Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKULLARDA MADDİ İHTİYAÇLAR VE BU İHTİYAÇLARIN GİDERİLME YOLLARININ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 12 - 21, 27.06.2022

Öz

Araştırmanın temel amacı, ortaokullarda görevli okul müdürlerinin görüşleri alınarak ortaokulların mali kaynak gerektiren ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli olan mali kaynakların nasıl elde edildiğini tespit etmek ve okulların mali ihtiyaçlarının karşılanmasında okul müdürlerinin çözüm önerilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 20 ortaokul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan soruların, görüşme amacına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen öneriler ve eleştiriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen verilen çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri incelendiğinde elde edilen bulgular doğrultusunda ortaokullarda mali kaynak gerektiren ihtiyaçlar 8 ana başlıkta toplanmıştır. Bu ihtiyaçlardan en çok bakım ve onarım ihtiyaçları belirtilmiştir. Okul müdürlerinin mali kaynak gerektiren ihtiyaçları giderme yolları da 4 ana başlıkta toplanmış en çok velilerden gelen bağışlar belirlenmiştir. Ortaokullarda elde edilen mali kaynakların okulun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Açıl, Y. ve Yıldırım, A. (2018). Ortaokulların finansman kaynakları ve yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici görüşleri. International Human Science Research Congress, 1,(4),2-10.
 • Ada, Ş. ve Küçükali, R. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2. Baskı). Ankara: Arı yayıncılık.
 • Altuntaş Y. S. (2005). İlköğretim okullarının finansman ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Güvence, S. (2008). Küreselleşen Dünya’da kalkınma sürecinde AB’deki ve Türkiye’deki eğitim finansmanının karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hoşgörür, V. ve Arslan, İ. (2014). Okul örgütünün finansal kaynaklarının yönetimi sorunu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 91-102.
 • Karaarslan, E. (2005). Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Analizi. Maliye Dergisi, sayı 149.
 • Kayıkçı, G. (2014). İlköğretim kurumlarının mali kaynak sorunları ve okul müdürlerinin çözüm uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Meriç, M. (1998). Türkiye’de yüksek öğretimde finansman sorunu. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13, Sayı:1.
 • Özçelik, U. (2007). Ortaöğretim okullarının finansman kaynaklarının okul yöneticilerinin görüşlerinden yola çıkarak belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi.) Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özer, N., Demirtaş, H. ve Ateş, F. (2015). Okulların mali durumlarına ve bütçe yönetiminde yaşanan orunlara ilişkin müdür görüşleri. E-Internatiınal Journal of Educational Research, (6)1, 17-39.
 • Yamaç, U. (2010). İlköğretim okullarının finans kaynakları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcu H. (2007). Türkiye’de ilköğretim finansmanının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zoraloğlu Y. R., Şahin İ. ve Fırat N. Ş. (2004). İlköğretim okullarının finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve okula etkileri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2(8). 4-17.

ANALYSING OF THE NEEDS REQUIRING FINANCIAL RESOURCES AND THE WAYS OF SUPPLYING THEM IN SECONDARY SCHOOLS THROUGH THE OPINIONS OF SCHOOL MANAGERS

Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1, 12 - 21, 27.06.2022

Öz

The main goal of the research is to determine the financial needs of secondary schools by taking the opinions of the school principals in charge, how the financial resources required to meet these needs are obtained, and the solution offers of the school principals in meeting the financial needs of the schools. The study group of the research consists of 20 secondary school managers. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the research. A "semi-structured interview form" developed by the researcher was applied as a data collection tool. Expert opinion was asked to determine whether the questions in the interview form were suitable for the interview. Necessary corrections have been made following the suggestions and criticisms from the experts. Content analysis was employed to analyze the data obtained through the research. As the research data is examined, the needs demanding financial resources in secondary schools are gathered under 8 main titles by the findings obtained. Among these needs, maintenance and repair expenses were highlighted the most. The ways implemented by the school principals to meet the needs demanding financial resources were gathered under four main titles and donations from the parents were also determined. It has been concluded that the financial resources obtained in secondary schools are insufficient to supply the requirements of the school.

Kaynakça

 • Açıl, Y. ve Yıldırım, A. (2018). Ortaokulların finansman kaynakları ve yönetiminde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici görüşleri. International Human Science Research Congress, 1,(4),2-10.
 • Ada, Ş. ve Küçükali, R. (2011). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (2. Baskı). Ankara: Arı yayıncılık.
 • Altuntaş Y. S. (2005). İlköğretim okullarının finansman ihtiyaçlarını karşılama düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Güvence, S. (2008). Küreselleşen Dünya’da kalkınma sürecinde AB’deki ve Türkiye’deki eğitim finansmanının karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Hoşgörür, V. ve Arslan, İ. (2014). Okul örgütünün finansal kaynaklarının yönetimi sorunu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 91-102.
 • Karaarslan, E. (2005). Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Analizi. Maliye Dergisi, sayı 149.
 • Kayıkçı, G. (2014). İlköğretim kurumlarının mali kaynak sorunları ve okul müdürlerinin çözüm uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Meriç, M. (1998). Türkiye’de yüksek öğretimde finansman sorunu. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13, Sayı:1.
 • Özçelik, U. (2007). Ortaöğretim okullarının finansman kaynaklarının okul yöneticilerinin görüşlerinden yola çıkarak belirlenmesi, (Yüksek Lisans Tezi.) Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özer, N., Demirtaş, H. ve Ateş, F. (2015). Okulların mali durumlarına ve bütçe yönetiminde yaşanan orunlara ilişkin müdür görüşleri. E-Internatiınal Journal of Educational Research, (6)1, 17-39.
 • Yamaç, U. (2010). İlköğretim okullarının finans kaynakları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcu H. (2007). Türkiye’de ilköğretim finansmanının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zoraloğlu Y. R., Şahin İ. ve Fırat N. Ş. (2004). İlköğretim okullarının finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve okula etkileri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2(8). 4-17.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mesut GÜREL>
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-0783-2403
Türkiye


Salih SARIŞIK> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-6506-2830
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gürel, M. & Sarışık, S. (2022). ORTAOKULLARDA MADDİ İHTİYAÇLAR VE BU İHTİYAÇLARIN GİDERİLME YOLLARININ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ . Eğitim Yönetimi ve Politikaları Dergisi , 3 (1) , 12-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eypd/issue/70597/1058854