Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğretmenlerin Gözünden Covid-19 Pandemisinin Eğitim Sistemine Yansımaları / Reflections of Covid-19 Pandemic on Educational System Through Teachers’ Eyes

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 62 - 81, 30.12.2021

Öz

Bu çalışma öğretmenlerin Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenen araştırmanın çalışma grubunu kriter örnekleme yöntemi ile seçilen 14 kadın ve 11’i erkek toplamda 25 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve bu yolla elde edilen veriler betimsel ve içerik olarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, Covid-19 pandemi döneminde öğretim yapan öğretmenlerin; EBA programına bağlanmada ve internet bağlantı hızının yavaş olması konusunda, ailelerle iletişim kurmada, sınıf yönetiminde ve öğrencilerin motivasyonunu sağlamada sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Sınıf yönetiminde yaşadıkları sorunların çözümünde daha çok ailelerle işbirliğini tercih ettikleri görülmektedir. Bu süreçte öğretmenlerin büyük çoğunluğu mesleki açıdan kendilerini yetersiz hissetmediğini ve okul idaresi ile bir sorun yaşamadığını ifade etmiştir. Bu kapsamda okul yöneticilerinin inisiyatif alan bir lider olduğu yönünde görüşüne sahiptirler. Ayrıca uzaktan eğitimin pandemi sonrasında da kullanımı konusunda olumlu tutum sergiledikleri görülmektedir.

Kaynakça

 • Akbaba, A. (2020). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin müdür yardımcılarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 141-155.
 • Akyavuz, E. K. & Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140
 • Akyürek, M. İ. (2020), Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Arar, A. & Çakmakçı, B. (1999). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, uzaktan eğitim uygulama modelleri ve maliyetleri. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu 15-16 Kasım 1999, 25-28.
 • Arsu, U. & Tekindal, M. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenoloji. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182. Mayıs 2, 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1355632
 • Avcı, F. & Akdeniz, E. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed/issue/61198/910183
 • Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Balaman, F. & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. DOI: 10.15869/itobiad.769798
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Baz, B. (2021). COVID-19 salgını sürecinde öğrencilerin olası öğrenme kayıpları üzerine bir değerlendirme. Temel Eğitim Dergisi, 3(1), 6-19. https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.1.3
 • Best, J. W. & Kahn, V. J. (1993). Research in Education: Boston: Ally & Bacon Publishers.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cresswel, J. W. (2013). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4nd ed.). C.A.: Sage Thousand Oaks.
 • Çukadar, S. & Çelik, S. (2003). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(1), 31-42.
 • Duban, N. & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653
 • Dünya Bankası. (2020a). The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198.pdf Erişim tarihi 04/12/2020.
 • Dünya Bankası. (2020b). Education and Covıd-19 (Koranavirüs) Response. https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19 Erişim tarihi 04/12/2020.
 • Deutsche Welle. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan Eğitim Kalıcı Olacak. Retrieved from https://www.dw.com/tr/milli-e%C4%9Fitim-bakan%C4%B1-sel%C3%A7uk-uzaktan-e%C4%9Fitim-kal%C4%B1c%C4%B1-olacak/a-56957433 Erişim tarihi 04/05/2021.
 • Elitaş, T. (2017). Uzaktan eğitim lisans sürecinde yeni iletişim teknolojileri: Atatürk Üniversitesi uzaktan eğitim merkezi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erturgut, R. (2008). İnternet temelli uzaktan eğitimin örgütsel, sosyal pedagojik ve teknolojik bileşenleri. Bilim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 79-85.
 • Fullan, M. (2002). The change leader. educational leadership, 59(8), 16-21. Retrieved from http://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2016/06/13396052090.pdf
 • Hermann, Z. (2020). Hány diákhoz nem jut el az online távoktatás? (Çevrimiçi Uzaktan Eğitime Kaç Öğrenci Ulaşamıyor?) Ekonomik ve Bölgesel Bilim Araştırma Merkezi Ekonomi Enstitüsü. Retrieved from https://kti.krtk.hu/koronavirus/hany-diakhoz-nem-jut-el-az-online-tavoktatas/12769/ Erişim tarihi: 04/05/2021.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karahan, E. Bozan, M. A. & Akçay, A. O. (2020). Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrim içi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 201-214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348
 • Kırmızıgül, H. (2020). Covıd-19 Salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covıd-19 Özel Sayısı 2, 283-289. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/725274
 • Külekçi Akyavuz, E. & Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. Retrieved from https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Bakan Selçuk, Koronavirüs’e Karşı Eğitim Alanında Alınan Tedbirleri Açıkladı https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr Erişim tarihi 05/12/2020.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Özer, M. (2020). Türkiye’de Covid-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan politika adımları. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. https://dx.doi.org/ 10.24106/kefdergi.722280
 • Özer, M., Suna Eren H., Çelik, Z. & Aşkar, P. (2020). Covid-19 salgını dolayısıyla okulların kapanmasının eğitimde eşitsizlikler üzerine etkisi. İnsan & Toplum Dergisi, 1-18. DOI: 10.12658/M0611
 • Pala, F, Arslan, H. & Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanılabilirliğinin incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.
 • Patricia, A. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19. International Journal of Educational Research Open, 99(104), 1-33. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.10001
 • Sarı, T. & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: Sorunlar ve fırsatlar. Electronic Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • Sarı, E. & Sarı, B. (2020). Kriz zamanlarında eğitim yönetimi: Covid-19 örneği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 49-63. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/56102/742188
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(2), 109-129. https://doi.org/10.51948/auad.841632
 • Sezen-Gültekin, G. & Titrek, O. (2020a). Distance Education in COVID-19 Process: Investigating the Opinions in Terms of Different Variables. 6th International Conference on Lifelong Educatıon and Leadership for ALL. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6647823)
 • Sezen-Gültekin, G. & Titrek, O. (2020b). Distance Education in COVID-19 Process: Investigating the Opinions in Terms of Different Variables. 6th International Conference on Lifelong Educatıon and Leadership for ALL, 1-520. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:6745138)
 • Sindiani, A.M., Obeidat, N., Alshdaifat, E., Elsalem, L., Alwani, M., Rawashdeh, H., Fares, A., Alalawne, T. & Tawalbeh, L. İ. (2020). Distance education during the covid-19 outbreak: a cross-sectional study among medical students in north of jordan. Annals of Medicine and Surgery, 59, 186–194. doi: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.09.036
 • Sirem, Ö. & Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Electronic Turkish Studies, 15(4). 993-1009. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346
 • Taşar, H. (2021). The views of the school principals about online education carried out during the covid-19 ısolation. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 171-196. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/808864
 • Taymaz, H. (2019). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • T.C. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (UNESCO) (2020). Adverse consequences of school closures. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences Erişim tarihi 05/12/2020.
 • Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Sayfası (2020). https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html Erişim tarihi 05/12/2020.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Üstün, Ç. & Özçı̇ftçı̇, S. (2020). Covid-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (Covid-19 Özel Sayısı), 142-153. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.721864
 • Yamamoto, G. T. & Can, E. (2013). Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamalarının analizi. Volkan Yüzer, Gonca Telli Yamamoto ve Uğur Demiray (Editörler), Türkiye’de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar IV içinde, 193-206.
 • Yamamoto, G. T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, K. (2020). İstisnai bir uzaktan eğitim-öğretim deneyiminin öğrettikleri, Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 1(1), 7-15.
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. Retrived from https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780

Reflections of Covid-19 Pandemic on Educational System Through Teachers’ Eyes

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 62 - 81, 30.12.2021

Öz

This study was carried out in order to reveal the problems faced by teachers in the distance education process during the Covid-19 pandemic period. The study group, which was designed with a case study, which is one of the qualitative research methods, consists of 25 teachers, selected by criterion sampling method. In the collection of data, a semi-structured interview form prepared in line with expert opinions was used and the data obtained in this way were analyzed descriptively and contextual. As a result of the analysis; Teachers teaching during the Covid-19 pandemic period; It has been observed that they have problems in connecting to the EBA program and slow internet connection speed, communicating with families, classroom management and motivation of students. It is seen that they mostly prefer cooperation with families in solving the problems they experience in classroom management. The majority of the teachers stated that they did not feel professionally inadequate and that they did not have any problems with the school administration. In this context, they have the opinion that school administrators are leaders who take initiative. In addition, it is seen that they have a positive attitude towards the use of distance education after the pandemic.

Kaynakça

 • Akbaba, A. (2020). Okul müdürlerinin liderlik özelliklerinin müdür yardımcılarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 141-155.
 • Akyavuz, E. K. & Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140
 • Akyürek, M. İ. (2020), Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması, Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Arar, A. & Çakmakçı, B. (1999). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, uzaktan eğitim uygulama modelleri ve maliyetleri. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu 15-16 Kasım 1999, 25-28.
 • Arsu, U. & Tekindal, M. (2020). Nitel araştırma yöntemi olarak fenomenoloji. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 20(1), 153-182. Mayıs 2, 2021 tarihinde https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1355632
 • Avcı, F. & Akdeniz, E. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed/issue/61198/910183
 • Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Balaman, F. & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. DOI: 10.15869/itobiad.769798
 • Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Baz, B. (2021). COVID-19 salgını sürecinde öğrencilerin olası öğrenme kayıpları üzerine bir değerlendirme. Temel Eğitim Dergisi, 3(1), 6-19. https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.1.3
 • Best, J. W. & Kahn, V. J. (1993). Research in Education: Boston: Ally & Bacon Publishers.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 6(3), 112-142.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cresswel, J. W. (2013). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4nd ed.). C.A.: Sage Thousand Oaks.
 • Çukadar, S. & Çelik, S. (2003). İnternete dayalı uzaktan öğretim ve üniversite kütüphaneleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(1), 31-42.
 • Duban, N. & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının covid-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653
 • Dünya Bankası. (2020a). The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198.pdf Erişim tarihi 04/12/2020.
 • Dünya Bankası. (2020b). Education and Covıd-19 (Koranavirüs) Response. https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2020/03/24/world-bank-education-and-covid-19 Erişim tarihi 04/12/2020.
 • Deutsche Welle. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan Eğitim Kalıcı Olacak. Retrieved from https://www.dw.com/tr/milli-e%C4%9Fitim-bakan%C4%B1-sel%C3%A7uk-uzaktan-e%C4%9Fitim-kal%C4%B1c%C4%B1-olacak/a-56957433 Erişim tarihi 04/05/2021.
 • Elitaş, T. (2017). Uzaktan eğitim lisans sürecinde yeni iletişim teknolojileri: Atatürk Üniversitesi uzaktan eğitim merkezi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erturgut, R. (2008). İnternet temelli uzaktan eğitimin örgütsel, sosyal pedagojik ve teknolojik bileşenleri. Bilim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 79-85.
 • Fullan, M. (2002). The change leader. educational leadership, 59(8), 16-21. Retrieved from http://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2016/06/13396052090.pdf
 • Hermann, Z. (2020). Hány diákhoz nem jut el az online távoktatás? (Çevrimiçi Uzaktan Eğitime Kaç Öğrenci Ulaşamıyor?) Ekonomik ve Bölgesel Bilim Araştırma Merkezi Ekonomi Enstitüsü. Retrieved from https://kti.krtk.hu/koronavirus/hany-diakhoz-nem-jut-el-az-online-tavoktatas/12769/ Erişim tarihi: 04/05/2021.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karahan, E. Bozan, M. A. & Akçay, A. O. (2020). Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrim içi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 201-214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348
 • Kırmızıgül, H. (2020). Covıd-19 Salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covıd-19 Özel Sayısı 2, 283-289. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/725274
 • Külekçi Akyavuz, E. & Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. Retrieved from https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2020). Bakan Selçuk, Koronavirüs’e Karşı Eğitim Alanında Alınan Tedbirleri Açıkladı https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr Erişim tarihi 05/12/2020.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications.
 • Özer, M. (2020). Türkiye’de Covid-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan politika adımları. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. https://dx.doi.org/ 10.24106/kefdergi.722280
 • Özer, M., Suna Eren H., Çelik, Z. & Aşkar, P. (2020). Covid-19 salgını dolayısıyla okulların kapanmasının eğitimde eşitsizlikler üzerine etkisi. İnsan & Toplum Dergisi, 1-18. DOI: 10.12658/M0611
 • Pala, F, Arslan, H. & Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı web sitesinin otantik görevler ve göz izleme ile kullanılabilirliğinin incelenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 24-38.
 • Patricia, A. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19. International Journal of Educational Research Open, 99(104), 1-33. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.10001
 • Sarı, T. & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: Sorunlar ve fırsatlar. Electronic Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • Sarı, E. & Sarı, B. (2020). Kriz zamanlarında eğitim yönetimi: Covid-19 örneği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 49-63. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijls/issue/56102/742188
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(2), 109-129. https://doi.org/10.51948/auad.841632
 • Sezen-Gültekin, G. & Titrek, O. (2020a). Distance Education in COVID-19 Process: Investigating the Opinions in Terms of Different Variables. 6th International Conference on Lifelong Educatıon and Leadership for ALL. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 6647823)
 • Sezen-Gültekin, G. & Titrek, O. (2020b). Distance Education in COVID-19 Process: Investigating the Opinions in Terms of Different Variables. 6th International Conference on Lifelong Educatıon and Leadership for ALL, 1-520. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:6745138)
 • Sindiani, A.M., Obeidat, N., Alshdaifat, E., Elsalem, L., Alwani, M., Rawashdeh, H., Fares, A., Alalawne, T. & Tawalbeh, L. İ. (2020). Distance education during the covid-19 outbreak: a cross-sectional study among medical students in north of jordan. Annals of Medicine and Surgery, 59, 186–194. doi: https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.09.036
 • Sirem, Ö. & Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Electronic Turkish Studies, 15(4). 993-1009. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346
 • Taşar, H. (2021). The views of the school principals about online education carried out during the covid-19 ısolation. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 171-196. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/808864
 • Taymaz, H. (2019). İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • T.C. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (UNESCO) (2020). Adverse consequences of school closures. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences Erişim tarihi 05/12/2020.
 • Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Sayfası (2020). https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html Erişim tarihi 05/12/2020.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Üstün, Ç. & Özçı̇ftçı̇, S. (2020). Covid-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (Covid-19 Özel Sayısı), 142-153. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.721864
 • Yamamoto, G. T. & Can, E. (2013). Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamalarının analizi. Volkan Yüzer, Gonca Telli Yamamoto ve Uğur Demiray (Editörler), Türkiye’de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar IV içinde, 193-206.
 • Yamamoto, G. T. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, K. (2020). İstisnai bir uzaktan eğitim-öğretim deneyiminin öğrettikleri, Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 1(1), 7-15.
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. Retrived from https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gözde SEZEN-GÜLTEKİN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2179-4466
Türkiye


Gülsen ALGIN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6724-5350
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 24 Ekim 2021
Kabul Tarihi 16 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sezen-gültekin, G. & Algın, G. (2021). Öğretmenlerin Gözünden Covid-19 Pandemisinin Eğitim Sistemine Yansımaları / Reflections of Covid-19 Pandemic on Educational System Through Teachers’ Eyes . Education & Youth Research , 1 (2) , 62-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyor/issue/68053/1056907

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License