞİ
Editör(ler);
Hakemlere göndereceği tam metin makalede yazar(lar)ın isimlerinin olmamasına dikkat etmeli, yazar isimlerini hakemlere bildirmemelidir.
Aday makalenin konusuna uygun en az iki hakem atamakla yükümlüdür.
Kör hakemlik sürecini dikkate alarak hakem(ler) ve sorumlu yazar arasındaki iletişimi sağlamalıdır.
Hiçbir yazar ve hakem arasında ayrımcılık yapmadan ilişkilerini şeffaf ve objektif bir biçimde sürdürmelidir.
Bulundukları konumu kendi bireysel ve akademik çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır.
Ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.
Bilimsel araştırma, yayın ve hakem etiklerini de göz önünde bulundurmalıdır.


HAKEM ETİĞİ

Hakemler, mutlaka aday makalenin hitap ettiği alanlarda uzman kimseler olmalıdır.
Eleştirilerini objektif ve açık bir biçimde yapmalılar.
Hakemler değerlendirecekleri çalışmanın yazar(ların)ın isimlerini öğrenme talebinde bulunmamalı, çalışma metinlerinin kişiye özel olduğu göz önünde bulundurularak üçüncü şahıslarla paylaşılmamalı.
Değerlendirme sürecindeki aday makaleden kendi çalışmaları için bilgi aktarımı yapmamalı, herhangi bir akademik/kişisel çıkar gözetmemelidir.
Ret verecekleri aday makaleler için ret gerekçelerini açık ve ayrıntılı biçimde bildirmelidir.
Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarını da göz önünde bulundurmalıdır.
Hakemler değerlendirme raporuna mutlaka ünvan ve isimlerini belirtmelidir.

Gönderilen çalışma için (çalışmanın kabul/ret şartına bağlı olmaksızın) katkı payı yatırılmalıdır. Katkı payı yatırıldıktan sonra info@esosder.org adresi bilgilendirilmelidir. Katkı payı yatırılmayan makalelerin hakem süreci başlatılmaz. Reddedilen/Geri çekilen makaleler için yatırılan katkı payının 2/3’si iade edilir. Katkı payı; sekretarya, editör ve hakem ödemeleri ile domain, hosting gibi masrafların karşılanması maksadıyla talep edilmektedir. Makale katkı payının yatırılacağı hesap numarası ve diğer bilgilere Gönderi Hazırlık Listesinden erişebilirsiniz.

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.