Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 3, Sayfalar 119 - 130 2019-09-30

Is Social Media a public sphere in Today’s Society?: Examples of Social Movements on Twitter
Günümüz Toplumlarında Sosyal Medya Bir Kamusal Alan mıdır?: Twitter’da ki Toplumsal Hareketler Örnekleri

Feyza ÜNLÜ DALAYLI [1] , Feyza ÜNLÜ DALAYLI [2]


Based on the communication technologies developing together with globalization, the internet replaces traditional mass media for its free, participatory, easily accessible character that serves as a mean of constructing a social identity. These technologies, which have become as important as basic biological needs in our society, led to the differentiation of social structures and re-questioning of some concepts. For example, concepts such as "public space", "everyday life" "and participatory culture" are being questioned and increased their prominence.

Individual realities are perceived as social realities in social media. This leads primarily to questioning the status of social media, which also leads to a discussion whether social media is a public domain or not. From this point of view, this study will examine whether the social media is a public domain or not by basing its analysis on social movements on Twitter, which is one of the most widely used social media platforms, with references to relevant theories, ideas and examples. 

Günümüzde küreselleşme ile birlikte gelişen iletişim teknolojileri temelinde geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçen internet, sosyal ağlar boyutu ile iletişim kurmadan çok; özgür, katılımcı, herkes için ve kolay erişilebilir oluşu ile sosyal bir kimlik inşasına aracılık etmektedir. Çağımız toplumlarında temel biyolojik ihtiyaçlar kadar önemli hale gelen bu teknolojiler, kullanımlarına bağlı olarak sosyal yapıların farklılaşmasına ve bazı kavramların yeniden sorgulanmasına sebep olmuşlardır. Örneğin “kamusal alan”, “gündelik yaşam”, “katılımcı kültür” gibi kavramlar bu açıdan tekrar sorgulanmış ve önemli hale gelmiştir.

Sosyal Medyada bireysel olan gerçeklikler sanki toplumsalmış gibi görünmektedir. Bu durum, öncelikle sosyal medyanın akıbetinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Ardından sözde özgür bir ortam gibi göründüğünden dolayı sosyal medyanın kamusal bir alan olup olmadığı da tartışılmaktadır. Buradan hareketle bu çalışma, en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter daki toplumsal hareketler çerçevesinde ilgili kuramlardan, fikirlerden ve örneklerden yola çıkarak sosyal medyanın bir kamusal alan olup olmadığını inceleyecektir. 

  • Arendt, H. (1958). The Humain Condition. Chicago: The University of Chicago Press.
  • Balcı A. ve Kardaş Ş. (2014). Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular. İstanbul: Küre Yayınları.
  • Baudrillard J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon, Trans. Oğuz Adanır, Ankara: Doğubatı Yayınları.
  • Berktay, F. (2012). Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı. İstanbul: Metis Yayınları.
  • Beuchler, S. M. (1995). New Social Movement Theories. The Sociological Quarterly, 36(3): 441-464.
  • Bozkurt, A. (2013). Sosyal Medyanın “Gezi’ deki Rolü. Bilişim Dergisi. 156 (54): 19-26.
  • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi. Trans: Ebru Kılıç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Castells, M. (2013). İsyan ve Umut Ağları, Trans. Ebru Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Birincil Dil en
Bölüm Mevcut Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2193-8236
Yazar: Feyza ÜNLÜ DALAYLI (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2193-8236
Yazar: Feyza ÜNLÜ DALAYLI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 29 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

APA Ünlü Dalaylı, F , Ünlü Dalaylı, F . (2019). Is Social Media a public sphere in Today’s Society?: Examples of Social Movements on Twitter . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (3) , 119-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/farabi/issue/48975/593141