Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 52 - 72, 31.12.2020

Öz

Günümüzde eğitim alanında meydana gelen baş döndürücü teknolojik gelişmeler, altyapı ve fiziki şartlardaki iyileşmelere rağmen kaliteli bir eğitime mesleğe kendini adamış öğretmenlerin çabaları olmadan ulaşmak oldukça zordur. Türk eğitim sisteminde aynı iş tanımı ile aynı görevleri üstlenen kadrolu, sözleşmeli ve ücretli şeklinde farklı kadro tanımlarına sahip öğretmenlik uygulamaları bulunmaktadır. Bu araştırmada Türk eğitim sisteminin tartışmalı ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan ücretli öğretmenlerin, mesleğe adanmışlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlamıştır. Bu amaçla 2018-2019 eğitim öğretim yılında Karaman ilinde görev yapan 120 ücretli öğretmene, “Öğretmenlik Mesleğine Adanmışlık Ölçeği” ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 paket programında Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testleri ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ücretli öğretmenlerin, “çok yüksek düzeyde” mesleğe adanmış oldukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda ölçeğin mesleğe bağlılık, özverili çalışma ve öğrencilere adanma alt boyutlarında da ücretli öğretmenler “çok yüksek düzeyde” mesleğe adanmışlardır. Ücretli öğretmenlerin branşı ve çalıştıkları okul kademeleri mesleğe adanmışlıkları ile anlamlı düzeyde ilişkili iken; cinsiyet, görev yaptıkları yerleşim yeri, fakülteden mezuniyet yılları ve ücretli öğretmenlik yaptıkları süre değişkenleri ile anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır. Çalışma sonucuna göre okul öncesi branşında ve okul öncesi kurumlarında çalışan ücretli öğretmenlerin mesleğe adanmışlıkları diğer branş ve kurumlarda çalışan ücretli öğretmenlerden daha yüksektir. Mesleğe adanmışlık puanlarının en düşük olduğu grup ise ortaöğretim grubunda yer alan branşlara aittir.

Kaynakça

  • Kozikoğlu, İ., Senemoğlu, N. (2018). Öğretmenlik mesleğine adanmışlık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 15(4), 2614-2625.
  • Öztaş, S.(2010). Kadrolu, sözleşmeli ve ücretli statüye göre öğretmenlerin mesleki aidiyet duygusunun değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Polat, S. (2013). Ücretli öğretmenlik istihdamının yarattığı sorunlar üzerine nitel bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 67-88.
  • Tuncer, M. (2012). Türkiye’deki kadrosuz öğretmen istihdamının kadrosuz istihdam edilen öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 797-818.
  • Turhan, M., Demirli, C., ve Nazik, G., (2012). Sınıf öğretmenlerinin mesleğe adanmışlık düzeyine etki eden faktörler: Elazığ örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 179-192.
  • Yalçın, D. (2017). Ücretli öğretmenlik uygulamasının öğrencilerin matematik dersine karşı tutumuna etkisinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 03(01), 1-11.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Sarıbaş 0000-0002-7708-3719

Dilek Akça 0000-0002-5447-8988

Ali Meydan 0000-0002-1278-096X

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sarıbaş, M., Akça, D., & Meydan, A. (2020). ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 52-72.
AMA Sarıbaş M, Akça D, Meydan A. ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI. EYYAD. Aralık 2020;3(2):52-72.
Chicago Sarıbaş, Mustafa, Dilek Akça, ve Ali Meydan. “ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3, sy. 2 (Aralık 2020): 52-72.
EndNote Sarıbaş M, Akça D, Meydan A (01 Aralık 2020) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 2 52–72.
IEEE M. Sarıbaş, D. Akça, ve A. Meydan, “ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI”, EYYAD, c. 3, sy. 2, ss. 52–72, 2020.
ISNAD Sarıbaş, Mustafa vd. “ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3/2 (Aralık 2020), 52-72.
JAMA Sarıbaş M, Akça D, Meydan A. ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI. EYYAD. 2020;3:52–72.
MLA Sarıbaş, Mustafa vd. “ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sy. 2, 2020, ss. 52-72.
Vancouver Sarıbaş M, Akça D, Meydan A. ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ADANMIŞLIKLARI. EYYAD. 2020;3(2):52-7.