Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 1, 5.07.2024

Yıl: 2024

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisinde (EYYAD) amaç, araştırmacıları araştırmalarını olabildiğince ayrıntılı olarak yayınlamaya teşvik etmektir. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, eğitimde güncel konuları kapsamlı bir şekilde ele alacak makaleleri yayınlamaktadır. Eğitim alanındaki herhangi bir çalışma alanıyla ilgili makalelerin uzunluğu konusunda bir kısıtlama yoktur. Farklı geçmişlerden gelen bilgileri sentezleyen, araştırma bulgularını geniş bir bağlamda yerleştiren, metodolojik ve kuramsal anlayışı genişleten ve eğitim politikaları ile uygulamaları bilgilendirme olasılığına sahip olan başvurular tercih edilir. Dergide nicel, nitel ve karma yöntem araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Başka yerde yayınlanan önemli araştırma çalışmalarının ve/veya teknik raporların genişletilmiş değerlendirmeleri de kabul edilir. 

EYYAD eğitimle ilgili akademik çalışmaların tümünü kapsamaktadır. EYYAD bünyesinde bilimsel çalışmalarınızı gönderebileceğiniz alanlar aşağıda belirtilmiştir. 


EYYAD Alanları

Eğitim Bilimleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomi ve Planlaması

Eğitimde Drama

Fen Eğitimi

Matematik Eğitimi

Müzik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Özel Eğitim

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sanat Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe ve Okuma Yazma Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Meslek ve Teknik Eğitim

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Fizik Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Kimya Eğitimi

Resim İş Eğitimi

Müzik Eğitimi

Tarih Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Vatandaşlık Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Eğitim Tarihi

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

Sağlık Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Değerler Eğitimi

Saygıdeğer Yazarlarımız,

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisine çalışma göndermek için lütfen önce aşağıdaki yazım kurallarını dikkatlice inceleyiniz ve makale şablonu aracılığıyla tam metninizi hazırlayarak sisteme yükleme yapınız. Profesyonel ve standart süreç yönetiminin hızlı yürütülebilmesi için Şablon üzerinde hazırlanıp gönderilmemiş çalışmalar yayın sürecine kabul edilmemektedir. Değerlendirme sürecine başlanan çalışmaların hakemlik süreçlerinin başlatılabilmesi için Kör Hakemlik Şablonu'na göre düzenleme yaparak sisteme yükleyiniz. Ayrıca çalışmaların dergimiz başlık sayfası şablonuna göre düzenlenmiş başlık sayfasının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bunların dışında;

Yazar telif hakkı devir formu: Sorumlu yazar tarafından imzalanmış form.
• Etik kurul belgesi. Yazar tarafından alınan etik kurul belgesi, makale ile birlikte sisteme yüklenmeli, makalenin yöntem kısmında da hangi kurumdan alındığı, sayı ve tarihi belirtilmelidir.
• Benzerlik oranının kaynaklar hariç az %15 olması gerekmektedir (Turnitin veya iThenticate benzerlik programlarından alınan raporlar sisteme yüklenmelidir).
Belgelerin sisteme yüklenmesi çalışmaların ön incelemelerinin yapılması için gereklidir.
NOT: Ön değerlendirme sonrası kör hakemlik süreci başlatılan çalışmalar dergimiz editör kurulunun görüşleri doğrultusunda çalışmanın alanına uygun farklı hakemlere de ekstra inceleme için yönlendirilebilmektedir.
YAZIM KURALLARI

Tam Metin; Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorumlar, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.
Üst ve Alt Bilgiler kabul sonrası tarafımızca dizgi aşamasında güncellenecek olup yazarlar tarafından değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni
A4 Dikey
Kenar Boşlukları: İç 3 cm, diğer yanlar 2 cm
Yazı Fontu
Garamond
Makale Başlığı
14 Punto
Her kelime büyük yazılır.
Sözlü bildiri, Doktora tezinden üretilmiştir veya destek almış çalışmalar başlığa * şeklinde dip not ile verilir. Başlıktan sonra bir boşluk ve dip not verilmelidir.
Yazar/lar
11 Punto İtalik
Yazar Adı Soyadı (Sadece Baş harfleri büyük) Dipnot bir boşluk ve sayı olarak 1 – 2… şeklinde verilir.
Öz Başlık
12 Punto ve Koyu Yazılır
Öz Metin
10 Punto,
İki tarafa yaslı,
En az 200 kelime en fazla 500 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler Başlığı
11 Punto Koyu
Anahtar Kelimeler
10 Punto,
En çok 7 anahtar kelime yazılmalıdır.
Makale Hakkında Bilgisi
Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.
Ana Başlıklar
Giriş, Yöntem, Bulgular ve Yorumlar, Sonuç ve Tartışma temel başlıkları oluşturmaktadır.
12 Punto, Koyu ve Sola Yaslı
Altından ve Üstünden 6 nk boşluk
Alt Başlıklar
Paragraf başı 1,25 cm içerden
11 Punto, Koyu, İki yana yaslı
Paragraflar
Paragraf başları 1,25 cm içeriden
11 punto, İki yana yaslı
Paragraflar arası 6 nk boşluk
Tablo ve Şekiller
Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.
Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilir.
Tablo başlıkları ve metin 10 Punto
Tablo ve Numarası Koyu
Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto
Şekil ve Numarası Koyu
Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalıdır.
Kaynakça
Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Font Garamond ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.
Gerekli görüldüğü durumlarda KAYNAKLAR’dan önce “TEŞEKKÜR” (acknowledgements) bölümü yazılır.


Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi’nin yayın süreci, bilimsel yönteme uygun, nesnel ve tarafsız şekilde yürütülür. Bu doğrultuda bilimsel bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu hedefe ulaşılması için tüm paydaşların (yayıncı, editörler, hakemler, yazarlar ve okuyucular vb.) etik ilkelere yönelik standartlara uymaları gerekmektedir. Tarafsızlık standardı için çift taraflı kör hakem değerlendirme politikası uygulanmaktadır.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, kâr amacı olmayan ve kamu yararını amaçlayan bir dergidir. Derginin web sayfasında elektronik olarak, ücretsiz ve açık erişimi sağlar.


Editörler Kurulunun Sorumlulukları

Dergi editörü dergiye yapılan makale başvurularının uygunluğuna ve yayınlanıp yayınlamayacağına karar verir. Editör kararı yazarın ırkı, cinsiyeti, dini etnik kökeni ve politik görüşüne göre değil, makalenin orijinalliği ve dergi politikasına uygun olup olmadığı yönündedir. Editörler dergi paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya, gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme ve/veya açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmayı ilke edinir. Dergi editör kurulu, yazarlar için ihtiyaç duyulan bilgi ve açıklamaları hazırlar. Gerektiği durumlarda bunları günceller. Editör başvuru ile ilgili kişisel bilgileri paylaşmazlar.

Hakemlerin Sorumlulukları


Hakemler kendilerine yönlendirilen makaleyi tarafsız bir şekilde ve gizlilik esasıyla değerlendirmelidir. Hakemler, çıkar çatışması veya çıkar birliği olan durumlarda makaleyi değerlendirmeyi reddetmelidir. Hakemler, öngörülen süre içerisinde değerlendirme yapamayacaklarsa, uzmanlık alanları ile ilgili değilse veya etik bir problem görmüşlerse editörü bilgilendirmelidirler. Hakemler, değerlendirmeyi akademik etik ve görgü kurallarına uygun şekilde, yapıcı bir üslupla yapmalıdır. Değerlendirme yaparken hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar çalışmalarında yayın etik kurallarına bağlı olmalıdırlar. Yazarlar çalışmalarının özgünlüğünü ve objektifliğini açıkça ortaya koymalıdırlar. Aynı makale birden fazla dergiye aynı anda gönderilmesi uygun bulunmaz. Yazarlar, makalelerindeki benzerlik oranını tespit etmeli ve kaynakça hariç %20 sınırını aşmadığı takdirde dergiye göndermelidir. Makale, lisansüstü tezden veya projeden üretildiyse ve bir bilimsel toplantıda sunulduysa (sempozyum, kongre vb) makalenin ilk sayfasında belirtmelidir. Yazarlardan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk/son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. Yazarlar, değerlendirme aşamasındaki veya elektronik ortamda yayınlanmış makalesiyle ilgili bir hata fark ederse bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle hemen iletişime geçmesi gerekir. Yayın sonrası ilk beş gün içinde düzeltme yapılabilmektedir. Yazarlar, yayınlanan makaleleri ile ilgili verileri beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Derginin tüm paydaşları, dergideki yazarlarla ilgili değerlendirme ve yayın süreçlerinde etik ilkelere uygun olmayan bir eylemle karşılaşmaları durumunda editöre bildirmelidir.

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (EYYAD) eğitim bilimleri alanında çevrimiçi (online) olarak yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir ve yazarlarından herhangi bir ücret talep etmez.