Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler:

EYAD, nitelikli ve özgün akademik çalışmaların ve bu çalışmaların dayanağı olan bilimsel bilginin üretimi ve gelişimi açısından etik ilkeler ve yayın politikasına büyük önem vermektedir.
Dergiye gönderilen makalelerin incelenmesinde, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.
Dergiye gönderilen etik kurul izni gerektiren araştırmalar (anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma; insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar; insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar; hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince retrospektif çalışmalar) için etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Bu izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk sayfasında dipnot verilerek belirtilmelidir. Fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulması ve uyulduğunun makalede belirtilmesi gerekmektedir. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf ve benzerinin kullanımı için sahiplerinden izin alınmalı ve makalede belirtilmelidir.
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD), bu genel kıstaslar ekseninde yazarlar, yayın kurulu ve editörler ile hakemler için aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalarak yayın yapmayı amaçlamaktadır.
1. Yayın Kurulunun Sorumlulukları
1.1. Yayın Kararları: Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makalelerden hangilerinin yayımlanacağına karar vermekten kolektif olarak sorumludur. Yayın Kurulu, COPE tarafından tanımlanmış İyi Yayın Uygulaması Kılavuzu’nun izinden giderek akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, etik kuralları ihlal ettiğini değerlendirdiği ve iThenticate, Turnitin gibi intihal önleme yazılımı taramasında benzerlik oranı yüksek çıkan makaleleri geri çekme hakkını kendinde saklı tutar.
1.2. Nesnellik: Yayın Kurulu, makaleleri yazarının ırkına, cinsel yönelimine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna ve siyasal felsefesine bakmadan, akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir.
1.3. İntihal: İntihal düşük kalitede bir derginin veya kalite kontrol sistemi olmayan bir derginin göstergesi olduğundan, Yayın Kurulu intihal konusunu çok ciddiye alıp, bu konuda katı bir politika izlemektedir.
Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini bu eserleri yayın öncesinde iThenticate, Turitin gibi intihal önleme programlarına yükleyerek teminat altına alır. Eğer bir makale örneğin başka çalışmalardan intihal yapmış veya izinsiz veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirmek dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar. Yayın Kurulu, dergimize gönderilen bir makalenin aynı zamanda bir başka derginin hakem sürecine de sokulmamış olmasını zorunlu bir başvuru koşulu olarak değerlendirir.
1.4. Gizlilik: Yayın Kurulu, ilgili yazar ve hakemlerle başka türlü anlaşılmadığı müddetçe, dergiye gönderilen tüm materyalin ve hakemlerle yapılan tüm yazışmaların gizliliğini korumayı teminat altına alır.

Yayın Politikası:

Dergiye başvuru, değerlendirme, yayın süreci ve bilgilendirmeler TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemindeki https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyad adresi üzerinden yapılır. Başvuruda sisteme yüklenecek makale, derginin Makale Yayın İlkeleri ile Yazım Kuralları’nda belirtilen ilkelere, şekil şartlarına, atıf usullerine ve yazıldığı dilin yazım kurallarına uygun olarak düzenlenmiş ve Telif Hakkı Devri Formu doldurularak tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır.
EYAD’ın intihal politikası gereğince dergiye gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate, Turnitin gibi programlar ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranında üst sınır %20'dir. Bu oranın üstündeki çalışmalar hakemlere gönderilmeksizin editör tarafından değerlendirilir.
Dergiye başvuru ücretsizdir. Başvuru, değerlendirme, yayın aşamalarında veya sonrasında herhangi bir ücret alınmaz.
Yazar ve hakemlerle iletişim DergiPark sisteminde dergiye ait web adresi üzerinden gerçekleştirildiğinden yazarlar ve hakemler iletişim adresi olarak belirttikleri e-posta adresini kontrol etmelidirler.
Yazarlar birden fazla makale için başvuru yapabilirler. Yazarın birden fazla makalesinin kabul alması durumunda, bir ciltte yazara ait yalnızca bir makale yayımlanabilir. Yazarın kabul almış diğer makalesinin basımı ancak bir sonraki ciltte yapılabilir.
Dergiye gönderilen makaleler ilk değerlendirme aşamasında DergiPark sistemine girilmesi gerekli bilgilerin, makale dosyasının ve telif hakkı devri formunun bulunup bulunmadığı ve Derginin Makale Yayın İlkeleri ile Yazım Kuralları’na uygun olup olmadığı kontrol edilerek uygun bulunmayan başvurular reddedilir. Uygun bulunan başvurular ise ön değerlendirme aşamasında, editörler ve yayın kurulu tarafından kapsamı, dergi politikası, yazım kuralları, alana özgün katkısı, bilimsel anlatımı yönünden incelenir. Dergideki makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Dergide yayımlanmasından sonra makalenin tüm telif hakları Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yayımlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanmış makaleler Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi onayı olmadan başka bir yerde yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.
Derginin açık erişim politikası gereğince makalelerin tam metinleri dahil dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yayımlanmış eserlerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
Dergiye değerlendirilmek üzere makale gönderen yazarlar derginin “Makale Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları”nı ve belirtilen telif koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar veya yazarlara aittir. Dergi Yayın Komisyonu’nun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “değerlendirme sürecinde veya sonrasında” “reddetme” hakkı bulunmaktadır.