Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İL ÖZEL İDARELERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ: ELAZIĞ VE KARS İL ÖZEL İDARELERİ ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 206 - 219, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1159939

Öz

Anayasada yerel yönetimler arasında sayılan il özel idarelerinin özerkliği tartışılırken büyükşehirlerde görevlerine son verilmesi tartışmayı daha da arttırmıştır. Her ne kadar merkezden bağımsızlığını sağlayamamış olsa da kırsal alanda hizmet veren il özel idarelerinin kaldırılması hizmetin halktan uzaklaşmasına neden olmuştur. İşte bu tartışmalar içerisinde 51 ilde çalışmalarına devam eden il özel idareleri daha çok önem arz etmektedir. Kamu hizmetinin kalitesinin artması için personelin liyakate uygun işe alımının yanında eğitimi ve geliştirilmesi de önem taşımaktadır. Çalışmanın konusu; Elâzığ ve Kars İl Özel İdarelerinde insan kaynaklarını eğitmeye ve geliştirmeye yönelik uygulamalardır. Amacı ise bu uygulamaları tespit etmek, niceliğini ve niteliğini anlamak ve il özel idareleri arasında bir karşılaştırma yaparak genel resmi görmektir. Araştırma nitel yaklaşımla gerçekleştirilen bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın verileri; Elâzığ ve Kars İl Özel İdarelerinde insan kaynakları sorumlularıyla gerçekleştirilen yapılandırılmış yüz yüze görüşmeden elde edilmiş ve kurumların internet sitelerinden elde edilen dokümanlarla desteklenmiştir. Elde edilen nitel veri, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Temel bulgular değerlendirildiğinde il özel idarelerinin karmaşık personel yapısının eğitim ve geliştirmeyi olumsuz etkilediği görülmüştür. Memurlar için yoğun eğitime ihtiyaç duyulmazken işçilere daha fazla eğitim verilmektedir. Örgütler eğitim konusunda yeterince istekli değilken geliştirme konusunun oldukça geri planda kaldığı söylenebilir.

Kaynakça

 • Arslan, C. & Nalcı Arıbaş, N. (2021). Kamuda insan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi üzerine bir araştırma: serhat kalkınma ajansı örneği. ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10-12 Nisan 2021, Antalya.
 • Aydın, İ. (2021). Kamu ve Özel Sektörde Hizmet İçi Eğitim El Kitabı. Pegem Akademi: Ankara.
 • Elazığ İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu (2020). 2020-FAALIYET-RAPORU.pdf (elazigozelidaresi.gov.tr)
 • Elazığ İl Özel İdaresi Stratejik Planı (2020-2024). STRATEJİK PLAN 2019 convertli baskı dosyası.cdr (elazigozelidaresi.gov.tr)
 • Elazığ Valiliği (2022), İlçelerimiz, http://www.elazig.gov.tr/ilcelerimiz
 • Kars İl Özel İdaresi stratejik planı (2020-2024). stratejik_plan_2020_2024.pdf (karsozelidare.gov.tr)
 • Kars Valiliği (2022), İlçelerimiz, http://www.kars.gov.tr/ilcelerimiz
 • Khan, R.A.G., Khan, F.A., & Khan, M. A., (2011). Impact of Traınıng and Development on Organızatıonal Performance. Global Journal Of Management And Business Research, Volume 11 Number 7, July 2011.
 • Kervan, C.İ. (2020), Eğitim ve Geliştirme Süreci http://insankaynaklaridepartmani.com/Blog/egitim-ve-gelistirme-sureci Erişim T: 04.01.2022
 • Kırklareli İl Özel İdaresi, (2021). http://www.kirklareliilozelidaresi.gov.tr/ Erişim T: 18.12.2021
 • Muradova,T. (2009). İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirmenin Önemi. Journal of Azerbaijani Studies, 12(2) , 75-84.
 • Nalcı Arıbaş, N. & Doğan, E. (2022). Kamuda İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi: Yeşilyurt Belediyesi Üzerinden Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 338-363 . DOI: 10.30798/makuiibf.910049
 • Neo, R.A. (2009), İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, (Çeviren Canan Çetin), Propedia Yayıncılık, İstanbul.
 • Saylan, E. ve Cerev, G. (2019) Yerel Yönetim Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık ile İş Doyumları Arasındaki İlişkiye Yönelik Nicel Bir Araştırma: Elâzığ İl Özel İdaresi Örneği, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi (FÜHAD), 6 (11), 103-118.
 • STB (2017). Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Raporu İl SEGE 2017. Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2022, https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege
 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., & Özer, M.A. (2006), Mahalli İdareler, Nobel Yayınları: Ankara.

TRAINING AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATIONS: THE CASE OF ELAZIG AND KARS SPECIAL PROVINCIAL ADMINISTRATIONS

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 206 - 219, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1159939

Öz

While the autonomy of the special provincial administrations, which are counted among the local governments in the constitution, was discussed, the dismissal of their duties in the metropolitan cities increased the debate even more. Although they could not ensure their independence from the center, the abolition of the special provincial administrations serving in rural areas caused the service to move away from the public. Within these discussions, the economy, efficiency, and effectiveness of the special provincial administrations, which continue to work in 51 provinces, are more important. To increase the quality of the public service and for public organizations to work economically, efficiently, and effectively, the training and development of personnel are important as well as the recruitment of them according to their merits. The subject of the study is the practices of Elazig and Kars Special Provincial Administrations in training and developing human resources. Its purpose is to identify these practices, understand their quantity and quality, and see the general picture by making a comparison between special provincial administrations. The research is a case study conducted with a qualitative approach. The data of the research were obtained from structured face-to-face interviews with human resources officers in Elâzığ and Kars Special Provincial Administrations and were supported by documents obtained from the websites of the institutions. The qualitative data were analyzed by descriptive analysis. When the basic findings were evaluated, it was seen that the complex personnel structure of the special provincial administrations affects training and development negatively. While intensive training is not required for civil servants, more training is provided to workers. It can be said that while the organizations do not will enough about training, the development issue remains in the background.

Kaynakça

 • Arslan, C. & Nalcı Arıbaş, N. (2021). Kamuda insan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi üzerine bir araştırma: serhat kalkınma ajansı örneği. ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 10-12 Nisan 2021, Antalya.
 • Aydın, İ. (2021). Kamu ve Özel Sektörde Hizmet İçi Eğitim El Kitabı. Pegem Akademi: Ankara.
 • Elazığ İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu (2020). 2020-FAALIYET-RAPORU.pdf (elazigozelidaresi.gov.tr)
 • Elazığ İl Özel İdaresi Stratejik Planı (2020-2024). STRATEJİK PLAN 2019 convertli baskı dosyası.cdr (elazigozelidaresi.gov.tr)
 • Elazığ Valiliği (2022), İlçelerimiz, http://www.elazig.gov.tr/ilcelerimiz
 • Kars İl Özel İdaresi stratejik planı (2020-2024). stratejik_plan_2020_2024.pdf (karsozelidare.gov.tr)
 • Kars Valiliği (2022), İlçelerimiz, http://www.kars.gov.tr/ilcelerimiz
 • Khan, R.A.G., Khan, F.A., & Khan, M. A., (2011). Impact of Traınıng and Development on Organızatıonal Performance. Global Journal Of Management And Business Research, Volume 11 Number 7, July 2011.
 • Kervan, C.İ. (2020), Eğitim ve Geliştirme Süreci http://insankaynaklaridepartmani.com/Blog/egitim-ve-gelistirme-sureci Erişim T: 04.01.2022
 • Kırklareli İl Özel İdaresi, (2021). http://www.kirklareliilozelidaresi.gov.tr/ Erişim T: 18.12.2021
 • Muradova,T. (2009). İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirmenin Önemi. Journal of Azerbaijani Studies, 12(2) , 75-84.
 • Nalcı Arıbaş, N. & Doğan, E. (2022). Kamuda İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi: Yeşilyurt Belediyesi Üzerinden Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 338-363 . DOI: 10.30798/makuiibf.910049
 • Neo, R.A. (2009), İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, (Çeviren Canan Çetin), Propedia Yayıncılık, İstanbul.
 • Saylan, E. ve Cerev, G. (2019) Yerel Yönetim Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık ile İş Doyumları Arasındaki İlişkiye Yönelik Nicel Bir Araştırma: Elâzığ İl Özel İdaresi Örneği, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi (FÜHAD), 6 (11), 103-118.
 • STB (2017). Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Raporu İl SEGE 2017. Erişim Tarihi: 2 Temmuz 2022, https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege
 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., & Özer, M.A. (2006), Mahalli İdareler, Nobel Yayınları: Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazlı NALCI ARIBAŞ> (Sorumlu Yazar)
INONU UNIV
0000-0002-4001-7363
Türkiye


Süeda GÜRSES>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1267-7679
Türkiye


Özer ELKIRMIŞ>
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5147-7031
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 9 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 6 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Nalcı Arıbaş, N. , Gürses, S. & Elkırmış, Ö. (2023). İL ÖZEL İDARELERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ: ELAZIĞ VE KARS İL ÖZEL İDARELERİ ÖRNEĞİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (85) , 206-219 . DOI: 10.17755/esosder.1159939

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.