Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 13, 05.07.2024

Öz

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin yapay zekaya ilişkin tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli ile yürütülen çalışmanın örneklemini 2023-2024 yılında Elazığ il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan 308 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Pozitif ve negatif tutum olmak üzere iki alt boyuttan oluşan ölçek 5’li Likert yapıdadır ve 20 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen verilerin normallik dağılımları incelendikten sonra SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak veriler MANOVA testi ile analiz edilmişlerdir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin pozitif tutum alt boyutuna “Katılıyorum” (X=3,71±1,04) düzeyinde, negatif alt boyuttaki maddelere ise “Katılmıyorum” (X=2,74±,97) düzeyinde cevap verdikleri görülmüştür. Araştırmada cinsiyet, eğitim durumu, mesleki kıdem, mezun olunan okul, yaş değişkenleri açısından gruplar arasındaki farklar araştırılmış ve sadece cinsiyet değişkeninde MANOVA analizi sonuçlarında negatif tutum alt boyutunda kadın ve erkek öğretmenler açısından erkek öğretmenler lehine anlamlı bir farkın oluştuğu görülmüştür.

Etik Beyan

-

Destekleyen Kurum

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Al Darayseh, A. (2023). Acceptance of artificial intelligence in teaching science: Science teachers’ perspective. Computers and Education: Artificial Intelligence, 4 , 100132.
 • Arık, G., & Seferoğlu, S.S. (2020). Eğitimde yapay zekâ çalışmaları: araştırma eğilimleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri. Nabiyev, V. & Erümit, A.K. (Ed.). Eğitimde Yapay Zekâ Kuramdan Uygulamaya içinde. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 71-88.
 • Aydın, F. (2023). Yapay zeka tabanlı eba akademik destek sisteminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Balcı, S., & Ahi, B. (2017). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi [SPSS user guide Step-by-step data analysis with SPSS]. Anı Yayıncılık.
 • Çam, M. B., Çelik, N. C., Güntepe, E. T., & Durukan, Ü. G. (2021). Determining teacher candidates’ awareness of artificial intelligence technologies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(48), 263-285.
 • Çetin, M. &Aktaş, A. (2021). Yapay Zekâ ve eğitimde gelecek senaryoları. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4225-4268. DOI: 10.26466/Opus.911444.
 • Cojean, S., Brun, L., Amadieu, F. (2023). Teachers’ attitudes towards AI: what is the difference with non-AI technologies? Proceedings of the 45th Annual Conference of the Cognitive Science Society (In M.
 • Dülger, E.D.(2023). Lise müdürleri ve öğretmenlerinin eğitimde yapay zekâ kullanılmasına ilişkin görüşleri. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul Okan Üniversitesi,Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı,İstanbul
 • Edwards, B. I., & Cheok, A. D. (2018). Why not robot teachers: Artificial intelligence for addressing teacher shortage. Applied Artificial Intelligence, 32(4), 345–360. https://doi.org/10.1080/08839514.2018.1464286.
 • Elmas, Ç. (2003). Bulanık mantık denetleyiciler. Seçkin Yayıncılık.
 • Kaya, F., Aydın, D., Schepman, A., Rodway, P., Yetişensoy, O., Demir Kaya, M. (2022). The roles of personality traits, aı anxiety, and demographic factors in attitudes toward artificial ıntelligence. International Journal of Human–Computer Interaction, 1-18.
 • Galindo-Dominguez, H., Delgado, N., Campo, L., Losada, D. (2024). Relationship between teachers’ digital competence and attitudes towards artificial intelligence in education. International Journal of Educational Research, 126, 102381
 • Göçmez,L.(2023) Açık ve uzaktan öğretim kurumlarının yapay zekaya hazır olma faktörlerinin incelenmesi.(Yayımlanmamış Doktora Tezi),Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gülel, S., Sargın, A., & Çetin, H. İ. (2023). Yapay zekâ eğitici eğitimi. Eurasian Education & Literature Journal, (17), 64-73.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Nobel Yayınları
 • Manning, C. (2020). Artificial İntelligence definitions. Standford University. https://Hai.Stanford.Edu/Sites/Default/Files/2020-09/AI-Definitions-HAI.Pdf
 • Özdemir, N. D.(2023).Öğretmenlerin yapay zekâ kaygılarına ilişkin görüşleri. Tam Metinler Kitabı Ufuk Unıversıty 2 Nd Internatıonal Congress On Social Sciences (P. 61)
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistic. Pearson Education, Inc Tahiru, F. (2021). AI in education: A systematic literature review. Journal of Cases on Information Technology (JCIT), 23(1), 1-20.
 • Tan, Ç., Ceylan, Y., Öztürk, O. (2023). Öğretmenlerin yapay zekaya karşı tutumlarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (67), 72-83.
 • Uyak, S., Uyak, S. G., Ürey, D., Keskin, Ö., Aymaz, A., & Aydın, İ. (2023). Okul öncesi eğitim kurumlarında yapay zeka uygulamaları: yönetici ve öğretmen görüşleri. Socıal Mentalıty and Researcher Thınkers Journal (Smart Journal), 9(75), 4625-4636.
 • Uysal, İ., & Kılıç, A. F. (2022). Normal distribution dilemma. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(1), 220-248.
 • Xuan, S. Y., & Yunus, M. M. (2023). Teachers’ attitude towards the use of artificial ıntelligence-based english language learning: a mini review. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 13(5), 793 – 800.
 • Yılmaz, A. ve Kaya, U. (2021). Derin öğrenme (3. Baskı). İstanbul: Kodlab.
 • Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., and Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial ıntelligence applications in higher education–where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(39). doi:10.1186/s41239-019-0171-0.

Determining Classroom Teachers' Attitudes Towards Artificial Intelligence

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 13, 05.07.2024

Öz

In this study, it was aimed to determine the attitudes of classroom teachers towards artificial intelligence. The sample of the study, which was conducted with the survey model, consists of 308 classroom teachers working in primary schools in Elazığ city center in 2023-2024. The scale, which consists of two sub-dimensions as positive and negative attitudes, has a 5-point Likert structure and consists of 20 items. After examining the normality distribution of the data obtained, the data were analyzed with MANOVA test using SPSS 21.0 statistical program. It was observed that the classroom teachers who participated in the study responded to the positive attitude sub-dimension at the level of "Agree" (X=3,71±1,04), and to the items in the negative sub-dimension at the level of "Disagree" (X=2,74±,97). In the study, the differences between the groups in terms of gender, educational status, professional seniority, graduated school, and age variables were investigated and it was seen that there was a significant difference in favor of male and female teachers in the negative attitude sub-dimension in the results of MANOVA analysis only in the gender variable.

Kaynakça

 • Al Darayseh, A. (2023). Acceptance of artificial intelligence in teaching science: Science teachers’ perspective. Computers and Education: Artificial Intelligence, 4 , 100132.
 • Arık, G., & Seferoğlu, S.S. (2020). Eğitimde yapay zekâ çalışmaları: araştırma eğilimleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri. Nabiyev, V. & Erümit, A.K. (Ed.). Eğitimde Yapay Zekâ Kuramdan Uygulamaya içinde. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 71-88.
 • Aydın, F. (2023). Yapay zeka tabanlı eba akademik destek sisteminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Balcı, S., & Ahi, B. (2017). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi [SPSS user guide Step-by-step data analysis with SPSS]. Anı Yayıncılık.
 • Çam, M. B., Çelik, N. C., Güntepe, E. T., & Durukan, Ü. G. (2021). Determining teacher candidates’ awareness of artificial intelligence technologies. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(48), 263-285.
 • Çetin, M. &Aktaş, A. (2021). Yapay Zekâ ve eğitimde gelecek senaryoları. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4225-4268. DOI: 10.26466/Opus.911444.
 • Cojean, S., Brun, L., Amadieu, F. (2023). Teachers’ attitudes towards AI: what is the difference with non-AI technologies? Proceedings of the 45th Annual Conference of the Cognitive Science Society (In M.
 • Dülger, E.D.(2023). Lise müdürleri ve öğretmenlerinin eğitimde yapay zekâ kullanılmasına ilişkin görüşleri. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul Okan Üniversitesi,Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı,İstanbul
 • Edwards, B. I., & Cheok, A. D. (2018). Why not robot teachers: Artificial intelligence for addressing teacher shortage. Applied Artificial Intelligence, 32(4), 345–360. https://doi.org/10.1080/08839514.2018.1464286.
 • Elmas, Ç. (2003). Bulanık mantık denetleyiciler. Seçkin Yayıncılık.
 • Kaya, F., Aydın, D., Schepman, A., Rodway, P., Yetişensoy, O., Demir Kaya, M. (2022). The roles of personality traits, aı anxiety, and demographic factors in attitudes toward artificial ıntelligence. International Journal of Human–Computer Interaction, 1-18.
 • Galindo-Dominguez, H., Delgado, N., Campo, L., Losada, D. (2024). Relationship between teachers’ digital competence and attitudes towards artificial intelligence in education. International Journal of Educational Research, 126, 102381
 • Göçmez,L.(2023) Açık ve uzaktan öğretim kurumlarının yapay zekaya hazır olma faktörlerinin incelenmesi.(Yayımlanmamış Doktora Tezi),Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gülel, S., Sargın, A., & Çetin, H. İ. (2023). Yapay zekâ eğitici eğitimi. Eurasian Education & Literature Journal, (17), 64-73.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Nobel Yayınları
 • Manning, C. (2020). Artificial İntelligence definitions. Standford University. https://Hai.Stanford.Edu/Sites/Default/Files/2020-09/AI-Definitions-HAI.Pdf
 • Özdemir, N. D.(2023).Öğretmenlerin yapay zekâ kaygılarına ilişkin görüşleri. Tam Metinler Kitabı Ufuk Unıversıty 2 Nd Internatıonal Congress On Social Sciences (P. 61)
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistic. Pearson Education, Inc Tahiru, F. (2021). AI in education: A systematic literature review. Journal of Cases on Information Technology (JCIT), 23(1), 1-20.
 • Tan, Ç., Ceylan, Y., Öztürk, O. (2023). Öğretmenlerin yapay zekaya karşı tutumlarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (67), 72-83.
 • Uyak, S., Uyak, S. G., Ürey, D., Keskin, Ö., Aymaz, A., & Aydın, İ. (2023). Okul öncesi eğitim kurumlarında yapay zeka uygulamaları: yönetici ve öğretmen görüşleri. Socıal Mentalıty and Researcher Thınkers Journal (Smart Journal), 9(75), 4625-4636.
 • Uysal, İ., & Kılıç, A. F. (2022). Normal distribution dilemma. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(1), 220-248.
 • Xuan, S. Y., & Yunus, M. M. (2023). Teachers’ attitude towards the use of artificial ıntelligence-based english language learning: a mini review. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 13(5), 793 – 800.
 • Yılmaz, A. ve Kaya, U. (2021). Derin öğrenme (3. Baskı). İstanbul: Kodlab.
 • Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., and Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial ıntelligence applications in higher education–where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(39). doi:10.1186/s41239-019-0171-0.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi, Alan Eğitimleri (Diğer), Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyma Aksakal 0000-0003-0591-3397

İrfan Emre 0000-0003-0591-3397

Mehmet Özbek 0000-0003-0591-3397

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2024
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2024
Kabul Tarihi 14 Haziran 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aksakal, Ş., Emre, İ., & Özbek, M. (2024). Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 1-13.
AMA Aksakal Ş, Emre İ, Özbek M. Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. EYYAD. Temmuz 2024;7(1):1-13.
Chicago Aksakal, Şeyma, İrfan Emre, ve Mehmet Özbek. “Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7, sy. 1 (Temmuz 2024): 1-13.
EndNote Aksakal Ş, Emre İ, Özbek M (01 Temmuz 2024) Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7 1 1–13.
IEEE Ş. Aksakal, İ. Emre, ve M. Özbek, “Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”, EYYAD, c. 7, sy. 1, ss. 1–13, 2024.
ISNAD Aksakal, Şeyma vd. “Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7/1 (Temmuz 2024), 1-13.
JAMA Aksakal Ş, Emre İ, Özbek M. Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. EYYAD. 2024;7:1–13.
MLA Aksakal, Şeyma vd. “Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 7, sy. 1, 2024, ss. 1-13.
Vancouver Aksakal Ş, Emre İ, Özbek M. Sınıf Öğretmenlerinin Yapay Zekaya İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. EYYAD. 2024;7(1):1-13.