Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Designing an Online Course Activity in Teacher Training: Using Padlet

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 143 - 160, 29.12.2022

Öz

Online learning has been involved in the theoretical knowledge and practices related to education for many years. However, it has come to the fore especially with the latest last pandemic. When the urgent transition to online learning was forced, there were many problems for both students and teachers. In order to solve these problems, it became necessary to turn to effective online applications. In this study, which was shaped as a result of such a need, a cooperative environmental education activity was designed and used by using the Padlet application in an online lesson based on the 7E learning model in teacher training. Padlet which is one of the free web 2.0 applications comes to the forefront by means of its features such as providing ease of use, cooperative learning, discussion environment, providing an opportunity for interaction and increasing participation in the lesson, making students active and facilitating learning. After the application, it was aimed to examine the opinions of the participants. 10 pre-service teachers participated in the research conducted based on the qualitative research method phenomenology design. The data collected with the opinion form were analyzed by using content analysis and descriptive analysis techniques together. As a result, it is thought that the activity designed in the current study will provide an environment where students learn by having fun, facilitate learning and increase motivation for the lesson. In this context, suggestions can be made such as expanding the use of Padlets for different courses and subjects and evaluating its effectiveness for different disciplines.

Kaynakça

 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Baş, B. & Yıldırım, T. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde teknoloji entegrasyonu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 827-839.
 • Başkaya, K. & Tursunovic, M. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde işbirlikli öğrenme ve padlet. Aydın Tömer Dil Dergisi, 2(2) , 79-96.
 • Beltrán-Martín, I. (2019). Using Padlet for collaborative learning. HEAD'19. 5th International Conference on Higher Education Advances.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Çelebi, C. & Satırlı, H. (2021). Web 2.0 araçlarının ilkokul seviyesinde kullanım alanları. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi, 2(1), 75-110.
 • Çilek, A., Uçan, A. & Ermiş, M. (2021). Pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 13(49), 308-323.
 • Dewitt, D., Alias, N., & Siraj, S. (2015). Collaborative learning: Interactive debates using Padlet in a higher education institution. In: International Educational Technology Conference (IETC 2015), Istanbul, Turkey.
 • Fuchs, B. (2014). The writing is on the wall: Using Padlet for whole-class engagement. Loex Quarterly, 40(4), 7-9.
 • İnal, E. & Arslanbaş, F. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretiminde iletişim odaklı web 2.0 araçları ve uygulama örnekleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 228-249.
 • Kleinsmith, C. L. (2017). The effects of using Padlet on the academic performance and engagement of students in a fifth grade basic skills mathematics classroom. Rowan University.
 • Lucas, M., & Vicente, P. N. (2022). A double-edged sword: Teachers’ perceptions of the benefits and challenges of online teaching and learning in higher education. Education and Information Technologies, 1-21.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Nyawanza, M. (2017). The use of mobile technology in lectures: Using an Audience Response System (Padlet) to enhance the student learning experience. Worcester Journal of Learning and Teaching, (11), 1-15.
 • Özipek, K. (2019). Padlet uygulamasının öğrencilerin akademik başarıları ile teknolojiye ve Türkçe dersine karşı tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Parno, S. E., Yuliati, L., Widarti, A. N., Ali, M., & Azizah, U. (2019). The influence of STEM-based 7E learning cycle on students critical and creative thinking skills in physics. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8, 761-769.
 • Shuker, M. A., & Burton, R. (2021). Educational Technology review: Bringing people and ideas together with ‘Padlet’. Journal of Applied Learning and Teaching, 4(2), 121-124.
 • Şenel Çoruhlu, T. & Uzun, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 61-79.
 • URL 1: https://pixabay.com/tr/photos/enerji-santrali-hava-kirlili%c4%9fi-6807566/
 • URL 2: https://pixabay.com/tr/photos/kirlilik-z%c4%b1rva-at%c4%b1k-%c3%a7evre-%c3%a7%c3%b6p-3441119/
 • URL 3: https://pixabay.com/tr/photos/kontaminasyon-su-kirlili%c4%9fi-g%c3%b6l-4286704/
 • Van Manen, M. (1990). Researching lived experience. New York: State University of New York Press.
 • van Wart, M., Ni, A., Medina, P., Canelon, J., Kordrostami, M., Zhang, J., & Liu, Y. (2020). Integrating students’ perspectives about online learning: A hierarchy of factors. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(53).
 • Wulandari, R. (2018). English Language Education Department of a Private University Students Perception on Using Padlet in Improving Writing Skills. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Endonezya.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 143 - 160, 29.12.2022

Öz

Çevrimiçi öğrenme çok uzun yıllardır eğitim ile ilgili kuramsal bilgi ve uygulamalar içerisinde yer almaktadır. Ancak özellikle son yaşanan pandemi ile yoğun olarak gündeme gelmiştir. Acil bir şekilde çevrimiçi öğrenmeye geçişe zorlanıldığında, hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından pek çok sorun yaşanmıştır. Bu sorunları gidermek için ise etkili çevrimiçi uygulamalara yönelmek gerekmiştir. Böyle bir ihtiyaç sonucunda şekillenen bu çalışmada, öğretmen eğitiminde 7E öğrenme modeline dayalı çevrimiçi bir derste Padlet uygulaması kullanılarak işbirlikli çevre eğitimi etkinliği tasarlanmış ve kullanılmıştır. Ücretsiz bir web 2.0 uygulaması olan Padlet; kullanım kolaylığı sağlaması, işbirlikli öğrenme, tartışma ortamı, etkileşim fırsatı sağlaması ve derse katılımı artırması, öğrencileri aktif kılması, öğrenmeyi kolaylaştırması gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Uygulamanın ardından ise katılımcıların görüşlerini incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi fenomenoloji desenine dayalı olarak yürütülen araştırmaya 10 öğretmen adayı katılmıştır. Görüş formu ile toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak mevcut çalışmada tasarlanan etkinliğin, öğrencilerin eğlenerek öğrendiği bir ortam sunacağı, öğrenmeyi kolaylaştıracağı ve derse yönelik motivasyonu artıracağı düşünülmektedir. Bu bağlamda farklı ders ve konular için Padlet kullanımın yaygınlaştırılması ve farklı disiplinler için etkililiğinin değerlendirilmesi gibi önerilerde bulunulabilir.

Kaynakça

 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.
 • Baş, B. & Yıldırım, T. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde teknoloji entegrasyonu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 827-839.
 • Başkaya, K. & Tursunovic, M. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde işbirlikli öğrenme ve padlet. Aydın Tömer Dil Dergisi, 2(2) , 79-96.
 • Beltrán-Martín, I. (2019). Using Padlet for collaborative learning. HEAD'19. 5th International Conference on Higher Education Advances.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. International Pearson Merril Prentice Hall.
 • Çelebi, C. & Satırlı, H. (2021). Web 2.0 araçlarının ilkokul seviyesinde kullanım alanları. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi, 2(1), 75-110.
 • Çilek, A., Uçan, A. & Ermiş, M. (2021). Pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 13(49), 308-323.
 • Dewitt, D., Alias, N., & Siraj, S. (2015). Collaborative learning: Interactive debates using Padlet in a higher education institution. In: International Educational Technology Conference (IETC 2015), Istanbul, Turkey.
 • Fuchs, B. (2014). The writing is on the wall: Using Padlet for whole-class engagement. Loex Quarterly, 40(4), 7-9.
 • İnal, E. & Arslanbaş, F. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretiminde iletişim odaklı web 2.0 araçları ve uygulama örnekleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 228-249.
 • Kleinsmith, C. L. (2017). The effects of using Padlet on the academic performance and engagement of students in a fifth grade basic skills mathematics classroom. Rowan University.
 • Lucas, M., & Vicente, P. N. (2022). A double-edged sword: Teachers’ perceptions of the benefits and challenges of online teaching and learning in higher education. Education and Information Technologies, 1-21.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Nyawanza, M. (2017). The use of mobile technology in lectures: Using an Audience Response System (Padlet) to enhance the student learning experience. Worcester Journal of Learning and Teaching, (11), 1-15.
 • Özipek, K. (2019). Padlet uygulamasının öğrencilerin akademik başarıları ile teknolojiye ve Türkçe dersine karşı tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Parno, S. E., Yuliati, L., Widarti, A. N., Ali, M., & Azizah, U. (2019). The influence of STEM-based 7E learning cycle on students critical and creative thinking skills in physics. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8, 761-769.
 • Shuker, M. A., & Burton, R. (2021). Educational Technology review: Bringing people and ideas together with ‘Padlet’. Journal of Applied Learning and Teaching, 4(2), 121-124.
 • Şenel Çoruhlu, T. & Uzun, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 61-79.
 • URL 1: https://pixabay.com/tr/photos/enerji-santrali-hava-kirlili%c4%9fi-6807566/
 • URL 2: https://pixabay.com/tr/photos/kirlilik-z%c4%b1rva-at%c4%b1k-%c3%a7evre-%c3%a7%c3%b6p-3441119/
 • URL 3: https://pixabay.com/tr/photos/kontaminasyon-su-kirlili%c4%9fi-g%c3%b6l-4286704/
 • Van Manen, M. (1990). Researching lived experience. New York: State University of New York Press.
 • van Wart, M., Ni, A., Medina, P., Canelon, J., Kordrostami, M., Zhang, J., & Liu, Y. (2020). Integrating students’ perspectives about online learning: A hierarchy of factors. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(53).
 • Wulandari, R. (2018). English Language Education Department of a Private University Students Perception on Using Padlet in Improving Writing Skills. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Endonezya.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nezih ÖNAL> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1103-8771
Türkiye


Nagihan TANIK ÖNAL>
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5926-521X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eyyad1206007, journal = {Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2667-5390}, address = {eyyadergisi@gmail.com}, publisher = {Ahmet DURMAZ}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {143 - 160}, title = {Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı}, key = {cite}, author = {Önal, Nezih and Tanık Önal, Nagihan} }
APA Önal, N. & Tanık Önal, N. (2022). Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 5 (2) , 143-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1206007
MLA Önal, N. , Tanık Önal, N. "Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı" . Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 143-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/74212/1206007>
Chicago Önal, N. , Tanık Önal, N. "Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 (2022 ): 143-160
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı AU - NezihÖnal, NagihanTanık Önal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 160 VL - 5 IS - 2 SN - 2667-5390- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı %A Nezih Önal , Nagihan Tanık Önal %T Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı %D 2022 %J Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2667-5390- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Önal, Nezih , Tanık Önal, Nagihan . "Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı". Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 5 / 2 (Aralık 2022): 143-160 .
AMA Önal N. , Tanık Önal N. Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı. EYYAD. 2022; 5(2): 143-160.
Vancouver Önal N. , Tanık Önal N. Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2022; 5(2): 143-160.
IEEE N. Önal ve N. Tanık Önal , "Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Bir Ders Etkinliği Tasarımı: Padlet Kullanımı", Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 143-160, Ara. 2022