Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 73 - 85, 31.12.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı; okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerileri ile öğretmenlerin algıladıkları yıldırma arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi sınırları içinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan 950 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, “Farklılıkların Yönetimi Ölçeği (FYÖ)” ve “Olumsuz Davranış Ölçeği” (ODÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının “çok” düzeyinde olduğu, öğretmenlerin, okulda yaşadıkları yıldırmanın gerçekleşme sıklığına ilişkin algılarının “hiç” düzeyinde olduğu, okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerileri ile öğretmenlerin yıldırma algıları arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır

Kaynakça

 • Aslan, H. ve Karip, E. (2014). Okul Müdürlerinin Liderlik Standartlarının Geliştirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3): 255-279.
 • Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde farklılıkların yönetimi ölçeğinin uygulanabilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8):31-46.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2010); Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi; M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32: 25-43.
 • Budak, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Cemaloğlu N. (2007). Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (42):111-126.
 • Cemaloğlu N. (2016). http://www.kamudanhaber.net/ogretmenler-mobbing-magduru-mu-makale,3241.html adresinden ulaşılmıştır.
 • Doğan,S., Uğurlu,C.T., Topçu,İ. ve Yiğit,Y. (2015). Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 2, 121-140
 • Ergül, H., F. ve Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların yönetimi ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 298 Dergisi, 22, 298-312.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına ve vatandaşlık davranışlarına etkisi. Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pitts, D. (2009). Diversity Management, job satisfaction, and performance: Evidence from U.S. Federal Agencies. Public Administration Review. 69(2).
 • Sağlam A.Ç. (2007). Akademisyenlerin İşe Güdülenmesinde "Hijyen" ve "Güdüleme" Faktörlerinin Önemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8.
 • Sürgevil, O. ve Budak, G. (2008). İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 65.
 • Schermerhon, J. R., Hunt, J. G., And Osborn, R. N. (2000). Organizational Behavior 7th Ed. John Wiley & Sons Inc. New York.
 • Tiyek, R. (2011). Yıldırma ve Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Çalısma İlişkileri Dergisi. 2( 1), 113–142.
 • Tınaz, P. (2008). İşyerinde psikolojik taciz (Yıldırma). İstanbul: Beta Yayınları.
 • United States Government Accountability Office. (2005). Diversity management: Expert-Identified leading practices and agency examples. Report to the Ranking Minority Member, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO- 05-90 (www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-05-90). Adresinden 28.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, E. ve Kurşun, A. T. (2013). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının okullardaki farklılık yönetimi anlayışı açısından incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi. 38

THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS' SKILLS OF MANAGING DIFFERENCES AND MOBBING

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 73 - 85, 31.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Aslan, H. ve Karip, E. (2014). Okul Müdürlerinin Liderlik Standartlarının Geliştirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3): 255-279.
 • Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde farklılıkların yönetimi ölçeğinin uygulanabilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8):31-46.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2010); Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi; M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32: 25-43.
 • Budak, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Cemaloğlu N. (2007). Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (42):111-126.
 • Cemaloğlu N. (2016). http://www.kamudanhaber.net/ogretmenler-mobbing-magduru-mu-makale,3241.html adresinden ulaşılmıştır.
 • Doğan,S., Uğurlu,C.T., Topçu,İ. ve Yiğit,Y. (2015). Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 2, 121-140
 • Ergül, H., F. ve Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların yönetimi ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 298 Dergisi, 22, 298-312.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına ve vatandaşlık davranışlarına etkisi. Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pitts, D. (2009). Diversity Management, job satisfaction, and performance: Evidence from U.S. Federal Agencies. Public Administration Review. 69(2).
 • Sağlam A.Ç. (2007). Akademisyenlerin İşe Güdülenmesinde "Hijyen" ve "Güdüleme" Faktörlerinin Önemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8.
 • Sürgevil, O. ve Budak, G. (2008). İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 65.
 • Schermerhon, J. R., Hunt, J. G., And Osborn, R. N. (2000). Organizational Behavior 7th Ed. John Wiley & Sons Inc. New York.
 • Tiyek, R. (2011). Yıldırma ve Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Çalısma İlişkileri Dergisi. 2( 1), 113–142.
 • Tınaz, P. (2008). İşyerinde psikolojik taciz (Yıldırma). İstanbul: Beta Yayınları.
 • United States Government Accountability Office. (2005). Diversity management: Expert-Identified leading practices and agency examples. Report to the Ranking Minority Member, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO- 05-90 (www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-05-90). Adresinden 28.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, E. ve Kurşun, A. T. (2013). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının okullardaki farklılık yönetimi anlayışı açısından incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi. 38
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Özdoğru 0000-0002-3853-8389

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özdoğru, M. (2020). OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 73-85.
AMA Özdoğru M. OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. EYYAD. Aralık 2020;3(2):73-85.
Chicago Özdoğru, Mehmet. “OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2020): 73-85.
EndNote Özdoğru M (01 Aralık 2020) OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 2 73–85.
IEEE M. Özdoğru, “OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ”, EYYAD, c. 3, sy. 2, ss. 73–85, 2020.
ISNAD Özdoğru, Mehmet. “OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3/2 (Aralık 2020), 73-85.
JAMA Özdoğru M. OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. EYYAD. 2020;3:73–85.
MLA Özdoğru, Mehmet. “OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sy. 2, 2020, ss. 73-85.
Vancouver Özdoğru M. OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. EYYAD. 2020;3(2):73-85.