Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 40 - 53, 31.12.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yozgat ili Boğazlıyan İlçesinde öğrenim gören 45’i kız 43’ü erkek 88 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilere "Uzaktan eğitim........gibidir, çünkü.........." şeklinde açık uçlu sorudan oluşan bir metafor formu verilmiştir. Bu şekilde her bir öğrencinin uzaktan eğitime ilişkin bir metafor üretmesi beklenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabii tutularak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 88 katılımcı 66 adet farklı metafor üretmiş ve öğrencilerin ortaya koyduğu gerekçeler göz önüne alınarak metaforlar 10 kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler esneklik, faydalılık, eğlence, iletişim, erişim sorunu, etkileşimsizlik, verimsizlik, yalnızlık, teknoloji bağımlılığı ve umutsuzluk şeklinde belirlenmiştir. Bu kategorilerden olumlu algıları yansıtan grupta 4 kategori ve toplam 45 metafor üretilmiş olup tüm metaforlar içinde %51’lik bir orana sahiptir. Olumsuz algıları yansıtan grupta 6 kategori ve 43 metafor üretilmiş olup tüm metaforlar içinde %49’luk bir orana sahiptir. Üretilen metaforlalar incelendiğinde katılımcıların en çok ürettikleri metaforların ev (f:8), okul (f:4), kitap (f:3), canlı (f:3), hapishane (f:2), hayat (f:2), yatılı okul (f:2) olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Agnoletto, R., & Queiroz, V.C. (2020). Covid-19 and the Challenges in Education. The Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia (CEST), 5(2).
 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(2), 497-522.
 • Arbaugh, J. B. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with internetbased MBA courses. Journal of Management Education, 24(1), 32–54.
 • Atik, A. D. (2020). Fen bilimleri öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı: bir metafor analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 148-170.
 • Avcı, F. & Akdeniz, E. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154 .
 • Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice),10(3), 1293-1322.
 • Balaman, F. & Hanbay-Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 10(1).
 • Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: school perceptions of students teachers and parents from four selected schools. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Basilaia, G. & Kvavadze, D. (2020). Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Research, 5(4).
 • Başar, M., Arslan, S., Günsel, E. & Akpınar, M. (2019). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3(2), 14-22.
 • Besser, H. & Donahue, S. (1996). Introduction and overview: Perspectives on distance independent education. Journal of the American Society for Information Science, 47(11), 801-804.
 • Bergdahl, N. & Nouri, J. (2020). Covid-19 and crisis-prompted distance education in Sweden. Technology, Knowledge and Learning, 1-17.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Bredeson, P. V. (1988). Perspectıves On Schools: Metaphors and management in education. Educational Administration, 26(3), 293-310.
 • Cantürk, G. & Cantürk, A. (2021). İngilizce öğretmenlerinin covıd-19 küresel salgını sürecinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim deneyimleriyle ilgili görüşlerinin metaforlar yoluyla belirlenmesi. International Journal of Current Approaches in Language, Education And Social Sciences, 3(1), 688-724.
 • Cavanaugh, C., Gillan, K. J., Kromrey, J., Hess, M., & Blomeyer, R. (2004). The effects of distance education on K-12 student outcomes: A meta-analysis. Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory (NCREL).
 • Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değrlendirilmesi. (H. Ekşi, Çev.) İstanbul: Edam.
 • Çivril, H., Aruğaslan, E. & Özaydın-Özkara, B. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59.
 • Çokyaman, M. & Ünal, M. (2021) Öğrenci ve öğretmenlerin covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim algısı: Bir metafor analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18, 1684-1715.
 • Dobbs, R. R., Waid, C. A. & del Carmen, A. (2009). Students'perceptions of online courses: The effect of online course experience. Quarterly Review of Distance Education, 10(1), 9.
 • Doğan, S. & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Doğan, S. & Tatık, R. Ş. (2015). Evaluation of distance education program in Marmara University according to the views of students. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 247-261.
 • Demirbilek, N. (2021). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime ilişkin metaforik algıları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Engelbrecht, E. (2005). Adapting to changing expectations: Post-graduate students’ experience of an e-learning tax program. Computers ve Education, 45, 217–229.
 • Erten, P. (2020). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının sanal sınıflara yönelik metafor algıları. Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 133-148.
 • Fedyinch, L., Bradley, K. S. & Bradley, J. (2015). Graduate students’ perception of line learning. Research in Higher Education Journal, 27(2), 1-13.
 • Fidan, M. (2016). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları ve epistemolojik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 536-550.
 • Fidan, M. (2017). Metaphors of blended laerning’ students regarding the concept of distance education. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 276-291.
 • Genç, M. F. & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (covıd-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Electronic Turkish Studies, 15(4).
 • Gillies, D. (2008). Student perspectives on video-conferencing in teacher education at a distance. Distance Education, 29(1), 107-118.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gürbüz, F. (2014). Students’ views on distance learning in Turkey: An example of Anadolu University open education faculty, Turkish Online Journal of Distance Education, 15(2), 239-250.
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E., & Yavuzalp, N. (2016). Opinions of instructors who give lectures online about distance education. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47- 78.
 • Hill, J. R., Song, L. & West, R. E. (2009). Social learning theory and web-based learning environments: A review of research and discussion of implications. The American Journal of Distance Education, 23(2), 88-103.
 • Horzum, M. B. (2013). Uzaktan eğitimde transaksiyonel uzaklığın öğrencilerin öz yeterlilik algılarına etkisi. Journal of Educational Sciences & Practices, 12(24).
 • Kaleli-Yılmaz, G. & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.
 • Kan, A. Ü. & Fidan, E. K. (2016). Türk dili dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesine ilişkin öğrenci algıları. Turkish Journal of Educational Studie, 3(2), 23-45.
 • Karal, H., Çebi, A. & Turgut, Y. E. (2011). Perceptions of students who take synchronous courses through video conferencing about distance education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), 276-293.
 • Karacaoğlu, M. Ö., Karakuş, N., Esendemir, N. ve Ucuzsatar, N. (2021). Uzaktan eğitim üzerine bir araştırma: “Türkçe öğretmenleriyle mülakatlar”. IJLA International Journal of Language Academy, 9 (1), 124-144.
 • Karadağ, E. & Yücel, C. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192.
 • Karakuş, N. & Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö10), 44-62.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem.
 • Korkmaz, E. (2021). İlköğretim matematik öğretmenlerinin metaforik algıları: Pandemi sürecinde matematiğe yönelik farklı kavramlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 1- 14.
 • Kuzu, İ. Y., Bahçeci, F. & Yalçın, C. K. (2021). Öğretmenlerin koronavirüs pandemisi döneminde verdikleri uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 701-715.
 • Lakoff, G. & Johnsen, M. (2003). Metaphors we live by. London: The university of Chicago press.
 • Mishra, L., Gupta, T. & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 1(2020).
 • Moore, M. G. & Kearsley, G. (1995). Distance education: A system view. Belmont: Wadsworth.
 • Offir, B., Barth, I., Lev, Y. & Shteinbok, A. (2003). Teacher–student interactions and learning outcomes in a distance learning environment. The Internet and Higher Education, 6(1), 65-75.
 • Ojo, D. O. & Olakulehin, F. K. (2006). Attitudes and perceptions of students to open and distance learning in Nigeria. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 7(1).
 • Öztürk, D. & Koca, A. H. (2021). Ortaokul öğrencilerinin laboratuvar ve uzaktan eğitim kavramlarına yönelik metaforik algıları. Anadolu Öğretmen Dergisi, 5(1), 179-199.
 • Panda, S. & Mishra, S. (2007). E-Learning in a mega open university: Faculty attitude, barriers and motivators. Educational Media International, 44(4), 323-338.
 • Queen, B. & Lewis, L. (2011). Distance education courses for public elementary and secondary school students: 2009-10 (NCES 2012-009). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.
 • Russell, T. L. (1999). The No significant difference phenomenon as reported in 355 research reports, summaries and papers. USA: North Carolina State University.
 • Sung, E. & Mayer, R. E. (2012). Five facets of social presence in online distance education. Computers in Human Behavior, 28(5), 1738-1747.
 • Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y. & Yeh, D. (2008). What drives a successful e- Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers and Education, 50(4), 1183–1202.
 • Şahin, I. & Shelley, M. (2008). Considering students’ perceptions: The distance education student satisfaction model. Educational Technology & Society, 11(3), 216–223.
 • Tuncay, N. & Özçınar, Z. (2009). Distance education students' metaphors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2883–2888.
 • Tuncay, N., Stanescu, I. A. & Tuncay, M. (2011). A different vision in e learning: Metaphors. Electronic Journal of e-Learning, 9(1), 105-114.
 • Umurhan, H. (2014). Öğretim elemanlarını uzaktan eğitime teşvik eden unsurlar: Gazi Üniversitesi örneği Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Vonderwell, S. (2003). An examination of asynchronous communication experiences and perspectives of students in an online course: A case study. The Internet and Higher Education, 6(1), 77-90.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Zhan, Z. & Mei, H. (2013). Academic self-concept and social presence in face-to-face and online learning: Perceptions and effects on students’ learning achievement and satisfaction across environments. Computers and Education, 69, 131-138.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Can YOLAGİDEN (Sorumlu Yazar)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1363-6206
Türkiye


Müberra ŞİMŞEK
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7763-2757
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad1032275, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {40 - 53}, doi = {}, title = {YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {Yolagiden, Can and Şimşek, Müberra} }
APA Yolagiden, C. & Şimşek, M. (2021). YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (2) , 40-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/67877/1032275
MLA Yolagiden, C. , Şimşek, M. "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 40-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/67877/1032275>
Chicago Yolagiden, C. , Şimşek, M. "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 40-53
RIS TY - JOUR T1 - YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI AU - Can Yolagiden , Müberra Şimşek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 53 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI %A Can Yolagiden , Müberra Şimşek %T YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI %D 2021 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Yolagiden, Can , Şimşek, Müberra . "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 2 (Aralık 2021): 40-53 .
AMA Yolagiden C. , Şimşek M. YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. eyyad. 2021; 4(2): 40-53.
Vancouver Yolagiden C. , Şimşek M. YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2021; 4(2): 40-53.
IEEE C. Yolagiden ve M. Şimşek , "YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 40-53, Ara. 2021