Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESIS PREPARED IN THE FIELD OF CONTAINER TRANSPORT IN TURKEY

Yıl 2023, Cilt: 22 Sayı: 85, 340 - 360, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1201792

Öz

Container transportation, which has emerged in recent years and has become an indispensable element of maritime transportation, is the most widely used mode of transportation in today's world foreign trade transportation. In the face of the increasing importance of container transportation, the number of scientific researches is increasing at the same rate. The aim of this research is to make a bibliometric analysis of the postgraduate theses on container transportation, which can be accessed on the website of the National Thesis Center of the Presidency of the Council of Higher Education of the Republic of Turkey between 1999-2022. At the end of the research it is found that most of them are master theses and written in Turkish. It has been determined that the most postgraduate theses were published in public universities, social sciences institutes and business administration departments in Istanbul and Izmir in 2018. In addition, it has been determined that most of the theses are studied on business, container transportation is used as a keyword, and professor doctors are thesis advisors. Despite Turkey's strategic position in the world, the number of studies dealing with container transportation in postgraduate theses is quite low.

Kaynakça

 • Akman, E. ve Ökten, A. (2018). Türkiye’de Yönetişim Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi (2000-2016), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4), 1027-1045.
 • Alkan, G. (2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012), Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 41-52.
 • Alnıpak, S. ve Duygun, A. (2018). Türkiye'deki Konteyner Limanlarının Web Sitelerinin İçerik Analizi, İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(2), 61-74.
 • Arslan, A. (2011). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde, Türkiye’de Denizyolu Konteyner Taşımacılığı ve Limanların Ekonomideki Yeri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atalay, M. ve Ünal, D. A. (2022) Konteyner Taşımacılık İttifakları, Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 17-35.
 • Ateş, A., Karadeniz, Ş. ve Esmer, S. (2010). Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2(2), 83-98.
 • Balcı, G. (2019). Segmentation Approaches In Business-Tobusiness Marketing: An Application on Container Shipping Services, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baştuğ, S. ve Esmer, S. (2022). Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması, İzmir İktisat Dergisi, 37(1), 34-52.
 • Böyük, E. D. (2018). Multiple Criteria Decision Making Approaches For Container Shipping Line Selection in Export Shipments From Turkey (Türkiye’den İhracat Sevkiyatlarında Denizyolu Konteyner Taşıma Hattı Seçimi İçin Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımları), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi- Fen ve Mühendislik Enstitüsü.
 • Çakar, İ. A. (2009). Türkiye’de Konteyner Taşımacılığının Yük Merkezi - Liman Aşaması İçin Alternatif Taşıma Sistemleri: İzmir Limanı Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çakar, İ. A. ve Güler, N. (2011). Türlerarası Konteyner Taşımacılığı Çözümleri: İzmir Limanı Örneği, İTÜ Dergisi/d, 10(1), 31-42.
 • Çalışkan, A. ve Öztürkoğlu, Y. (2020). Konteyner Hatlarının Finansal Performanslarının Operasyonel Nitelikler Üzerinden Değerlendirilmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 123-134.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö. ve Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229- 263.
 • Demirhas, A. (2018). Usage Of Information Technologies In Container Shipping Industry and Impacts On Business: An ERP Solution, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi- Fen ve Mühendislik Enstitüsü.
 • Demirlioğlu, H. (2008). Türkiye Denizyolu Konteyner Taşımacılığının Kombine Taşımacılık İle Geliştirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinç, E. (2018). Effects of Container Shipping on Turkish Economy, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dördüncü, H. (2021). Türkiye’de İhracat İle Konteyner Taşımacılığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Nedensellik Analizi, Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, (6), 192-206.
 • Duran, G. ve Çelikkaya, S. (2019). Türkiye’de Lojistik Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, GÜ İslahiye İibf Uluslararası E-Dergi, 3(3), 152-167.
 • Ece, N. J. (2020). Covid-19 Salgınının Konteyner Taşımacılığı ve Limanlarına Etkisi, Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, 2(2), 47-66.
 • Erdoğan, O. (2020). Akıllı Kent Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 917-937.
 • Ersoy, H. A. (2018). Konteyner Taşımacılığında Doğrulanmış Brüt Ağırlık Ve Demokratik Tartım Uygulaması: Limanlara ve İhracatçılara Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gherghina, Ş. C., Onofrei, M., Vintilă, G. ve Armeanu, D. Ş. (2018). Empirical Evidence from EU-28 Countries on Resilient Transport Infrastructure Systems and Sustainable Economic Growth, Sustainability, 10(8), 2900. Göçebe, P. (2015). Bağlı Veri Ortamında Uygulama Geliştirmek İçin Bir Yöntem Tasarımı ve Lojistik Konteyner Taşımacılığı İçin Uygulanması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Gökduman, S. (2016). Freight Forverder Organizasyonu ve Freight Forverder Organizasyonunda Konteynır Taşımacılığı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Hepgülerler, E. (2010). Denizyolu ile Gerçekleştirilen Konteyner Taşımacılığının Yükleme, İstif, Boşaltma ve Teslim Aşamalarında Görev Alanların Hukuki Sorumlulukları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ho, T. C., Chiu, R. H., Chung, C. C. ve Lee, H. S. (2017). Key İnfluence Factors for Ocean Freight Forwarders Selecting Container Shipping Lines Using the Revised Dematel Approach, Journal of Marine Science and Technology, 25(3), 6.
 • Kent, J. L. ve Parker, R. S. (1999). International Containership Carrier Selection Criteria: Shippers/Carriers Differences, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, (29), 398-408.
 • Kılıçkaya, S. (2020). Türkiye’de Denizyolu Konteyner Taşımacılığının Küresel Rekabet Gücü Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Kıpçak, K. S. (2014). Türkiye Denizyolu Konteyner Taşımacılığının Analizi, Sorunların Belirlenmesi ve Öneriler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koç, E., Desticioğlu, B. ve Şimşek, A. İ. (2021). ABD Konteyner Limanlarının Toplam Faktör Verimliliklerinin Karşılaştırılması, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (27), 823-831.
 • Konukçu, O. (2016). Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerin Liman Maliyetlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koşer, N. (2015). Deniz Yoluyla Konteyner Taşımacılığında Konteynere Uygulanacak Hukuki Rejim, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kozanhan, M. K. (2012). Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Güvenlik Uygulamaları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi- Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü.
 • Kutlu, C. (2018). Konteyner Taşımacılığında Servis Kriterlerinin Önceliklerinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü. Lau, Y. Y., Ng, A. K., Fu, X. ve Li, K. X. (2013). Evolution and Research Trends of Container Shipping, Maritime Policy & Management, 40(7), 654-674.
 • Leivestad, H. H. (2021). Who Cares About the Cargo?: Container Economies in a European Transshipment Port, Focaal, (89), 52-63.
 • Leivestad, H. H. (2022). The Shipping Container, History and Anthropology, 1-6. Liu, Z., Wang, S., Du, Y. ve Wang, H. (2016). Supply Chain Cost Minimization by Collaboration Between Liner Shipping Companies and Port Operators, Transportation Journal, 55(3), 296-314.
 • Lyousfi, N. (2017). Lojistik Kaynakların Konteyner Hat Taşımacılığı Yapan İşletmelerin Rekabetçi Üstünlüğüne Etkisinin İncelenmesi: Kaynak Temelli Yaklaşım, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Martinez-Budria, E., Diaz-Armas, R., Navarro-Ibanez, M. ve Ravelo-Mesa, T. (1999). A Study of the Efficiency of Spanish Port Authorities Using Data Envelopment Analysis, International Journal of Transport Economics/Rivista Internazionale di Economia dei Trasporti, 237-253.
 • Munim, Z. H. ve Schramm, H. J. (2018). The Impacts of Port Infrastructure and Logistics Performance on Economic Growth: The Mediating Role of Seaborne Trade, Journal of Shipping and Trade, 3(1), 1-19.
 • Onuk, M. B. (2021). Türkiye ile Güney ve Orta Avrupa Ülkeleri Arasında Demiryolu Konteyner Taşımacılığı: İntermodal Rotalar için Beresford Modeli ile Taşıma Modlarının Değerlendirmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykoz Üniversitesi- Lisansüstü Programlar Enstitüsü.
 • Önder, E. (2012). The Factors Affecting Customer Satisfaction in Container Shipping Service Sector, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgenç, A. O. (2013). Selection Of Port Warehouse Location in Container Shipping Industry, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Liverpool John Moores Üniversitesi.
 • Özkara, M. (2021). Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Aktarma Limanı Seçimi: Doğu Akdeniz Limanları Üzerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, B. O. (2020). Konteyner Taşımacılığında Yeşil Gemi Uygulamaları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Pekmezci, M. ve Mutlu, H. M. (2018). Türkiye'yi Konu Alan ‘Lojistik Performans İndeks’ Çalışmalarına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz (454-469), IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Didim/Aydın.
 • Polat, Ç. ve Merdivenci, F. (2019). Konteyner Taşımacılığında Nakliye Müteahhitlerinin Hat Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 5(2), 112-126.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics?, Journal of Documentation 25(4), 348-349.
 • Rios, L. R. ve Maçada, A. C. G. (2006). Analysing the Relative Efficiency of Container Terminals of Mercosur Using DEA, Maritime Economics & Logistics, 8(4), 331-346.
 • Samast, A., Sargın, S., Ceylan, E. ve Ordu, Ç. (2016). Konteyner Taşımacılığında Türkiye’nin Yeri (515-524), IBANESS Conference Bildiriler Kitabı, Makedonya.
 • Serbes, S. (2012). Uluslararası Konteyner Taşımacılığı Açısından Gümrük Mevzuatındaki Eksikler ve Yapılması Gereken İyileştirmeler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Suvacı, B. (2016). Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 263-281.
 • Taş, C. (2022). Ulusal Pazarlarda Marka Kişiliği Algısının; Marka İmajı, Başkasına Tavsiye ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Türk Deniz Konteyner Taşımacılığı Sektöründe Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tatari, S. Ö. (2018). Designing Dynamic and Synchronized Intermodal Trasportation Plans For Containers, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yaşar Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tepe, R. (2015). A Study on the Service Quality Components Of Container Shipping, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=1 (Erişim:20.10.2022)
 • Tuna, O. (1999). Örgütsel Pazara Yönelik Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi, Davranışsal Niyetler ve Müşteri Özellikleri İlişkisi: Konteyner Taşımacılığı Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı). https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2021 (Erişim: 20.10.2022)
 • Wang, S. ve Meng, Q. (2017). Container Liner Fleet Deployment: A Systematic Overview, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, (77), 389-404.
 • Yazar, İ. G. (2021). Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Türk Limanlarını Kullanan Armatörlerin Lojistik Yönlü Transit Süre Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yorulmaz, M. ve Baykan, Y. (2022). Türkiye’de Liman İşletmeciliği Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Dergisi, 3(2), 98-111.
 • Zhou, Y., Li, X. ve Yuen, K. F. (2022). Holistic risk assessment of container shipping service based on Bayesian Network Modelling, Reliability Engineering & System Safety, 220, 108305.

TÜRKİYE'DE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yıl 2023, Cilt: 22 Sayı: 85, 340 - 360, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1201792

Öz

Son yıllarda ortaya çıkan ve denizyolu taşımacılığının vazgeçilmez unsuru haline gelen konteyner taşımacılığı, günümüz dünya dış ticaret taşımalarında en yaygın kullanılan taşıma şeklidir. Konteyner taşımacılığının artan önemi karşısında yapılan bilimsel araştırmaların sayısı da o oranda artmaktadır. Bu araştırmanın amacı 1999-2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilen ve konteyner taşımacılığını konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapmaktır. Araştırma sonucunda yayımlanan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunu yüksek lisans tezleri oluştururken, yazım dilinin de Türkçe olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin en çok 2018 yılında, İstanbul ve İzmir’de bulunan kamu üniversitelerinde, sosyal bilimler enstitülerinde, işletme anabilim dalında yayımlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca tezlerde en çok işletme konusunda çalışıldığı, anahtar kelime olarak konteyner taşımacılığının kullanıldığı ve tez danışmanı olarak profesör doktorların yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin dünya üzerindeki stratejik konumuna rağmen lisansüstü tezlerde konteyner taşımacılığını ele alan araştırma sayısı oldukça azdır.

Kaynakça

 • Akman, E. ve Ökten, A. (2018). Türkiye’de Yönetişim Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi (2000-2016), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4), 1027-1045.
 • Alkan, G. (2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012), Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 41-52.
 • Alnıpak, S. ve Duygun, A. (2018). Türkiye'deki Konteyner Limanlarının Web Sitelerinin İçerik Analizi, İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(2), 61-74.
 • Arslan, A. (2011). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde, Türkiye’de Denizyolu Konteyner Taşımacılığı ve Limanların Ekonomideki Yeri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atalay, M. ve Ünal, D. A. (2022) Konteyner Taşımacılık İttifakları, Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 17-35.
 • Ateş, A., Karadeniz, Ş. ve Esmer, S. (2010). Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2(2), 83-98.
 • Balcı, G. (2019). Segmentation Approaches In Business-Tobusiness Marketing: An Application on Container Shipping Services, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baştuğ, S. ve Esmer, S. (2022). Konteyner Taşımacılığı Pazarında Sürdürülebilir Liman Rekabetinin Belirleyicileri: Sistematik Literatür Araştırması, İzmir İktisat Dergisi, 37(1), 34-52.
 • Böyük, E. D. (2018). Multiple Criteria Decision Making Approaches For Container Shipping Line Selection in Export Shipments From Turkey (Türkiye’den İhracat Sevkiyatlarında Denizyolu Konteyner Taşıma Hattı Seçimi İçin Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımları), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi- Fen ve Mühendislik Enstitüsü.
 • Çakar, İ. A. (2009). Türkiye’de Konteyner Taşımacılığının Yük Merkezi - Liman Aşaması İçin Alternatif Taşıma Sistemleri: İzmir Limanı Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çakar, İ. A. ve Güler, N. (2011). Türlerarası Konteyner Taşımacılığı Çözümleri: İzmir Limanı Örneği, İTÜ Dergisi/d, 10(1), 31-42.
 • Çalışkan, A. ve Öztürkoğlu, Y. (2020). Konteyner Hatlarının Finansal Performanslarının Operasyonel Nitelikler Üzerinden Değerlendirilmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 123-134.
 • Çetinkaya Bozkurt, Ö. ve Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229- 263.
 • Demirhas, A. (2018). Usage Of Information Technologies In Container Shipping Industry and Impacts On Business: An ERP Solution, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi- Fen ve Mühendislik Enstitüsü.
 • Demirlioğlu, H. (2008). Türkiye Denizyolu Konteyner Taşımacılığının Kombine Taşımacılık İle Geliştirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinç, E. (2018). Effects of Container Shipping on Turkish Economy, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dördüncü, H. (2021). Türkiye’de İhracat İle Konteyner Taşımacılığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Nedensellik Analizi, Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, (6), 192-206.
 • Duran, G. ve Çelikkaya, S. (2019). Türkiye’de Lojistik Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, GÜ İslahiye İibf Uluslararası E-Dergi, 3(3), 152-167.
 • Ece, N. J. (2020). Covid-19 Salgınının Konteyner Taşımacılığı ve Limanlarına Etkisi, Mersin Üniversitesi Denizcilik ve Lojistik Araştırmaları Dergisi, 2(2), 47-66.
 • Erdoğan, O. (2020). Akıllı Kent Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 917-937.
 • Ersoy, H. A. (2018). Konteyner Taşımacılığında Doğrulanmış Brüt Ağırlık Ve Demokratik Tartım Uygulaması: Limanlara ve İhracatçılara Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gherghina, Ş. C., Onofrei, M., Vintilă, G. ve Armeanu, D. Ş. (2018). Empirical Evidence from EU-28 Countries on Resilient Transport Infrastructure Systems and Sustainable Economic Growth, Sustainability, 10(8), 2900. Göçebe, P. (2015). Bağlı Veri Ortamında Uygulama Geliştirmek İçin Bir Yöntem Tasarımı ve Lojistik Konteyner Taşımacılığı İçin Uygulanması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Gökduman, S. (2016). Freight Forverder Organizasyonu ve Freight Forverder Organizasyonunda Konteynır Taşımacılığı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Hepgülerler, E. (2010). Denizyolu ile Gerçekleştirilen Konteyner Taşımacılığının Yükleme, İstif, Boşaltma ve Teslim Aşamalarında Görev Alanların Hukuki Sorumlulukları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ho, T. C., Chiu, R. H., Chung, C. C. ve Lee, H. S. (2017). Key İnfluence Factors for Ocean Freight Forwarders Selecting Container Shipping Lines Using the Revised Dematel Approach, Journal of Marine Science and Technology, 25(3), 6.
 • Kent, J. L. ve Parker, R. S. (1999). International Containership Carrier Selection Criteria: Shippers/Carriers Differences, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, (29), 398-408.
 • Kılıçkaya, S. (2020). Türkiye’de Denizyolu Konteyner Taşımacılığının Küresel Rekabet Gücü Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Kıpçak, K. S. (2014). Türkiye Denizyolu Konteyner Taşımacılığının Analizi, Sorunların Belirlenmesi ve Öneriler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koç, E., Desticioğlu, B. ve Şimşek, A. İ. (2021). ABD Konteyner Limanlarının Toplam Faktör Verimliliklerinin Karşılaştırılması, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (27), 823-831.
 • Konukçu, O. (2016). Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerin Liman Maliyetlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koşer, N. (2015). Deniz Yoluyla Konteyner Taşımacılığında Konteynere Uygulanacak Hukuki Rejim, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kozanhan, M. K. (2012). Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Güvenlik Uygulamaları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi- Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü.
 • Kutlu, C. (2018). Konteyner Taşımacılığında Servis Kriterlerinin Önceliklerinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü. Lau, Y. Y., Ng, A. K., Fu, X. ve Li, K. X. (2013). Evolution and Research Trends of Container Shipping, Maritime Policy & Management, 40(7), 654-674.
 • Leivestad, H. H. (2021). Who Cares About the Cargo?: Container Economies in a European Transshipment Port, Focaal, (89), 52-63.
 • Leivestad, H. H. (2022). The Shipping Container, History and Anthropology, 1-6. Liu, Z., Wang, S., Du, Y. ve Wang, H. (2016). Supply Chain Cost Minimization by Collaboration Between Liner Shipping Companies and Port Operators, Transportation Journal, 55(3), 296-314.
 • Lyousfi, N. (2017). Lojistik Kaynakların Konteyner Hat Taşımacılığı Yapan İşletmelerin Rekabetçi Üstünlüğüne Etkisinin İncelenmesi: Kaynak Temelli Yaklaşım, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Martinez-Budria, E., Diaz-Armas, R., Navarro-Ibanez, M. ve Ravelo-Mesa, T. (1999). A Study of the Efficiency of Spanish Port Authorities Using Data Envelopment Analysis, International Journal of Transport Economics/Rivista Internazionale di Economia dei Trasporti, 237-253.
 • Munim, Z. H. ve Schramm, H. J. (2018). The Impacts of Port Infrastructure and Logistics Performance on Economic Growth: The Mediating Role of Seaborne Trade, Journal of Shipping and Trade, 3(1), 1-19.
 • Onuk, M. B. (2021). Türkiye ile Güney ve Orta Avrupa Ülkeleri Arasında Demiryolu Konteyner Taşımacılığı: İntermodal Rotalar için Beresford Modeli ile Taşıma Modlarının Değerlendirmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykoz Üniversitesi- Lisansüstü Programlar Enstitüsü.
 • Önder, E. (2012). The Factors Affecting Customer Satisfaction in Container Shipping Service Sector, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgenç, A. O. (2013). Selection Of Port Warehouse Location in Container Shipping Industry, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Liverpool John Moores Üniversitesi.
 • Özkara, M. (2021). Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Aktarma Limanı Seçimi: Doğu Akdeniz Limanları Üzerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, B. O. (2020). Konteyner Taşımacılığında Yeşil Gemi Uygulamaları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Pekmezci, M. ve Mutlu, H. M. (2018). Türkiye'yi Konu Alan ‘Lojistik Performans İndeks’ Çalışmalarına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz (454-469), IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Didim/Aydın.
 • Polat, Ç. ve Merdivenci, F. (2019). Konteyner Taşımacılığında Nakliye Müteahhitlerinin Hat Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi, Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 5(2), 112-126.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics?, Journal of Documentation 25(4), 348-349.
 • Rios, L. R. ve Maçada, A. C. G. (2006). Analysing the Relative Efficiency of Container Terminals of Mercosur Using DEA, Maritime Economics & Logistics, 8(4), 331-346.
 • Samast, A., Sargın, S., Ceylan, E. ve Ordu, Ç. (2016). Konteyner Taşımacılığında Türkiye’nin Yeri (515-524), IBANESS Conference Bildiriler Kitabı, Makedonya.
 • Serbes, S. (2012). Uluslararası Konteyner Taşımacılığı Açısından Gümrük Mevzuatındaki Eksikler ve Yapılması Gereken İyileştirmeler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Suvacı, B. (2016). Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 263-281.
 • Taş, C. (2022). Ulusal Pazarlarda Marka Kişiliği Algısının; Marka İmajı, Başkasına Tavsiye ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Türk Deniz Konteyner Taşımacılığı Sektöründe Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tatari, S. Ö. (2018). Designing Dynamic and Synchronized Intermodal Trasportation Plans For Containers, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yaşar Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tepe, R. (2015). A Study on the Service Quality Components Of Container Shipping, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu). https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=1 (Erişim:20.10.2022)
 • Tuna, O. (1999). Örgütsel Pazara Yönelik Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi, Davranışsal Niyetler ve Müşteri Özellikleri İlişkisi: Konteyner Taşımacılığı Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı). https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2021 (Erişim: 20.10.2022)
 • Wang, S. ve Meng, Q. (2017). Container Liner Fleet Deployment: A Systematic Overview, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, (77), 389-404.
 • Yazar, İ. G. (2021). Denizyolu Konteyner Taşımacılığında Türk Limanlarını Kullanan Armatörlerin Lojistik Yönlü Transit Süre Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yorulmaz, M. ve Baykan, Y. (2022). Türkiye’de Liman İşletmeciliği Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Dergisi, 3(2), 98-111.
 • Zhou, Y., Li, X. ve Yuen, K. F. (2022). Holistic risk assessment of container shipping service based on Bayesian Network Modelling, Reliability Engineering & System Safety, 220, 108305.
Toplam 60 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Derleme
Yazarlar

Bora Öçal 0000-0003-0654-0131

Erken Görünüm Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 9 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 22 Sayı: 85

Kaynak Göster

APA Öçal, B. (2023). TÜRKİYE’DE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 22(85), 340-360. https://doi.org/10.17755/esosder.1201792

                                                                                                                                                                          21765     

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011/119849.