Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 73 - 85, 31.12.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı; okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerileri ile öğretmenlerin algıladıkları yıldırma arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini, Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi sınırları içinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan 950 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, “Farklılıkların Yönetimi Ölçeği (FYÖ)” ve “Olumsuz Davranış Ölçeği” (ODÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının “çok” düzeyinde olduğu, öğretmenlerin, okulda yaşadıkları yıldırmanın gerçekleşme sıklığına ilişkin algılarının “hiç” düzeyinde olduğu, okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerileri ile öğretmenlerin yıldırma algıları arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır

Kaynakça

 • Aslan, H. ve Karip, E. (2014). Okul Müdürlerinin Liderlik Standartlarının Geliştirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3): 255-279.
 • Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde farklılıkların yönetimi ölçeğinin uygulanabilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8):31-46.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2010); Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi; M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32: 25-43.
 • Budak, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Cemaloğlu N. (2007). Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (42):111-126.
 • Cemaloğlu N. (2016). http://www.kamudanhaber.net/ogretmenler-mobbing-magduru-mu-makale,3241.html adresinden ulaşılmıştır.
 • Doğan,S., Uğurlu,C.T., Topçu,İ. ve Yiğit,Y. (2015). Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 2, 121-140
 • Ergül, H., F. ve Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların yönetimi ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 298 Dergisi, 22, 298-312.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına ve vatandaşlık davranışlarına etkisi. Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pitts, D. (2009). Diversity Management, job satisfaction, and performance: Evidence from U.S. Federal Agencies. Public Administration Review. 69(2).
 • Sağlam A.Ç. (2007). Akademisyenlerin İşe Güdülenmesinde "Hijyen" ve "Güdüleme" Faktörlerinin Önemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8.
 • Sürgevil, O. ve Budak, G. (2008). İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 65.
 • Schermerhon, J. R., Hunt, J. G., And Osborn, R. N. (2000). Organizational Behavior 7th Ed. John Wiley & Sons Inc. New York.
 • Tiyek, R. (2011). Yıldırma ve Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Çalısma İlişkileri Dergisi. 2( 1), 113–142.
 • Tınaz, P. (2008). İşyerinde psikolojik taciz (Yıldırma). İstanbul: Beta Yayınları.
 • United States Government Accountability Office. (2005). Diversity management: Expert-Identified leading practices and agency examples. Report to the Ranking Minority Member, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO- 05-90 (www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-05-90). Adresinden 28.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, E. ve Kurşun, A. T. (2013). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının okullardaki farklılık yönetimi anlayışı açısından incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi. 38

THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS' SKILLS OF MANAGING DIFFERENCES AND MOBBING

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 73 - 85, 31.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Aslan, H. ve Karip, E. (2014). Okul Müdürlerinin Liderlik Standartlarının Geliştirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(3): 255-279.
 • Balay, R. ve Sağlam, M. (2004). Eğitimde farklılıkların yönetimi ölçeğinin uygulanabilirliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8):31-46.
 • Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2010); Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi; M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32: 25-43.
 • Budak, G. (2008). Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Cemaloğlu N. (2007). Örgütlerin Kaçınılmaz Sorunu: Yıldırma. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (42):111-126.
 • Cemaloğlu N. (2016). http://www.kamudanhaber.net/ogretmenler-mobbing-magduru-mu-makale,3241.html adresinden ulaşılmıştır.
 • Doğan,S., Uğurlu,C.T., Topçu,İ. ve Yiğit,Y. (2015). Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 2, 121-140
 • Ergül, H., F. ve Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların yönetimi ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 298 Dergisi, 22, 298-312.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına ve vatandaşlık davranışlarına etkisi. Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pitts, D. (2009). Diversity Management, job satisfaction, and performance: Evidence from U.S. Federal Agencies. Public Administration Review. 69(2).
 • Sağlam A.Ç. (2007). Akademisyenlerin İşe Güdülenmesinde "Hijyen" ve "Güdüleme" Faktörlerinin Önemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8.
 • Sürgevil, O. ve Budak, G. (2008). İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi Anlayışına Yaklaşım Tarzlarının Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 65.
 • Schermerhon, J. R., Hunt, J. G., And Osborn, R. N. (2000). Organizational Behavior 7th Ed. John Wiley & Sons Inc. New York.
 • Tiyek, R. (2011). Yıldırma ve Yönetim Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Çalısma İlişkileri Dergisi. 2( 1), 113–142.
 • Tınaz, P. (2008). İşyerinde psikolojik taciz (Yıldırma). İstanbul: Beta Yayınları.
 • United States Government Accountability Office. (2005). Diversity management: Expert-Identified leading practices and agency examples. Report to the Ranking Minority Member, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate, GAO- 05-90 (www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-05-90). Adresinden 28.12.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmaz, E. ve Kurşun, A. T. (2013). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının okullardaki farklılık yönetimi anlayışı açısından incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi. 38

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ÖZDOĞRU (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-3853-8389
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad780983, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2020}, volume = {3}, number = {2}, pages = {73 - 85}, title = {OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Özdoğru, Mehmet} }
APA Özdoğru, M. (2020). OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (2) , 73-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/59733/780983
MLA Özdoğru, M. "OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 73-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/59733/780983>
Chicago Özdoğru, M. "OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 73-85
RIS TY - JOUR T1 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Mehmet Özdoğru Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 85 VL - 3 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Mehmet Özdoğru %T OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2020 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Özdoğru, Mehmet . "OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 73-85 .
AMA Özdoğru M. OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. eyyad. 2020; 3(2): 73-85.
Vancouver Özdoğru M. OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(2): 73-85.
IEEE M. Özdoğru , "OKUL YÖNETİCİLERİNİN FARKLILIKLARI YÖNETME BECERİLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 73-85, Ara. 2020