BibTex RIS Kaynak Göster

The convicts of familialized care: Experiences of care giver women within the home care practice

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 2, 58 - 71, 01.12.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000143

Öz

In this study the women’s care work is evaluated via Family and Social Policy Ministry’s practice which is implemented in 2006 with aiming to be met needs of care for people living in economic deprivation and having severely disabled reports by relatives in their own homes by means of specific fee. With this study it was aimed to evaluate the experiences of care-giver women about care work and domestic work practice in the households who were the members of the families benefited from home care support system. Starting from this evaluation the further object of the study is that to suggest alternative policies and service suggestions. Therefore the study was carried out as a qualitative research

Kaynakça

 • Acar Savran, Gülnur. Beden Emek Tarih Diyalektik Bir Feminizm İçin (İstanbul: Kanat Kitap, 2009).
 • Antonopoulos, Rania. (2009). The Unpaid Care Work-Paid Work Connection (Rapor No: Working Paper 86). http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/dgreports/integration/documents/publication/wcms_119142pdf
 • Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik. (2006). T.C. Resmi Gazete, 26244, 30 Temmuz 2006.
 • Buğra, Ayşe. “Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi: Neoliberalizm, Kültürel Muhafazakârlık ve Yeniden Tanımlanan Toplumsal,” Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın ed. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 47-69.
 • Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). (California: Sage Publication, 2009).
 • Esping-Andersen, Gosta. Tamamlanmamış Devrim Kadınların Yeni Rollerine Uymak (2009). çev. Selin Çağatay (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011).
 • Falth, Anna ve Blackden, Mar. “Gender Equality and Poverty Reduction,” New York: United Nations Development Programme (2009). http://content.undp.org/go/cmsservice/stream/asset/ ?asset_id=3231016
 • Glendinning, Caroline. “Paying Family Caregivers: Evaluating Different Models,” CASH AND CARE: Policy Challenges in The Welfare State ed. Caroline Glendinning ve Peter Kemp (Bristol: The Policy Press, 2006), 127-140.
 • Hartmann, Heidi. “Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği (1979),” Kadının Görünmeyen Emeği ed. Gülnur Acar Savran ve Nesrin Tura Demiryontan (İstanbul: Yordam Kitap, 2008), 157-198. İlkkaracan, İpek. İşgücü piyasasında Toplumsal Cisniyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları. (İstanbul: İTÜ BMT-KAUM ve KİH-YÇ, 2010).
 • Johansson, Stina. (2000). “Women’s Paradise Lost? Social Services and Care in the Quasi-Markets in Sweden,” ed. Barbara Hobson Gender and Citizenship in Transition (London: Macmillan), 245-263.
 • Koray, Meryem. Sosyal Politika (Ankara: İmge Kitabevi, 2008).
 • Kuçuradi, İoanna. Felsefe ve İnsan Hakları, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri (Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 1996).
 • Leitner, Sigrid. “Varieties of Familialism: The Caring Function of The Family in Comparative Perspective,” European Societies 5, no.4 (2003): 353-375.
 • Lewis, Jane. “Gender and the Development of Welfare Regimes,” Journal of European Social Policy, 2 (1992): 159- 173.
 • Lewis, Jane. Work-Family Balance, Gender and Policy (Cheltenham: Edward Elgar, 2009).
 • Lynch, Kathleen ve Lyons, Maureen. “Gender, Social Class and Lone Caring: The Intersectionality of Inequalities,” Affective Equality: Love, Care and Injustice ed. Kathleen Lynch, John Baker ve Maureen Lyons (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 93-113.
 • Lynch, Kathleen; Lyons, Maureen ve Cantillon, Sara. “Time to Care, Care Commanders and Care Footsoldiers,”Affective Equality: Love, Care and Injustice ed. Kathleen Lynch, John Baker ve Maureen Lyons (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 132-157.
 • Medeiros, Marcelo; Osorio, Rafael ve Costa, Joana. “Gender Inequalities in Allocating Time to Paid and Unpaid Work: Evidence from Bolivia,” Unpaid Work and the Economy, Gender, Time Use and Poverty in Developing Countries ed. Raina Antonopoulos ve Indira Hirway (s. London: Palgrave Macmillan, 2010), 58-75.
 • Mies, Maria. (1998). Ataerki ve Birikim: Uluslararası İşbölümünde Kadınlar (1998) çev.Yeşim Temurtürkan (Ankara: Dipnot Yayınları, 2012).
 • Orloff, Ann Shola. “Gender in the Welfare State,” Annual Review of Sociology, 22, (1996). 51-78.
 • Razavi, Shahra ve Staab, Silke. “The Social and Political Economy of Care: Contesting Gender and Class Inequalities,” EGM/ESOR, 3 (2008). http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/ equalsharing/EGM-ESOR-2008-BP-3% 20 UNRISD%20Paper.pdf
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik. (2010). T.C. Resmi Gazete, 27691, 3 Eylül 2010.
 • Thompson, Neil. Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak (2000) çev. Özlem. Cankurtaran Öntaş, Burcu Hatiboğlu Eren, Buğra Yıldırım, Çağıl Öngen, Eda Beydili, Gamze Erükçü Akbaş, İlkay Başak Adıgüzel, Sinan Akçay ve Özge Sanem Özateş Gelmez (Ankara: Dipnot Yayınları, 2013).
 • Toksöz, Gülay. Türkiye’de Kadın İstihdam Durumu Raporu (Ankara: ILO, 2007).
 • Toksöz, Gülay. “Kalkınmada Farklı Yörüngeler Kadın İstihdamında Farklı Örüntüler Işığında Türkiye’de Kadın İstihdamı,” Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012a), 168-200
 • Toksöz, Gülay. “Neoliberal Piyasa, Özel ve Kamusal Patriarka Çıkmazında Kadın Emeği,” Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın ed. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012b), 103-126.
 • Toksöz Gülay. “Kalkınmada Görünmeyen: Kadınların Bakım Emeği,” Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar haz. Ahmet Faruk Aysan ve Devrim Dumludağ (Ankara: İmge Yayınları, 2014a), 449-472.
 • Toksöz, Gülay. “Kentli Kadın İstihdamı Gerçekten Artıyor mu?” BİA Haber Merkezi, 03 Şubat 2014b, http://www.bianet.org/bianet/kadin/153221-kentli-kadin-istihdami-gercekten-artiyor-mu Ungerson, Clare. “The Commodification of Care: Current Policies and Future Politics,” Gender and Citizenship in Transition ed. Barbara Hobson (London: Macmillan, 2000), 173-200.
 • Wendt, Sarah ve Boylan, Jane. “Feminist Social Work Research Engaging with Poststructural Ideas,” International Social Work, 51-5, (2008), 599-610.
 • Yaman Öztürk, Melda. “Karşılıksız Bakım Emeği ve Kadın İstihdamına Etkisi,” Kadın Emeği Konferansı: Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları (Ankara: TEPAV, 2011), 54-62.

Ailevileştirilen bakımın kürek mahkûmları: evde bakım uygulaması kapsamında bakım veren kadınların deneyimleri

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 2, 58 - 71, 01.12.2015
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000143

Öz

Bu çalışmada kadının bakım emeği, 2006 yılında hayata geçirilen ve halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen evde bakım uygulaması üzerinden değerlendirilmektedir. Bu uygulama, ekonomik yoksunluk içinde yaşayan ve ağır engelli raporu bulunan bireylerin bakımlarının, kendi evlerinde net asgari ücret karşılığında akrabaları tarafından karşılanmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmayla öncelikle, evde bakım uygulamasından yararlanan hanelerde bakım veren kadınların bakım emeği ile uygulamaya ilişkin deneyimlerinin ve değerlendirmelerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Bu değerlendirmelerden yola çıkılarak alternatif politika ve hizmet önerilerinin getirilmesi ise araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışma nitel bir araştırma olarak gerçekleştirilmiştir

Kaynakça

 • Acar Savran, Gülnur. Beden Emek Tarih Diyalektik Bir Feminizm İçin (İstanbul: Kanat Kitap, 2009).
 • Antonopoulos, Rania. (2009). The Unpaid Care Work-Paid Work Connection (Rapor No: Working Paper 86). http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/dgreports/integration/documents/publication/wcms_119142pdf
 • Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik. (2006). T.C. Resmi Gazete, 26244, 30 Temmuz 2006.
 • Buğra, Ayşe. “Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi: Neoliberalizm, Kültürel Muhafazakârlık ve Yeniden Tanımlanan Toplumsal,” Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın ed. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 47-69.
 • Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). (California: Sage Publication, 2009).
 • Esping-Andersen, Gosta. Tamamlanmamış Devrim Kadınların Yeni Rollerine Uymak (2009). çev. Selin Çağatay (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011).
 • Falth, Anna ve Blackden, Mar. “Gender Equality and Poverty Reduction,” New York: United Nations Development Programme (2009). http://content.undp.org/go/cmsservice/stream/asset/ ?asset_id=3231016
 • Glendinning, Caroline. “Paying Family Caregivers: Evaluating Different Models,” CASH AND CARE: Policy Challenges in The Welfare State ed. Caroline Glendinning ve Peter Kemp (Bristol: The Policy Press, 2006), 127-140.
 • Hartmann, Heidi. “Marksizm’le Feminizm’in Mutsuz Evliliği (1979),” Kadının Görünmeyen Emeği ed. Gülnur Acar Savran ve Nesrin Tura Demiryontan (İstanbul: Yordam Kitap, 2008), 157-198. İlkkaracan, İpek. İşgücü piyasasında Toplumsal Cisniyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları. (İstanbul: İTÜ BMT-KAUM ve KİH-YÇ, 2010).
 • Johansson, Stina. (2000). “Women’s Paradise Lost? Social Services and Care in the Quasi-Markets in Sweden,” ed. Barbara Hobson Gender and Citizenship in Transition (London: Macmillan), 245-263.
 • Koray, Meryem. Sosyal Politika (Ankara: İmge Kitabevi, 2008).
 • Kuçuradi, İoanna. Felsefe ve İnsan Hakları, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri (Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 1996).
 • Leitner, Sigrid. “Varieties of Familialism: The Caring Function of The Family in Comparative Perspective,” European Societies 5, no.4 (2003): 353-375.
 • Lewis, Jane. “Gender and the Development of Welfare Regimes,” Journal of European Social Policy, 2 (1992): 159- 173.
 • Lewis, Jane. Work-Family Balance, Gender and Policy (Cheltenham: Edward Elgar, 2009).
 • Lynch, Kathleen ve Lyons, Maureen. “Gender, Social Class and Lone Caring: The Intersectionality of Inequalities,” Affective Equality: Love, Care and Injustice ed. Kathleen Lynch, John Baker ve Maureen Lyons (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 93-113.
 • Lynch, Kathleen; Lyons, Maureen ve Cantillon, Sara. “Time to Care, Care Commanders and Care Footsoldiers,”Affective Equality: Love, Care and Injustice ed. Kathleen Lynch, John Baker ve Maureen Lyons (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 132-157.
 • Medeiros, Marcelo; Osorio, Rafael ve Costa, Joana. “Gender Inequalities in Allocating Time to Paid and Unpaid Work: Evidence from Bolivia,” Unpaid Work and the Economy, Gender, Time Use and Poverty in Developing Countries ed. Raina Antonopoulos ve Indira Hirway (s. London: Palgrave Macmillan, 2010), 58-75.
 • Mies, Maria. (1998). Ataerki ve Birikim: Uluslararası İşbölümünde Kadınlar (1998) çev.Yeşim Temurtürkan (Ankara: Dipnot Yayınları, 2012).
 • Orloff, Ann Shola. “Gender in the Welfare State,” Annual Review of Sociology, 22, (1996). 51-78.
 • Razavi, Shahra ve Staab, Silke. “The Social and Political Economy of Care: Contesting Gender and Class Inequalities,” EGM/ESOR, 3 (2008). http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/ equalsharing/EGM-ESOR-2008-BP-3% 20 UNRISD%20Paper.pdf
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik. (2010). T.C. Resmi Gazete, 27691, 3 Eylül 2010.
 • Thompson, Neil. Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak (2000) çev. Özlem. Cankurtaran Öntaş, Burcu Hatiboğlu Eren, Buğra Yıldırım, Çağıl Öngen, Eda Beydili, Gamze Erükçü Akbaş, İlkay Başak Adıgüzel, Sinan Akçay ve Özge Sanem Özateş Gelmez (Ankara: Dipnot Yayınları, 2013).
 • Toksöz, Gülay. Türkiye’de Kadın İstihdam Durumu Raporu (Ankara: ILO, 2007).
 • Toksöz, Gülay. “Kalkınmada Farklı Yörüngeler Kadın İstihdamında Farklı Örüntüler Işığında Türkiye’de Kadın İstihdamı,” Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2012a), 168-200
 • Toksöz, Gülay. “Neoliberal Piyasa, Özel ve Kamusal Patriarka Çıkmazında Kadın Emeği,” Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın ed. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012b), 103-126.
 • Toksöz Gülay. “Kalkınmada Görünmeyen: Kadınların Bakım Emeği,” Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar haz. Ahmet Faruk Aysan ve Devrim Dumludağ (Ankara: İmge Yayınları, 2014a), 449-472.
 • Toksöz, Gülay. “Kentli Kadın İstihdamı Gerçekten Artıyor mu?” BİA Haber Merkezi, 03 Şubat 2014b, http://www.bianet.org/bianet/kadin/153221-kentli-kadin-istihdami-gercekten-artiyor-mu Ungerson, Clare. “The Commodification of Care: Current Policies and Future Politics,” Gender and Citizenship in Transition ed. Barbara Hobson (London: Macmillan, 2000), 173-200.
 • Wendt, Sarah ve Boylan, Jane. “Feminist Social Work Research Engaging with Poststructural Ideas,” International Social Work, 51-5, (2008), 599-610.
 • Yaman Öztürk, Melda. “Karşılıksız Bakım Emeği ve Kadın İstihdamına Etkisi,” Kadın Emeği Konferansı: Kadın İstihdamı ve Sorun Alanları (Ankara: TEPAV, 2011), 54-62.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Özge Sanem Özateş Gelmez Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Gelmez, Özge Sanem Özateş. “Ailevileştirilen bakımın kürek mahkûmları: Evde bakım Uygulaması kapsamında bakım Veren kadınların Deneyimleri”. Fe Dergi 7, sy. 2 (Aralık 2015): 58-71. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000143.