Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 54 - 75, 31.12.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı meslek lisesi öğrencilerinin matematik umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini 2019-2020 öğretim yılında İstanbul il sınırlarında bulunan kız meslek lisesinde öğrenim görmekte olan 262kadın öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan bu araştırmada veri toplama aracı olarak Çetin, Bars ve Bars (2015)’ın geliştirdiği matematik umutsuzluk ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyleri tüm testler için %5 alınmıştır. Araştırma sonucunda; meslek lisesi öğrencilerinin matematik umutsuzluk düzeylerinde öğretmen cinsiyeti, sınıf ve matematik dersi başarı durumu açısından anlamlı bir fark olduğu görülürken, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve aile sosyo-ekonomik durumu açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür doğrultusunda yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Aktağ, I., & Alpay, D. D. (2015). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1).
 • Bayram K., Okay T., Dilbaz N.& Ark. (2002). Sivil Savunma Birliği Çalışanlarında Kaygı Umutsuzluk ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri. Kriz Dergisi, 10(1), 1-9.
 • Bulut, M. (2009). İşbirliğine Dayalı Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Bilgisayar Cebir Sistemlerinin Matematiksel Düşünme, Öğrenci Başarısına Ve Tutumuna Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ceyhan, A.A. (2004). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 91-101.
 • Çetin, B., Bars, M., & Bars, E. (2015). Matematik Umutsuzluk Ölçeğinin Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 163-172.
 • Demir, Ö., &Çamlı, Ö. (2011). Öğretmenlik uygulaması dersinde uygulama okullarında karşılaşılan sorunların sınıf ve okul öncesi öğretmenliği öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Nitel bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1).
 • Dinçer, B., & Yılmaz, S. (2015). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Karşı Algı Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal Of New Trends İn Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 4(2).
 • Ersoy, E.& Çeliker, H. (2010). Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi. Education Sciences, 5 (4), 1534-1542.
 • Geçer, Z. (2004). Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki Matematik Sorularının Nitelik Açısından Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri DoğrultusundaDeğerlendirilmesi (Doctoral Dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Güneş, T., & Akdağ, F. T. (2017). Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 3(2), 499-507.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3a Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kayri, M. (2009). Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikleri. Journal Of Social Science, 55.
 • Kurtulus, K. (1998).Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Taşdemir, C. (2018). Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 195-206.
 • Uğurel, I. (2003). Ortaöğretimde Oyunlar ve Etkinlikler İle Matematik Öğretimine İlişkin Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşleri (Doctoral Dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Yalçın, S., & Açıkgöz, İ. (2014). Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26).
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38).
 • Yorgancı, S., Kolçak, M., Terzioğlu, Ö., Kartal, Z., & Bilici, N. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırma Dergisi, 2(1).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferat PARK (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6651-4096
Türkiye


Eralp Ekrem GEÇE
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-7467-8445
Türkiye


Serkan ÇELİK
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-1114-0768
Türkiye


Serdar KEYİKPINAR
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-2286-7495
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad987594, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {54 - 75}, doi = {}, title = {MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Park, Ferat and Geçe, Eralp Ekrem and Çelik, Serkan and Keyikpınar, Serdar} }
APA Park, F. , Geçe, E. E. , Çelik, S. & Keyikpınar, S. (2021). MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (2) , 54-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/67877/987594
MLA Park, F. , Geçe, E. E. , Çelik, S. , Keyikpınar, S. "MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 54-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/67877/987594>
Chicago Park, F. , Geçe, E. E. , Çelik, S. , Keyikpınar, S. "MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2021 ): 54-75
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Ferat Park , Eralp Ekrem Geçe , Serkan Çelik , Serdar Keyikpınar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 75 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Ferat Park , Eralp Ekrem Geçe , Serkan Çelik , Serdar Keyikpınar %T MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2021 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Park, Ferat , Geçe, Eralp Ekrem , Çelik, Serkan , Keyikpınar, Serdar . "MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 2 (Aralık 2021): 54-75 .
AMA Park F. , Geçe E. E. , Çelik S. , Keyikpınar S. MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. eyyad. 2021; 4(2): 54-75.
Vancouver Park F. , Geçe E. E. , Çelik S. , Keyikpınar S. MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2021; 4(2): 54-75.
IEEE F. Park , E. E. Geçe , S. Çelik ve S. Keyikpınar , "MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 54-75, Ara. 2021