Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 103 - 117, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1205953

Öz

Öğretmen adaylarının izledikleri öğrenme süreçlerinde taşıdıkları akademik motivasyon hem mevcut öğrenim süreçleri hem de gelecekte sahip olacakları mesleğin gerekliliklerini yerine getirmeleri adına önem taşımaktadır. Sürdürülen eğitim-öğretim sürecinde hizmet veren öğretim elemanlarının bu anlamda sağladığı katkı ve benimsedikleri sınıf yönetimi yaklaşımları da önemli bir etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Eğitim Fakültelerinin Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeyleri belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen bulgular aracılığı ile sürdürülen sınıf yönetim süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmada, “Akademik Motivasyon Ölçeği” aracılığı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören öğretmen adaylarından veri toplanmıştır. 2022 Güz Döneminde öğrenim gören 228 öğretmen adayının 144 kadarına %95 güven düzeyi ve %5 hata payı kapsamında ulaşılmıştır. Yedi boyut ve yirmi sekiz madden oluşan ölçme aracının uygulanması ile elde edilen verilere göre akademik motivasyon düzeyi yüksek bulunmuştur, cinsiyete, sınıf düzeyine, başarı puan ortalamalarına göre anlamlı fark göstermemiştir. Çalışmaya ait veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiş olup, cinsiyet ve başarı puan ortalamalarına göre anlamlı fark durumu bağımsız örneklem t – testi ve sınıf düzeyine göre anlamlı fark durumu tek yönlü varyans analizi ile ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Adair, J. (2006). Etkili motivasyon, (Çev. S. Uyan). Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 343 – 361. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31512
 • Alemdağ, C., Erman, Ö., ve Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz – yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25 (1), 23 – 35. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/151188
 • Aslan, M., ve Doğan, S. (2020). Dışsal motivasyon, içsel motivasyon ve performans etkileşimine kuramsal bir bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11 (26), 291 – 301. https://doi.org/10.21076/vizyoner.638479
 • Ateş, Ö. T., ve İhtiyaroğlu, N. (2019). Yetişkin motivasyon ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 611 – 620. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2612
 • Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G., & Göksu, V. (2014). Biyoloji öğrenmeye yönelik akademik motivasyon ölçeği: ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39 (176), 425 – 435. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3678

INVESTIGATING ACADEMIC MOTIVATION OF PROSPECTIVE TEACHERS AT PRIMARY SCHOOL TEACHING IN TERMS OF SOME VARIABLES

Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85, 103 - 117, 27.01.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1205953

Öz

The academic motivation of the prospective teachers in the learning processes they follow is important both for their current learning processes and for fulfilling the requirements of the profession they will have in the future. The contribution of the teaching staff in this sense and the classroom management approaches they adopt also have a significant impact on the ongoing education and training process. In this study, it was tried to determine the academic motivation levels of teacher candidates studying in the Department of Primary Education Classroom Teaching of Education Faculties, and it was aimed to contribute to the classroom management processes carried out through the findings. In the study, data were collected from prospective teachers studying at Manisa Celal Bayar University, Department of Primary Education, Classroom Teaching, by means of "Academic Motivation Scale". About 144 of the 228 prospective teachers studying in the Fall Semester of 2022 were reached within the scope of 95% confidence level and 5% margin of error. According to the data by the application of the measurement tool consisting of seven dimensions and twenty – eight items, the level of academic motivation was found as high, and there was no significant difference in terms of gender, grade level and academic achievement score averages. The data of the study were analyzed with the SPSS package program, and the case of significant difference according to gender and academic achievement score averages was handled by independent sample t – test and the case of significant difference according to class level was handled by one – way ANOVA analysis of variance.

Kaynakça

 • Adair, J. (2006). Etkili motivasyon, (Çev. S. Uyan). Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 343 – 361. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31512
 • Alemdağ, C., Erman, Ö., ve Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz – yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25 (1), 23 – 35. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/151188
 • Aslan, M., ve Doğan, S. (2020). Dışsal motivasyon, içsel motivasyon ve performans etkileşimine kuramsal bir bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11 (26), 291 – 301. https://doi.org/10.21076/vizyoner.638479
 • Ateş, Ö. T., ve İhtiyaroğlu, N. (2019). Yetişkin motivasyon ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (2), 611 – 620. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2612
 • Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G., & Göksu, V. (2014). Biyoloji öğrenmeye yönelik akademik motivasyon ölçeği: ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39 (176), 425 – 435. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3678

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Remzi YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
T.C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
0000-0002-6918-5416
Türkiye


Cenk YOLDAŞ>
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
0000-0003-2519-4959
Türkiye

Destekleyen Kurum Yoktur
Proje Numarası Yoktur (Araştırma Makalesidir, Proje değildir)
Teşekkür Sayın ESOSDER Dergisi Ekibine desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.
Erken Görünüm Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 16 Kasım 2022
Kabul Tarihi 21 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023, Cilt 22, Sayı 85

Kaynak Göster

APA Yıldırım, R. & Yoldaş, C. (2023). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (85) , 103-117 . DOI: 10.17755/esosder.1205953

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.