Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ERRATUM: EXPECTATIONS OF THE RETAIL BUSINESSES FROM DISTRIBUTION CHANNEL, ITS ANALYSIS IN THE DIMENSION OF VARIABLES AFFECTING THE SIZE OF BUSINESS

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 361 - 361, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1192691

Öz

Kaynakça

 • Çoksezen, Özlem Z. (2010). Müşteri İlişkileri Yönetimi Açısından Dağıtım Kanalında Müşteri Odaklılığın İncelenmesi ve Otomotiv Sanayii'nde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özgül, Pelin (2007). Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
 • Sezen, Bülent (2001). Dağıtım Kanallarında Lojirtik Performanss, Adalet Algısı Ve Kanal Üyesi Memnuniyeti, Doktora Tezi, T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Rushton, Alan, Croucher, Phil, ve Baker, Peter (2010). The Hand Book Of Logistıcs & Dıstrıbutıon Management (Cilt 4.). New Delhi: Replika Press Pvt Ltd.
 • Gedik, Hasan (2009). Kobiler’de E-Pazarlamanın Önemi; Konya Kobilerinde E-Pazarlama Uygulamaları, Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (2005). T.C. Resmi Gazete, 2005/9617, 19.10.2005
 • Lewison , Dale M. (1997). Retailing. New Jersey (6.Baskı). U.S.A.: A Simmon&Schuster Company.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1990). T.C Resmi Gazete, 20539, 5 Haziran 1990
 • Tek, Ömer B. Türkiye 'de Perakendecilik Çağı ve Büyük ölçekli Perakendeci Mağzaların Gelişimi. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FPer %25c5% 59fembe%2BKonferans%25c4%25b1%2BYay%25c4%25b1n%2F perskonfyyn24.pdf, Erişim Tarihi: 23.05.2016
 • Pala, Mehmet ve Saygı, Birol Y. (2004). Gıda Sanayinde Büyük Mağazaların Özel Markalı Ürün Uygulamaları. İstanbul: Mega Ajans Reklamcılık Matbacılık Ve Fuar Hizm. Ltd.Şti.
 • Park, Youngsu and Sternquist, Branda (2008), The global retailer’s strategic proposition and choice of entry mode International Journal of Retail &Distribution Management Vol. 36 No. 4, pp. 281-299
 • Atikeler, Göksel (2008). Perakende Sektöründe Teknolojik Yenilikler ve Bir Araştırma, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Tönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özgüven, Nihan (2011), Kriz Döneminde Küresel Perakendeci Aktörlerin Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:25, Sayı:2 Pal, John ve Medway, Dominic (2013). What İs A Retailer? http://www.tandfonline.com/loi/rirr20, 357-359, Cilt: 23(3), 357-361, Erişim Tarihi: 20.05.2017
 • İTO (İstanbul Ticaret Odası) (İstanbul, 2007). Küreselleşen Ekonomi İçerisinde Ortaya Çıkan Yeni Dağıtım Kanalları. İstanbul: Entegre Matbaacılık A.Ş.
 • İTO (İstanbul Ticaret Odası) (İstanbul, 2004). Sorularla Acentelik(Mümessillik) ve Distribütörlğk Kılavuzu. İstanbul: Kurtiş Matbaacılık San. Tic. Ltd.Şti.
 • Zengin, Hayrettin. Pazarlama İlkeleri. http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66199/37253/pazarlama_ilkeleri_9._hafta.pdf, Erişim tarihi: 24.05.2016
 • Bagherlou, Muhammad. (2014). Arz - Talep Ağları Perspektifinden Dağıtım kanallarının Tasarımı ve Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi,T.C. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Aysuna, Ceyda (2011). Dağıtım Kanallarında Bağlılığı Etkileyen Faktörler ve Bağlılığın Uzun Dönemli İlişki Odaklılıktaki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Maramara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • www.ito.org.tr (2015). Lastik Sektör Araştırması. http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-61.pdf, Erişim Tarihi: 14.06.2016
 • Lasid ( Lastik Sanayicileri ve İthalatcıları Derneği) (2016). Türk Lastik Sektörü. http://www.lasid.com.tr/sektor/uyeler, Erişim: 22.06.2016
 • Norusis M. J. (2002). SPSS 11.0 Guıde To Data Analysis, New Jersey: Prentice Hall.
 • Erdoğan İ. (2003). Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum, Ankara: Erk.
 • Bryman A, ve Cramer D. (2001). Quantitative Data Analysis with SPSS Release for Windows, London: Routledge Management. New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Gürsel, Volkan (2009), Perakendecililerin Ölçeğindeki Büyümenin Sebepleri ve Ekonomik Sonuçları, Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2009, C.14, S.2 s.407-423.
 • İskenderoğlu, Ömer (2008), İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi: Türkiye İçin Bir İnceleme, T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Adana
 • Yapraklı, Şükrü ve Yılmaz M. Kemal, Dağıtım Kanallarına Sunulan Destek Faaliyetleri: Beyaz Eşya ve Gıda Ürünleri Dağıtım Kanalları Üzerine Bir saha Araştırması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 61-4, Ankara

DÜZELTME: PERAKENDE İŞLETMELERİN DAĞITIM KANALLARINDAN BEKLENTİLERİ, İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER BOYUTUNDA ANALİZİ

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 361 - 361, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1192691

Öz

Lastik otomotiv endüstrisi için vazgeçilmez bir girdi kalemi olup birçok kullanıcıya bu sayede ulaşmaktadır. Otomotiv endüstrisi için olan önemi, geniş kitlelere ulaşan bir sektör olması, elde edilen nicel verilerin yorumlanıp perakende noktalarının büyüklüğünün katılımcı özelliği ve firma niteliği boyutunda analiz yapılması ve katılımcıların dağıtım kanallarından olan beklenti düzeylerini ölçüp hem lastik perakende noktalarına hem de dağıtıcılarına gelecekteki sektör planlarına katkı sağlayacak olması araştırmayı önemli kılmıştır. Araştırma katılımcı özelliklerini, firma niteliklerini belirlemek ve bunları hem çalışılan firma hem de dağıtıcı büyüklüğünü belirleyen değişken boyutlarında analiz etmek ve perakende noktalarının dağıtıcılarına verdikleri önemlilik boyutlarına dair ölçümlemeler yapmayı amaçlamıştır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda Konya bölgesinde faaliyet gösteren 137 firmadan 114’ü ile 01Eylül–20 Ekim 2016 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek, anket çalışması ile veriler toplanmış ve uygulamalı nicel bir araştırma yapılmıştır. Konya bölgesinde ve bu bölgedeki lastik perakende noktaları üzerinde yapılmış olmasını araştırmanın sınırlılıkları oluşturmuştur. Katılımcı demografik özelliklerinden eğitim durumu, çalıştıkları firmanın büyüklüğünü belirleyen çalışan sayısına göre anlamlı farklık göstermiş olduğu, merkezi eğilim istatistik analizine göre dağıtım kanalı boyutunda finans, teknik ve ürün en fazla önemsenen olurken, reklam, sipariş ve sevkiyat en az önemsenen boyutları oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lastik perakende firma işletmecilerine bir takım eğitim programlarına dahil olmalı ve dağıtıcıları finans teknik ve ürün boyutunda onları desteklemelerinin gerekli olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Çoksezen, Özlem Z. (2010). Müşteri İlişkileri Yönetimi Açısından Dağıtım Kanalında Müşteri Odaklılığın İncelenmesi ve Otomotiv Sanayii'nde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özgül, Pelin (2007). Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Üzerine Bir Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
 • Sezen, Bülent (2001). Dağıtım Kanallarında Lojirtik Performanss, Adalet Algısı Ve Kanal Üyesi Memnuniyeti, Doktora Tezi, T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Rushton, Alan, Croucher, Phil, ve Baker, Peter (2010). The Hand Book Of Logistıcs & Dıstrıbutıon Management (Cilt 4.). New Delhi: Replika Press Pvt Ltd.
 • Gedik, Hasan (2009). Kobiler’de E-Pazarlamanın Önemi; Konya Kobilerinde E-Pazarlama Uygulamaları, Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik (2005). T.C. Resmi Gazete, 2005/9617, 19.10.2005
 • Lewison , Dale M. (1997). Retailing. New Jersey (6.Baskı). U.S.A.: A Simmon&Schuster Company.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1990). T.C Resmi Gazete, 20539, 5 Haziran 1990
 • Tek, Ömer B. Türkiye 'de Perakendecilik Çağı ve Büyük ölçekli Perakendeci Mağzaların Gelişimi. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FPer %25c5% 59fembe%2BKonferans%25c4%25b1%2BYay%25c4%25b1n%2F perskonfyyn24.pdf, Erişim Tarihi: 23.05.2016
 • Pala, Mehmet ve Saygı, Birol Y. (2004). Gıda Sanayinde Büyük Mağazaların Özel Markalı Ürün Uygulamaları. İstanbul: Mega Ajans Reklamcılık Matbacılık Ve Fuar Hizm. Ltd.Şti.
 • Park, Youngsu and Sternquist, Branda (2008), The global retailer’s strategic proposition and choice of entry mode International Journal of Retail &Distribution Management Vol. 36 No. 4, pp. 281-299
 • Atikeler, Göksel (2008). Perakende Sektöründe Teknolojik Yenilikler ve Bir Araştırma, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Tönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özgüven, Nihan (2011), Kriz Döneminde Küresel Perakendeci Aktörlerin Performanslarının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:25, Sayı:2 Pal, John ve Medway, Dominic (2013). What İs A Retailer? http://www.tandfonline.com/loi/rirr20, 357-359, Cilt: 23(3), 357-361, Erişim Tarihi: 20.05.2017
 • İTO (İstanbul Ticaret Odası) (İstanbul, 2007). Küreselleşen Ekonomi İçerisinde Ortaya Çıkan Yeni Dağıtım Kanalları. İstanbul: Entegre Matbaacılık A.Ş.
 • İTO (İstanbul Ticaret Odası) (İstanbul, 2004). Sorularla Acentelik(Mümessillik) ve Distribütörlğk Kılavuzu. İstanbul: Kurtiş Matbaacılık San. Tic. Ltd.Şti.
 • Zengin, Hayrettin. Pazarlama İlkeleri. http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66199/37253/pazarlama_ilkeleri_9._hafta.pdf, Erişim tarihi: 24.05.2016
 • Bagherlou, Muhammad. (2014). Arz - Talep Ağları Perspektifinden Dağıtım kanallarının Tasarımı ve Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi,T.C. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Aysuna, Ceyda (2011). Dağıtım Kanallarında Bağlılığı Etkileyen Faktörler ve Bağlılığın Uzun Dönemli İlişki Odaklılıktaki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Maramara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • www.ito.org.tr (2015). Lastik Sektör Araştırması. http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-61.pdf, Erişim Tarihi: 14.06.2016
 • Lasid ( Lastik Sanayicileri ve İthalatcıları Derneği) (2016). Türk Lastik Sektörü. http://www.lasid.com.tr/sektor/uyeler, Erişim: 22.06.2016
 • Norusis M. J. (2002). SPSS 11.0 Guıde To Data Analysis, New Jersey: Prentice Hall.
 • Erdoğan İ. (2003). Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yöntemler, Analiz ve Yorum, Ankara: Erk.
 • Bryman A, ve Cramer D. (2001). Quantitative Data Analysis with SPSS Release for Windows, London: Routledge Management. New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Gürsel, Volkan (2009), Perakendecililerin Ölçeğindeki Büyümenin Sebepleri ve Ekonomik Sonuçları, Süleyman Demirel Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2009, C.14, S.2 s.407-423.
 • İskenderoğlu, Ömer (2008), İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi: Türkiye İçin Bir İnceleme, T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Adana
 • Yapraklı, Şükrü ve Yılmaz M. Kemal, Dağıtım Kanallarına Sunulan Destek Faaliyetleri: Beyaz Eşya ve Gıda Ürünleri Dağıtım Kanalları Üzerine Bir saha Araştırması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 61-4, Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim, İşletme
Bölüm Düzeltme
Yazarlar

Hasan GEDİK> (Sorumlu Yazar)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8936-3486
Türkiye


İsa ÇİMEN>
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8936-3486
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2022
Kabul Tarihi 25 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Gedik, H. & Çimen, İ. (2023). DÜZELTME: PERAKENDE İŞLETMELERİN DAĞITIM KANALLARINDAN BEKLENTİLERİ, İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER BOYUTUNDA ANALİZİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (85) , 361-361 . DOI: 10.17755/esosder.1192691

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.