Yazım Kuralları

Tüm makaleler, derginin internet adresi üzerinden gönderilmelidir.

Makaleler sisteme yüklenmeden önce “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, gönderilmesi gereklidir. Yazarların, makalenin özgün bir çalışma olduğunu, makalenin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmadığını, gönderilen makalenin görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını beyan etmeleri gereklidir. Makale sisteme yüklendikten sonra herhangi bir yazar eklenmesi ya da çıkarılması sözkonusu değildir. Böyle bir durumun oluşması halinde, makale iptal edilecektir.

Dergiye gönderilen makalelerin, derginin amaç ve kapsamı dışında olması halinde, editör/hakemlere gönderilmeden önce Baş Editör tarafından reddedilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca Stil Editörü tarafından yapılan inceleme sonucunda derginin yazım kurallarına uymayan makaleler yazarlara iade edilerek düzeltme yapmaları istenecektir. Hakem değerlendirmesinden geçip kabul edildikten sonra makalede herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilemez. Kabul edilen makale dergide yayımlanmadan önce son kontroller için dergi sekreteryası tarafından sorumlu yazara gönderilir ve onay alındıktan sonra basıma geçilir. Yapılan tüm kontrollere rağmen herhangi bir hata olması durumunda, takip eden sayıda düzeltme yapılacaktır. Ancak bu durum onay alınan son baskı metninde, yazar tarafından yapılmış olan hataları kapsamaz. Makalede bir başkasının fikirleri veya sözcüklerinin orijinal halinde veya çok az değiştirilerek kullanımı ya da değiştirilmeksizin ve referans verilmeksizin kullanılması doğrudan intihal olarak değerlendirilir ve tolere edilmez. Sisteme yüklenen tüm makaleler için iThenticateR taraması yapılacaktır. Alınan iThenticate® raporuna göre makale kabul veya reddedilecektir (bkz. Etik Konular / İntihal) .  

 

MAKALENİN HAZIRLANMASI

(Şablon dosyasını indirmek için tıklayınız.)


Stil ve Format: Makaleler tek kolon halinde, tek-ara ve tüm yönlerden 2,5 cm boşluk olacak şekilde, Times New Roman yazı karakteri ve 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Makalenin her sayfası, başlık sayfası, kaynaklar, tablolar vb. mutlaka numaralandırılmalıdır. Makalenin tüm kopyalarındaki her bir sayfa, birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.

Makale mutlaka Word dokümanı (*.doc, *.docx vb.) olarak yüklenmeli, *pdf formatında yükleme yapmaktan kaçınılmalıdır.

Dergiye İngilizce yayınlar kabul edilmektedir.

Semboller, Birimler ve Kısaltmalar: Standart kısaltmalar ve birimler kullanılmalı, SI birimleri tercih edilmelidir. Kısaltmalar metinde ilk geçtiği yerde açıklanmalı, başlık ve özette bunlardan kaçınılmalıdır. Kimyasalların bilinen isimleri kullanılmalıdır. Cins ve tür isimleri italik veya bu mümkün değilse altı çizili olarak kullanılmalıdır.

Makale İçeriği: Makale mantıklı bir sıralama ve numaralama bölümlerinden oluşmalıdır. Temel bölümler Arap numaralama sistemi ile numaralanmalı (1. Giriş, 2. Problemin Formülasyonu vb. gibi) ve alt bölümler 1.1, 1.2., vb. şeklinde sıralanmalıdır. Teşekkür veya Kaynaklar bölümünün numaralandırılmasına gerek yoktur. Makalenin yapısı mümkünse şu şekilde oluşturulmalıdır: Giriş, Materyal ve Yöntem (veya Deneysel Çalışma), Sonuçlar, Tartışma ve Sonuç/Değerlendirme.  

Başlık ve İletişim Bilgileri

İlk sayfada cümle şeklinde makalenin başlığı, yazarların isimleri (soyadları büyük harfle) ve tüm yazarların kurumları (Bölüm, Fakülte, Üniversite, Şehir, Ülke) ve e-mail adresleri verilmeli, sorumlu yazar ayrıca belirtilmelidir. İlk sayfada başlık, özet ve anahtar kelimeler  bulunmalıdır.  

Özet

Özet, araştırma ve sonuçları içermeli ve 300 kelimeden fazla olmamalıdır.  Times New Roman yazı karakteri ve 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Özette atıf yapılmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler

İndeksleme amacıyla kullanılabilecek şekilde 3-5 anahtar kelime verilmelidir.

Giriş

Bu bölümde motivasyon veya araştırmanın amacı ile olası sorulara cevap verilebilmeli ve genel bir tarihsel açıklama yapılmalıdır.

Yöntem

Makaledeki çalışma yöntemiyle ilgili yeterli bilgi verilmelidir. Deneysel tasarım, örnekleme yöntemleri ve istatistiksel yöntemler açıkça tanımlanmalı, özellikle makale için önemli olan saha çalışmaları, simülasyonlar veya deneyler açıklanmalıdır. Eğer bir ürün, cihaz vb. kullanımı söz konusu ise üreticinin ismi, markası, model numarası vb. bilgiler verilmelidir.  

Sonuçlar

Sonuçlar kısaca ve yorumlanmadan net bir şekilde verilmelidir.

Tartışma

Makalenin özellikle amaçlanan çıktılarına odaklanılmalıdır. Çalışmada elde edilen sonuçlarla diğer kaynaklardaki veriler dikkatle ayrıştırılmalıdır. Sonuçlar bu bölümde yorumlanmalıdır.

Sonuç / Değerlendirme

Araştırmanın ana değerlendirmesi net bir şekilde yapılmalı ve elde edilen sonuçların önemi ve ilişkisi açıklanmalıdır. Özet gösterimler yer alabilir. 

Teşekkür

Kişilere, bütçe sağlayan kurumlara, fonlara, kaynaklardan önce teşekkür edilmelidir. Fonlama yapan organizasyonların tam isimleri verilmelidir.

Kaynaklar

Metin içerisindeki atıflar köşeli parantez içinde numaralandırma şeklinde verilmelidir. Makalenin sonunda verilen kaynak numaraları, metin içinde geçiş sıralarına göre verilmelidir. Yazar sayısı 10 veya daha fazla olmadıkça, tüm yazarların isimleri verilmeli, yazar sayısının 10’dan fazla olması halinde “et al.” “vd.” şeklinde yazılmalıdır. Bireysel olarak köşeli parantez kullanılmamalı [2], [3], [5]–[9], kaynaklar tek bir köşeli parantez içinde [2,3,5–9] şeklinde verilmelidir. Kişisel görüşmeler, yayınlanmamış veriler, internet siteleri veya diğer yayınlanmamış malzemeler kaynak olarak gösterilmemeli, zorunlu olunması durumunda bu tarz malzemeler metinde parantez içinde gösterilmelidir. Yayınların İngilizce dilinden başka bir dilde olması durumunda, eğer varsa İngilizce başlığı verilmeli ve “makale Türkçe, özeti İngilizce” şeklinde bir açıklama yapılmalıdır. Eğer yayın İngilizce olarak yayınlanmamış ise orijinal başlığıyla referans verilmeli, başlık tercüme edilmeye çalışılmamalıdır. Kaynaklar aşağıdaki şekilde verilmelidir (noktalama ve büyük harflere çok dikkat edilmelidir):   

Dergi Makaleleri

Dergi başlığı ISI Web of Science kısaltması şeklinde verilmelidir.

Guyon I, Elisseeff A. An introduction to variable and feature selection. J Mach Learn Res 2003; 3: 1157-1182.

Izadpanahi S, Ozcınar C, Anbarjafari G, Demirel H. Resolution enhancement of video sequences by using discrete wavelet transform and illumination compensation. Turk J Elec Eng & Comp Sci 2012; 20: 1268-1276.

Kitaplar

Haupt RL, Haupt SE. Practical Genetic Algorithms. 2nd ed. New York, NY, USA: Wiley, 2004.

Kennedy J, Eberhart R. Swarm Intelligence. San Diego, CA, USA: Academic Press, 2001.

Kitapta Bölüm

Poore JH, Lin L, Eschbach R, Bauer T. Automated statistical testing for embedded systems. In: Zander J, Schieferdecker I, Mosterman PJ, editors. Model-Based Testing for Embedded Systems. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2012. pp. 111-146.

Konferans Bildirileri

Li RTH, Chung SH. Digital boundary controller for single-phase grid-connected CSI. In: IEEE 2008 Power Electronics Specialists Conference; 15–19 June 2008; Rhodes, Greece. New York, NY, USA: IEEE. pp. 4562-4568.

Tezler

Boynukalın Z. Emotion analysis of Turkish texts by using machine learning methods. MSc, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2012.

Tablo ve Şekiller

Tablo dışındaki tüm gösterimler (fotoğraflar, çizimler, grafikler vb.) “Şekil” olarak etiketlenmelidir. 

Tüm tablo ve şekiller, “Tablo 1, Şekil 2” şeklinde numaralandırılmalıdır. Başlıklar cümle şeklinde yazılmalıdır (“Örneklerin makroskopik görünümleri” gibi). Şekillerde daima Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Eğer ×, μ, η, or ν gibi semboller kullanılmış ise bu semboller Word içindeki Semboller menüsünden eklenmelidir. Tüm tablo ve şekiller metin içinde veriliş sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekillere yapılan atıflarda büyük harf kullanılmalı ve kısaltmalardan kaçınılmalıdır (yani, “Şekil 2’de gösterildiği gibi” yazılabilir. “Şek.2” veya “şekil 2” kullanılmamalıdır).

 

Görüntülerin çözünürlüğü, 16 cm. genişliğe ayarlandığında 118 pixels/cm’den daha az olmamalıdır. Görüntüler 1200 dpi çözünürlükte taranmalı ve “jpeg” veya “tiff” formatında yüklenmelidir. Grafikler ve diyagramlar 0,5-1 punto arasında çizilmelidir. Taranmış veya fotokopisi çekilmiş grafik veya diyagramlar kabul edilmez. Şekil ve grafikler, diyagramlar veya çizimler modifiye edilebilir formatta olmalıdır.

Tablo ve şekiller, başlık, isim, kolon başlıkları ve dip notlar 16x20 cm’yi geçmemeli ve 8 cm genişlikten daha küçük olmamalıdır. Tüm tablolarda, Word içindeki “Tablo oluştur” sekmesi kullanılmalı, metinde veya tablolarda boşluklarda sekme kullanılmamalıdır.