Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SAĞLIK TURİZMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE TERMAL TURİZM; BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 55 - 70, 18.01.2019
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.505757

Öz

Tedavi ve tatil amaçlı ülkelerarası ya da şehirlerarası yapılan seyahatler “Sağlık Turizmi” olarak tarif edilmektedir. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeler, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ve seyahat imkanlarının artması gibi kolaylaştırıcı faktörler sağlık turizminin yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. Son on yılda sağlık amaçlı turizm seyahatleri hastane yataklı tedavi hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve yaşlı-engelli bakımını kapsar hale gelmiştir. Sağlık turizmindeki bu değişim sağlık turizminin de hizmet alanlarının değişmesine neden olmuştur. 2017 yılı itibariyle dünya çapında yaklaşık 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış olan sağlık turizminden aldığı payı arttırmak isteyen pek çok ülke yasal çerçeveler oluşturmakta ve ulusal sağlık sektörü rekabet gücünü arttırabilmek için destek ve teşvikler vermektedir. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık altyapısını büyük ölçüde tamamlamış olan Türkiye aynı zamanda turizm potansiyeli yüksek bir ülke olarak sağlık turizmini alternatif bir turizm kaynağı olarak görmekte ve bu yeni pazardan aldığı payı arttırmak için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Sağlık turizminin rehabilitasyon hizmetleri, yaşlı-engelli bakımı gibi alanlara kayması termal turizmin önemini de arttırmaktadır. Türkiye termal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir ve bu durum termal turizme ayrı bir önem katmaktadır.

Bu çalışmada temel amaç; Türkiye’nin “Termal Sağlık Turizmi” yönünden SWOT Analizi ile incelenerek güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) tespit etmektir.

Kaynakça

 • Turizm İstatistikleri, IV.Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2016 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24590 Erişim Tarihi;12/05/20182.
 • Akarcalı S, Tontuş H, Ö. Saturk. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2016
 • Kılıç FÇ, Kılıç MK. "Jeotermal Eneiji ve Türkiye," Mühendis ve Makine” Engineer & the Machinery Magazine 2013; 54(693):45-56
 • Füsun Baykal, “Turizm Türlerinde Bütünleşme ve Termal Turizm”, 7 VII. Ulusal Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı Kongresi ve Termal Çamurlar Kursu, Afyon, 10-13 Nisan 2008.
 • Özer Ö, Sonğur C. (2012). Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri Ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 2012;4(7):69-81.
 • Soysal A. Sağlık turizmi: Tehdit ve Fırsatlar Bağlamında Türkiye Açısından Bir Durum Değerlendirmesi International Journal of Tourism and Social Research. 2017;2:169‐187 .
 • Çelik A. Sağlık Turizmi Kapsamında Termal İşletmelerde Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Ve Algılanan Hizmet Kalitesi: Balçova Termal İşletmesinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü. 2009
 • Annette B, Arellano R. Patients Without Borders: The Emergence Of Medical Tourism. International Journal Of Health Services 2007;37(1):193-8
 • TÜRSAB (2014), Sağlık Turizmi Raporu. https://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/tursab-saglik-turizmi-raporu_11430.html Erişim Tarihi: 10.05.2018.
 • Sayın KŞ, Yeğinboy EY, Yüksel İ. Türkiye’de Medikal Turizm Uygulamaları: Bir Üniversite ve İzmir Sağlık Serbest Bölgesi Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017;32(2).
 • Çetinkaya T, Zengin B. Türkiye’de ileri yaş bakım turizmi ve Almanya örneği. VII. Geleneksel Turizm Paneli, 2009;28:172-180.
 • Bozç R, Kıraç FÇ, Kıraç R. Sağlık Turizmi SWOT Analizi: Erzincan. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017;6(3):157-163.
 • Türkiye’de Termal Turizm. .http://www.saglikturizmi.gov.tr/tr/saglik-turizmi/termalturizm/turkiye-de-termal-turizm Erişim:11.05.2018.
 • Edinsel S, Adıgüzel O. Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014;4(2):167-190.
 • Altın, U. Bektaş, G.Antep, Z.& İrban, A. (2012). Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı.
 • Özer Ö, Songur C. Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 2012;4(7):69-8117. Connell, J. Contemporary Medical Tourism: Conceptualisation, Culture And Commodification. Tourism Management 2013;34:1-13.
 • Bookman M, Bookman K.Medical Tourism İn Developing Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2007.
 • Buzinde C, Yarnal C Therapeutic Landscapes And Postcolonial Theory: A Theoretical Approach To Medical Tourism. Social Science and Medicine 2012;74:783-787.
 • Szabó Z, Koscondi J, Lakne Z. Role Of Thermal Tourism İn Regional Development-A Case Study From Hungarian Side Of The Hungarian–Croatian Border. Podravina 2013;23:70–6.
 • Akbulut G. ( “Türkiye'de Kaplıca Turizmi ve Sorunları”, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2010;9(1):35-54.
 • Boroviç S, Marković I. Utilization And Tourism Valorisation Of Geothermal Waters İn Croatia. Renewable And Sustainable Energy Reviews, 2015;44:52-63.
 • Sayili M, Acka H, Duman T, Esengun K. Psoriasis Treatment Via Doctor Fishes As Part Of Health Tourism: A Case Study Of Kangal Fish Spring, Turkey. Tourism Manage 2007;28:625–9
 • Rutty M, Scott D. Will The Mediterranean Become “Too Hot” For Tourism? A Reassessment. Tourism And Hospitality Planning & Development 2010;7(3):267-281.
 • Zengin B, Eker N. Sakarya İli Termal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 2016;13.
 • Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? . Research Report: Global Spa Summıt 2011. http://www.globalspaandwellnesssummit.org/images/stories/pdf/spas_wellness_medical_tourism_report_final.pdf Erişim Tarihi;12/05/2018.
 • Papp Z, Lőrınc K. Health Tourısm Trends. Health 2016;5(3-4):30.
 • Varga N, Molnár Cs. Wellness Profilok A Magyar És Az Osztrák Szállodaiparban, Actacarolusrobertus, 2011;1(1):127-132.
 • Macaristan yurtiçi sağlık turizmi kapsamındaki bölgesel farklılıklar http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2008/03/acs_laczko.pdf Erişim Tarihi;12/05/2018.
 • Rátz T. Zennis És Lomi Lomi, Avagy Új Trendek Az Egészségturizmusban. In: Auberta.–Csapó J. (Szerk). Egészégturizmus. Bornus Nyomda, Pécs. 2004: 46–65.
 • Akbulut G. Türkiye'de Kaplıca Turizmi ve Sorunları. Gaziantep University Journal of Social Sciences 2010 9(1):35-5432. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita Erişim Tarihi;12/05/2018
 • Kök M. Sağlık Turizmi Açısından Termal Turizm (Denizli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı”, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara.
 • T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11478/dunyada-saglik-ve-termal-turizm.html Erişim Tarihi;12/05/2018.
 • Buldukoğlu Sinem. “Sağlık Turizminin Türkiye’deki Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Ankara, 2014.

HEALTH TOURISM IN TURKEY UNDER THERMAL TOURISM; A SWOT ANALYSIS STUDY

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 55 - 70, 18.01.2019
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.505757

Öz

International or intercity treatment and leisure travels are described as "health tourism". Technological developments brought about by globalization and facilitating factors such as the increase in travel opportunities and easier access to information has led to the widespread use of health tourism. In the last decade, health tourism has included hospital-based treatment services, rehabilitation services and geriatric care. This change in health tourism has caused changes in the service areas of health tourism. Many countries seeking to increase their share of health tourism, which has reached a volume of around $ 100 billion worldwide by 2017, are creating legal frameworks and the national health sector provides support and incentives to increase competitive power. Turkey nearly completed their health infrastructure with the transformation in healthcare program. It also is a country with an already high tourism potential and sees health tourism as an alternative tourism source and makes arrangements to increase its share in this new market. The rehabilitation services of health tourism also increase the importance of thermal tourism, which is shifting to areas such as aged-handicapped care. Turkey is a country rich in thermal springs, and this adds additional importance to thermal tourism.The main goal of this research is to determine the strengths and weaknesses and to identify the opportunities and threats, caused by internal and external conditions, of Turkeys “Thermal Health Tourism” through a SWOT analysis

Kaynakça

 • Turizm İstatistikleri, IV.Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2016 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24590 Erişim Tarihi;12/05/20182.
 • Akarcalı S, Tontuş H, Ö. Saturk. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2016
 • Kılıç FÇ, Kılıç MK. "Jeotermal Eneiji ve Türkiye," Mühendis ve Makine” Engineer & the Machinery Magazine 2013; 54(693):45-56
 • Füsun Baykal, “Turizm Türlerinde Bütünleşme ve Termal Turizm”, 7 VII. Ulusal Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı Kongresi ve Termal Çamurlar Kursu, Afyon, 10-13 Nisan 2008.
 • Özer Ö, Sonğur C. (2012). Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri Ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 2012;4(7):69-81.
 • Soysal A. Sağlık turizmi: Tehdit ve Fırsatlar Bağlamında Türkiye Açısından Bir Durum Değerlendirmesi International Journal of Tourism and Social Research. 2017;2:169‐187 .
 • Çelik A. Sağlık Turizmi Kapsamında Termal İşletmelerde Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Ve Algılanan Hizmet Kalitesi: Balçova Termal İşletmesinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü. 2009
 • Annette B, Arellano R. Patients Without Borders: The Emergence Of Medical Tourism. International Journal Of Health Services 2007;37(1):193-8
 • TÜRSAB (2014), Sağlık Turizmi Raporu. https://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/tursab-saglik-turizmi-raporu_11430.html Erişim Tarihi: 10.05.2018.
 • Sayın KŞ, Yeğinboy EY, Yüksel İ. Türkiye’de Medikal Turizm Uygulamaları: Bir Üniversite ve İzmir Sağlık Serbest Bölgesi Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017;32(2).
 • Çetinkaya T, Zengin B. Türkiye’de ileri yaş bakım turizmi ve Almanya örneği. VII. Geleneksel Turizm Paneli, 2009;28:172-180.
 • Bozç R, Kıraç FÇ, Kıraç R. Sağlık Turizmi SWOT Analizi: Erzincan. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017;6(3):157-163.
 • Türkiye’de Termal Turizm. .http://www.saglikturizmi.gov.tr/tr/saglik-turizmi/termalturizm/turkiye-de-termal-turizm Erişim:11.05.2018.
 • Edinsel S, Adıgüzel O. Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya Ülkeleri İçindeki Konumu ve Gelişmeleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014;4(2):167-190.
 • Altın, U. Bektaş, G.Antep, Z.& İrban, A. (2012). Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı.
 • Özer Ö, Songur C. Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 2012;4(7):69-8117. Connell, J. Contemporary Medical Tourism: Conceptualisation, Culture And Commodification. Tourism Management 2013;34:1-13.
 • Bookman M, Bookman K.Medical Tourism İn Developing Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2007.
 • Buzinde C, Yarnal C Therapeutic Landscapes And Postcolonial Theory: A Theoretical Approach To Medical Tourism. Social Science and Medicine 2012;74:783-787.
 • Szabó Z, Koscondi J, Lakne Z. Role Of Thermal Tourism İn Regional Development-A Case Study From Hungarian Side Of The Hungarian–Croatian Border. Podravina 2013;23:70–6.
 • Akbulut G. ( “Türkiye'de Kaplıca Turizmi ve Sorunları”, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2010;9(1):35-54.
 • Boroviç S, Marković I. Utilization And Tourism Valorisation Of Geothermal Waters İn Croatia. Renewable And Sustainable Energy Reviews, 2015;44:52-63.
 • Sayili M, Acka H, Duman T, Esengun K. Psoriasis Treatment Via Doctor Fishes As Part Of Health Tourism: A Case Study Of Kangal Fish Spring, Turkey. Tourism Manage 2007;28:625–9
 • Rutty M, Scott D. Will The Mediterranean Become “Too Hot” For Tourism? A Reassessment. Tourism And Hospitality Planning & Development 2010;7(3):267-281.
 • Zengin B, Eker N. Sakarya İli Termal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 2016;13.
 • Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit? . Research Report: Global Spa Summıt 2011. http://www.globalspaandwellnesssummit.org/images/stories/pdf/spas_wellness_medical_tourism_report_final.pdf Erişim Tarihi;12/05/2018.
 • Papp Z, Lőrınc K. Health Tourısm Trends. Health 2016;5(3-4):30.
 • Varga N, Molnár Cs. Wellness Profilok A Magyar És Az Osztrák Szállodaiparban, Actacarolusrobertus, 2011;1(1):127-132.
 • Macaristan yurtiçi sağlık turizmi kapsamındaki bölgesel farklılıklar http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2008/03/acs_laczko.pdf Erişim Tarihi;12/05/2018.
 • Rátz T. Zennis És Lomi Lomi, Avagy Új Trendek Az Egészségturizmusban. In: Auberta.–Csapó J. (Szerk). Egészégturizmus. Bornus Nyomda, Pécs. 2004: 46–65.
 • Akbulut G. Türkiye'de Kaplıca Turizmi ve Sorunları. Gaziantep University Journal of Social Sciences 2010 9(1):35-5432. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita Erişim Tarihi;12/05/2018
 • Kök M. Sağlık Turizmi Açısından Termal Turizm (Denizli Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı”, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara.
 • T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11478/dunyada-saglik-ve-termal-turizm.html Erişim Tarihi;12/05/2018.
 • Buldukoğlu Sinem. “Sağlık Turizminin Türkiye’deki Yeri ve Önemi”, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Ankara, 2014.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Halil ŞENGÜL (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5745-0369
Türkiye


Arzu BULUT
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7362-5667
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ocak 2019
Başvuru Tarihi 31 Aralık 2018
Kabul Tarihi 13 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Şengül H. , Bulut A. SAĞLIK TURİZMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE TERMAL TURİZM; BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019; 4(1): 55-70.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.