Son Sayı

Cilt: 1 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Education & Youth Research - EYOR, Gelecek Sensin Derneği (GelSen) tarafından yayımlanmaktadır. Dergimiz, “Eğitim” ve “Gençlik” öncelikli olarak, Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan, uluslararası hakemli bir araştırma dergisidir. EYOR, eğitim ve gençlik araştırmaları alanına özgün katkılar yapmayı öncelikli hedef olarak benimsemektedir. Dergimizin ulusal ve küresel bağlamlarda tüm düzeylerde / sektörlerde eğitim ve gençlik konularının analizinde çeşitli bakış açılarının artmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Dergimiz, eğitim ve gençlik alanındaki geniş teorik, kavramsal ve metodolojik tartışmalarla ilgilenir. Dergimizde, okullarda eğitim, öğretmenler, akademisyenler, politika yapıcılar ve uygulayıcılarla ilgili eğitim konuları, eğitim politikaları ve gelişmelerinin teorik ve pratik analizleri yayınlamaktadır. Bu kapsamda, okul temelli çalışmalar da dahil olmak üzere, tüm alanlarda ve sosyal ve insani bilimlerdeki tüm paradigmatik bakış açılarından, nitelikli araştırma yapan araştırmacıların başka bir yerde yayımlanmamış bilimsel çalışmaları memnuniyetle karşılanmaktadır. Dergiye bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunanların, alanyazın üzerine bir şeyler inşa etmeleri beklenmektedir.

Yazım Kuralları ve Politikaları
Education & Youth Research - EYOR'a çalışma göndermek için lütfen önce aşağıdaki yazım kurallarını dikkatlice inceleyiniz ve makale şablonu üzerinde tam metninizi hazırlayarak sisteme yükleyiniz. Profesyonel ve standart süreç yönetiminin hızlı yürütülebilmesi için şablon üzerinde hazırlanıp gönderilmemiş çalışmalar yayın sürecine kabul edilmemektedir.

Yazım kurallarına göre MS-Word kelime işlemci yazılımında hazırlanmış şablonu indirmek için tıklayınız

Genel kurallar:

Araştırma makalelerinde aşağıdaki bölümler yer almalıdır:

GİRİŞ

ANA METİN (KURAMSAL TEMEL, AMAÇ..)

YÖNTEM

BULGULAR VE TARTIŞMA

SONUÇ VE ÖNERİLER

DESTEK/TEŞEKKÜR

ÇIKAR ÇATIŞMASI

YAYIN ETİĞİ

KAYNAKLAR

İNGİLİZCE GENİŞ ÖZET (EXTENDED ABSTRACT)

TABLO(LAR) ve ŞEKİL(LER) metin içinde olmalıdır.

Dergiye gönderilecek bir makale, kaynaklar, tablolar ve şekiller dahil 9000 kelimeyi geçmemelidir. Metin, 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleriyle beraber gönderilmelidir. Özetlerin altında en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

Şablonda yer alan üst bilgiler (derginin sayısını, cildini, yazar adı gibi her sayfada gösteren pasif bölüm) dergi tarafından doldurulacağından, yazar(lar) bu kısımda sadece "Makalenin Türkçe Kısaltılmış Başlığı" bölümünü doldurmalıdır.

Makale Başlığı

Türkçe: 14 punto, Times New Roman, iki yana dayalı, sayfa girintileri her taraftan 2,5 cm, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, öncesinde ve sonrasında 6 pt boşluk

İngilizce: 14 punto, Times New Roman, iki yana dayalı, sayfa girintileri her taraftan 2,5 cm, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, öncesinde ve sonrasında 6 pt boşluk.

Yazar Bilgileri

Yazar isimleri 12 punto, Times New Roman ve alt alta yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra Orcid m-numarası (https://orcid.org/0000-0001-1111-2222) yazılmalıdır.

Öz

Makalenin geneli hakkında fikir verecek şekilde Times New Roman, 10 punto ile 1 satır aralığında, önce ve sonrasında 6nk aralıkla yazılmış olup, 200 kelimeyi geçmemelidir. Öz’de çalışmanın temelini oluşturan kavramlara, araştırmanın amacına ve özelde araştırma odağına yer verilmelidir. Çalışmanın yöntem ve deseni ile veri toplama araçlarından bahsedilmelidir. Çalışmanın öne çıkan bulguları sunulduktan sonra araştırmanın sonuçlarına yer verilerek öz bölümü tamamlanmalıdır.

Öz bölümünü Anahtar Sözcükler bölümü takip etmelidir. Anahtar sözcükten sonra virgül konularak, anahtar sözcükler birbirinden ayrılmalıdır. Anahtar sözcüklerin en fazla 5 tane olması beklenilmektedir. Anahtar sözcükler, Times New Roman, 10 punto, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Abstract

Öz bölümünü İngilizce Abstract bölümü takip etmelidir. Öz için geçerli olan yazım kuralları geçerlidir. Anahtar sözcükler yerine Keywords ifadesi kullanılmalıdır.

BİRİNCİ DÜZEY BAŞLIK

Giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma gibi birinci düzey başlıklar, ortaya hizalı, 12 punto, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırlarında girinti yapılmamalı ve paragraflar iki yana yaslanmış şekilde hizalanmalıdır. Times New Roman, 12 punto ile 1 satır aralığında ve satır aralıkları önce ve sonra 6 nk aralık olacak şekilde ayarlanmalıdır.

İkinci Düzey Başlık

İkinci düzey başlıklar (örneğin; yöntem bölümünün altında yer alan evren-örneklem vb) 12 punto, koyu ve ilk harfleri büyük ve sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır.Başlıktan sonraki paragraflarda daha önce belirtilen biçimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

Üçüncü Düzey Başlık

Üçüncü düzey başlıklar 12 punto, koyu, italik, ilk harfleri büyük ve sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonraki paragraflarda daha önce belirtilen biçimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

Dördüncü düzey başlık

Dördüncü düzey başlıklar 12 punto, italik, koyu, yalnızca başlığın ilk harfi büyük ve sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonraki paragraflarda daha önce belirtilen biçimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

Beşinci Düzey Başlık
Beşinci düzey başlıklar sola hizalanmış, italik, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıktan sonraki paragraflarda daha önce belirtilen biçimlendirme kurallarına uyulmalıdır.

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekillerin sunumu APA 7 kurallarına uygun olmalıdır.

Destek ve Teşekkür

Makalenin sonuna, kaynakçadan önce, makalenin bir bölümünün daha önceden sunulduğu konferans vb. var ise beyan edilmelidir. Makale daha geniş kapsamlı bir araştırmanın / projenin bir bölümü ise araştırmanın ya da projenin başlığı da yazılarak beyan edilmelidir. Örneğin, bir yüksek lisans tezinin bir bölümü makale olarak gönderildi ise tezin başlığı da yazılarak beyan edilmelidir. Eğer araştırma bir kurum tarafından desteklenen bir projeden (BAP Projesi, TÜBİTAK Projesi gibi) vb. üretildi ise proje numarasına, proje adı ve projenin bitiş tarihi (proje bitmedi ise devam eden proje olduğu ifade edilerek) yazılarak beyan edilmelidir. Eğer bu kapsamda bir beyan yok ise, “Yazarlar olarak, araştırmanın gerçekleştirilmesi sürecine yönelik herhangi bir destek ya da teşekkür beyanımız bulunmamaktadır” şeklinde bir ifade yazılmalıdır. Bu bölüm zorunludur.

Çatışma Beyanı

Yazarlar, makalenin sonuna, kaynakçadan önce, çalışmanın herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını ifade etmelidir. Eğer bir çatışma beyanı yok ise “Araştırmanın yazarları olarak herhangi bir çıkar/çatışma beyanımız olmadığını ifade ederiz” şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.

Yayın Etiği Beyanı

Yazarlar, makalenin sonuna, kaynakçadan önce, etik beyanı, aşağıdaki gibi belirtmelidir:

Bu araştırmanın planlanmasından uygulanmasına, verilerin toplanmasından verinin analizine kadar olan tüm süreçte "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler" başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Çalışmanın yazım sürecinde bilimsel etik ve alıntı kurallarına uyulmuş, toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

METİN İÇİ KAYNAK GÖSTERME

Metin için kaynakların sunumunda APA 7 kurallarına uyulmalıdır. APA 7 yönergeleri için açık kaynak https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html veya https://apastyle.apa.org adresi incelenebilir. Sıklıkla kullanılan metin içi kaynak gösterimi örnekleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 1

Metin İçi Kaynak Gösterme Örnekleri


Yazar SayısıParantez İçiAnlatısal Alıntı
Tek Yazarlı(Balcı, 2008)Balcı (2008)
İki Yazarlı(Lunenburg ve Ornstein, 2021)
Lunenburg ve Ornstein (2021)
Üç ve Daha Fazla 
(Kydd vd., 1997)
Kydd vd. (1997)
Grup, Kurum


                         İlk Alıntı(Amerikan Psikoloji Birliği [APA], 2019)
Amerikan Psikoloji Birliği (APA, 2019)
                         Diğer alıntılar(APA, 2019)
APA (2019)


KAYNAKÇA

Kaynakça birinci seviye başlık olarak yazılmalıdır. Metin içerisindeki tüm atıflara kaynakça altında MUTLAKA yer verilmelidir. Kaynakça altında yer verilen tüm kaynaklara da MUTLAKA metin içerisinde atıf verilmiş olmalıdır. Bu çapraz kontrolün yapılması yazar(lar)ın sorumluluğu altındadır.

Kullanılması gereken biçimsel yapılandırma şu şekildedir: Kullanılması gereken biçimsel yapılandırma şu şekildedir: Yazı Tipi: Normal, Yazı Biçimi (Font): Times New Roman, Yazı Tipi Boyutu: 10 kullanılmalıdır. Paragraf biçimi olarak; Aralık Önce: 0 nk ve Sonra: 3 nk olarak belirlenmeli, Satır aralığı: 1 (tek) seçilmelidir. Asılı girintileme: 0,6 cm olarak belirlenmelidir.

Kaynakların sunumunda APA 7 kurallarına uyulmalıdır. APA 7 yönergeleri için açık kaynak https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html, https://apastyle.apa.org ve https://apastyle.apa.org/blog adresleri incelenebilir.

Sıklıkla kullanılan kaynak türlerine yönelik kaynakça gösterimi makale şablonu içinde verilmiştir.

İNGİLİZCE GENİŞ ÖZET (EXTENDED ABSTRACT)

Genişletilmiş özet bölümü 750-1000 kelime aralığında olmalı; makalede adı geçen tüm araştırmacılara bu bölümde de atıf yapılmalıdır. Genişletilmiş özet bölümünde alt başlıklar kullanılmamalı, tüm başlıklar 12 punto, ilk harfleri büyük ve sola hizalı olacak şekilde düzenlenmelidir.

Introduction

Bu bölümde makalenin giriş bölümü özetlenmelidir. Makalede atıf yapılan tüm yazarlara burada da yer verilmelidir. Bu bölümün sonunda mutlaka araştırmanın önemi ve amacı, hipotez ya da problem cümlelerine değinilmelidir.

Method

Araştırmanın yürütülmesinde kullanılan yöntem ve desen, evren-örneklem/çalışma alanı-çalışma grubu, veri toplama araçları ve süreci ile verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

Findings

Araştırma bulgularına özet bir şekilde yer verilmelidir. Bu bölümde tablo ya da şekil verilmemelidir. Eğer gerekiyorsa metin içindeki tablo/şekle atıf yapılmalıdır. (Örneğin: as presented in table 1…/ as seen in figure 1…).

Conclusion and Discussion

Bu bölümde araştırmadan elde edilen önemli sonuçlar sunulmalı ve tartışma bölümü özetlenmelidir.

Etik ilkeler
EYOR'da yer alan yayınlarımızda yer alan tüm bilgilerin (İçerik) doğruluğunu sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Bununla birlikte, Açık Dergi Sistemi (OJS) (editör, yayın ekibinin herhangi bir üyesi veya editör kurulu üyesi ve herhangi bir konuk editör dahil), içeriğin doğruluğu, eksiksizliği veya herhangi bir amaca uygunluğu konusunda hiçbir beyan veya garanti vermez. Bu yayında ifade edilen herhangi bir fikir ve görüşler yazarların görüş ve görüşleridir ve EYOR'un görüşleri veya onayları değildir. İçeriğin doğruluğuna güvenilmemeli ve birincil bilgi kaynakları ile bağımsız olarak doğrulanmalıdır. EYOR, içeriğin kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan kayıplardan, işlemlerden, taleplerden, işlemlerden, taleplerden, maliyetlerden, masraflardan, zararlardan ve diğer yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır. Erişim ve kullanımla ilgili Hüküm ve Koşullar, Yayın Etiği Komitesinde (COPE) https://publicationethics.org/resources/resources-and-faders-reading/international-standards-editors-and-authors bulunabilir.

Genel İlkeler
Education & Youth Research - EYOR, bilimsel yayın etiği açısından uygulanması gereken en yüksek standartlara uymayı taahhüt eder. Bu doğrultuda The Committee on Publication Ethics’in (COPE) tarafından belirtilen öneri, ilke ve kılavuzları (COPE International standards for editors and authors: https://publicationethics.org/resources/resources-and-further-reading/international-standards-editors-and-authors ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) kapsamında uyulması belirtilen tüm kuralları temel alarak aşağıda belirlenen ilkeleri benimser:

Education & Youth Research - EYOR “Çift Kör Hakemlik Süreci”’ni benimsemiştir. Bu çerçevede makalelerin başvuru ve değerlendirme süreçleri Dergimiz web ysafamızda yer alan "Makale Gönder" bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

EYOR’a gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere herhangi bir derginin değerlendirme sürecine dâhil edilmemiş olması gerekmektedir.
EYOR’a gönderilen makaleler, ön değerlendirme sürecini geçtikten sonra yazarların ve hakemlerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek çift-taraflı kör hakemlik sürecine alınır ve hakem değerlendirmesine gönderilir.
Yollanmış ve/veya yayınlanmış makalelerde tekrar yayın, aşırma, uydurma veri, sahte yazarlık, telif hakkı ihlali vb. yayın etiği ihlalleri ve kötüye kullanım durumlarının tespiti halinde COPE tarafından oluşturulan yayın etiği şemalarındaki (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) akış takip edilir ve söz konusu makaleler yayından çıkarılır.
EYOR, gönderilen makalelere ilişkin ortaya çıkabilecek çıkar çatışması durumlarında editörlerin, hakemlerin ve yazarların yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar ve sürecin etik standartlara uygun yürütülmesi için hassasiyet içinde hareket ederek çatışma çözülene dek makalenin değerlendirme sürecini askıya alır.
EYOR düzeltme, açıklama, özür, tekzip gibi içeriklerin yayınlanması konusunda hassasiyet gösterir.


Yazarların Etik Sorumlulukları
EYOR'a gönderilen yayınlarda, yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

EYOR’a gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere herhangi bir derginin değerlendirme sürecine dâhil edilmemiş olması gerekmektedir. Makalenin önceden sunulduğu konferans vb. var ise beyan edilmelidir. Makale daha geniş kapsamlı bir araştırmanın / projenin bir bölümü ise araştırmanın ya da projenin başlığı da yazılarak beyan edilmelidir.
Yazarlar gönderdikleri makalelerin bilimsel ve etik ilkelere uygunluğu konusunda sorumludur.
Yazarlar gönderdikleri makalelerin özgünlüğünü sağlamak konusunda sorumludur. Başka kaynaklardan yararlanılması durumunda bunu akademik ve etik teamüller doğrultusunda belirtmek yazarın yükümlülüğündedir. Buna ilişkin etik ihlallerin tespit edilmesi durumunda makale reddedilir.
EYOR'a gönderilen çalışmaların birden fazla yazarın katkısı ile oluşturulduğu durumlarda yazarların isim sıralaması konusunda ortak karar almaları ve bu şekilde başvuru yapması gerekmektedir. Değerlendirme süreci devam eden çalışmalarda yazar sıralamasına yönelik değişiklik talebinde bulunmak için gerekçesiyle birlikte başvuru yapmak yazarın sorumluluğundadır.
Değerlendirme süreci başlamış olan makalelerde, yazar ekleme, yazar çıkartma, yazar sırası değiştirme gibi talepler dikkate alınmaz. Değerlendirme süreci devam eden çalışmalarda yazar sıralamasına yönelik değişiklik talebinde bulunmak için gerekçesiyle birlikte başvuru yapmak yazarın sorumluluğundadır. Çalışmaya aktif katkıda bulunmayan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmemesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazara aittir.
Yazarlar, çıkar çatışması meydana getirebilecek durum ve içerikleri açıklamakla yükümlüdür.
Yazarlar intihalden (plagiarism) kesinlikle kaçınmalıdır. EYOR intihali önlemek için yazarlardan yaygınlığı kabul görmüş bir intihal yazılımını kullanarak intihal raporu göndermelerini talep eder. Özgünlük raporunu elde edemeyenler, bunu beyan ettiklerinde, dergimiz bu raporu kendisi alacaktır. Rapor kaynakça hariç en fazla %20’nin altında olmak zorundadır.
• Yazar(lar)ın intihalden kaçınmak için yararlandıkları çalışmalara metin içerisinde eksiksiz ve doğru şekilde atıfta bulunmaları ve kaynakçada yine eksiksiz ve APA7 kurallarına uygun şekilde yer vermeleri gerekmektedir.
• Makalenin veri toplama süreci için gerekli veri toplama izni, araç/ölçek vb. kullanım izni, katılımcılar ya da deneklerin rızasının alındığını gösteren izin belgesi ile analizlerin gerçekleştirilmesi için kullanılan yazılımların lisanslı olmasının sağlanması gibi gerekli izin ve kullanım yetkinliğine sahip olduklarını gerekli durumlarda belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
• İlk gönderim aşamasından, makale yayınlandıktan sonraki duruma kadar olan tüm süreçte yazar(lar) çalışmayla ilgili fark ettikleri tüm hata ve yanlışları Dergiye bildirmekle yükümlüdür. Çalışmanın yayınlanmasından sonra tespit edilen hatalara ilişkin düzeltme, açıklama, özür, tekzip gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere yazarların dergi editörlerini bilgilendirmesi gerekmektedir.
• Kör hakemlik sürecini sekteye uğratacak süreçlerden kaçınılması adına gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Kör hakemliğin ihlal edildiği durumlarda çalışma ile ilgili olarak ilgili hakemin değerlendirmesi, ihlalin anlaşıldığı anda iptal edilir ve çalışma başka bir hakeme atanır.
Yollanmış ve/veya yayınlanmış makalelerde tekrar yayın, aşırma, uydurma veri, sahte yazarlık, telif hakkı ihlali vb. yayın etiği ihlalleri ve kötüye kullanım durumlarının tespiti halinde COPE tarafından oluşturulan yayın etiği şemalarındaki (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) akış takip edilir ve söz konusu makaleler yayından çıkarılır. Bu kapsamda, dergiye gönderilen makalelere ilişkin ortaya çıkabilecek çıkar çatışması durumlarında, editörlerin, hakemlerin ve yazarların yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar ve sürecin etik standartlara uygun yürütülmesi için hassasiyet içinde hareket ederek çatışma çözülene dek makalenin değerlendirme sürecini askıya alır.
EYOR düzeltme, açıklama, özür, tekzip gibi içeriklerin yayınlanması konusunda hassasiyet gösterir.


Hakemlerin Sorumlulukları
EYOR’a gönderilen makalelerin yayınlanmasına ilişkin karar süreçlerinde hakem görüşleri temel alınır. Bu bağlamda, EYOR’a gönderilen tüm yayınlar, tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda çift-taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilir. EYOR için değerlendirme yapan hakemlerin rol ve yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır:

Değerlendirme süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı olması açısından, kendilerine yönlendirilen makalelerde işlenen konuyu değerlendirmek konusunda yetersiz olduğunu hisseden, konunun uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını düşünen ve/veya değerlendirme için yeterli zamanı olmadığını hisseden hakemlerin, alternatif hakemlerle iletişime geçilebilmesi için editörleri ivedilikle bilgilendirmeleri ve inceleme teklifini reddetmeleri,
İncelemeyi kabul etsin ya da etmesin, kendilerine gönderilen makalelerin gizli belge niteliğinde olması nedeniyle makaleleri ya da makalelere ilişkin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamaları, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamaları ve bu anlamda gizlilik ilkesine riayet etmeleri,
Çıkar çatışması ile karşı karşıya olduklarını düşündüklerinde bunu açıkça beyan etmeleri ve ilgili makaleyi incelemeyi reddederek editörleri bilgilendirmeleri,
Kendilerine gönderilen çalışmaları değerlendirirken nesnel ve yapıcı olmaları, nazik bir dil kullanmaları, yazarların kişiliğinden bağımsız olarak yalnızca kendilerine gönderilen metinle ilgili yorum yapmaları ve metne ilişkin tüm argümanlarını destekleyici söylem ve kaynaklarla açıklamaları,
Kendilerine ulaşan makaleleri derginin yayın politikaları ve etik ilkeleri çerçevesinde değerlendirmeleri, karşılaştıkları bilimsel ve etik sorunlarla ilgili olarak dergi editörünü bilgilendirmeleri.


Yayıncının Sorumlulukları
EYOR'un yayıncısı, Gelecek Sensin Derneğidir. Yayıncı dergiye ilişkin aşağıdaki unsurlar konusunda sorumluluk taşımaktadır:

Yayın etiği ilkelerinin paydaşlar arasında uygulanması,
Dergi içeriğine açık erişimin ücretsiz ve sürekli olarak sağlanması,
Yayınların arşivlenmesi ve korunması,
Bilimsel yayın etiği ihlallerine yönelik şüpheli durumların açığa kavuşturularak çözülmesi.


Editör ve Editör Yardımcılarının Sorumlulukları
Editör ve editör yardımcıları, EYOR bünyesinde yayınlanan bütün yayınlardan sorumludur. Bu bağlamda ilgili kişilerin temel sorumlulukları derginin fikri mülkiyet hakları ve etik standartlar doğrultusunda işlemesini sağlamak ve konu ile ilgili her türlü önlemi almaktır. Editörler, yayınlanmış ya da yayınlanması amacıyla kendilerine ulaştırılan yayınlarda intihal ya da diğer etik standartlarla ilgili bir şüphe oluşması durumunda, bahsi geçen kaygıların çözüme ulaştırılması için gerçekleştirdiği soruşturmalarda COPE’un belirlemiş olduğu iş şemalarına (https://publicationethics.org/guidance/Flowcharts) uygun hareket eder. Bunun yanı sıra editör ve editör yardımcılarının diğer rol ve yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır:

Derginin yayın politikaları ve etik ilkeleri kapsamında kişisel verilerin korunması,
Derginin akademik açıdan bütünlüğünün sağlanması ve kalitesinin geliştirilmesi,
Yayınlanması talebiyle EYOR’a gönderilen yayınlarla ilgili karar verirken, yayınların dergi tarafından belirlenen biçimsel ölçütlere, derginin amaç ve kapsamına, uluslararası bilimsel ve etik kurallara uygun olarak şeffaf ve yansız bir biçimde hareket edilmesi,
İnsan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterilmesi, etik kurul onayı gerektiren çalışmaların belirlenerek yazardan bu onayın talep edilmesi,
Okuyucu ve yazarların bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi ve dergide yayınlanan çalışmalar bağlamında düşünce özgürlüğünün ve çeşitliliğinin sağlanması.

EYOR, Dergi içeriğine erişim, makale gönderim ya da süreç işletimi için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License