BibTex RIS Kaynak Göster

HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ

Yıl 2011, Cilt: 20 Sayı: 1, 39 - 47, 01.03.2011

Öz

hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin maruz kaldığı fiziksel şiddeti ve şiddete bakışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Melikgazi sağlık grup başkanlığı bölgesindeki ondokuz sağlık ocağı ve ana çocuk sağlığı-aile planlaması merkezlerinde 2007 Nisan–Mayıs ayları içerisinde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini sağlık ocağı ve ana çocuk sağlığı-aile planlaması merkezinde çalışan 365 ebe ve hemşire oluşturmuştur. 9HULOHU KHPşLUH HEHOHULQ VRV\R -demografik bilgilerini, şiddete ilişkin tutum ve davranışlarını ayrıca şiddete bakışlarını içeren bir anket formu ile toplanmış, SPSS 13.0 programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik kullanılmıştır.Hemşire ve ebelerin %43.9’u 30–34 yaşında, %93.3’ü evli, %93’ünün aile tipi çekirdek, %75.4’ünün çocuk sayısı 1-2’dir. Hemşire ve ebelerin %41.4’ü sağlık meslek lisesi mezunudur. Hemşire ve ebelerin %27.7’sinin hayatları boyunca en az bir kez aile ortamında şiddete uğradıkları bulunmuş ve bunların tamamına yakını sözel şiddete uğradıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmada %27.8’i şiddet karşısında sustuklarını ve %88.1’i çocukları suç işlerse ceza verdiklerini belirtmişlerdir. Hemşire ve ebelerin %94.7’si kimsenin dayak atmaya hakkı olmadığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak şiddetin önlenmesinde sorumluluğu olan ebe ve hemşirelerin dörtte birinin aile içi şiddet görmüş olması düşündürücüdür

Kaynakça

 • Gömbül Ö, Buldukoğlu K. Hemşirelerin kadın ve kadına yönelik eş şiddetine ilişkin görüşle- UL .UL] 'HUJLVL -114.
 • Turhan E, Sangün Ö, İnandı T. Birinci basa- makta çocuk istismarı ve önlenmesi. Sted Der- JLVL -157
 • Bahar Özvarış Ş , Demirören M ve arkadaşla- rı. Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede sağlık hizmetleri. T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, Ankara, V Pdf/02%20KYAIS%20Mucadelede% 20Saglik%20Hizmetleri.pdf, Ulaşma tarihi, 20 Haziran 2010
 • Uslu N, Zincir H. Multi Disipline Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İhmal Ve İstismarına İlişkin Görüş Ve Tutumları. Yük- sek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık %LOLPOHUL (QVWLWV .D\VHUL VV -42
 • Olds LD, Henderson RC, Tatelbaum R et al. Improwing The Life Course Devolopment of socially Disadvanged Mothers:A Randomized Trial Of Nurse Home Visitation.American of 3XEOLF +HDOWK -1445
 • Karaoğlu N, Çivi D, Kutlu R, Marakoğlu K. Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Göre Şiddet Uygulayanların Sosyodemografik Özellikleri: Konya’da Toplum Bazlı Bir Çalışma. Turkiye .OLQLNOHUL - 0HG 6FL -26
 • Balcıoğlu İ. Kültürün Saldırganlıkla Bağlantı- sı. Demir R. Şiddet ve Toplum. Birinci Baskı. İVWDQEXO %LOJH <D\ıQODUı V -149.
 • Altan Ş, Şirin A. Şiddete maruz kalan gebe kadınların evde izlemi. Aile Toplum Dergisi -74.
 • Arıkan D, Yaman S, Çelebioğlu A. Çocuk istis- marı ve ihmali konusunda hemşirelerin bilgi- leri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yükseko- NXOX 'HUJLVL -35.
 • Özmen S. Aile içinde öfke ve saldırganlığın yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bi- OLPOHUL )DNOWHVL 'HUJLVL -39

Exposed to Physical Violence and Outlooks of Nurses and Midwifes

Yıl 2011, Cilt: 20 Sayı: 1, 39 - 47, 01.03.2011

Öz

This research was conducted in order to examine the status being exposed to physical violence and outlooks of nurses and midwifes who work at the first step health services.The research which is descriptive was carried out at 18 District Clinics that belonged to Melikgazi Health Group Chairmanship, 19 District Clinics that belonged to Kocasinan Group Chairmanship and Center of Maternal and Child Health – Family Planning, in April-May 2007. The data was collected with a questionnaire form consisted of 33 questions about behaviours and outlooks related to violence of nurses and midwives through face to face interviews. The data were evaluated with percentage in SPSS 13.00 SDFNDJH SURJUDP 2I WKH QXUVHV DQG PLGZLYHV were 30-34 years old, 93.3 % were married, 93 % have nuclear family and 75.4 % have 1-2 children. Also 41.4% of them graduated from Health Collegiate School. It was found that 27.7 % of the nurses and midwifes were exposed to violence once, among their life and approximately, whole of them were told that they suffered verbal violence. In addition, 27.8 % of nurses and midwifes were indicated that they were quiet against the violence, 88.1 % of them punished their children, if they were committed an offense. However, 94.7 % the nurses and midwifes were signed that nobody had a right to thrash another one. It is noteworthy that one fourth of the nurses and midwifes who are charge of preventing domestic violence, have been exposed to violence, itself

Kaynakça

 • Gömbül Ö, Buldukoğlu K. Hemşirelerin kadın ve kadına yönelik eş şiddetine ilişkin görüşle- UL .UL] 'HUJLVL -114.
 • Turhan E, Sangün Ö, İnandı T. Birinci basa- makta çocuk istismarı ve önlenmesi. Sted Der- JLVL -157
 • Bahar Özvarış Ş , Demirören M ve arkadaşla- rı. Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede sağlık hizmetleri. T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, Ankara, V Pdf/02%20KYAIS%20Mucadelede% 20Saglik%20Hizmetleri.pdf, Ulaşma tarihi, 20 Haziran 2010
 • Uslu N, Zincir H. Multi Disipline Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İhmal Ve İstismarına İlişkin Görüş Ve Tutumları. Yük- sek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık %LOLPOHUL (QVWLWV .D\VHUL VV -42
 • Olds LD, Henderson RC, Tatelbaum R et al. Improwing The Life Course Devolopment of socially Disadvanged Mothers:A Randomized Trial Of Nurse Home Visitation.American of 3XEOLF +HDOWK -1445
 • Karaoğlu N, Çivi D, Kutlu R, Marakoğlu K. Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Göre Şiddet Uygulayanların Sosyodemografik Özellikleri: Konya’da Toplum Bazlı Bir Çalışma. Turkiye .OLQLNOHUL - 0HG 6FL -26
 • Balcıoğlu İ. Kültürün Saldırganlıkla Bağlantı- sı. Demir R. Şiddet ve Toplum. Birinci Baskı. İVWDQEXO %LOJH <D\ıQODUı V -149.
 • Altan Ş, Şirin A. Şiddete maruz kalan gebe kadınların evde izlemi. Aile Toplum Dergisi -74.
 • Arıkan D, Yaman S, Çelebioğlu A. Çocuk istis- marı ve ihmali konusunda hemşirelerin bilgi- leri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yükseko- NXOX 'HUJLVL -35.
 • Özmen S. Aile içinde öfke ve saldırganlığın yansımaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bi- OLPOHUL )DNOWHVL 'HUJLVL -39
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA82SP87FB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ferhan Elmalı Bu kişi benim

Zeliha KAYA Erten Bu kişi benim

Handan Zincir Bu kişi benim

Betül Özen Bu kişi benim

Elçin Balcı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Elmalı, F., Erten, Z. K., Zincir, H., Özen, B., vd. (2011). HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ. Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(1), 39-47.
AMA Elmalı F, Erten ZK, Zincir H, Özen B, Balcı E. HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ. JHS. Mart 2011;20(1):39-47.
Chicago Elmalı, Ferhan, Zeliha KAYA Erten, Handan Zincir, Betül Özen, ve Elçin Balcı. “HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi 20, sy. 1 (Mart 2011): 39-47.
EndNote Elmalı F, Erten ZK, Zincir H, Özen B, Balcı E (01 Mart 2011) HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ. Sağlık Bilimleri Dergisi 20 1 39–47.
IEEE F. Elmalı, Z. K. Erten, H. Zincir, B. Özen, ve E. Balcı, “HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ”, JHS, c. 20, sy. 1, ss. 39–47, 2011.
ISNAD Elmalı, Ferhan vd. “HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi 20/1 (Mart 2011), 39-47.
JAMA Elmalı F, Erten ZK, Zincir H, Özen B, Balcı E. HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ. JHS. 2011;20:39–47.
MLA Elmalı, Ferhan vd. “HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ”. Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 20, sy. 1, 2011, ss. 39-47.
Vancouver Elmalı F, Erten ZK, Zincir H, Özen B, Balcı E. HEMŞİRE VE EBELERİN AİLE İÇİ FİZİKSEL ŞİDDETE BAKIŞ AÇILARI MARUZİYETLERİ. JHS. 2011;20(1):39-47.