Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 402 - 426 2020-07-31

TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Birim BALCI [1]


Bu çalışmada, e-öğrenme ortamlarında bulut bilişim konusunda Türkiye’deki mevcut durumun betimlenmesi ve bu sayede bu konuda çalışmayı planlayanlara bir temel oluşturmak amaçlanmıştır. Ölçütler belirlenerek, alanyazında betimsel tarama yapılmıştır. Betimsel tarama sonucunda, 169 teze ulaşılmış, e-öğrenme alanı ile ilgili olmayan 156 adet bulut bilişim konulu tez çalışmanın kapsamı dışında tutularak, çalışma ölçütleri karşılayan 13 tez ile yürütülmüştür. Ulaşılan çalışmalar, tamamlandığı yıl, anahtar kelimeler, enstitü ve tez türü, anabilim dalı, hedef kitle, araştırma deseni, veri analiz yöntemi, tercih edilen bulut ortamları, e-öğrenme ile ilişkisi açısından incelenmiştir. Bulgular frekans dağılımları halinde sunulmuştur. Analiz sonucunda çalışmaya dahil edilen tezlerin 2011-2018 yıllarında tamamlandıkları, yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine göre daha fazla olduğu, en fazla çalışmanın Bilgisayar/Bilişim Sistemleri Mühendisliği anabilim dallarına bağlı yürütüldüğü tespit edilmiştir. Tezlerin enstitülerinin ve konularının çeşitlilik içerdiği ve bunların ya tasarım/geliştirme ya da uygulama/inceleme çalışmaları olduğu görülmüştür. Hedef kitle olarak genelde üniversite öğrencilerinin seçilmesi, karma çalışmaların sayısının azlığı, daha çok nicel yaklaşıma yönelik tezlerin ağırlıkta olduğu öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, incelenen tezlerin e-öğrenme ile ilişkisine değinilerek, konuyla ilgili Türkiye’deki akademik çalışmalarla ilgili mevcut durum ortaya konmaya çalışılmış ve alandaki yeni çalışmalara ışık tutabilmek adına bir adım atılması hedeflenmiştir.
bulut bilişim, e-öğrenme, eğitim, web-tabanlı eğitim
 • Adejo, O. W., Ewuzie, I., Usoro, A., & Connolly, T. (2018). E-Learning to m-Learning: framework for data protection and security in cloud infrastructure. Int. J. Information Technology and Computer Science (IJITCS), 10(4), 1-9.
 • Akkuş, G.B. (2017). Bulut Bilişim Üzerinde Anlamsal Web Servislerinin Kullanımı için Mimari Tasarım. (Doktora tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Al-Zoube, M. (2009). E-Learning on the Cloud. International Arab Journal of eTechnology, 1(2).
 • Armutlu, H., ve Akçay, M., (2013). Bulut Bilişimin Bireysel Kullanımı için Örnek Bir Uygulama. Akademik Bilişim 2013 Kongresinde Sunulmuş Bildiri.
 • Armutlu, H., (2014). Bulut Bilişim Tabanlı Öğrenme Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçeklenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Aydın, H., (2013). Kurumsal ve Kurumiçi Bulut Yapılarının Performans Ölçümleri ve Karşılaştırmalı Değerlendirmeleri. (Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Aydın, H., (2017). Üniversite Kütüphaneleri ve Bulut Bilişim: Kavramsal Bir Model Önerisi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Baran, E. (2013). Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar. Öğretim Teknolojilerinin Temelleri (pp 567-581.). Pegem Akademi Yayınevi.
 • BuluTT. (2018). Bulut Servisleri. http://turktelekombulutt.com.tr/bulut-servisleri/akademi. aspx adresinden 28.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Büyüköztürk, Ş.(2003). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • BSA. (2019). Bulut Bilişimin Gelişiminde Etkili Ülkeler. http://portal.bsa.org/cloudscorecard 2012/countries.html adresinden 01.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Chang, Y. S., Chien, Y. H., Yu, K. C., Lin, H. C., & Chen, M. Y. C. (2016). Students’ innovative environmental perceptions and creative performances in cloud-based m-learning. Computers in human behavior, 63, 988-994.
 • Demir, Kaymak Z., (2015). Bulut Bilişim Araçlarının, Çalışma Türünün ve Görev Zorluğunun Bilişsel Yük ve Öğrenme Üzerindeki Etkisi. (Doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Denizci, B. (2016). Bulutta Güvenli Eleman Tasarımı ve Geliştirilmesi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Enocta. (2018). Bulut tabanlı öğrenmeye geçiş. http://blog.enocta.com/bulut-tabanli-ogrenmeye-gecis/ adresinden 16.06.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Ercan, T. (2010). Effective Use of Cloud Computing in Educational Institutions. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 938–942.
 • Erdemir, T., (2014). Uzaktan Eğitimde Bulut Bilişim Teknolojiler ile Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması. (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Fardoun, H.M., Lopez, S.R., Alghazzawi, D.M., ve Castillo, J.R. (2012). Education System In The Cloud To Improve Student Communication In The Institutes Of: C-LearniXML++ . Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47.
 • Fatih Projesi. (2018). Fatih: Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ adresinden 30.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Google. (2018). Eğitim için GSuite’le Öğrenme İsteğini Canlandırın. https://edu.google.com/intl/tr_ALL/products/productivity-tools/ adresinden 27.06.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Göktaş, P., & Baysal, H., (2018). Türkiye’de Dijital İnsan Kaynakları Yönetiminde Bulut Bilişim. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(4), 1409-1424.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G. & Reisoğlu, İ. (2012). “Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 177-199.
 • Guzzo, R.A., Jackson, S.E. ve Katzel, R. A. (1987). Meta-Anaylsis Analysis. Research in organizational behavior, (9), 407,442.
 • Güldal, H. (2014). Bulut Tabanlı Bir Ders Yönetim Sistemi Yazılımının Geliştirilmesine Dayalı Olarak Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin Teknoloji Kabullerinin İncelenmesi. (Doktora Tezi). Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Hadoop. (2018). Apache Hadoop. http://hadoop.apache.org/ adresinden 12.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Jalali, M., Bouyer, A., Arasteh, B., ve Moloudi, M. (2013). The effect of cloud computing technology in personalization and education improvements and its challenges. Procedia- Social and Behavioral Sciences 83, 655 – 658.
 • Kalafat, Ö., (2015). Öğrencilerin İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Bulut Teknolojilerini Kullanım Deneyimleri. (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kaya, M. (2016). Mobil Bulut Bilişim İçin En İyi Uygulama Bölme ve Hesaplama Ağırlıklı Taşıma Çerçevesi. (Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kaymak, Z.D. (2015). Bulut Biliim Araçlarının Çalışma Türünün ve Görev Zorluğunun Bilişsel Yük ve Öğrenem Üzerindeki Etkisi. (Doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • King, W. R., ve He, J. (2005). Understanding the role and methods of meta-analysis in IS research. Communications of the Association for Information Systems, 16, 665-686.
 • Kör, H., ve Erbay, H. (2016). Uzaktan Eğitim ve E-öğrenme Sürecinde Bulut Tabanlı Yaklaşımların Kullanımı. Akademik Bilişim 2016 Kongresinde Sunulmuş Bildiri.
 • Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Lee, A. (2015). Authentication Scheme for Smart Learning System in the Cloud Computing Environment. Journal of Computer Virology and Hacking Techniques, 11(3), 149-155.
 • Maden, A. (2015). Bulut Bilişim Teknoloji Servis Sağlayıcısı Seçiminde Entegre Karar Sistemi. Yüksek Lisans Tezi.: Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.
 • Makarchuk, T. (2017). Mobile Learning on the Basis of the Cloud Services. International Association for Development of the Information Society.
 • Mell, P., ve Grance T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of Standards and Technology Special Publication, 800-145.
 • Miller, R. (2008). "IBM, Google Team on an Enterprise Cloud". https://www.datacenterknowledge.com/ adresinden 4 Kasım 2018 tarinde alınmıştır.
 • Mutlu P.A., (2015). Bulut Tabanlı Uygulamaların Kişisel Öğrenme Ortamı Olarak Kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), ISSN: 2146-9199.
 • Nugraha, A., Supangkat, H.S., ve Nugroho, D. (2012). Goesmart:Social Media Education In Cloud Computing. Cloud Computing and Social Networking (ICCCSN) International Conference Kongresinde Sunulmuş Bildiri.
 • Oktay, S.M. (2018). Yapay Zeka Kkullanımlı Akıllı Muhasebe Android Mobil Uygulama Yazılımı. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir.
 • Okutucu, B.O. (2012). Bulut Bilişim ve Teknolojileri. Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi., İstanbul.
 • Pappas, C., (2014). The Ultimate List Of Cloud-Based Learning Management Systems. https://elearningindustry.com/the-ultimate-list-of-cloud-based-learning-management-systems adresinden 2 Şubat 2019 tarihinde alınmıştır.
 • Sarıtaş, M.T. & Üner, N., (2013). Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler: Bulut Teknolojisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), ISSN: 2146-9199.
 • Sclater,N. (2009). eLearning in the Cloud. http://cloudworks.ac.uk/cloud/view/2430/ adresinden 23 Ağustos 2018 tarihinde alınmıştır.
 • SCORM. (2018). Scorm Cloud. http://scorm.com/scorm-solved/scorm-cloud-features/ adresinden 12.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Selvi, O., (2011). Bulut Bilişim alanında Örnek Bir Uygulama. (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Stantchev, V., Colomo-Palacios, R., Soto-Acosta, P., & Misra, S. (2014). Learning management systems and cloud file hosting services: A study on students’ acceptance. Computers in Human Behavior, 31, 612-619.
 • Şen, E. (2019). Veri merkezlerinde enerji verimliliğini arttırıcı yöntemler. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Taher. O.F.T., (2013). Bulut Platform ve Yazılım Hizmetlerini Dağıtmak için Web-Tabanlı Sanal Laboratuvar Tasarımı. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Usluel, Y. K., Avcı, Ü., Kurtoğlu, M., ve Uslu, N. (2013). Yeniliklerin benimsenmesi sürecinde rol oynayan değişkenlerin betimsel tarama yöntemiyle incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 53-71.
 • VCL. (2019). Virtual Computing Laboratory. https://vcl.wordpress.ncsu.edu/ adresinden 30.03.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Wikipedia. (2019). Bulut Bilişim. https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulut_bili%C5%9Fim#cite_ref-12 adresinden 01.02.2019 tarihinde alınmıştır.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. (2019). Endüstri 4.0 - iş sağlığı ve güvenliği entegrasyonu: İmalat sektörü üzerine bir inceleme. (Yüksek Lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Yılmaz, Ş., Aydın, F., & Bahar, M. (2015). 1999-2011 Yılları Arasında Çevre Eğitimi ile İlgili Yayımlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Genel Yönelimlerin Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(19), 383-413.
 • Yılmazel, Ö., Atmacan, B. & Yılmazel, S. (2018). “Meslek Yüksekokulları Öğrencileri ve Öğretim Elemanları Üzerine Çalışmaların Analizi”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1).
 • Yousir, N. (2014). Bulut Bilişim Ortamında Sanal Özel Çoklu Ortam Ağlarının Yazılım Servisi Olarak Yayınlanması. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yüksel, H. (2012). Bulut Bilişim El Kitabı. http://yukselis.wordpress.com adresinden 16 Mart 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Zhou, W. , Simpson, E., Domizi, D.P. (2012). Google docs in an out-of-class collaborative writing activity. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 24(3), 359-375.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4554-4592
Yazar: Birim BALCI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { etku652298, journal = {Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama}, issn = {2147-1908}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {402 - 426}, doi = {10.17943/etku.652298}, title = {TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Balcı, Birim} }
APA Balcı, B . (2020). TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 10 (2) , 402-426 . DOI: 10.17943/etku.652298
MLA Balcı, B . "TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ" . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 (2020 ): 402-426 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/56568/652298>
Chicago Balcı, B . "TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 (2020 ): 402-426
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ AU - Birim Balcı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17943/etku.652298 DO - 10.17943/etku.652298 T2 - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 402 EP - 426 VL - 10 IS - 2 SN - 2147-1908- M3 - doi: 10.17943/etku.652298 UR - https://doi.org/10.17943/etku.652298 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %A Birim Balcı %T TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ %D 2020 %J Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama %P 2147-1908- %V 10 %N 2 %R doi: 10.17943/etku.652298 %U 10.17943/etku.652298
ISNAD Balcı, Birim . "TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 / 2 (Temmuz 2020): 402-426 . https://doi.org/10.17943/etku.652298
AMA Balcı B . TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU). 2020; 10(2): 402-426.
Vancouver Balcı B . TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2020; 10(2): 402-426.
IEEE B. Balcı , "TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUT BİLİŞİM KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BETİMSEL TARAMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, c. 10, sayı. 2, ss. 402-426, Tem. 2020, doi:10.17943/etku.652298