Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ELAZIĞ İLİ SİVRİCE İLÇESİ ENTEGRE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ACİL POLİKLİNİĞİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION of THE APPLICATIONS to THE EMERGENCY POLICLINIC CENTER of THE COMMUNITY HEALTH CENTER in THE SIVRICE DISTRICT of ELAZIG PROVINCE

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 3, 354 - 362, 18.10.2019
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.558174

Öz

Bu çalışmada Elazığ-Sivrice Entegre Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) acil polikliniğine başvuran hastaların ve hastalıklarının özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Retrospektif kayıtlara dayalı tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada; TSM acil polikliniğine başvuran hastaların özellikleri acil poliklinik kayıt defterinden alınmıştır. 2017-2018 yıllarında toplam başvuru sayısı 19,698’dir. Herhangi bir şekilde kaydında eksiklik olan 958 hasta (%4.86) değerlendirilmeye alınmayarak, 18,740 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. İstatistiksel analizde değişkenlerin özelliklerine göre yüzde, ortalama ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Başvuruların %49.5’i 2017 yılında yapılmış, günlük başvuru sayısı ortalama 27 hasta, başvuranların %48.3’ü kadındır. Hastaların yaş ortalaması 37.50±22.43’tür. Başvuran hastaların %3.2’si başka bir kuruma sevk edilmiştir. Hastaların yapılan tedavisinde %74.0’ına acilde müdahale edilmiş, %12.3’üne reçete verilerek tedavisi düzenlenmiş, %6.3’üne hem müdahale edilip hem de reçete verilmiş, %7.4’ü ise sadece önerilerle gönderilmiş, yine tüm başvuruların %6.0’ına küçük cerrahi müdahale yapılmıştır. En fazla başvurunun yaz aylarında (%36.7) yapıldığı, hafta sonları (yıllık ortalama hasta sayısı: 3678) hafta içi (yıllık ortalama hasta sayısı: 2277) günlere göre daha fazla hasta olduğu görülmektedir. Başvuruda saptanan ilk iki hastalığın sırasıyla üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) (%19.1), miyalji (%14.6) olduğu saptanmıştır. Yaş arttıkça tansiyon problemi, yine 65 yaş ve üzeri hariç miyalji görülme sıklığının arttığı, ÜSYE ve Akut Gastroenterit (AGE) sıklığının ise azaldığı görülmüştür (p=0.001). Kadınlarda tansiyon problemi görülme sıklığı (%11.7), erkeklere göre (%5.7) daha yüksektir (p=0.001). Araştırma kapsamına alınan entegre TSM acil polikliniğinin yoğun olarak kullanıldığı, tanıların çoğunluğunun birinci basamakta beklenen tanılar olduğu, hastaların sorunlarının çoğunun acilde müdahaleyle çözülebildiği ve sevk oranlarının düşük olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Shiber JR, Longley MB, Brewer KL. Hyper-use of the ED. Am J Emerg Med. 2009; 27:588-594.
 • 2. Resmi Gazete. 25.05.2007 tarih ve 26532 Sayılı Resmi Gazete. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 2007.
 • 3. Resmi Gazete. 10.08.2010 tarih ve 27668 Sayılı Resmi Gazete. Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2010/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 2010.
 • 4. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye’de Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2005; 5(1):5-13.
 • 5. 2002-2016 Sağlık Bakanlığı- Kişibaşı Müracat ve Muayene Sayıları. https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • 6. 2002-2016 Sektörlere Göre Muayene Sayıları. https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ Erişim Tarihi:21.03.2019.
 • 7. Sağlık Bakanlığı 2015 Yılı Acil Muayene Sayısı ve Oranı. https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • 8. Hastaneye Gelen Her Üç Kişiden Biri Acile Gidiyor. http://www.atuder.org.tr/75/haberler/321/hastaneye-gelen-her-uc-kisiden-biri-acile-gidiyor-turkiyede-hastaneye-basvuran Erişim Tarihi: 21.03:2019.
 • 9. Resmi Gazete. 25.05.2018 tarih ve 30431 Sayılı Resmi Gazete. Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2018.
 • 10. Gülbayrak C, Açık Y, Oğuzöncül AF, Deveci SE, Ozan AT. Yenimahalle Eğitim Araştırma Sağlık Ocağına Başvuran Yaşlılardaki Kronik Hastalıkların Sıklığı ve Maliyeti. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi. 2003; 35:7-12.
 • 11. Deveci SE, Ozan AT, Açık Y. 2000 Yılında Yenimahalle ve Abdullahpaşa Eğitim Araştırma Sağlık Ocaklarına Yapılan 60 Yaş Üzeri Başvuruların Tanımlanması. Fırat Tıp Dergisi. 2001; 6(4):540-546.
 • 12. Bakar Dertlioğlu S, Çiçek D, Bozdemir MN, Kandi B. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Dermatoloji Hastalarının Değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2010; XXI(2):84-88.
 • 13. Atcı İB, Albayrak S, Durdağ E, Yılmaz H, Alataş ÖD, Gül E, Gürcan A. Retrospective Analysis of 91 Patients with Spinal Trauma Examined at Emergency Department. J Clin Anal Med. 2016; 7(1):80-84.
 • 14. Bozdemir MN, Kuk S, Yıldız M, Ateşçelik M, Baştürk M, Kılıçaslan İ. Acil Servise Başvuran İshalli Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2007;12(2):118-120.
 • 15. Barthell EN, Cordell WH, Moorhead JC, Feied C et al. The frontline of medicine Project: A proposal for standardized communication of emergency department data for public health uses including syndromic surveilance for biological and chemical terrorizm. Ann Emerg Med. 2002; 39:422-429.
 • 16. Schootman M, Zwerling C, Miller ER, et al. Method to electronically collect emergency department data. Ann Emerg Med. 1996; 28:213-221.
 • 17. Zeytin AT. Acil Servis’e Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Acil Servis Klinik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, 2010.
 • 18. Aydın T, Akköse Aydın Ş, Köksal Ö, Özdemir F, Kulaç S, Bulut M. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastaların Özelliklerinin ve Acil Servis Çalışmalarının Değerlendirilmesi. JAEM 2010; 9: 163-168.
 • 19. Tang N, Stein J, Hsia RY, Maselli JH, Gonzales R. Trends and characteristics of US emergency department visits, 1997-2007. JAMA. 2010; 304(6):664-670.
 • 20. Zeybeker M. Acil Servis Hızlı Bakı Alanına Gelen Hastaların Aciliyet Durumlarının Hasta ve Hekim Tarafından Değerlendirilmesi ve Acil Servislerin Uygunsuz Kullanımı. Uzmanlık Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, 2017.
 • 21. Tanrıkulu CŞ, Tanrıkul Y, Karaman S. Acil Servis Başvurularının ve Acil Servisten Yatırılan Hastaların Gözden Geçirilmesi: Bir Eğitim Hastanesinin Kesitsel Analizi. J Clin Anal Med. 2014; 5(2): 128-132.
 • 22. Afilalo M, Guttman A, Colacone A, Dankoff J, Tselios C, Beaudet M, et al. Emergency department use and misuse. J Emerg Med. 1995;13:259-264.
 • 23. Gill JM. Nonurgent use of the emergency department: appropriate or not? Ann Emerg Med. 1994;24:953-957.
 • 24. Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir Acil Servisin Kullanım Özellikleri ve Başvuran Hastaların Aciliyetinin Hekim ve Hasta Açısından Değerlendirilmesi. Turk J Emerg Med. 2006; 6(1):25-35.
 • 25. Sümer Coşar Ö. Hastanemizde Akut Gastroenterit Tanısıyla Yatan Etiyolojisinde Rotavirüs Enfeksiyonu Olan ve Olmayan Hastaların Yatış Maliyetlerinin Hesaplanması ve Karşılaştırılması Uzmanlık Tezi, İzmir: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2017.
 • 26. Güdük K. ÜSYE Tanısında Hekimlerinin Antibiyotik Yazım Sıklığı ve Antibiyotik Tercihleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, 2018.
 • 27. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. (İnternet) http://old.tkd.org.tr/kilavuz/k03.htm Erişim Tarihi: 26.03.2019
 • 28. Sümer A. Kene Isırığı Nedeniyle Kaş Devlet Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 16(1): 49-53, 2010.
 • 29. Yilmaz GR, Buzgan T, Irmak H, Safran A, Uzun R, Cevik MA, Torunoglu MA: The epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey, 2002-2007. Int J Infect Dis. 2009; 3: 380-386.

EVALUATION of THE APPLICATIONS to THE EMERGENCY POLICLINIC CENTER of THE COMMUNITY HEALTH CENTER in THE SIVRICE DISTRICT of ELAZIG PROVINCE

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 3, 354 - 362, 18.10.2019
https://doi.org/10.35232/estudamhsd.558174

Öz

The aim of this study was to evaluate the characteristics of the patients who applied to the Elazığ-Sivrice Community Health Center (CHC) emergency clinic. The characteristics of the patients admitted to the CHC emergency clinic were taken from the emergency polyclinic registry. The total number of applications in 2017-2018 is 19,698. 958 patients (4.86%) with uncomplete records were excluded. Percentage, mean and chi-square tests were used in statistical analysis. 49.5% of the applications were made in 2017, the mean number of applications per day was 27 patients and 48.3% of the applicants were women. The mean age was 37.50±22.43 years. 3.2% of the patients were referred to another institution. In the treatment of patients, 74.0% were treated in emergency, 12.3% were given a prescription, 6.3% were intervened and prescribed, 7.4% were sent with only recommendations, and 6.0% were underwent surgery. The most applications were made in the summer months (36.7%), and on the weekends (mean number of patients per year:3678) there were more patients than the weekdays (mean number of patients per year: 2277). Upper respiratory tract infections (URTI)(19.1%) and myalgia (14.6%) were the most common diseases. The higher the age, the higher the incidence of hypertension and myalgia (except 65 years and older) was, and the frequency of URTI and Acute Gastroenteritis (AGE) decreased (p=0.001). The frequency of tension problems in women was higher (11.7%) than men (5.7%) (p = 0.001). CHC emergency polyclinic included in the scope of the study was used extensively, there were some disruptions with the records, the majority of the diagnoses were expected in primary care, most of the problems of the patients were solved by emergency intervention and the referral rates were low. It was thought that the evaluation made in the applications would help to determine the health profile of the region.                                                 


Kaynakça

 • 1. Shiber JR, Longley MB, Brewer KL. Hyper-use of the ED. Am J Emerg Med. 2009; 27:588-594.
 • 2. Resmi Gazete. 25.05.2007 tarih ve 26532 Sayılı Resmi Gazete. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 2007.
 • 3. Resmi Gazete. 10.08.2010 tarih ve 27668 Sayılı Resmi Gazete. Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2010/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, 2010.
 • 4. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye’de Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 2005; 5(1):5-13.
 • 5. 2002-2016 Sağlık Bakanlığı- Kişibaşı Müracat ve Muayene Sayıları. https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • 6. 2002-2016 Sektörlere Göre Muayene Sayıları. https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ Erişim Tarihi:21.03.2019.
 • 7. Sağlık Bakanlığı 2015 Yılı Acil Muayene Sayısı ve Oranı. https://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/ Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • 8. Hastaneye Gelen Her Üç Kişiden Biri Acile Gidiyor. http://www.atuder.org.tr/75/haberler/321/hastaneye-gelen-her-uc-kisiden-biri-acile-gidiyor-turkiyede-hastaneye-basvuran Erişim Tarihi: 21.03:2019.
 • 9. Resmi Gazete. 25.05.2018 tarih ve 30431 Sayılı Resmi Gazete. Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2018.
 • 10. Gülbayrak C, Açık Y, Oğuzöncül AF, Deveci SE, Ozan AT. Yenimahalle Eğitim Araştırma Sağlık Ocağına Başvuran Yaşlılardaki Kronik Hastalıkların Sıklığı ve Maliyeti. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi. 2003; 35:7-12.
 • 11. Deveci SE, Ozan AT, Açık Y. 2000 Yılında Yenimahalle ve Abdullahpaşa Eğitim Araştırma Sağlık Ocaklarına Yapılan 60 Yaş Üzeri Başvuruların Tanımlanması. Fırat Tıp Dergisi. 2001; 6(4):540-546.
 • 12. Bakar Dertlioğlu S, Çiçek D, Bozdemir MN, Kandi B. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Dermatoloji Hastalarının Değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2010; XXI(2):84-88.
 • 13. Atcı İB, Albayrak S, Durdağ E, Yılmaz H, Alataş ÖD, Gül E, Gürcan A. Retrospective Analysis of 91 Patients with Spinal Trauma Examined at Emergency Department. J Clin Anal Med. 2016; 7(1):80-84.
 • 14. Bozdemir MN, Kuk S, Yıldız M, Ateşçelik M, Baştürk M, Kılıçaslan İ. Acil Servise Başvuran İshalli Hastaların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2007;12(2):118-120.
 • 15. Barthell EN, Cordell WH, Moorhead JC, Feied C et al. The frontline of medicine Project: A proposal for standardized communication of emergency department data for public health uses including syndromic surveilance for biological and chemical terrorizm. Ann Emerg Med. 2002; 39:422-429.
 • 16. Schootman M, Zwerling C, Miller ER, et al. Method to electronically collect emergency department data. Ann Emerg Med. 1996; 28:213-221.
 • 17. Zeytin AT. Acil Servis’e Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Acil Servis Klinik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, 2010.
 • 18. Aydın T, Akköse Aydın Ş, Köksal Ö, Özdemir F, Kulaç S, Bulut M. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastaların Özelliklerinin ve Acil Servis Çalışmalarının Değerlendirilmesi. JAEM 2010; 9: 163-168.
 • 19. Tang N, Stein J, Hsia RY, Maselli JH, Gonzales R. Trends and characteristics of US emergency department visits, 1997-2007. JAMA. 2010; 304(6):664-670.
 • 20. Zeybeker M. Acil Servis Hızlı Bakı Alanına Gelen Hastaların Aciliyet Durumlarının Hasta ve Hekim Tarafından Değerlendirilmesi ve Acil Servislerin Uygunsuz Kullanımı. Uzmanlık Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, 2017.
 • 21. Tanrıkulu CŞ, Tanrıkul Y, Karaman S. Acil Servis Başvurularının ve Acil Servisten Yatırılan Hastaların Gözden Geçirilmesi: Bir Eğitim Hastanesinin Kesitsel Analizi. J Clin Anal Med. 2014; 5(2): 128-132.
 • 22. Afilalo M, Guttman A, Colacone A, Dankoff J, Tselios C, Beaudet M, et al. Emergency department use and misuse. J Emerg Med. 1995;13:259-264.
 • 23. Gill JM. Nonurgent use of the emergency department: appropriate or not? Ann Emerg Med. 1994;24:953-957.
 • 24. Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir Acil Servisin Kullanım Özellikleri ve Başvuran Hastaların Aciliyetinin Hekim ve Hasta Açısından Değerlendirilmesi. Turk J Emerg Med. 2006; 6(1):25-35.
 • 25. Sümer Coşar Ö. Hastanemizde Akut Gastroenterit Tanısıyla Yatan Etiyolojisinde Rotavirüs Enfeksiyonu Olan ve Olmayan Hastaların Yatış Maliyetlerinin Hesaplanması ve Karşılaştırılması Uzmanlık Tezi, İzmir: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2017.
 • 26. Güdük K. ÜSYE Tanısında Hekimlerinin Antibiyotik Yazım Sıklığı ve Antibiyotik Tercihleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, 2018.
 • 27. Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu. (İnternet) http://old.tkd.org.tr/kilavuz/k03.htm Erişim Tarihi: 26.03.2019
 • 28. Sümer A. Kene Isırığı Nedeniyle Kaş Devlet Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 16(1): 49-53, 2010.
 • 29. Yilmaz GR, Buzgan T, Irmak H, Safran A, Uzun R, Cevik MA, Torunoglu MA: The epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey, 2002-2007. Int J Infect Dis. 2009; 3: 380-386.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Süleyman Erhan DEVECİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı anabilim dalı
0000-0002-3041-2327
Türkiye


Osman KURT (Sorumlu Yazar)
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı anabilim dalı
0000-0003-4164-3611
Türkiye


Tuğçe DARTILMAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı anabilim dalı
0000-0002-3158-362X
Türkiye


Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı anabilim dalı
0000-0002-9820-9720
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 26 Nisan 2019
Kabul Tarihi 14 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

Vancouver Deveci S. E. , Kurt O. , Dartılmak T. , Oğuzöncül A. F. ELAZIĞ İLİ SİVRİCE İLÇESİ ENTEGRE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ACİL POLİKLİNİĞİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION of THE APPLICATIONS to THE EMERGENCY POLICLINIC CENTER of THE COMMUNITY HEALTH CENTER in THE SIVRICE DISTRICT of ELAZIG PROVINCE. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019; 4(3): 354-362.

Uluslararası Hakemli Dergi

Crossref Content Registration logo

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

by-nc.eu.png

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.