Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ORGANIZATIONAL TRUST PERCEPTIONS OF TEACHERS WORKING IN SPORTS HIGH SCHOOL TOWARDS THEIR INSTITUTIONS

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 1, 37 - 45, 05.07.2024

Öz

For students to receive effective and efficient education, it is imperative that all stakeholders within the school collaborate and cooperate. The ability to foster harmony and cooperation within the school setting is directly correlated with the quality of communication among its members. Trust emerges as the paramount factor influencing the quality of this communication. With this objective in mind, the present study seeks to explore the organizational trust behaviors exhibited by physical education and sports teachers in sports high schools situated in the TRB1 region. The data collection instrument employed for this investigation was the 'Organizational Trust' scale developed by Erden. A total of 118 male and 54 female physical education and sports teachers participated in the study. Despite no significant variance observed in the level of organizational trust concerning gender and educational levels, participants holding undergraduate degrees displayed higher levels of organizational trust. Furthermore, females exhibited higher mean scores in sub-dimensions such as values and attitudes, accuracy, competence, consistency, loyalty, openness, and interest.

Kaynakça

 • Akşit, M. (2024). Meslek liselerindeki öğretmenlerin örgütsel güven ve örgüt kültürü arasındaki lişki.
 • Arslan, M. M. (2009). Teknik ve endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Eğitimde
 • Kuram ve Uygulama Dergisi, 5(2), 274-288.
 • Baş, G., Şentürk, C., & Müdürlüğü, M. E. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 29-62.
 • Beyer, J. M., & Trice, H. M. (1979). A reexamination of the relations between size and various components of organizational complexity. Administrative Science Quarterly, 24, 48-64.
 • Bökeoğlu, Ö. Ç., & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54(54), 211-233.
 • Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Belknap.
 • Erden, A. (2007). Perceptions of principals and teachers from Ankara and Lefkoşa in relation to organizational trust [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikaları Anabilim Dalı, Ankara. Sayfalar 8, 66, 232, 233.
 • Eyüp, O., Yürek, H., Altun, B., Altun, K., & Kilgi, F. (2024). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Güvene İlişkin Görüşleri. Entıs-Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 107-115.
 • Hall, R. H., Johnson, N. J., & Haas, J. E. (1967). Organizational size, complexity, and formalization. American Sociological Review, 32, 903-912.
 • Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (1999). The five faces of trust: An empirical confirmation in urban elementary schools. Journal of School Leadership, 9, 184-208.
 • James, T. A., & Tang, T. L. P. (1996). Downsizing and the impact on survivors: A matter of justice. Employment Relations Today, 23, 33-41.
 • Leana, C. R., & Van Buren, H. J. (1999). Organizational social capital and employment practices. Academy of Management Review, 24, 538-555.
 • Lewicki, R. J., & B.B. Bunker. (1996). Developing and maintaining trust in work relationships. In R.M. Kramer & R.T. Tyler (Eds.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research (ss. 114-139). Sage Publications.
 • Maele, D., & Houtte, M. (2009). Faculty trust and organizational school characteristics: An exploration across secondary schools in Flanders. Educational Administration Quarterly, 45, 556-589. https://doi.org/10.1177/0013161X09335141.
 • Pfeffer, J. (1997). New directions for organization theory: Problems and prospects. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Sarıkaya, Ş. (2019). Öğretmenlerin İş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Örgütsel Güven Ve Örgütsel Destek Algısı (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).
 • Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership (3. baskı). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Singer, M. G., & Tang, T. L. P. (1996). Factors related to perceived organizational instrumentality. Journal of Collective Negotiations in the Public Sector, 25, 271-286.
 • Talacchi, S. (1960). Organizational size, individual attitudes and behavior: An empirical study. Administrative Science Quarterly, 5, 398-420.
 • Tang, T. L. P., & Fuller, R. M. (1995). Corporate downsizing: What managers can do to lessen the negative effects of layoffs. SAM Advanced Management Journal, 60, 12-15, 31.
 • Teyfur, M., Beytekin, O. F., & Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir İl Örneği). Dicle University Journal Of Ziya Gokalp Education Faculty, 21.
 • Thomas, G.F. & Zolin, R. & Hartman, J.L. “The Central Role of Communication in Developing Trust and its Effect on Employee Involvement”, Journal of Business Communication. 46: 3, 2009, 287-310.
 • Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39, 308-331.
 • Tschannen-Moran, M. (2004). Trust matters: Leadership for successful schools. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36, 334-352.
 • Varlık, S. (2024). Öznel İyi Oluş İle Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Güven Ve Psikolojik Dayanıklılığın Durumsal Aracılık Modeli. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (60), 253-280.
 • West, W. B., Gothard, M. K., Tang, T. L. P., & Moffett, R. (1995, March). Effects of management changes on employee satisfaction, trust, and commitment. Paper presented at the 41st Meeting of the Southeastern Psychological Association, Savannah, GA. Zucker, L. G. (1986). Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840-1920. Research in Organizational Behavior, 8, 53-111.

SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI

Yıl 2024, Cilt: 7 Sayı: 1, 37 - 45, 05.07.2024

Öz

Öğrencilerin etkili ve verimli bir şekilde eğitim görebilmeleri için okulun içerisinde ki tüm paydaşların işbirliği ve uyum içerisinde çalışıyor olması gerekmektedir. Okul içerisinde uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışabiliyor olmak okul içinde ki iletişimin niteliği ile ilgilidir. Bu niteliğin kalitesini belirleyen en önemli unsur ise güven olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışma, TRB1 bölgesinde bulunan spor liselerinde ki beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel güven davranışlarını incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Erden tarafından geliştirilen ‘Örgütsel Güven’ ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya 118 erkek 54 kadın beden eğitimi ve spor öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, örgütsel güven düzeyi ile cinsiyet ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmamasına karşın lisans seviyesinde ki katılımcıların örgütsel güvens eviyelerinin daha fazla olduğu, kadınların ise değerler ve tutumlar, doğruluk, yetkinlik, tutarlık, sadakat, açıklık ve ilgi alt boyutlarında daha fazla puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür.

Kaynakça

 • Akşit, M. (2024). Meslek liselerindeki öğretmenlerin örgütsel güven ve örgüt kültürü arasındaki lişki.
 • Arslan, M. M. (2009). Teknik ve endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin örgütsel güven algıları. Eğitimde
 • Kuram ve Uygulama Dergisi, 5(2), 274-288.
 • Baş, G., Şentürk, C., & Müdürlüğü, M. E. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 29-62.
 • Beyer, J. M., & Trice, H. M. (1979). A reexamination of the relations between size and various components of organizational complexity. Administrative Science Quarterly, 24, 48-64.
 • Bökeoğlu, Ö. Ç., & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54(54), 211-233.
 • Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Belknap.
 • Erden, A. (2007). Perceptions of principals and teachers from Ankara and Lefkoşa in relation to organizational trust [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikaları Anabilim Dalı, Ankara. Sayfalar 8, 66, 232, 233.
 • Eyüp, O., Yürek, H., Altun, B., Altun, K., & Kilgi, F. (2024). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Güvene İlişkin Görüşleri. Entıs-Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 107-115.
 • Hall, R. H., Johnson, N. J., & Haas, J. E. (1967). Organizational size, complexity, and formalization. American Sociological Review, 32, 903-912.
 • Hoy, W. K., & Tschannen-Moran, M. (1999). The five faces of trust: An empirical confirmation in urban elementary schools. Journal of School Leadership, 9, 184-208.
 • James, T. A., & Tang, T. L. P. (1996). Downsizing and the impact on survivors: A matter of justice. Employment Relations Today, 23, 33-41.
 • Leana, C. R., & Van Buren, H. J. (1999). Organizational social capital and employment practices. Academy of Management Review, 24, 538-555.
 • Lewicki, R. J., & B.B. Bunker. (1996). Developing and maintaining trust in work relationships. In R.M. Kramer & R.T. Tyler (Eds.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research (ss. 114-139). Sage Publications.
 • Maele, D., & Houtte, M. (2009). Faculty trust and organizational school characteristics: An exploration across secondary schools in Flanders. Educational Administration Quarterly, 45, 556-589. https://doi.org/10.1177/0013161X09335141.
 • Pfeffer, J. (1997). New directions for organization theory: Problems and prospects. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Sarıkaya, Ş. (2019). Öğretmenlerin İş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Örgütsel Güven Ve Örgütsel Destek Algısı (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı).
 • Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership (3. baskı). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Singer, M. G., & Tang, T. L. P. (1996). Factors related to perceived organizational instrumentality. Journal of Collective Negotiations in the Public Sector, 25, 271-286.
 • Talacchi, S. (1960). Organizational size, individual attitudes and behavior: An empirical study. Administrative Science Quarterly, 5, 398-420.
 • Tang, T. L. P., & Fuller, R. M. (1995). Corporate downsizing: What managers can do to lessen the negative effects of layoffs. SAM Advanced Management Journal, 60, 12-15, 31.
 • Teyfur, M., Beytekin, O. F., & Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri İle Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir İl Örneği). Dicle University Journal Of Ziya Gokalp Education Faculty, 21.
 • Thomas, G.F. & Zolin, R. & Hartman, J.L. “The Central Role of Communication in Developing Trust and its Effect on Employee Involvement”, Journal of Business Communication. 46: 3, 2009, 287-310.
 • Tschannen-Moran, M. (2001). Collaboration and the need for trust. Journal of Educational Administration, 39, 308-331.
 • Tschannen-Moran, M. (2004). Trust matters: Leadership for successful schools. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36, 334-352.
 • Varlık, S. (2024). Öznel İyi Oluş İle Psikolojik Sahiplenme: Örgütsel Güven Ve Psikolojik Dayanıklılığın Durumsal Aracılık Modeli. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (60), 253-280.
 • West, W. B., Gothard, M. K., Tang, T. L. P., & Moffett, R. (1995, March). Effects of management changes on employee satisfaction, trust, and commitment. Paper presented at the 41st Meeting of the Southeastern Psychological Association, Savannah, GA. Zucker, L. G. (1986). Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840-1920. Research in Organizational Behavior, 8, 53-111.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi, Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeki Vaizoğlu 0000-0003-3195-3763

Muhammet Can Özkal 0000-0003-2283-0112

Celal Biçer 0009-0009-3934-973X

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2024
Gönderilme Tarihi 20 Mayıs 2024
Kabul Tarihi 30 Haziran 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Vaizoğlu, Z., Özkal, M. C., & Biçer, C. (2024). SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 37-45.
AMA Vaizoğlu Z, Özkal MC, Biçer C. SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI. EYYAD. Temmuz 2024;7(1):37-45.
Chicago Vaizoğlu, Zeki, Muhammet Can Özkal, ve Celal Biçer. “SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7, sy. 1 (Temmuz 2024): 37-45.
EndNote Vaizoğlu Z, Özkal MC, Biçer C (01 Temmuz 2024) SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7 1 37–45.
IEEE Z. Vaizoğlu, M. C. Özkal, ve C. Biçer, “SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI”, EYYAD, c. 7, sy. 1, ss. 37–45, 2024.
ISNAD Vaizoğlu, Zeki vd. “SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 7/1 (Temmuz 2024), 37-45.
JAMA Vaizoğlu Z, Özkal MC, Biçer C. SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI. EYYAD. 2024;7:37–45.
MLA Vaizoğlu, Zeki vd. “SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI”. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 7, sy. 1, 2024, ss. 37-45.
Vancouver Vaizoğlu Z, Özkal MC, Biçer C. SPOR LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN KURUMLARINA KARŞI ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI. EYYAD. 2024;7(1):37-45.