PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of perception and moral stages of girls pushed to crime in the context of feministic ethics

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 54 - 70, 01.01.2017

Öz

In this research, the perceptions of crime and moral stages of girls pushed to crime are revealed in the basis of feminist ethical approach in order to determine the moral states and perceptions of girls pushed to crime. In the study, with the objective to define moral identities and perceptions of crime of these children, interpretive phenomenology pattern which is one the patterns in qualitative research method, and semi structured interviews which is one of the most common interview methods in phenomenology pattern were used. The study group, consists of six individuals were selected by snowball sampling and criterion sampling as methods of purposive sampling. The criterion was determined as female high school students who pushed to crime because of drug abuse or violence. When the obtained data was analyzed, the results were merged under the titles as,” thoughts about what her desk mate should do”, “reasons of whether they complain or not”, “feelings about whether they complain or not”, “thoughts about the child giving her test money to her mom for grocery shopping”, “consequences of the behavior”, “thoughts about the meaning of crime based on the incident”, “incident or circumstance that they don’t know what the right thing to do”, “reasons that make them feel on the horns of dilemma in that circumstance”, “thoughts about the a appropriateness of the action”, “evaluation of the action when looked back”. In the analysis of the data, it was considered that each participant's dilemma and solution was unique and thus was evaluated within its own context. The answers had been tried to be explained within the framework of care ethics and it was seen that girls between the ages 17-18 who came in contact with law asses phenomenon within Gilligan’s moral framework for care, interpersonal relations, and context.

Kaynakça

 • Altıntaş, M. E. (2014). Ahlak eğitimine feminist bir yaklaşım: özen yaklaşımı. bilimname XXVI(1), 99-120.
 • Artz, S. (1995). The life worlds and practices of violent school girls. The Degree Doctor of Philosophy, M.A., University of Victoria, Faculty of Education, Canada.
 • Avcı. M, (2008). Tutuklu çocuklar üzerine bir araştırma: çocuklarin suça yönelmesinde etkili olan toplumsal nedenler ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 49 – 73.
 • Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi(Çev. Gündüz, O.). İstanbul: Kaknüs.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği. (2013). Temel ilkeler ve umut veren uygulamalar el kitabı Hapsetmenin Alternatifleri. Ankara: Birleşmiş Milletler Yayını.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Bütün ve Demir (Ed.). (M. Aydın, Çev.) Ankara: Siyasal Yayınları.
 • Çam, Z., Seydooğulları, D., Çavdar, S. ve Çok, F.( 2012). Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar.
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2)[Ek Özel Sayı], 1211-1225.
 • Çeliköz, N., Seçer, Z. ve Durak, T. (2008). Suç işleyen ve işlemeyen çocukların düşünme becerileri ve ahlaki yargılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 335 -350.
 • Gilligan, C. (1982). In a Different Voice : Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Gilligan, C. (2003). In a different voice : psychological theory and women’s development. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press.
 • Jaggar, A.M. (1992). Feminist ethics. L. Becker and C. Becker (eds.), Encyclopedia of Ethics, New York: Garland Press, 363-364.
 • Kunt, V. (2003). Suç ve çocuk. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Mulett, S. (1988). Shifting perspective:a new approach to ethics.Code, L.,Mullett, S. &Overall, C(Eds.). Feminist perpectives:philosophical essays on method and morals. London: University of Toronto Press.
 • Noddings, N. (1984). Caring: A Feminine Approach to Ethics & Moral Education. Berkeley: University of California Press.
 • Noddings, N. (2010). 'Moral Education and Caring'. Theory and Research in Education, 8, 145–151.
 • Onat, O. (2011). Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Yayınlanmış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Ögel, K. (2014). Çocuk suç ve bireyselleştirilmiş iyleştirme. Ankara: Türkiye’de çocuklar için adalet.
 • Ratner, J. (1996). Academic dishonesty and moral development: Theory revisited. The Degree Doctor of Philosophy, Brıtısh Columbıa University Graduate School, United States. UMI Number: 9636054.
 • Roe- Sepowitz, D., & Hickle, K. (2011). Comparing boy and girl arsonists: Crisis, family, and crime scene characteristics. Legal and Criminological Psychology, 16(2), 277-288.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2014). Suça sürüklenen çocukların suç türleri raporu. Türkiye İstatistik Kurumu web sayfasından erişildi: http://tuikapp.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr adresinden 24.11.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2015) . Güvenlik birimine suça sürüklenme ile gelen veya getirilen çocuk sayısı. Türkiye İstatistik Kurumu web sayfasından erişildi:http://tuikapp.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr adresinden 17.05.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Yavuzer, H. (1998). Çocuk ve suç. İstanbul:Remzi.
 • Yazıcı, A. (2008). Kantçı ve Feminist Etik Kuramlarda Bireysel Özerklik Tartışması. Kaygı, 11, 77-90.
 • Yeung, K. W. A. (1998). Kohlberg and Ethical Universalism. The Degree Doctor of Philosophy, Brıtısh Columbıa University Graduate School, Canada. UMI Number: 0-612-34648-X.

Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt: 9 Sayı: 1, 54 - 70, 01.01.2017

Öz

Bu araştırmada, suça sürüklenmiş kız çocuklarının ahlaki konumları ve suça yönelik algılarını belirlemek amacıyla feminist etik yaklaşımı temelinde, kız çocuklarının suça yönelik algıları ve ahlaki konumları ortaya konmaya çalışılmaktadır. Araştırmada, suça sürüklenmiş çocukların ahlaki kimliklerinin ve suça yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla nitel araştırma modellerinden yorumlayıcı fenomenoloji deseni ve fenomenolojik desen türünde yaygın olarak kullanılan görüşme türlerinden yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme ve ölçüt örnekleme ile seçilen altı kişiden oluşmaktadır. Ölçüt olarak madde kullanımı veyahut şiddet kullanımı nedeniyle suça sürüklenmiş lisede okuyan kız çocukları belirlenmiştir. Elde edilen veriler analize sokulduğunda bulguların Sıra arkadaşının ne yapması gerektiğine dair düşünceler, şikâyet edip etmeme gerekçesi, şikâyet edip etmemeye ilişkin duygu, çocuğun sınav paralarını haftalık pazar alışverişi için annesine vermesine ilişkin düşünceler, davranışın sonucu, yaşanan durumda suçun neyi ifade ettiğine dair düşünceler, yapılacak doğru davranışın ne olduğundan emin olmadıkları olay veya durum, yaşadıkları durumda çelişkide bırakan nedenler, yaptığı eylemin doğru olup olmamasına ilişkin düşünceler, bugünden geçmişe baktığında yaptığı eyleme ilişkin değerlendirme başlıkları altında toplandığı görülmüştür. Elde edilen bulgularda her katılımcının ikilemi ve buna dair çözümü biricik olduğu göz önünde bulundurulmuş ve kendi bağlamı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Verilen cevaplar özen etiği care ethics çerçevesinde açıklanmaya çalışılmış ve suça sürüklenmiş 17-18 yaş arası kız çocuklarının Gilligan’ın ortaya koyduğu ahlaki çerçevede özen, kişilerarası ilişkiler ve bağlam çerçevesinde olguları değerlendirdiği görülmüştür

Kaynakça

 • Altıntaş, M. E. (2014). Ahlak eğitimine feminist bir yaklaşım: özen yaklaşımı. bilimname XXVI(1), 99-120.
 • Artz, S. (1995). The life worlds and practices of violent school girls. The Degree Doctor of Philosophy, M.A., University of Victoria, Faculty of Education, Canada.
 • Avcı. M, (2008). Tutuklu çocuklar üzerine bir araştırma: çocuklarin suça yönelmesinde etkili olan toplumsal nedenler ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 49 – 73.
 • Bee, H. & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi(Çev. Gündüz, O.). İstanbul: Kaknüs.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği. (2013). Temel ilkeler ve umut veren uygulamalar el kitabı Hapsetmenin Alternatifleri. Ankara: Birleşmiş Milletler Yayını.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Bütün ve Demir (Ed.). (M. Aydın, Çev.) Ankara: Siyasal Yayınları.
 • Çam, Z., Seydooğulları, D., Çavdar, S. ve Çok, F.( 2012). Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal Yaklaşımlar.
 • Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2)[Ek Özel Sayı], 1211-1225.
 • Çeliköz, N., Seçer, Z. ve Durak, T. (2008). Suç işleyen ve işlemeyen çocukların düşünme becerileri ve ahlaki yargılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 335 -350.
 • Gilligan, C. (1982). In a Different Voice : Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Gilligan, C. (2003). In a different voice : psychological theory and women’s development. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press.
 • Jaggar, A.M. (1992). Feminist ethics. L. Becker and C. Becker (eds.), Encyclopedia of Ethics, New York: Garland Press, 363-364.
 • Kunt, V. (2003). Suç ve çocuk. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Mulett, S. (1988). Shifting perspective:a new approach to ethics.Code, L.,Mullett, S. &Overall, C(Eds.). Feminist perpectives:philosophical essays on method and morals. London: University of Toronto Press.
 • Noddings, N. (1984). Caring: A Feminine Approach to Ethics & Moral Education. Berkeley: University of California Press.
 • Noddings, N. (2010). 'Moral Education and Caring'. Theory and Research in Education, 8, 145–151.
 • Onat, O. (2011). Genç Yetişkinlerin Ahlaki Kimliklerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Yayınlanmış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Ögel, K. (2014). Çocuk suç ve bireyselleştirilmiş iyleştirme. Ankara: Türkiye’de çocuklar için adalet.
 • Ratner, J. (1996). Academic dishonesty and moral development: Theory revisited. The Degree Doctor of Philosophy, Brıtısh Columbıa University Graduate School, United States. UMI Number: 9636054.
 • Roe- Sepowitz, D., & Hickle, K. (2011). Comparing boy and girl arsonists: Crisis, family, and crime scene characteristics. Legal and Criminological Psychology, 16(2), 277-288.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2014). Suça sürüklenen çocukların suç türleri raporu. Türkiye İstatistik Kurumu web sayfasından erişildi: http://tuikapp.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr adresinden 24.11.2015 tarihinde edinilmiştir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2015) . Güvenlik birimine suça sürüklenme ile gelen veya getirilen çocuk sayısı. Türkiye İstatistik Kurumu web sayfasından erişildi:http://tuikapp.tuik.gov.tr/medas/?kn=98&locale=tr adresinden 17.05.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Yavuzer, H. (1998). Çocuk ve suç. İstanbul:Remzi.
 • Yazıcı, A. (2008). Kantçı ve Feminist Etik Kuramlarda Bireysel Özerklik Tartışması. Kaygı, 11, 77-90.
 • Yeung, K. W. A. (1998). Kohlberg and Ethical Universalism. The Degree Doctor of Philosophy, Brıtısh Columbıa University Graduate School, Canada. UMI Number: 0-612-34648-X.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Simel PARLAK Bu kişi benim
Marmara University, Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Turkey


Halil EKŞİ Bu kişi benim
Marmara University, Faculty of Educational Sciences, Department of Psychological Counseling and Guidance, Turkey

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Parlak, S. , Ekşi, H. "Suça Sürüklenmiş Kız Çocuklarının Ahlaki Kimlikleri ve Suça Yönelik Algılarının Feminist Etik Bağlamında İncelenmesi". Fe Dergi 9 (2017 ): 54-70