Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINING THE SONGS THAT TEACHERS OFTEN USE IN MUSIC EDUCATION LESSONS IN PRE-SCHOOL PERIOD

Yıl 2023, Cilt: 22 Sayı: 86, 486 - 504, 04.04.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1205857

Öz

The positive effects of music education on the physical, spiritual and mental development of children have been explained by many studies. In preschool education, which is the basic step of general education, it is very important for children's development processes to conduct music lessons correctly and effectively. Singing, one of the sub-branches of music education, is the first skill taught to children since their infancy. The aim of this research is to determine the songs that teachers frequently use in preschool music education lessons. The study is in the general survey model, one of the qualitative research methods, and is an example of a phenomenology pattern. In the research, semi-structured interview method was used to determine the first five songs that preschool teachers frequently use in music lessons and to examine the points they paid attention to while determining these pieces. The study group of the research consists of 41 preschool teachers who are teaching in the provinces of Çankırı and Eskişehir in the 2021-2022 academic year. Content analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the analysis of the data. In line with the data obtained, it was determined that the preschool teachers had their students train 106 different songs, and as a result of the analysis of these songs, the first five songs were "Red Fish", "Sculpture", "Dinosaur", "Apple Wolf" and "Walnut Man". When the common features of the first five songs are examined; It has been concluded that all of them are entertaining, many of which are animals, and have rhythms and words that will attract children's attention.

Kaynakça

 • Aral, N., Akyol, A. K. ve Sığırtmaç, A. (2006). Beş-altı yaş grubundaki çocukların yaratıcılıkları üzerinde orff öğretisine dayalı müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(159), 1-9. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82196
 • Ayan, B. E. ve Kaya, S. (2016). Okulöncesinde müzik ve hareketin öğrenme üzerindeki etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 463-480. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/225263
 • Başer, F. A. (2014). Müziğin okulöncesi dönemde çocuk gelişimine katkısı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-10. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115743
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among the five traditions. Sage publications.
 • Çatalbaş, M. (2018). Okulöncesi eğitim programındaki karakter eğitiminin incelenmesi ve okulöncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Elterman, H. (1983). Using popular songs to teach sociology. Teaching Sociology, 10(4). 529-538. https://www.jstor.org/stable/1317300#metadata_info_tab_contents
 • Gourvennec, L. (2017). Paroles et musique: le français par la chanson. Vanves. Hachette
 • Gül, G. (2012). Okulöncesi altı yaş çocukları için oluşturulan şarkı dağarcığının müziksel gelişim düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Gürgen, E. (2006). Müzik eğitiminde yaratıcılığı geliştiren yöntem ve yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 81-93. https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/73113/
 • Hansen, D., & Bernstorf, E. (2002). Linking Music Instruction to Reading Instruction. Music Educators Journal, 88 (5). 17-21. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/3399821
 • Kabataş, M. (2017). Çocuğun motor, algısal, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimi dönemlerinde müziğin önemi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(11), 192-202. https://dergipark.org.tr/en/pub/inesj/issue/40052/476400
 • Kahraman, H. (2019). Şarkı ve müziğin yabancı dil öğretiminde yeri ve önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınevi.
 • Karşal, E. (2004). Okulöncesi dönemi çocuklarda müzik yeteneği ve matematik yeteneği ilişkisi ve müzik eğitiminin matematik performansı üzerine etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kömür, Ş., Saraç, G. ve Şeker, H. (2005). Şarkılarla İngilizce öğretimi (Muğla örneği). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 109-120. https://dergipark.org.tr/en/pub/musbed/issue/23525/250671
 • Kuşcu, Ö. (2010). Orff-Schulwerk yaklaşımı ile yapılan müzik etkinliklerinin okulöncesi dönemdeki çocuklarının dikkat becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Lawson-Adams, J., Dickinson, D. K., ve Donner, J. K. (2022). Sing it or speak it?: the effects of sung and rhythmically spoken songs on preschool children's word learning. Early Childhood Research Quarterly, 58, 87-102.
 • Modiri, I. G. (2010). Okulöncesinde müzik aracılığı ile yabancı dil öğretimi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 505-516. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173495
 • Öziskender, G. (2011). Orff yaklaşımı ile yapılan okulöncesi müzik eğitiminin öğrencilerin sosyal gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use gualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage. Rabkin, N. ve Redmond,R. (2006). The arts make a difference. Educational Leadership, 63(5). 60-64.
 • Riggs, K. R. (2022). Teaching children to sing: an eight-week study. A Masters Thesıs, Liberty Universty
 • Rudd, S. W. (2000). Music as an exemplar of mathematics: ımplications for ıntegrating math with music education. Unpublished Phd. Thesis. Claremont Graduate University.
 • Sökezoğlu, D. (2010). Ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitiminin 7- 11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimleri üzerine etkisi (Afyonkarahisar örneği). Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 161-181. https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/handle/11630/3838
 • Töreyin, M. (2021). Herkese yönelik ses eğitimi. İstanbul Türk Müziği Konseyi. https://ses-egitimi.com/upload/2/istanbul-turk-muzigi-konseyi-1-pptx.pdf
 • Uçan, A. (1994). Müzik eğitiminde kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi Yayın Evi.
 • Yeşilyaprak, B. (2013). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.

OKULÖNCESİ DÖNEM MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN SIKLIKLA KULLANDIKLARI ŞARKILARIN BELİRLENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 22 Sayı: 86, 486 - 504, 04.04.2023
https://doi.org/10.17755/esosder.1205857

Öz

Müzik eğitiminin, çocukların bedensel, ruhsal, zihinsel gelişimi üzerindeki olumlu etkileri yapılan pek çok araştırmayla açıklanmıştır. Genel eğitimin temel basamağı olan okulöncesi eğitiminde, müzik derslerinin çocuklar ile doğru ve etkili şekilde yapılması, çocukların gelişim süreçleri adına çok önemlidir. Müzik eğitiminin alt dallarından biri olan şarkı söylemek ise çocuklara bebekliklerinden itibaren ilk öğretilen beceridir. Bu araştırmanın amacı, okulöncesi dönem müzik eğitimi derslerinde, öğretmenlerin sıklıkla kullandıkları şarkıları belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden genel tarama modelinde olup, bir olgu bilim (fenomenoloji) desenine örnektir. Araştırmada, okulöncesi öğretmenlerinin müzik derslerinde sıklıkla kullandıkları ilk beş parçayı belirlemek ve bu parçaları belirlerken dikkat ettikleri hususları incelemek için yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Çankırı ve Eskişehir illerinde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim vermekte olan 41 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin analizi aşamasında, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, okulöncesi öğretmenlerinin, öğrencilerine 106 farklı şarkı çalıştırdıkları, bu şarkıların analizleri sonucunda, ilk beş şarkının “Kırmızı Balık”, “Heykel”, “Dinazor”, “Elma Kurdu” ve “Ceviz Adam” adlı şarkılar olduğu tespit edilmiştir. İlk beş şarkının ortak özellikleri incelendiğinde; tümünün, eğlenceli, pek çoğu hayvanları konu alan, çocukların dikkatini çekecek ritim ve sözlerde olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Aral, N., Akyol, A. K. ve Sığırtmaç, A. (2006). Beş-altı yaş grubundaki çocukların yaratıcılıkları üzerinde orff öğretisine dayalı müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(159), 1-9. https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82196
 • Ayan, B. E. ve Kaya, S. (2016). Okulöncesinde müzik ve hareketin öğrenme üzerindeki etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 463-480. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/225263
 • Başer, F. A. (2014). Müziğin okulöncesi dönemde çocuk gelişimine katkısı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-10. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115743
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: choosing among the five traditions. Sage publications.
 • Çatalbaş, M. (2018). Okulöncesi eğitim programındaki karakter eğitiminin incelenmesi ve okulöncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Elterman, H. (1983). Using popular songs to teach sociology. Teaching Sociology, 10(4). 529-538. https://www.jstor.org/stable/1317300#metadata_info_tab_contents
 • Gourvennec, L. (2017). Paroles et musique: le français par la chanson. Vanves. Hachette
 • Gül, G. (2012). Okulöncesi altı yaş çocukları için oluşturulan şarkı dağarcığının müziksel gelişim düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Gürgen, E. (2006). Müzik eğitiminde yaratıcılığı geliştiren yöntem ve yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(12), 81-93. https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/73113/
 • Hansen, D., & Bernstorf, E. (2002). Linking Music Instruction to Reading Instruction. Music Educators Journal, 88 (5). 17-21. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2307/3399821
 • Kabataş, M. (2017). Çocuğun motor, algısal, sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimi dönemlerinde müziğin önemi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(11), 192-202. https://dergipark.org.tr/en/pub/inesj/issue/40052/476400
 • Kahraman, H. (2019). Şarkı ve müziğin yabancı dil öğretiminde yeri ve önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınevi.
 • Karşal, E. (2004). Okulöncesi dönemi çocuklarda müzik yeteneği ve matematik yeteneği ilişkisi ve müzik eğitiminin matematik performansı üzerine etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kömür, Ş., Saraç, G. ve Şeker, H. (2005). Şarkılarla İngilizce öğretimi (Muğla örneği). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 109-120. https://dergipark.org.tr/en/pub/musbed/issue/23525/250671
 • Kuşcu, Ö. (2010). Orff-Schulwerk yaklaşımı ile yapılan müzik etkinliklerinin okulöncesi dönemdeki çocuklarının dikkat becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Lawson-Adams, J., Dickinson, D. K., ve Donner, J. K. (2022). Sing it or speak it?: the effects of sung and rhythmically spoken songs on preschool children's word learning. Early Childhood Research Quarterly, 58, 87-102.
 • Modiri, I. G. (2010). Okulöncesinde müzik aracılığı ile yabancı dil öğretimi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 505-516. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173495
 • Öziskender, G. (2011). Orff yaklaşımı ile yapılan okulöncesi müzik eğitiminin öğrencilerin sosyal gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use gualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage. Rabkin, N. ve Redmond,R. (2006). The arts make a difference. Educational Leadership, 63(5). 60-64.
 • Riggs, K. R. (2022). Teaching children to sing: an eight-week study. A Masters Thesıs, Liberty Universty
 • Rudd, S. W. (2000). Music as an exemplar of mathematics: ımplications for ıntegrating math with music education. Unpublished Phd. Thesis. Claremont Graduate University.
 • Sökezoğlu, D. (2010). Ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitiminin 7- 11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimleri üzerine etkisi (Afyonkarahisar örneği). Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 161-181. https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/handle/11630/3838
 • Töreyin, M. (2021). Herkese yönelik ses eğitimi. İstanbul Türk Müziği Konseyi. https://ses-egitimi.com/upload/2/istanbul-turk-muzigi-konseyi-1-pptx.pdf
 • Uçan, A. (1994). Müzik eğitiminde kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi Yayın Evi.
 • Yeşilyaprak, B. (2013). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elvan KARAKOÇ
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY
0000-0001-8417-5446
Türkiye


Gülşah ERGÜN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7600-066X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 16 Kasım 2022
Kabul Tarihi 10 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 22 Sayı: 86

Kaynak Göster

APA Karakoç, E. & Ergün, G. (2023). OKULÖNCESİ DÖNEM MÜZİK EĞİTİMİ DERSLERİNDE ÖĞRETMENLERİN SIKLIKLA KULLANDIKLARI ŞARKILARIN BELİRLENMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (86) , 486-504 . DOI: 10.17755/esosder.1205857

                                                                                                                                                                          21765      

                                                   Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences),  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

                                              ESBD Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences), Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Marka No:2011 119849.