Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 1, 46 - 62, 05.07.2024

Öz

Beden eğitimi ve spor dersi bireylere fiziksel aktivite, spor ve sağlıklı yaşam tarzı konularında eğitim veren ve öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir derstir. Bu kapsamda deprem bölgesinin özellikle okul dönemi çocuklarında yarattığı olumsuz duygu durumlarının beden eğitimi ve spor gibi hem oyun hem de fiziksel aktiviteler içeren bir ders ile önüne geçilmesi sağlanabilir. Buradan hareketle araştırmamızda amaç deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik metaforlarını ortaya koymaktır. Bu kapsamda farklı branşlardan Adıyaman ilinde görev yapan 66 öğretmene ulaşılmış ve “beden eğitimi ve spor dersi ……….. gibidir. Çünkü………………………” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri fenomenoloji araştırma desenlerinden içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmamızda toplanan veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntem kodlama, temaların belirlenmesi ve verilerin kodlar ve temalar halinde düzenlenmesi aşamalarını kapsamaktadır. Öğretmenler tarafından oluşturulan metaforlar incelendiğinde 66 kabul edilebilir veriden toplamda 39 farklı metafor tespit edilmiştir. Öğretmenler tarafından en fazla tekrarlanma sıklığı ve yüzdeliğe sahip olan metafor %15,15 (f=10) oranı ile “Hayat” metaforu olmuştur. Araştırma sonuçlarına dayanarak, beden eğitimi ve spor dersinin öğrencilerin stres ve negatif enerjiyi atmalarına, psikolojik olarak yenilenmelerine, daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine, terapi olmalarına ve sosyalleşmelerine yardımcı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu derslerin öğrencilerin fiziksel becerilerini geliştirmelerine, zihinsel yeteneklerini artırmalarına ve sosyal becerilerini pekiştirmelerine katkı sağladığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akinoglu, O., Tatik, R. S., & Baykin, Y. (2015). Pre-service teachers’ metaphorical perceptions towards the concept of scientist. The Anthropologist, 19(3), 577-584.
 • Anilan, H. (2018). Analysis of Primary Education Students’ Metaphorical Perceptions of the Concept of Learning. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 20(1), 291-328.
 • Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03979.x
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Baydar-Arıcan, H.Ö. (2021). Üniversite öğrencilerinin oyun ve fiziksel aktivite kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 170-183.
 • Birkon, İ., & Dumanlı, Ş. (2024). Turist Rehberi Adaylarının “Anadolu” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 196-215.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Creswell WJ 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çar, B. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi ve Oyun Kavramı İle İlgili Algılamalarının İncelenmesi. Spormetre: The Journal of Physical Education & Sport Sciences/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 105-117.
 • Çelik, A.K. (2023). Deprem sonrası travma belirtileri, umut ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. TRT Akademi, 8(18), 574-591.
 • Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı (İkinci baskı). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
 • Dfarhud, D., Malmir, M., & Khanahmadi, M. (2014). Happiness & health: the biological factors-systematic review article. Iranian journal of public health, 43(11), 1468.
 • Doş, İ. (2010). Aday oğretmenlerin mufettişlik kavramına yonelik metafor algıları.[Metaphoric perceptions of candidate teachers to the concept of inspectors]. Gaziantep Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, [Gaziantep University Journal of Social Sciences] 9(3),607-629.
 • Draaisma, D. (2001). Metaphors of memory: a history of ıdeas about the mind. Cambridge University Press. Durmuş, E., Kınacı, M. K., & Korkmaz, G. P. (2024). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınır Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Trakya Eğitim Dergisi, 14(1), 514-533.
 • Dünya Sağlık Örgütü [World Health Organization]. (2002). The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization.
 • Filiz, S., Uyar, D., & Şafak, P. (2024). Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(1), 157-185.
 • Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.1037/1522-3736.3.1.31a
 • Gultekin, M. (2013). İlkoğretim oğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yukledikleri metaforlar. [The metaphors that primary education teacher candidates use regarding curriculum]. Eğitim ve Bilim, [Education and Science], 38(169), 126-141.
 • Gül, O., Yurtsızoğlu, Z., & Yıldız, Z. (2024). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Elektronik Spor Tüketimine Yönelik Metaforik Yaklaşımları. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 15(1), 1-15.
 • Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77–92. https://doi.org/10.1080/0013188960380106
 • İçişleri Bakanlığı, (2024). https://www.icisleri.gov.tr/turkiyenin-birlik-ve-dayanisma-gucu-depremle-sinandi-asrin-felaketi-asrin-dayanismasina-donustu8#:~:text=Depremin%20s%C3%BCresinin%2065%20saniye%20oldu%C4%9Funu,107%20bin%20213%20vatanda%C5%9F%C4%B1m%C4%B1z%20yaraland%C4%B1.
 • Kardaş, F., & Tanhan, F. (2018). Van depremini yaşayan üniversite öğrencilerinin travma sonrası stres, travma sonrası büyüme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-36.
 • Khan, A., Dhingra, M., & Mungreiphy, N. K. (2022). Sports participation and well-being of adolescents: are they related?. Int. J. Human Move. Sports Sci. 10(2), 351 - 360. DOI: 10.13189/saj.2022.100228.
 • Kılıç, M., & Şener, G. (2013). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki sosyolojik etkenler ve yapısal kısıtlamalar. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 220-227.
 • Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. SAGE Publications, Inc., https://doi.org/10.4135/9781412985659
 • Knowles, C., Paradis, K. F., Breslin, G., Shannon, S., & Carlin, A. (2023). Does physical activity in childhood or adolescence predict future anxiety, depression, or wellbeing? A systematic review of 98 prospective cohort studies. medRxiv, 2023-06.
 • Koç, M., Murathan, F., Murathan, T. (2015). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin spor kavramına ilişkin algıları. The Journal of Academic Social Science, 3(9), 294-303.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. The University of Chicago Press.
 • Linn, G. B., Sherman, R., & Gill, P. B. (2007). Making meaning of educational leadership: The principalship in metaphor. NASSP Bulletin, 91(2), 161-171. https://doi.org/10.1177/0192636507302095
 • Malay, F. (2024). Suriyeli Göçmen Öğrencilerin İlkokul Ders Müfredatındaki Derslere Yönelik Metaforik Algıları (Şanlıurfa İli Örneği). Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-29.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. California: Sage Publications, Inc.
 • Murphy, J., McGrane, B., White, R. L., & Sweeney, M. R. (2022). Self-Esteem, Meaningful Experiences and the Rocky Road—Contexts of Physical Activity That Impact Mental Health in Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 15846.
 • Mutrie, N., & Biddle, S. J. H. (1995). The effects of exercise on mental health in nonclinical populations. European Perspectives On Exercise And Sport Psychology, 50-70.
 • Namlı A., Temel C., Güllü M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin ürettikleri metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 479-496.
 • Patton MQ. (2014). Qualitative Research and Evaluation Methods. 4th Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Ratcliff, D. (1995). Validity and reliability in qualitative research. Retrieved from http://qualitativeresearch.ratcliffs.net/Validity.pdf
 • Røset, L., Green, K., Thurston, M. (2019). Norwegian youngsters’ perceptions of physical education: exploring the implications for mental health. Sport, Education and Society, 1, 1-13.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar [Metaphors about schools]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yonetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 55, 459-496.
 • Sakarya, D., & Güneş, C. (2013). Van depremi sonrasında travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin psikolojik dayanıklılık ile ilişkisi. Kriz Dergisi, 21(1), 25-32.
 • Schumaker J F. Linwood Small Jacey Wood, Self-Concept, Academic Achievement, And Athletic Participation. Perceptual and Motor Skills, 2(62), 387-390.
 • Serter, G.Ö. & Yamaner, E. (2020). Pozitif Psikoloji Bağlamında Öznel İyi Oluş ve Spor İlişkisi: Ergenler Üzerine Bir Araştırma. The Journal of Social Sciences, 15(15), 413-420.
 • Sönmez, M. B. (2022). Depremin psikolojik etkileri, psikolojik destek ve korkuyla baş etme. TOTBİD Dergisi, 21, 337-343. https://doi.org/10.5578/totbid.dergisi. 2022.46
 • Stubbs, B., Vancampfort, D., Hallgren, M., Firth, J., Veronese, N., Solmi, M., ... & Kahl, K. G. (2018). EPA guidance on physical activity as a treatment for severe mental illness: a meta-review of the evidence and Position Statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the International Organization of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH). European Psychiatry, 54, 124-144.
 • Tahira, S. (2022). The association between sports participation and mental health across the lifespan. International Journal of Sport Studies for Health, 5(2), 1-8.
 • Tambalis, K. D. (2022). Physical activity, physical education, and health benefits in children and adolescents. European Journal of Public Health Studies, 5(1), 28-55. http://dx.doi.org/10.46827/ejphs.v5i1.112
 • Ulaş, M. (2021). Metaphorical perceptions of other branch teachers towards physical education teachers and lessons. International Journal of Progressive Education, 17(3), 31-48.
 • Ultay, E. (2022). Primary pre-service teachers’ metaphorical perceptions of the concept of environmental pollution. Journal of Baltic Science Education, 21(2), 275-287. https://doi.org/10.33225/jbse/22.21.275
 • Ummanel, A. (2017). Metaphorical perceptions of preschool, elementary and secondary school children about science and mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 4651-4668.
 • US Department of Health and Human Services. (2018). 2018 Physical activity guidelines advisory committee scientific report.
 • Wolcott, H. F. (1990). On seeking-and rejecting-validity in qualitative research. In E. W.Eisner, & A. Peshkin (Eds.), Qualitative inquiry in education: The continuing debate (pp.121-152). New York: Teachers Collage Press.
 • Yalcın, M., & Erginer, A. (2012). İlkoğretim okullarında okul mudurune ilişkin metaforik algılar. [Metaphoric perception of principals in primary schools]. Oğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, [Journal of Teacher Education and Educators], 1(2), 229-256.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A., Esenturk, O. K., Demir, G. T., İlhan, E. L. (2017). Metaphoric perception of gifted students about physical education course and physical education teachers. Journal of Education and Learning, 6(2), 220-234.
 • Yildirim A, Simsek H 2013. Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yontemleri. 9th Edition. Ankara: Seckin Publishing.
 • Yuksel, H. S., Sutcu, O., & Ozdemir, B. (2019). Exploring of Prospective Teachers' Metaphoric Perceptions about the Concepts of" Physical Education Course" and" Physical Education Teacher". Journal of education and learning, 8(2), 58-68.
 • Zhang, F., & Hu, J. (2009). A Study of metaphor and its application in language learning and teaching. International Education Studies, 2(9), 77-81.

TEACHERS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE: THE CASE OF EARTHQUAKE REGION

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 1, 46 - 62, 05.07.2024

Öz

Physical education and sports is a course that educates individuals about physical activity, sports and healthy lifestyles and supports the physical, mental and social development of students. In this context, the negative emotional states created by the earthquake region, especially in school-age children, can be prevented with a course such as physical education and sports that includes both games and physical activities. From this point of view, the aim of our research is to reveal the metaphors of teachers working in the earthquake zone towards physical education and sports lesson. In this context, 66 teachers from different branches working in Adıyaman province were reached and the question "physical education and sports lesson is like ............ Because..........................." question was asked. Teachers' views were analyzed using content analysis, one of the phenomenological research designs. The data collected in our research were analyzed using content analysis method, one of the qualitative research methods. This method includes the stages of coding, determining the themes and organizing the data into codes and themes. When the metaphors created by the teachers were analyzed, a total of 39 different metaphors were identified from 66 acceptable data. The metaphor with the highest frequency and percentage of repetition by the teachers was the metaphor of "Life" with a rate of 15.15% (f=10). Based on the results of the research, it was determined that physical education and sports courses help students to relieve stress and negative energy, psychologically regenerate, lead a healthier life, be therapeutic and socialize. In addition, it was determined that these lessons contribute to the development of students' physical skills, increase their mental abilities and reinforce their social skills.

Kaynakça

 • Akinoglu, O., Tatik, R. S., & Baykin, Y. (2015). Pre-service teachers’ metaphorical perceptions towards the concept of scientist. The Anthropologist, 19(3), 577-584.
 • Anilan, H. (2018). Analysis of Primary Education Students’ Metaphorical Perceptions of the Concept of Learning. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 20(1), 291-328.
 • Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03979.x
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Baydar-Arıcan, H.Ö. (2021). Üniversite öğrencilerinin oyun ve fiziksel aktivite kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 170-183.
 • Birkon, İ., & Dumanlı, Ş. (2024). Turist Rehberi Adaylarının “Anadolu” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 8(1), 196-215.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Creswell WJ 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çar, B. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersi ve Oyun Kavramı İle İlgili Algılamalarının İncelenmesi. Spormetre: The Journal of Physical Education & Sport Sciences/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 105-117.
 • Çelik, A.K. (2023). Deprem sonrası travma belirtileri, umut ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. TRT Akademi, 8(18), 574-591.
 • Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı (İkinci baskı). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
 • Dfarhud, D., Malmir, M., & Khanahmadi, M. (2014). Happiness & health: the biological factors-systematic review article. Iranian journal of public health, 43(11), 1468.
 • Doş, İ. (2010). Aday oğretmenlerin mufettişlik kavramına yonelik metafor algıları.[Metaphoric perceptions of candidate teachers to the concept of inspectors]. Gaziantep Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, [Gaziantep University Journal of Social Sciences] 9(3),607-629.
 • Draaisma, D. (2001). Metaphors of memory: a history of ıdeas about the mind. Cambridge University Press. Durmuş, E., Kınacı, M. K., & Korkmaz, G. P. (2024). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınır Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Trakya Eğitim Dergisi, 14(1), 514-533.
 • Dünya Sağlık Örgütü [World Health Organization]. (2002). The world health report 2002: reducing risks, promoting healthy life. World Health Organization.
 • Filiz, S., Uyar, D., & Şafak, P. (2024). Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklara İlişkin Metaforik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(1), 157-185.
 • Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.1037/1522-3736.3.1.31a
 • Gultekin, M. (2013). İlkoğretim oğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yukledikleri metaforlar. [The metaphors that primary education teacher candidates use regarding curriculum]. Eğitim ve Bilim, [Education and Science], 38(169), 126-141.
 • Gül, O., Yurtsızoğlu, Z., & Yıldız, Z. (2024). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Elektronik Spor Tüketimine Yönelik Metaforik Yaklaşımları. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 15(1), 1-15.
 • Inbar, D. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77–92. https://doi.org/10.1080/0013188960380106
 • İçişleri Bakanlığı, (2024). https://www.icisleri.gov.tr/turkiyenin-birlik-ve-dayanisma-gucu-depremle-sinandi-asrin-felaketi-asrin-dayanismasina-donustu8#:~:text=Depremin%20s%C3%BCresinin%2065%20saniye%20oldu%C4%9Funu,107%20bin%20213%20vatanda%C5%9F%C4%B1m%C4%B1z%20yaraland%C4%B1.
 • Kardaş, F., & Tanhan, F. (2018). Van depremini yaşayan üniversite öğrencilerinin travma sonrası stres, travma sonrası büyüme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1-36.
 • Khan, A., Dhingra, M., & Mungreiphy, N. K. (2022). Sports participation and well-being of adolescents: are they related?. Int. J. Human Move. Sports Sci. 10(2), 351 - 360. DOI: 10.13189/saj.2022.100228.
 • Kılıç, M., & Şener, G. (2013). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki sosyolojik etkenler ve yapısal kısıtlamalar. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 220-227.
 • Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. SAGE Publications, Inc., https://doi.org/10.4135/9781412985659
 • Knowles, C., Paradis, K. F., Breslin, G., Shannon, S., & Carlin, A. (2023). Does physical activity in childhood or adolescence predict future anxiety, depression, or wellbeing? A systematic review of 98 prospective cohort studies. medRxiv, 2023-06.
 • Koç, M., Murathan, F., Murathan, T. (2015). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin spor kavramına ilişkin algıları. The Journal of Academic Social Science, 3(9), 294-303.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. The University of Chicago Press.
 • Linn, G. B., Sherman, R., & Gill, P. B. (2007). Making meaning of educational leadership: The principalship in metaphor. NASSP Bulletin, 91(2), 161-171. https://doi.org/10.1177/0192636507302095
 • Malay, F. (2024). Suriyeli Göçmen Öğrencilerin İlkokul Ders Müfredatındaki Derslere Yönelik Metaforik Algıları (Şanlıurfa İli Örneği). Uygulamada Eğitim ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-29.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. California: Sage Publications, Inc.
 • Murphy, J., McGrane, B., White, R. L., & Sweeney, M. R. (2022). Self-Esteem, Meaningful Experiences and the Rocky Road—Contexts of Physical Activity That Impact Mental Health in Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 15846.
 • Mutrie, N., & Biddle, S. J. H. (1995). The effects of exercise on mental health in nonclinical populations. European Perspectives On Exercise And Sport Psychology, 50-70.
 • Namlı A., Temel C., Güllü M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin ürettikleri metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 479-496.
 • Patton MQ. (2014). Qualitative Research and Evaluation Methods. 4th Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Ratcliff, D. (1995). Validity and reliability in qualitative research. Retrieved from http://qualitativeresearch.ratcliffs.net/Validity.pdf
 • Røset, L., Green, K., Thurston, M. (2019). Norwegian youngsters’ perceptions of physical education: exploring the implications for mental health. Sport, Education and Society, 1, 1-13.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar [Metaphors about schools]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yonetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 55, 459-496.
 • Sakarya, D., & Güneş, C. (2013). Van depremi sonrasında travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin psikolojik dayanıklılık ile ilişkisi. Kriz Dergisi, 21(1), 25-32.
 • Schumaker J F. Linwood Small Jacey Wood, Self-Concept, Academic Achievement, And Athletic Participation. Perceptual and Motor Skills, 2(62), 387-390.
 • Serter, G.Ö. & Yamaner, E. (2020). Pozitif Psikoloji Bağlamında Öznel İyi Oluş ve Spor İlişkisi: Ergenler Üzerine Bir Araştırma. The Journal of Social Sciences, 15(15), 413-420.
 • Sönmez, M. B. (2022). Depremin psikolojik etkileri, psikolojik destek ve korkuyla baş etme. TOTBİD Dergisi, 21, 337-343. https://doi.org/10.5578/totbid.dergisi. 2022.46
 • Stubbs, B., Vancampfort, D., Hallgren, M., Firth, J., Veronese, N., Solmi, M., ... & Kahl, K. G. (2018). EPA guidance on physical activity as a treatment for severe mental illness: a meta-review of the evidence and Position Statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the International Organization of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH). European Psychiatry, 54, 124-144.
 • Tahira, S. (2022). The association between sports participation and mental health across the lifespan. International Journal of Sport Studies for Health, 5(2), 1-8.
 • Tambalis, K. D. (2022). Physical activity, physical education, and health benefits in children and adolescents. European Journal of Public Health Studies, 5(1), 28-55. http://dx.doi.org/10.46827/ejphs.v5i1.112
 • Ulaş, M. (2021). Metaphorical perceptions of other branch teachers towards physical education teachers and lessons. International Journal of Progressive Education, 17(3), 31-48.
 • Ultay, E. (2022). Primary pre-service teachers’ metaphorical perceptions of the concept of environmental pollution. Journal of Baltic Science Education, 21(2), 275-287. https://doi.org/10.33225/jbse/22.21.275
 • Ummanel, A. (2017). Metaphorical perceptions of preschool, elementary and secondary school children about science and mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 4651-4668.
 • US Department of Health and Human Services. (2018). 2018 Physical activity guidelines advisory committee scientific report.
 • Wolcott, H. F. (1990). On seeking-and rejecting-validity in qualitative research. In E. W.Eisner, & A. Peshkin (Eds.), Qualitative inquiry in education: The continuing debate (pp.121-152). New York: Teachers Collage Press.
 • Yalcın, M., & Erginer, A. (2012). İlkoğretim okullarında okul mudurune ilişkin metaforik algılar. [Metaphoric perception of principals in primary schools]. Oğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, [Journal of Teacher Education and Educators], 1(2), 229-256.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A., Esenturk, O. K., Demir, G. T., İlhan, E. L. (2017). Metaphoric perception of gifted students about physical education course and physical education teachers. Journal of Education and Learning, 6(2), 220-234.
 • Yildirim A, Simsek H 2013. Sosyal Bilimlerde Nitel Arastirma Yontemleri. 9th Edition. Ankara: Seckin Publishing.
 • Yuksel, H. S., Sutcu, O., & Ozdemir, B. (2019). Exploring of Prospective Teachers' Metaphoric Perceptions about the Concepts of" Physical Education Course" and" Physical Education Teacher". Journal of education and learning, 8(2), 58-68.
 • Zhang, F., & Hu, J. (2009). A Study of metaphor and its application in language learning and teaching. International Education Studies, 2(9), 77-81.
Toplam 56 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beden Eğitimi ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aykut Şahin 0000-0003-3654-6550

Faik Şahin Bu kişi benim 0009-0005-2980-4541

Fatih Boybey Bu kişi benim 0009-0001-1241-2403

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2024
Gönderilme Tarihi 6 Haziran 2024
Kabul Tarihi 1 Temmuz 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahin, A., Şahin, F., & Boybey, F. (2024). ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 46-62.
AMA Şahin A, Şahin F, Boybey F. ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ. EYYAD. Temmuz 2024;7(1):46-62.
Chicago Şahin, Aykut, Faik Şahin, ve Fatih Boybey. “ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7, sy. 1 (Temmuz 2024): 46-62.
EndNote Şahin A, Şahin F, Boybey F (01 Temmuz 2024) ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7 1 46–62.
IEEE A. Şahin, F. Şahin, ve F. Boybey, “ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ”, EYYAD, c. 7, sy. 1, ss. 46–62, 2024.
ISNAD Şahin, Aykut vd. “ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7/1 (Temmuz 2024), 46-62.
JAMA Şahin A, Şahin F, Boybey F. ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ. EYYAD. 2024;7:46–62.
MLA Şahin, Aykut vd. “ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 7, sy. 1, 2024, ss. 46-62.
Vancouver Şahin A, Şahin F, Boybey F. ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI: DEPREM BÖLGESİ ÖRNEĞİ. EYYAD. 2024;7(1):46-62.