Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ESTUDAM Bilişim Dergisi çalışmaların tüm süreçlerinde Comitee on Publication Ethics (COPEⓒ) tarafından deklare adilen ilkeleri kbaul etmekte, çalışmaların yayınları bu kapsamda ele alarak değerlendirmektedir. Ayrıntılı bilgi için;

"Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri"  tıklayınız,

"COPE Yönergeleri Editör İlkeleri" için tıklayınız

"COPE Akış Şeması" için tıklayınız,

"COPE Yayın Etikleri için olası durumların örnek paylaşımı için tıklayınız.

Araştırma makalelerinde deney hayvanlarının veya insan deneklerin kullanarak çalışma gönderen yazarlar, Deney Hayvanları Etik Kuruldun veya uygun Etik Kuruldan onay almalıdır. Makalenin Materyal ve Metot bölümünde, etik iznin onaylandığını ve aydınlatılmış onam alındığını kanıtlayan bir ifade bulunmalıdır (Alınan etik izin belgesinin tarih ve sayısı gibi).
Dergi Editörleri, gönderilen makalelerin derginin Amaçlarını ve Kapsamını karşılayıp karşılamadığı ve işin özgünlüğü, nicelik olarak incelemelidir. Editörler, gönderilen bir makale hakkındaki bilgileri ve ilgili yazar/yazarlar hakkında bilgileri, hakemler, olası hakemler veya diğer yayın kurulu üyeleri dışında kimseye açıklamaz. Editörler, ırk, cinsiyet, menşe ülke, etnik köken, din veya cinsel yönelim gözetmeksizin derhal makalenin değerlendirme sürecini başlatacaktır.
Hakem incelemesi derginin editör kararları almaz ivedi olarak süreci başlatmalıdır. Hakemler, makalede yer almayan ilgili yayınları ve daha önce yayınlanmış eserlerle benzerlikleri belirtmelidir. Hakemler, çıkar çatışması olan, finansal veya ortaklaşa çalıştıkları makaleleri değerlendirmemelidir. Atanan bir hakem makaleyi inceledikten sonra çalışma alanları dışında olduğunda, ilgili hakem alan editörünü bilgilendirmeli ve hakemlik görevini iade etmelidir. İncelenmek üzere alınan yazılar gizli olarak ele alınmalı ve editörlerin izni olmadan başkalarıyla paylaşmamalıdır. Hakemler inceleme raporlarını iki hafta içinde geri göndermelidir.
Makale yazarları, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmediğini, önceki çalışmalarından farklı olduğu ve yapılan deneysel çalışmalar ayrıntılı olarak sunmalıdır. Yayın evine makalenin telif hakkını devretmelidir. Yazarlar, verilerin alındığı yerleri ve alınış şekillerini ayrıntılı olarak vermelidirler ve finansal veya diğer çıkar çatışmaları hakkında açıklamalar yapmalıdır. Tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak dahil edilmelidir. Bir yazar yayınlanan eserde önemli bir hata bulursa, makaleyi düzeltmek veya geri çekmek için dergi editörünü bilgilendirmekle yükümlüdür.
Yayıncı, ispatlanmış bilimsel suiistimal, intihal veya hileli yayın tespit edildiği durumlarda, yayın kurulu ile işbirliği yaparak, durumu açıklığa kavuşturmak, yayını geri çekme veya söz konusu eseri geri çekmek için uygun önlemleri alacaktır.

Dergimiz Index Copernicus, ASOS Indeks, Google Scholar ve ROAD indeks tarafından indekslenmektedir.