Yıl 2019, Cilt , Sayı 9, Sayfalar 33 - 50 2019-10-27

AN EVALUATION OF MOTIVATION AND EXPECTATIONS OF THE STUDENTS GETTING ACCOUNTING EDUCATION: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN UNIVERSITY SAMPLE
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İmran DEMİR [1] , Fatma TEMELLİ [2]


The main purpose of this study is to determine whether the motivation and expectations of the students who take accounting education have a significant effect on their interest in the department of accounting. In addition to this main aim, the other objectives of the study are to examine whether there is a significant difference between the motivation and expectations of accounting education and the level of interest in accounting education in terms of the students' desire to choose department of accounting and to examine whether there is a relationship between motivation and expectations of students for accounting education. The study has been carried out students who are actively attending the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration and Department Accounting and Tax Program in Vocational School of Ağrı İbrahim Çeçen University.   In the analysis of the data; number, percent, mean, standard deviation frequency distribution, reliability analysis, correlation analysis, regression analysis and variance analysis have been used. SPSS 23 package program was used to analyse the data

Bu araştırmanın temel amacı, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin, muhasebe eğitimine yönelik motivasyon ve beklentilerinin, muhasebe eğitimi verilen bölüme ilgileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Bu temel amacın yanı sıra araştırmanın diğer amaçları ise; öğrencilerin muhasebe eğitimi verilen bölüm seçme istekleri bakımından muhasebe eğitimine yönelik motivasyon ve beklentileri ve muhasebe eğitimi verilen bölüme ilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının incelenmesi ve öğrencilerin muhasebe eğitimine yönelik motivasyonları ile beklentileri arasındaki ilişkinin olup olmadığının incelenmesidir. Araştırma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İİBF “İşletme Bölümü” ve MYO “Muhasebe ve Vergi Programı” bölümlerine aktif olarak devam eden öğrencilere anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma hesaplanmış; güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. 

 • Aksu, İ. ve Tursun, M. (2018). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyon ve Beklenti Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 9(2), 17-31.
 • Akyüzoğlu, D. (2008). Anadolu Öğretmen Liselerini Tercih Eden Öğrencilerin Beklentileri ve Bu Beklentilerin Gerçekleşme Düzeyi (İstanbul, Ankara, Düzce, Bolu, Kırklareli Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ali, Z., Tatlah, A. I. Ve Saeed, M. (2011). Motivation and student’s behaviour: A tertiary level study. International Journal of Psychology and Counselling, 3(2), 29-32.
 • Atmaca, M. ve Çoşkun, N. (2014). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 167-184.
 • Barutçugil, İ. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Byrne, B. ve Flood B. (2005). A Study of Accounting Students Motives, Expectations and Preparedness for Higher Education. Journal of Further and Higher Education, 29(2), 111-124.
 • Brophy, J. (2012). Motivating Students to Learn. New York: Routledge.
 • Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve Davranışı - Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakır, N., Canbaz, S. ve Gümüş, S. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimindeki Algı ve Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Uzunköprü MYO Örneği. Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 2(1), 78-94.
 • Çarıkçı, O. (2017). Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Motivasyonları ve Muhasebe Bölümünü Tercihlerinin İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), 1223-1233.
 • Çoşgun, N. (2013). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Bir Uygulama (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eren, E. (2010). Örgütsel ve Davranış Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Kandemir, T., Kardeş, Z. ve Baykut, E. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açıları: Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 133-151.
 • Karasioğlu, F. ve Duman, H.(2011). Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 165-180.
 • Keser, A. (2011). Çalışma Psikolojisi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Kızıl, C. ve Gencer, K. (2016). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesinde Bir Uygulama. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1(2), 67-110.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2011). Örgütsel Davranış. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Peklaj, C. ve Levpušček, M. P. (2006). Student motivation and academic success in relation to the quality of individual and collaborative work during a course in educational psychology. 31. Association of Teacher Education in Europe ATTE.
 • Silah, M. (2005). Endüstride Çalışma Psikolojisi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ünsal, A.(2009). “Muhasebe Etik Eğitim Sistem Bileşenlerinde Sürekli Etkin Eğitim. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 409-422.
 • Zaif, F. ve Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Arttırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye'de Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 115- 136.
 • Zeytinoğlu, E. (2012). Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (53), 103-116.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Yayımlanma Tarihi Güze
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7436-5289
Yazar: İmran DEMİR (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-1486-4232
Yazar: Fatma TEMELLİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ekim 2019

APA DEMİR, İ , TEMELLİ, F . (2019). MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (9) , 33-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/etusbed/issue/49797/589649