Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖZ-YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 22 Sayı: 85, 47 - 63, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1125308

Öz

Bu araştırma, beden eğitimi ve spor bölümü öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin epistemolojik inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada katılımcı grup basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu grup Türkiye’de farklı coğrafi bölgelerde yer alan yedi farklı üniversiteden 1135 beden eğitimi ve spor öğretmeni adayından oluşmaktadır. Katılımcıların görüşlerini belirlemek için “Öğrenmeye yönelik epistemolojik inanç” ve “Öğretmen öz-yeterlik” ölçekleri uygulanmıştır. Araştırmada SPSS 22.0 paket programı kullanılarak ölçek formlarından elde edilen veriler analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik epistemolojik inanç ölçeğinde cinsiyet ve sınıf değişkenlerinde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğretmen öz-yeterlik ölçeğinde ise sınıf değişkeninde anlamlı farklılıklar tespit edilmiş, ancak cinsiyet değişkeninde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Öğretmeni adaylarının öğrenmeye yönelik epistemolojik inançları ile öğretmen öz-yeterlik inançlarının ortamala bir puan düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda aralarındaki ilişkinin pozitif yönde ve zayıf düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olmaları için öğretim programlarında öğretmen adaylarının yaparak yaşayarak öğrenmelerine daha çok yer verilecek değişiklikler yapılmalıdır. Öğretim programlarına öğretmen adaylarının bilimsel düşünme becerilerini geliştirecek etkinliklerin eklenmesi sağlanmalıdır.

Destekleyen Kurum

Fırat Üniversitesi

Proje Numarası

FÜBAP BSY. 19.08

Kaynakça

 • Aktağ, I. ve Walter, J. (2005). Öğretmen adaylarinin mesleki yeterlilik duygusu. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 127-132.
 • Alemdağ, C. (2015). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları, akademik öz-yeterlikleri ve öğrenme yaklaşımları (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. Self-efficacy in changing societies, 15, 334.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37(2), 122.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New York: Prentice Hall.
 • Başbay, M. ve Seçkin, A. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(8).
 • Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Journal of Theory and Practice in Education, 9(3), 229-242.
 • Buğdayci, S. (2019). Examining the epistemological beliefs of students of sports sciences. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2), 1-7.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., K., Akgün, Özcan E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Can, A. (2018). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cevizci, A. (2018). Bilgi Felsefesi (4. Baskı). İstanbul: Say yayınları.
 • Clark, S. ve Newberry, M. (2019). Are we building preservice teacher self-efficacy? A large-scale study examining teacher education experiences. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 47(1), 32-47.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2000). Research methods in education (5. Baskı). RoutledgeFalmer, Taylor & Francis Group.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya H. (2005). The development and validation of a Turkish version of the teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30(137): 74–81.
 • Demirel, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyete, akademik başarıya ve sınıf düzeylerine göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Deryakulu, D. (2017). Epistemolojik inançlar. Kuzgun Y. ve Deryakulu D. (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar (4. Baskı, s. 253-280). Ankara: Nobel Yayın.
 • Duffin, L. C., French, B. F., & Patrick, H. (2012). The Teachers' Sense of Efficacy Scale: Confirming the factor structure with beginning pre-service teachers. Teaching and teacher Education, 28(6), 827-834.
 • Erdamar, G.K. ve Alpan, G.B. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4): 2689-2698.
 • Ghaith, G. ve Yaghi H. (1997). Relationships among experience, teacher efficacy, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 13, 451-458.
 • Gülev, D. (2015). Biyoloji öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançları, akademik öz yeterlik inançları, öğrenme stratejileri ve epistemolojik inanç düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürol, A., Altunbas, S. ve Karaaslan N. (2010). Ögretmen adaylarının öz yeterlilik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Education Sciences 5(3), 1395-1404.
 • Hatlevik, O.E. (2017). Examining the relationship between teachers’self-efficacy, their digital competence, strategies to evaluate information, and use of ICT at school. Scandinavian Journal of Educational Research, 61, 555-567.
 • Hazır Bıkmaz, F. (2017). Öz-yeterlilik inançları. Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar (4. Baskı, s. 281-304). Ankara: Nobel Yayın.
 • Hofer, B.K. ve Pintrich, P.R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1): 88–140.
 • Jones, M.G. ve Carter, G. (2007). Science teacher attitudes and beliefs. In Abell, S.K. ve Lederman, N.G. (Ed), Handbook of research on science education (s. 1067-1104). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Karabulut, E. ve Ulucan, H. (2012). Beden eğitimi öğretmenliği adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3, 39-44.
 • Kaya, E. ve Ekiçi, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online 2017; 16(2), 782-813.
 • Kaya Özkatar, E. (2018). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları, akademik öz-düzenleme ve öz-yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Kıncal, R.Y. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Koç, S. ve Memduhoğlu, H.B. (2017). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları: bir karma yöntem çalışma. Electronic Journal of Social Sciences, 16(60), 119-134.
 • Köse, S. ve Dinç, S. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özyeterlilik Algıları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 121-141.
 • Kutluca, A.Y. (2018). Öğretmen öz-yeterliğinin motivasyon ve epistemolojik ve pedagojik inanç sistemleri açısından incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(2), 175-192.
 • Küçük Kılıç, S. ve Öncü, E. (2014). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bilişötesi öğrenme stratejileri ve akademik öz-yeterlikleri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 13-22.
 • Mantooth, R., Usher, E.L. ve Love, A. (2021). Changing classrooms bring new questions: Environmental influences, self-efficacy, and academic achievement. Learning Environments Research, 24(3), 519-535.
 • Medeiros, R.D.O., Marin, M.J.S., Lazarini, C.A., Castro, R.M.D. ve Higa, E.D.F.R. (2022). Teacher education and development in active learning methods. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, 26.
 • Mirzeoğlu, D., Aktağ, I. ve Boşnak M. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının, beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlik duygusunun karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 109-125.
 • Neber, H. ve Schommer-Aikins, M. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: the role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. High Ability Studies, 13(1): 59-74.
 • Noddings, N. (2017). Eğitim felsefesi (Çev: Raşit Çelik). Ankara: Nobel Yayınevi. Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 15-28.
 • Özen, Y. ve Gül A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Maehr, M. ve Pintrich, P.R. (Ed.). Advances in motivation and achievement (s. 1-49).Greenwich, CT: JAI Press.
 • Paraskeva, F., Bouta, H. ve Papagianni, A. (2008). Individual characteristics and computer self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice. Computers and Education, 50, 1084-1091.
 • Salant, D.A. ve Dillman, P. (1994). How to conduct your own survey. New York: Wiley, 1994.
 • Sandoval, W.A. (2009). In defense of clarity in the study of personal epistemology. Journal of the Learning Sciences, 18(1), 150–161.
 • Schommer, M. (1993). Comparisons of beliefs about the nature of knowledge and learning among postsecondary students. Research in Higher Education, 34(3), 355- 370.
 • Schommer-Aikins, M., Duell, O.K. ve Hutter, R. (2005). Epistemological belief, mathematical problem-solving belief, and academic performance of middle school students'. The Elementary School Journal, 105(3), 289-304.
 • Sen, S. (2022). Devising A Structural Equation Model of Relations Between Teachers’ Goal Orientations, Epistemological Beliefs And Self-Efficacy. MIER Journal of Educational Studies Trends and Practices, 103-121.
 • Sing-Chai, C., Teo, T. ve Beng-Lee, C. (2009). Thec hange in epistemological beliefs and beliefs about teaching and learning: A study among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 351-362.
 • Szymkowiak, A., Melović, B., Dabić, M., Jeganathan, K. ve Kundi, G. S. (2021). Information technology and Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people. Technology in Society, 65, 101565.
 • Şahin, C. ve Şahin, S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları, öz-yeterlik inançları ve öğrenciyi tanıma düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 224-238.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn& Bacon/Pearson Education.
 • Tabancalı, E. ve Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1): 1167-1184.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tümkaya, S. (2012). Üniversite ögrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, egitim alanı, akademik basarı ve ögrenme stillerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, Egitim Danısmanlıgı ve Arastırmaları iletişim Hizmetleri, 12(1), 75-95.
 • Walsh, K., Glaser, D. ve Wilcox, D.D. (2006). What education schools aren’t teaching about reading and what elementary teachers aren’t learning. Washington, DC: National Council on Teacher Quality.
 • Wang, H., Hall, N.C. ve Rahimi, S. (2015). Self-efficacy and causal attributions in teachers: Effects on burnout, job satisfaction, illness, and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 47, 120-130.
 • Widiasmara, W. ve Wachidah, K. (2022). The Effect of The Active Learning Strategy Type Everyone is Teacher Here on The Improvement of The Speaking Skills in Five Grade Elementary School. Academia Open, 6, 10-21070.
 • Wood, R.E. ve Locke, E.A. (1987). The relation of self-efficacy and grade goals to academic performance. Educational and Psychological Measurement, 47, 1013-1024.
 • Yalmancı, S.G. ve Aydın, S. (2014). Fen bilgisi ögretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Kafkas Üniversitesi, e-Kafkas Egitim Arastırmaları Dergisi, 1(2): 21-27.

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND SELF-EFFICIENCY OF PROSPECTIVE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS

Yıl 2023, Cilt: 22 Sayı: 85, 47 - 63, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1125308

Öz

In this research, it was aimed to examine the relationship between epistemological beliefs toward learning and self-efficacy of prospective teachers studying in the physical education and sports teaching department. In the study, the sample group was determined using the simple random sampling method. This group consists of 1135 physical education and sports teacher candidates from seven different universities in different geographical regions in Turkey. “The epistemological beliefs toward learning” and “The teacher self-efficacy” scales were used to determine the opinions of the participant group. The analyzes of the data obtained from the scale forms were evaluated using the SPSS 22.0 package program. In the epistemological belief scale of the research, significant differences were determined in the gender and class variables of the prospective teachers. In the teacher self-efficacy scale, significant differences were found in the class variable, but no significant difference was found in the gender variable. Based on the results of this research, the epistemological beliefs of prospective physical education and sports teachers toward learning and teacher self-efficacy beliefs are moderate, and the relationship between them is positive and weak. Finally, the curricula should be altered to accommodate prospective teachers' learning by doing in order to develop their general competencies in teaching. The curriculum should include activities that will improve the scientific thinking skills of teacher candidates.

Proje Numarası

FÜBAP BSY. 19.08

Kaynakça

 • Aktağ, I. ve Walter, J. (2005). Öğretmen adaylarinin mesleki yeterlilik duygusu. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(4), 127-132.
 • Alemdağ, C. (2015). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları, akademik öz-yeterlikleri ve öğrenme yaklaşımları (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Aypay, A. (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. Self-efficacy in changing societies, 15, 334.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37(2), 122.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. New York: Prentice Hall.
 • Başbay, M. ve Seçkin, A. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(8).
 • Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Journal of Theory and Practice in Education, 9(3), 229-242.
 • Buğdayci, S. (2019). Examining the epistemological beliefs of students of sports sciences. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2), 1-7.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., K., Akgün, Özcan E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Can, A. (2018). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cevizci, A. (2018). Bilgi Felsefesi (4. Baskı). İstanbul: Say yayınları.
 • Clark, S. ve Newberry, M. (2019). Are we building preservice teacher self-efficacy? A large-scale study examining teacher education experiences. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 47(1), 32-47.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2000). Research methods in education (5. Baskı). RoutledgeFalmer, Taylor & Francis Group.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya H. (2005). The development and validation of a Turkish version of the teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim, 30(137): 74–81.
 • Demirel, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyete, akademik başarıya ve sınıf düzeylerine göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Deryakulu, D. (2017). Epistemolojik inançlar. Kuzgun Y. ve Deryakulu D. (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar (4. Baskı, s. 253-280). Ankara: Nobel Yayın.
 • Duffin, L. C., French, B. F., & Patrick, H. (2012). The Teachers' Sense of Efficacy Scale: Confirming the factor structure with beginning pre-service teachers. Teaching and teacher Education, 28(6), 827-834.
 • Erdamar, G.K. ve Alpan, G.B. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4): 2689-2698.
 • Ghaith, G. ve Yaghi H. (1997). Relationships among experience, teacher efficacy, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 13, 451-458.
 • Gülev, D. (2015). Biyoloji öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik inançları, akademik öz yeterlik inançları, öğrenme stratejileri ve epistemolojik inanç düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürol, A., Altunbas, S. ve Karaaslan N. (2010). Ögretmen adaylarının öz yeterlilik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Education Sciences 5(3), 1395-1404.
 • Hatlevik, O.E. (2017). Examining the relationship between teachers’self-efficacy, their digital competence, strategies to evaluate information, and use of ICT at school. Scandinavian Journal of Educational Research, 61, 555-567.
 • Hazır Bıkmaz, F. (2017). Öz-yeterlilik inançları. Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar (4. Baskı, s. 281-304). Ankara: Nobel Yayın.
 • Hofer, B.K. ve Pintrich, P.R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1): 88–140.
 • Jones, M.G. ve Carter, G. (2007). Science teacher attitudes and beliefs. In Abell, S.K. ve Lederman, N.G. (Ed), Handbook of research on science education (s. 1067-1104). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Karabulut, E. ve Ulucan, H. (2012). Beden eğitimi öğretmenliği adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3, 39-44.
 • Kaya, E. ve Ekiçi, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online 2017; 16(2), 782-813.
 • Kaya Özkatar, E. (2018). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları, akademik öz-düzenleme ve öz-yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doktora tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Kıncal, R.Y. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Koç, S. ve Memduhoğlu, H.B. (2017). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları: bir karma yöntem çalışma. Electronic Journal of Social Sciences, 16(60), 119-134.
 • Köse, S. ve Dinç, S. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özyeterlilik Algıları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 121-141.
 • Kutluca, A.Y. (2018). Öğretmen öz-yeterliğinin motivasyon ve epistemolojik ve pedagojik inanç sistemleri açısından incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(2), 175-192.
 • Küçük Kılıç, S. ve Öncü, E. (2014). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin bilişötesi öğrenme stratejileri ve akademik öz-yeterlikleri. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 13-22.
 • Mantooth, R., Usher, E.L. ve Love, A. (2021). Changing classrooms bring new questions: Environmental influences, self-efficacy, and academic achievement. Learning Environments Research, 24(3), 519-535.
 • Medeiros, R.D.O., Marin, M.J.S., Lazarini, C.A., Castro, R.M.D. ve Higa, E.D.F.R. (2022). Teacher education and development in active learning methods. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, 26.
 • Mirzeoğlu, D., Aktağ, I. ve Boşnak M. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının, beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının mesleki yeterlik duygusunun karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 109-125.
 • Neber, H. ve Schommer-Aikins, M. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: the role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. High Ability Studies, 13(1): 59-74.
 • Noddings, N. (2017). Eğitim felsefesi (Çev: Raşit Çelik). Ankara: Nobel Yayınevi. Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 15-28.
 • Özen, Y. ve Gül A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Maehr, M. ve Pintrich, P.R. (Ed.). Advances in motivation and achievement (s. 1-49).Greenwich, CT: JAI Press.
 • Paraskeva, F., Bouta, H. ve Papagianni, A. (2008). Individual characteristics and computer self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice. Computers and Education, 50, 1084-1091.
 • Salant, D.A. ve Dillman, P. (1994). How to conduct your own survey. New York: Wiley, 1994.
 • Sandoval, W.A. (2009). In defense of clarity in the study of personal epistemology. Journal of the Learning Sciences, 18(1), 150–161.
 • Schommer, M. (1993). Comparisons of beliefs about the nature of knowledge and learning among postsecondary students. Research in Higher Education, 34(3), 355- 370.
 • Schommer-Aikins, M., Duell, O.K. ve Hutter, R. (2005). Epistemological belief, mathematical problem-solving belief, and academic performance of middle school students'. The Elementary School Journal, 105(3), 289-304.
 • Sen, S. (2022). Devising A Structural Equation Model of Relations Between Teachers’ Goal Orientations, Epistemological Beliefs And Self-Efficacy. MIER Journal of Educational Studies Trends and Practices, 103-121.
 • Sing-Chai, C., Teo, T. ve Beng-Lee, C. (2009). Thec hange in epistemological beliefs and beliefs about teaching and learning: A study among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 351-362.
 • Szymkowiak, A., Melović, B., Dabić, M., Jeganathan, K. ve Kundi, G. S. (2021). Information technology and Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people. Technology in Society, 65, 101565.
 • Şahin, C. ve Şahin, S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları, öz-yeterlik inançları ve öğrenciyi tanıma düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 224-238.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. Allyn& Bacon/Pearson Education.
 • Tabancalı, E. ve Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1): 1167-1184.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tümkaya, S. (2012). Üniversite ögrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, egitim alanı, akademik basarı ve ögrenme stillerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, Egitim Danısmanlıgı ve Arastırmaları iletişim Hizmetleri, 12(1), 75-95.
 • Walsh, K., Glaser, D. ve Wilcox, D.D. (2006). What education schools aren’t teaching about reading and what elementary teachers aren’t learning. Washington, DC: National Council on Teacher Quality.
 • Wang, H., Hall, N.C. ve Rahimi, S. (2015). Self-efficacy and causal attributions in teachers: Effects on burnout, job satisfaction, illness, and quitting intentions. Teaching and Teacher Education, 47, 120-130.
 • Widiasmara, W. ve Wachidah, K. (2022). The Effect of The Active Learning Strategy Type Everyone is Teacher Here on The Improvement of The Speaking Skills in Five Grade Elementary School. Academia Open, 6, 10-21070.
 • Wood, R.E. ve Locke, E.A. (1987). The relation of self-efficacy and grade goals to academic performance. Educational and Psychological Measurement, 47, 1013-1024.
 • Yalmancı, S.G. ve Aydın, S. (2014). Fen bilgisi ögretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Kafkas Üniversitesi, e-Kafkas Egitim Arastırmaları Dergisi, 1(2): 21-27.
Toplam 59 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aykut Şahin 0000-0003-3654-6550

Yunus Emre Karakaya 0000-0002-9858-2103

Proje Numarası FÜBAP BSY. 19.08
Erken Görünüm Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 2 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 22 Sayı: 85

Kaynak Göster

APA Şahin, A., & Karakaya, Y. E. (2023). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖZ-YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 22(85), 47-63. https://doi.org/10.17755/esosder.1125308

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.