Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 7, Sayfalar 179 - 196 2018-12-31

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
STUDY ON THE RELATION BETWEEN THE SPORTS IDENTITIES AND SUCCESS ORIENTATIONS OF STUDENTS IN SPORTS SCIENCES FACULTY

Hande BABA KAYA [1] , Sevinç NAMLI [2] , Gönül TEKKURŞUN DEMİR [3]


Sporcu öğrencilerin başarı yönelimleri ile sporcu kimlikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmaya, Sakarya üniversitesi spor bilimleri fakültesinden 117 kadın, 283 erkek olmak üzere toplam 400 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplamak için, öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla cinsiyeti, bölümü, spor branşı, yaşı ve gelir düzeyi gibi soruları içeren kişisel bilgi formu; Öztürk ve Koca (2013), tarafından türkçeye uyarlanan Sporcu Kimliği Ölçeği  (Brewer ve Cornelius, 2001) ile Elliot ve Murayama (2008) geliştirdiği ve Akın (2006) tarafından türkçeye uyarlaması yapılan 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kadın öğrencilerin öğrenme yaklaşma ve performans yaklaşma yönelimlerinin erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sporcu kimliği ölçeğinden aldıkları toplam puan ile başarı yönelimleri alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Katılımcıların 386’sının güçlü sporcu kimliğine, 14’ünün ise zayıf sporcu kimliği sahip olduğu görülmüştür.Güçlü sporcu kimliğine sahip olan öğrencilerin performans kaçınma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

The aim of this study is to determine the relationship between achievement goals and athletic identity of sportsman students. A total of 400 students (117 female and 283 male) from the faculty of sports sciences of Sakarya University participated in the study. A personal information form which includes questions such as gender, class, division, sports branch, age and income level to determine the demographic characteristics of the students; Athletic Identity Scale (Brewer and Cornelius, 2001) adapted into Turkish by Ozturk and Koca (2013) and developed by Elliot and Murayama (2008) adapted into Turkish by Akın (2006) in order to collect 2x2 Success Tendencies Scale data in the study. As a result of the research, it was found out that the female students' learning approach and performance approach were more than male students. It is observed that there is a positive and meaningful relationship between the total score of the athlethic identity measurement points and the scores taken from the sub-dimensions of achievements goals. It was seen that 386 of the participants had strong athletes identity and 14 of them had weak athletes identity. Students who have strong athletes have higher performance avoidance levels. As a result, it is seen that there is a positive and significant relationship between the total score of the students on the athletic identity scale and the scores of the sub-dimensions of success orientations. It is determined that the students who have strong athletes have more positive dispositions.

 • Akın, Ahmet (2006). “2X2 Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.’’ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-13.
 • Aktaş, Zafer., Çobanoğlu, G., Yazıcılar, İ. ve Er, N. (2006). “ Profesyonel basketbolcularda spora özgü başarı motivasyon düzeyinin cinsiyetler açısından karşılaştırılması.’’ Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 55-59.
 • Alemdağ, Ceyhun., Erman, Öncü., ve Yılmaz, Ali. Kemal. (2014). “Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Akademik Motivasyon Ve Akademik Öz-Yeterlikleri.’’ Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23-35.
 • Anderson, Cheryl. B. (2004). “Athletic identity and its relation to exercise behavior: Scale development and initial validation.’’ Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 39–56.
 • Arslan, Fatma., Bayraktar, Gökhan., ve Akdoğan, Selen. (2006). “Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda amatör ve profesyonel spor yapan öğrencilerle aktif spor yapmayan öğrencilerin kişilik özelliklerinin incelenmesi.’’ Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(2), 40-47.
 • Bahadir, Ziya., Certel, Zehra., ve Turan, Behzat. (2014). “The correlation between critical thinking disposition and internal-external locus of control of candidate students who participated in special talent examination in school of physical education and sports ege university.’’ Science, Movement and Health, 25 (2), 216-221.
 • Bakioğlu, Fuat. (2013). “Kültürlerarası Tolerans ile Ahlaki Olgunluk Arasındaki İlişkininİncelenmesi.’’ Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Brewer, Britton. W., ve Cornelius, A. E. (2001). “Norms and factorial invariance of the Athletic Identity Measurement Scale.’’ Academic athletic journal, 15(2), 103-113.
 • Brewer, Britton W., Judy L. Van Raalte, ve Darwyn E. Linder.. (1993). “ Athletic identity: Hercules' muscles or Achilles heel?.’’ International journal of sport psychology.
 • Can, Yusuf., ve Kaçay, Zülbiye. (2016). “Investigation Of The Relationship Between Athlete İdentity Perception, Courage And Self-Confidence Sporcu Kimlik Algısı İle Cesaret ve Özgüven Duyguları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. ‘’Journal Of Human Sciences, 13(3), 6176-6184.
 • Çalan, Rabia., Tekkurşun Demir, Gönül., İlhan Ekrem., Levent.ve Cicioğlu, Halil., İbrahim. (2018). “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi,’’ 5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress" 07-09 May 2018, Manisa.
 • Çetinkaya, Turan. (2010). “Sporcu Öğrenci Kimliği Oluşumunda Etkili Olan Faktörler.’’ Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Diler, Kadir., Tekkurşun Demir, Gönül., Cicicoğlu, Halil.,İbrahim.ve İlhan, Ekrem., Levent. (2008). “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ahlaki Kimlik Düzeyi.’’ 5. International Sport Sciences, Turizm and Recreation Student Congress" 07-09 May 2018, Manisa.
 • Tekkurşun-Demir, Gönül. ve Hazar, Zekihan. (2018). "Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Ölçeği (DOOMÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 12, Sayı 2.
 • Tekkurşun Demir, Gönül., Kemeç, Didem., Gülçin. ve Yarayan, Yunus., Emre. (2018). “Beden Eğitimi Ders Ortamı İçin Ortaokul Öğrencilerinin Durumsal Güdülenme Düzeyinin İncelenmesi, 16th International Sport Sciences Congress, Antalya.
 • Tekkurşun Demir, Gönül., Namlı, Sevinç., Hazar, Zekihan., Türkeli, Anıl., ve Cicioğlu, H. İ. (2018). “Investigation Of Individual And Team Athletes’ Decision Making Styles And The Level Of Mental Well-Being.’’ Cbü Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 176-191.
 • Elasky, Megan. E. (2006). “Athletic İdentity And İts Relation To Life Satisfaction: Comparing Division And Division-Iıı Athletes And Gender.’’ Doctoral Dissertation, Miami University, Miami.
 • Elliot, Andrew. J. ve McGregor, Holly. A. (2001). ‘’A 2 x 2 Achievement Goal Framework.’’ Journal Of Personality And Social Psychology, 80(3), 501-519.
 • Eraslan, Meriç. (2015). “Spor Bölümlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.’’ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 65-82.
 • Erin J. Reifsteck. (2011). “The relatıonshıp between athletıc ıdentıty and physıcal actıvıty levels after retırement from collegıate sports.’’ Master’s Thesis. Graduate School at The University of North Carolina, Greensboro.
 • Gökdurna N.,(2018). “Sporcu Kimliğine Sahip Lise Öğrencilerinde Akran İlişkileri ve Akran Zorbalığının İncelenmesi’’. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • İzci, Eyüp., ve Koç, Sevda. (2012). “Pedogojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarı Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi.’’ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), 31-43.
 • Kaplan, Avi., ve Maehr, Martin. (2007). “The Contributions And Prospects Of Goal Orientation Theory.’’ Educational Psychology Review, 19(2), 141-184.
 • Karabulut, Emel. Olcay., ve Kuru, Emin. (2009). “Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Kişilik Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi.’’ Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).
 • Karakaş, Tolga., (2017). “Sporcularda Algılanan Optimal Performans Duygu Durumu ve Sürekli Sportif Kendine Güven Duygusu İle Sportif Kimlik Algısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.’’ Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karasar, Niyazi. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kaya, Ferdi., ve Tümkaya, Songül. (2017). “Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin başarı yönelimi, kendini engelleme davranışları ve demografik özelliklerinin okula yabancılaşmayı yordama düzeylerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(1), 747-771.
 • Koç, Canan., ve Arslan, Aysel. (2017). “Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları.’’ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778.
 • Öztürk, Pınar. ve Koca, Canan., (2013). “Sporcu Kimliği Ölçeğinin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi.’’ Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 01-10.
 • Palancı, Mahmut., Özbay, Y., Kandemir, M. ve Çakır, O. (2010). “Üniversite öğrencilerinin başarı amaçlılıklarının beş faktör kişilik modeli ve mükemmeliyetçilik kişilik özellikleri ile açıklanması.’’ Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,1,32-46.
 • Proios, Miltiadis. (2013). “Athletic Identity and Social Goal Orientations As Predictors of Moral Orientation.’’ Ethics ve Behavior. 23(5), 410-424.
 • Reifsteck, Erin. (2011). “The relationship between athletic identity and physical activity levels after retirement from collegiate sports. The University of North Carolina at Greensboro.
 • Senger, Kürşat. (2017). “Basketbol Sporu İle Uğraşan Üniversite Öğrencilerinin Sporcu Kimliği Ve Sürekli Sportif Kendine Güven Durumlarının Tespit Edilmesi.’’ Turan: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 9(36), 757-767.
 • Soyer, Fikret., Can, Yususf., Güven, Hasan., Hergüner, Gülten., Bayansalduz, Mehmet ve Tetik, Burcu. (2010). “Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 226-239.
 • Şeşen, Harun ve Basım, Nejat. (2012). “Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma.’’ Ege Akademik Bakış, 12, 21-28.
 • Utku, Işık. (2018). “Profesyonel Ve Amatör Futbolcuların Sportif Kendine Güven Ve Sporcu Kimlikleri Arasındaki İlişki.’’ Spor Eğitim Dergisi, 2(3), 26-35.
 • Van Camp, Deborah. (2010). “Religious identity: ındividual or social? Exploring The Components And Consequences Of Religious İdentity.’’ Doctoral Dissertation, Howard Unıversıty.
 • Yanar, Şenol, Özlem Kırandı, ve Can, Yusuf. (2017) “Tenis ve Badminton Sporcularının Sporcu Kimlik Algısı Ve Başarı Motivasyon Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi.’’ Spor Eğitim Dergisi, 1(1), 51-58.
 • Yanmış, Mehmet ve Bayram Kahraman. (2013). “Gençlerin dini ve etnik kimlik algısı: Diyarbakır örneği.’’ Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9281-2588
Yazar: Hande BABA KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0958-6792
Yazar: Sevinç NAMLI
Kurum: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2451-5194
Yazar: Gönül TEKKURŞUN DEMİR
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

APA Baba Kaya, H , Namlı, S , Tekkurşun Demi̇r, G . (2018). SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7. Sayısı , 179-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/42175/491152