Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Proje Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin, Yöneticilerinin Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi / Examining The Opinions of Managers and Teachers in Project Schools on The Competencies of Their Managers

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 93 - 107, 30.12.2021

Öz

Okul yöneticiliği, eğitim hayatında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bakanlık seviyesinde eğitim organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve okul seviyesinde uygulanması, eğitim ile ilgili politikaların, plana uygun bir şekilde yürütüldüğü anlamını taşımamaktadır. Bu durumda okul yöneticiliğinin etkin bir rolü bulunmaktadır. Belirlenen eğitim politikalarının okullarda uygulama biçimleri, okul yöneticilerinin niteliği ile ilgilidir. Bu nedenle, okul yöneticiliğinin profesyonel bir şekilde icrası, eğitim kalitesini artıracak, ülke gençliğinin nitelik kazanmasını sağlayacak ve sonuç olarak ülke gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle okul yöneticiliğinin yeterliliği önemlidir. Bu amaçla, bu çalışmada, İstanbul’daki proje okullarında yöneticilik yapan okul yöneticilerinin yeterlilikleri, hem öğretmenler tarafından hem de okul yöneticileri tarafından ölçülmüştür. Araştırmaya 84 yönetici ve 301 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ağaoğlu vd.’nin (2002) Okul Yöneticilerinin Yeterlilikleri Envanteri (OYYE) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ver.22.0) programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, okul yöneticileri kendilerini, 4,51±,381 puan ortalaması ile çok yeterli görmektedir. Öğretmenleri ise aynı değer için kendi okullarındaki yöneticilerini, 4,11±,955 puan ortalaması ile yeterli görmektedirler. Bu durum ölçek geneli ve tüm alt boyutlar için geçerlidir. Bununla birlikte yönetici yeterliliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri, görev yapılan bölgeye göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

Kaynakça

 • Abant, E. (2010). Eğitim yönetimi uzmanlarının okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin zihinsel modelleri. (Yayımlanmamış Tez). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Açıkalın, A. (1998). Okul yöneticiliği. Ankara: Öncü.
 • Açıkalın, A. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin dönüşümcü yöneticilik özellikleri ile empati becerileri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Tez). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya İli). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
 • Avcı, M. (2015). Öğretmen görüşlerine göre lise yöneticilerinin yöneticilik beceri düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Tez). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Baran, H. (2015). Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi lisansüstü programının okul yöneticisi yeterlikleri bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış Tez). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem.
 • Büyükboyacı, Ş. (2020) Evaluation of Communication Skills and Formation of Educational Environment of The Administrators. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(3), 225-242.
 • Çelik, V. (2007). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem.
 • Danışmaz, İ. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul yönetme yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Tez). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Efendioğlu, A., & Yelken, T. Y. (2009). Eğitimde yeni yaklaşımlar: Kanıt temelli öğretim. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 109-123.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Günay, E. (2004). Millî eğitim bakanlığına bağlı okul ve kurum yöneticilerinin seçimi, yetiştirilmesi ve atanmaları üzerine araştırma. Milli Eğitim Dergisi, (161). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/ Milli_Egitim_Dergisi/161/gunay.htm
 • Helvacı, M. A. & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 4(2).
 • Hempenstall, K. (2006). What does evidence‐based practice in education mean?. Australian Journal of Learning Difficulties, 11(2), 83-92.
 • Karakuş, M., & Töremen, F. (2006). Denetçi Gözüyle Yönetici Yeterlikleri: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 175-189.
 • Korkut, H. (2018). Liselerde görevli okul müdürlerinin yeterlik düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumları arasındaki ilişkiler. (Yayınlanmamış Tez). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Lunenburg, C, F. (2010). The principal and the school:what do principals do? Natıonal Forum Of Educatıonal Admınıstratıon And Supervısıon Journal, 27(4), 1-13.
 • McEwan, E. K. (2018). Etkili okul yöneticilerinin 10 özelliği. Çev ed. Necati Cemaloğlu). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Memduhoğlu, H. B., & Yılmaz, K. (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Noyat, H. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul yönetme yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Tez). Zirve Üniversitesi, Gaziantep.
 • Özdemir, S. (Ed.). (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Peker, S. ve Selçuk, G. (2011). Okul müdürlerinin yeterliklerinin eğitim öğretim sürecine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 472-480.
 • Sammons, P., Gu. Q., Day, C. & Ko, J. (2011). Exploring the impact of school leadership on pupil outcomes.International Journal of Educational Management, 25(1), 83-101.
 • Schulte, P. D, Slate, R. J. & Onwuegbuzie, J. A. (2010). Characteristics of effective school principals:a mixed-research study. The Alberta Journal o f Educational Research, 56(2), 172-195.
 • Şişman, M. (2021). Eğitimde mükemmellik arayışı: Etkili okullar. Ankara: Pegem.
 • Töremen, F. & Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Millî Eğitim Dergisi, 160(4), 341-350.
 • Tümkaya, S., & Asar, Ç., (2017). İlkokul yöneticilerinin yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 243-258.
 • Uslu, B. (2013). Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 37(37), 172-188.
 • Yalçın, C. (2019). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Eskişehir ili). (Yayınlanmamış Tez). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Examining The Opinions of Managers and Teachers in Project Schools on The Competencies of Their Managers

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 93 - 107, 30.12.2021

Öz

School administration has an important place in educational life. The realization of the training organization at the ministry level and its implementation at the school level does not mean that the policies regarding education are carried out in accordance with the plan. In this case, school administratorship has an active role. The application forms of the determined education policies in schools are related to the quality of school administrators. For this reason, professional execution of school management will increase the quality of education, enable the country's youth to gain qualifications and consequently contribute to the development of the country. Therefore, the adequacy of school administratorship is important. For this purpose, in this study, the competencies of school administrators who are administrators in project schools in Istanbul were measured by both teachers and school administrators. 84 administrators and 301 teachers participated in the study. Ağaoğlu et al.'s (2002) School Administrators' Competencies Inventory (OYYE) was used as the data collection tool in the study. The data obtained were analyzed using the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ver.22.0) program. According to the findings obtained, school administrators consider themselves to be very sufficient with an average score of 4.51 ± 381. Teachers, on the other hand, consider their school administrators sufficient for the same value with an average score of 4.11 ± 955. This situation is valid for the overall scale and all sub-dimensions. On the other hand, the views of managers and teachers regarding manager competencies differ significantly according to the region of duty.

Kaynakça

 • Abant, E. (2010). Eğitim yönetimi uzmanlarının okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin zihinsel modelleri. (Yayımlanmamış Tez). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Açıkalın, A. (1998). Okul yöneticiliği. Ankara: Öncü.
 • Açıkalın, A. (2000). İlköğretim okulu yöneticilerinin dönüşümcü yöneticilik özellikleri ile empati becerileri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Tez). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Karaköse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya İli). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.
 • Avcı, M. (2015). Öğretmen görüşlerine göre lise yöneticilerinin yöneticilik beceri düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Tez). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Baran, H. (2015). Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi lisansüstü programının okul yöneticisi yeterlikleri bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış Tez). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bursalıoğlu, Z. (1981). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.
 • Bursalıoğlu, Z. (2011). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem.
 • Büyükboyacı, Ş. (2020) Evaluation of Communication Skills and Formation of Educational Environment of The Administrators. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(3), 225-242.
 • Çelik, V. (2007). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem.
 • Danışmaz, İ. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul yönetme yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Tez). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Efendioğlu, A., & Yelken, T. Y. (2009). Eğitimde yeni yaklaşımlar: Kanıt temelli öğretim. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 109-123.
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Günay, E. (2004). Millî eğitim bakanlığına bağlı okul ve kurum yöneticilerinin seçimi, yetiştirilmesi ve atanmaları üzerine araştırma. Milli Eğitim Dergisi, (161). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/ Milli_Egitim_Dergisi/161/gunay.htm
 • Helvacı, M. A. & Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 4(2).
 • Hempenstall, K. (2006). What does evidence‐based practice in education mean?. Australian Journal of Learning Difficulties, 11(2), 83-92.
 • Karakuş, M., & Töremen, F. (2006). Denetçi Gözüyle Yönetici Yeterlikleri: İlköğretim Okulu Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 175-189.
 • Korkut, H. (2018). Liselerde görevli okul müdürlerinin yeterlik düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumları arasındaki ilişkiler. (Yayınlanmamış Tez). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Lunenburg, C, F. (2010). The principal and the school:what do principals do? Natıonal Forum Of Educatıonal Admınıstratıon And Supervısıon Journal, 27(4), 1-13.
 • McEwan, E. K. (2018). Etkili okul yöneticilerinin 10 özelliği. Çev ed. Necati Cemaloğlu). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Memduhoğlu, H. B., & Yılmaz, K. (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Noyat, H. (2014). İlköğretim okullarında görev yapan yöneticilerin okul yönetme yeterliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Tez). Zirve Üniversitesi, Gaziantep.
 • Özdemir, S. (Ed.). (2012). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Peker, S. ve Selçuk, G. (2011). Okul müdürlerinin yeterliklerinin eğitim öğretim sürecine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 472-480.
 • Sammons, P., Gu. Q., Day, C. & Ko, J. (2011). Exploring the impact of school leadership on pupil outcomes.International Journal of Educational Management, 25(1), 83-101.
 • Schulte, P. D, Slate, R. J. & Onwuegbuzie, J. A. (2010). Characteristics of effective school principals:a mixed-research study. The Alberta Journal o f Educational Research, 56(2), 172-195.
 • Şişman, M. (2021). Eğitimde mükemmellik arayışı: Etkili okullar. Ankara: Pegem.
 • Töremen, F. & Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Millî Eğitim Dergisi, 160(4), 341-350.
 • Tümkaya, S., & Asar, Ç., (2017). İlkokul yöneticilerinin yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 243-258.
 • Uslu, B. (2013). Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri. Eğitim Bilimleri Dergisi, 37(37), 172-188.
 • Yalçın, C. (2019). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Eskişehir ili). (Yayınlanmamış Tez). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Seda ÇATAK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-8378-5971
Türkiye


Suat ANAR Bu kişi benim
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 4 Kasım 2021
Kabul Tarihi 16 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çatak, S. & Anar, S. (2021). Proje Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin, Yöneticilerinin Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi / Examining The Opinions of Managers and Teachers in Project Schools on The Competencies of Their Managers . Education & Youth Research , 1 (2) , 93-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyor/issue/68053/1057001

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License