PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Masculinity and the Problem of Violence Against Women: A Critical Literature Review

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 2, 12 - 26, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000162

Öz

The article tries to emphasize men’s experience in the cases of violence against women. The men’s part of the story is mostly not addressed in the current studies even though it is very crucial. Although violence against women has been accepted as a crucial subject on the political level, it still requires a more intensive debate and has to be fully explored. This is is an even more notable requirement in Turkey. Hereby the article aims to present a new theoretical perspective through a critical review of literature and to propose a new approach that can connect both the literature on violence against women and masculinity studies effectively. It is understood that these two bodies of literature share a common problem of a missing approach that makes a connection between violence against women and other forms of violence, and sees violence in relation to the changing social power structures and its effect on men

Kaynakça

 • Altınay, Ayşe Gül ve Yeşim Arat. Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması (İstanbul: Punto, 2008).
 • Anderson, Kristin L. “Gender, Status and Domestic Violence, An Integration of Feminist and Family Violence Approaches” Journal of Marriage and the Family, 59(3), (1997): 655-669.
 • Atay, Tayfun. Çin İşi Japon İşi: Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler. (İstanbul: İletişim, 2012).
 • Bly, Robert. Sert Erkek, Güçlü Erkek. (İstanbul: Gendaş Kültür, 2004).
 • Bora, Aksu ve İlknur Üstün. Sıcak Aile Ortamı: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler. (İstanbul: Tesev, 2006).
 • Bourdieu, Pierre. Eril Tahakküm. (İstanbul: Bağlam, 2014)
 • Brownmiller, Susan. Against Our Will: Men Women and Rape. (Harmondsworth: Penguin, 1976)
 • Connell, Raewyn W. “On Hegemonic Masculinity and Violence: Response to Jefferson and Hall”. Theoretical Criminology, 6(1), (2002): 89-99.
 • Connell, Raewyn W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (İstanbul: Ayrıntı, 1998).
 • Dempsey, Michelle Madden. “Towards a Feminist State: What does Effective Prosecution of Domestic Violence Mean?”. The Modern Law Review, 70(6). (2007): 908-935
 • Ertürk, Yakın. “Considering the Role if Men in Gender Agenda Setting: Conceptual and Policy Issue”. Feminist Review, 7(1), (2004): 3-21.
 • Ertürk, Yakın. Sınır Tanımayan Şiddet. (İstanbul: Metis, 2015).
 • Faludi, Susan. Stiffed: The Betrayal of the American Men. (New York: Putnam, 1999).
 • Flax, Jane, “Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory”, Feminism/Postmodernism, L. Nicholson (der), Routledge, New York & London, 1990, s. 39-63.
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. (İstanbul: Ayrıntı, 2010).
 • Foucault, Michel. Power and Knowlegde- Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. (Brighton: The Harvester Press, 1980).
 • Gelles, Richard J. ve Jon R. Conte. “Domestic Violence and Sexual Abuse of Children: A Review of Research in Eighties”. Journal of Marriage and the Family, 52(4), (1990): 1045-1058.
 • Ghaill, Máirtín Mac an. The Making of Men: Masculinities, Sexualities and Schooling. (Buckingham: Open University Press, 1994).
 • Giddens, Anthony. Mahremiyetin Dönüşümü. (İstanbul: Ayrıntı, 2014).
 • Gilmore, David D. “The Manhood Puzzle”. Gender in Cross-Cultural Perspective. ed. Caroline B. Brettell ve Carolyn F. Sargent (New Jersey: Prentice Hall, 1997)
 • Godenzi, Alberto. Cinsel Şiddet. (İstanbul: Ayrıntı, 1992).
 • Goldberg, Herb. Erkek Olmanın Tehlikeleri. (İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları, 2010)
 • Griffin, Susan. Rape: The All-American Crime. (Ramparts, 1971).
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2015 (Ankara: TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015)
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 2008. (Ankara: TC. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008)
 • Hall, Steve. “Daubing the Drudges of Fury: Men, Violence and the Piety of the ‘Hegemonic Masculinity' Thesis’” Theoretical Criminology, 6(1) (2002): 35-61.
 • Hamel, John, “Towards a Gender-Inclusive Conception of Intimate Partner Violence Research and Theory: Part I: Tradationla Perspevtives”, International Journal of Men’s Health, 6(1), 2007,s.36-53.
 • Hanke, Robert. “Redesigning Men: Hegemonic Masculinity in Transition” Men, Masculinity and the Media, ed. Steve Craig (London: Sage, 1992).
 • Hearn, Jeffrey. “Is Masculinity dead? A critique of the concepts of masculinity/masculinities” Understanding Masculinities- Social Relations and Cultural Arenas, ed. Máirtín Mac an Ghaill. (Buckhingham: Open University Press, 1996)
 • Hollstein, Walter. Nicht Herrscher, aber Kraftig: Die Zukunf der Manner. (Hamburg: VSA, 1988)
 • İlkkaracan, Pınar, Leyla Gülçür ve Canan Arın. Sıcak Yuva Masalı: Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz. (İstanbul: Metis, 1996).
 • Jefferson, Tony. “Subordinating Hegemonic Masculinity” Theoritical Criminology , 6(1), (2002): 63-88.
 • Kimmel, Michael S. Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity. (California: Sage, 1987)
 • Kimmel, Michael S. “ ‘Gender Symmetry’ in Domestic Violence: A Sbustansive and Methodological Research Review, Violence Against Women, 8, 2002.
 • Lancaster, Roger. Life is Hard: Machismo, Danger, and the Intimacy of Power in Nicaragua. (Berkeley: University of California Press, 1994).
 • Letherby, G. Feminist Research in Theory and Pracitce, (Buckingham: Open University Press, 2003).
 • Lipman-Blumen, Jean. “Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions” Signs, 1(3) (1976): 15-31.
 • MacKinnon, Catharine A. “Feminism, Marxism. Method and the State”. Signs 7(5) (1982): 515-544.
 • MacKinnon, Catharine A. Feminist bir Devlet Kuramına Doğru. (İstanbul: Metis, 1995)
 • Mansley, E. A, Intimate Partner Violence: Race, Social Class and Masculinity, (USA: LFB Publishers, 2009).
 • Özbay, Cenk. “Erkeklik, Okul, Şiddet”. (Bianet, 2006). http://bianet.org/bianet/cocuk/78311-erkeklik-okul-siddet
 • Özbay, Cenk. “Beden, Erkeksilik ve Savaş”. (Bianet, 2003). http://bianet.org/biamag/toplum/20593-beden- erkeksilik-ve-savas
 • Öztürk, Aslıhan Burcu. Erkeklik ve Kadına Yönelik Aile içi Şiddet: Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler. (Ankara: Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
 • Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkansız İktidar. (İstanbul: Metis, 2009).
 • Savran, Gülnur. “Feminist Teori ve Erkek Şiddeti”, Defter, v. 21, 1994.
 • Scully, Diana. Cinsel Şiddeti Anlamak. (İstanbul: Metis, 2014).
 • Segal, Lynne. Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler. (İstanbul: Ayrıntı, 1992).
 • Segal, Lynne. Gelecek Kadın Mı?. (İstanbul: AFA, 1990)
 • Segal, Lynne. “Şiddetin Kurbanları: Toplumsal Cinsiyet Manzarasına Bakış”, Günümüzde Şiddet: Ya Barbarlık Ya Sosyalizm, Socialist Register, 2010.
 • Selek, Pınar. “Akıllı Ol ” Cinsiyet Halleri ed: Nil Mutluer (İstanbul: Varlık, 2008): 220-232.
 • Taylor, Rac ve Jasinski Jana L. “Femicide and the Feminist Perspective”, Homicide Studies 15, 2011.
 • T.C Başbakanlık. Kadınların sorunları ve Beklentileri (Ankara: PİAR Gallup, 1988)
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları (Ankara: Bizim Büro, 1995).
 • T.C. Başbakanlık KSGM Raporu. Türk Kadınını Gündemi Araştırması (Ankara: PİAR Gallup, 1992).
 • Topçu, Sedat. Cinsel İstismar. (Ankara: Phonenix, 2009).
 • Türk, H. Bahadır. “Şiddete Meyyalim Vallahi Dertten: Hegemonik Erkeklik ve Şiddet”. Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. Ed. Betül Yarar. (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015): 85-112.
 • Welchmani, Lynn ve Sara Hossain. Namus: Suçlar, Paradigmalar ve Kadına Yönelik Şiddet. (İstanbul: bgst, 2014).
 • Yarar, Betül. “Yakın İlişki İçindeki Şiddeti Feminist Bakışla Yeniden Düşünmek”. Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. Ed. Betül Yarar. (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015): 13-52.
 • Zeybekoğlu, Özge. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik Olgusu. (Ankara: Eğiten Kitap, 2013).

Erkeklik ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel bir Literatür Değerlendirmesi

Yıl 2016, Cilt: 8 Sayı: 2, 12 - 26, 01.12.2016
https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000162

Öz

Bu makale kadına yönelik şiddet konusunda erkek deneyimini vurgulamaya çalışır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, oldukça önemli olmasına rağmen, hikâyenin erkek tarafı pek fazla değinilmemiştir. Kadına yönelik şiddet politik anlamda hayati bir konu olarak kabul edilse de, daha fazla sorgulanması, üzerinde yoğun tartışmaların yürütülmesi gerekilen konudur. Bu gereklilik Türkiye’de çok daha fazla hissedilmektedir. Bunu takiben, bu makale eleştirel bir literatür incelemesi yoluyla yeni bir teorik bakış açısı sunma niyetindedir. Bu sebeple, kadına yönelik şiddet ve erkeklik çalışmaları literatürlerini verimli bir şekilde birbirine bağlayan yeni bir yaklaşım önermeyi amaçlar. Bu iki literatür alanının da, kadına yönelik şiddet ile diğer biçimleriyle şiddet arasındaki ilişkiyi kuran ve değişen toplumsal ve siyasi güç ilişkilerinin erkekler üzerindeki etkileri ile ilişkili olarak şiddeti kavrayan bir yaklaşımın eksikliği problemini paylaştığı görülmüştür

Kaynakça

 • Altınay, Ayşe Gül ve Yeşim Arat. Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması (İstanbul: Punto, 2008).
 • Anderson, Kristin L. “Gender, Status and Domestic Violence, An Integration of Feminist and Family Violence Approaches” Journal of Marriage and the Family, 59(3), (1997): 655-669.
 • Atay, Tayfun. Çin İşi Japon İşi: Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler. (İstanbul: İletişim, 2012).
 • Bly, Robert. Sert Erkek, Güçlü Erkek. (İstanbul: Gendaş Kültür, 2004).
 • Bora, Aksu ve İlknur Üstün. Sıcak Aile Ortamı: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler. (İstanbul: Tesev, 2006).
 • Bourdieu, Pierre. Eril Tahakküm. (İstanbul: Bağlam, 2014)
 • Brownmiller, Susan. Against Our Will: Men Women and Rape. (Harmondsworth: Penguin, 1976)
 • Connell, Raewyn W. “On Hegemonic Masculinity and Violence: Response to Jefferson and Hall”. Theoretical Criminology, 6(1), (2002): 89-99.
 • Connell, Raewyn W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. (İstanbul: Ayrıntı, 1998).
 • Dempsey, Michelle Madden. “Towards a Feminist State: What does Effective Prosecution of Domestic Violence Mean?”. The Modern Law Review, 70(6). (2007): 908-935
 • Ertürk, Yakın. “Considering the Role if Men in Gender Agenda Setting: Conceptual and Policy Issue”. Feminist Review, 7(1), (2004): 3-21.
 • Ertürk, Yakın. Sınır Tanımayan Şiddet. (İstanbul: Metis, 2015).
 • Faludi, Susan. Stiffed: The Betrayal of the American Men. (New York: Putnam, 1999).
 • Flax, Jane, “Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory”, Feminism/Postmodernism, L. Nicholson (der), Routledge, New York & London, 1990, s. 39-63.
 • Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. (İstanbul: Ayrıntı, 2010).
 • Foucault, Michel. Power and Knowlegde- Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. (Brighton: The Harvester Press, 1980).
 • Gelles, Richard J. ve Jon R. Conte. “Domestic Violence and Sexual Abuse of Children: A Review of Research in Eighties”. Journal of Marriage and the Family, 52(4), (1990): 1045-1058.
 • Ghaill, Máirtín Mac an. The Making of Men: Masculinities, Sexualities and Schooling. (Buckingham: Open University Press, 1994).
 • Giddens, Anthony. Mahremiyetin Dönüşümü. (İstanbul: Ayrıntı, 2014).
 • Gilmore, David D. “The Manhood Puzzle”. Gender in Cross-Cultural Perspective. ed. Caroline B. Brettell ve Carolyn F. Sargent (New Jersey: Prentice Hall, 1997)
 • Godenzi, Alberto. Cinsel Şiddet. (İstanbul: Ayrıntı, 1992).
 • Goldberg, Herb. Erkek Olmanın Tehlikeleri. (İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları, 2010)
 • Griffin, Susan. Rape: The All-American Crime. (Ramparts, 1971).
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2015 (Ankara: TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015)
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 2008. (Ankara: TC. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008)
 • Hall, Steve. “Daubing the Drudges of Fury: Men, Violence and the Piety of the ‘Hegemonic Masculinity' Thesis’” Theoretical Criminology, 6(1) (2002): 35-61.
 • Hamel, John, “Towards a Gender-Inclusive Conception of Intimate Partner Violence Research and Theory: Part I: Tradationla Perspevtives”, International Journal of Men’s Health, 6(1), 2007,s.36-53.
 • Hanke, Robert. “Redesigning Men: Hegemonic Masculinity in Transition” Men, Masculinity and the Media, ed. Steve Craig (London: Sage, 1992).
 • Hearn, Jeffrey. “Is Masculinity dead? A critique of the concepts of masculinity/masculinities” Understanding Masculinities- Social Relations and Cultural Arenas, ed. Máirtín Mac an Ghaill. (Buckhingham: Open University Press, 1996)
 • Hollstein, Walter. Nicht Herrscher, aber Kraftig: Die Zukunf der Manner. (Hamburg: VSA, 1988)
 • İlkkaracan, Pınar, Leyla Gülçür ve Canan Arın. Sıcak Yuva Masalı: Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz. (İstanbul: Metis, 1996).
 • Jefferson, Tony. “Subordinating Hegemonic Masculinity” Theoritical Criminology , 6(1), (2002): 63-88.
 • Kimmel, Michael S. Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity. (California: Sage, 1987)
 • Kimmel, Michael S. “ ‘Gender Symmetry’ in Domestic Violence: A Sbustansive and Methodological Research Review, Violence Against Women, 8, 2002.
 • Lancaster, Roger. Life is Hard: Machismo, Danger, and the Intimacy of Power in Nicaragua. (Berkeley: University of California Press, 1994).
 • Letherby, G. Feminist Research in Theory and Pracitce, (Buckingham: Open University Press, 2003).
 • Lipman-Blumen, Jean. “Toward a Homosocial Theory of Sex Roles: An Explanation of the Sex Segregation of Social Institutions” Signs, 1(3) (1976): 15-31.
 • MacKinnon, Catharine A. “Feminism, Marxism. Method and the State”. Signs 7(5) (1982): 515-544.
 • MacKinnon, Catharine A. Feminist bir Devlet Kuramına Doğru. (İstanbul: Metis, 1995)
 • Mansley, E. A, Intimate Partner Violence: Race, Social Class and Masculinity, (USA: LFB Publishers, 2009).
 • Özbay, Cenk. “Erkeklik, Okul, Şiddet”. (Bianet, 2006). http://bianet.org/bianet/cocuk/78311-erkeklik-okul-siddet
 • Özbay, Cenk. “Beden, Erkeksilik ve Savaş”. (Bianet, 2003). http://bianet.org/biamag/toplum/20593-beden- erkeksilik-ve-savas
 • Öztürk, Aslıhan Burcu. Erkeklik ve Kadına Yönelik Aile içi Şiddet: Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler. (Ankara: Hacettepe Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
 • Sancar, Serpil. Erkeklik: İmkansız İktidar. (İstanbul: Metis, 2009).
 • Savran, Gülnur. “Feminist Teori ve Erkek Şiddeti”, Defter, v. 21, 1994.
 • Scully, Diana. Cinsel Şiddeti Anlamak. (İstanbul: Metis, 2014).
 • Segal, Lynne. Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler, Değişen Erkekler. (İstanbul: Ayrıntı, 1992).
 • Segal, Lynne. Gelecek Kadın Mı?. (İstanbul: AFA, 1990)
 • Segal, Lynne. “Şiddetin Kurbanları: Toplumsal Cinsiyet Manzarasına Bakış”, Günümüzde Şiddet: Ya Barbarlık Ya Sosyalizm, Socialist Register, 2010.
 • Selek, Pınar. “Akıllı Ol ” Cinsiyet Halleri ed: Nil Mutluer (İstanbul: Varlık, 2008): 220-232.
 • Taylor, Rac ve Jasinski Jana L. “Femicide and the Feminist Perspective”, Homicide Studies 15, 2011.
 • T.C Başbakanlık. Kadınların sorunları ve Beklentileri (Ankara: PİAR Gallup, 1988)
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları (Ankara: Bizim Büro, 1995).
 • T.C. Başbakanlık KSGM Raporu. Türk Kadınını Gündemi Araştırması (Ankara: PİAR Gallup, 1992).
 • Topçu, Sedat. Cinsel İstismar. (Ankara: Phonenix, 2009).
 • Türk, H. Bahadır. “Şiddete Meyyalim Vallahi Dertten: Hegemonik Erkeklik ve Şiddet”. Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. Ed. Betül Yarar. (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015): 85-112.
 • Welchmani, Lynn ve Sara Hossain. Namus: Suçlar, Paradigmalar ve Kadına Yönelik Şiddet. (İstanbul: bgst, 2014).
 • Yarar, Betül. “Yakın İlişki İçindeki Şiddeti Feminist Bakışla Yeniden Düşünmek”. Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. Ed. Betül Yarar. (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015): 13-52.
 • Zeybekoğlu, Özge. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkeklik Olgusu. (Ankara: Eğiten Kitap, 2013).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Alev ÖZKAZANÇ Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi.


Erman Örsan YETİŞ Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları.

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
ÖZKAZANÇ, Alev, ve Erman Örsan YETİŞ. “Erkeklik Ve Kadına Şiddet Sorunu: Eleştirel Bir Literatür Değerlendirmesi”. Fe Dergi 8, sy. 2 (Aralık 2016): 12-26. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000162.