Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kadın Psikolojik Güç Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması

Yıl 2020, Cilt: 12 Sayı: 2, 15 - 31, 20.12.2020
https://doi.org/10.46655/federgi.842833

Öz

Kadınların güçlendirilmesi konusu önemi gittikçe artan bir konudur. Kadının güçlendirilmesi sosyal,
ekonomik, kültürel, politik, yasal ve psikolojik birçok boyutu kapsamaktadır. Psikolojik güç ise diğer
bütün güç alanlarını etkileme potansiyeli olan bir alandır. Bu çalışmanın amacı kadınlarda psikolojik
güçlenmeyi ölçecek Türkçe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Geliştirilen ölçme
aracının genel olarak kadınlardaki psikolojik güçlülüğü veya gücün artmasına ihtiyaç duyulan
alanları belirlemesi hedeflenmektedir. Bu araştırma tarama modelinde yapılan bir ölçek geliştirme
çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma gruplarını yaşları 18-53 arasında değişen 1010 kadın
oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda dört alt boyut (Güçlülük/Savunuculuk, Benlik Saygısı,
Eğitime Yaklaşım, Kısıtlayıcılık) ve 34 maddeden oluşan bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçekten alınan
yüksek puan kadının psikolojik güç algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılan analizler
sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve çalışmalarda
kullanılabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Bakhshi, F., Shojaeizadeh, D., Sadeghi, R., Nedjat, S., Taghdisi, M. H., & Laverack, G. (2017). Psychological empowerment of NGO women in Iran: Designing a tool. Electronic physician, 9(9), 5270-5278.
 • Baydur, H., & Uçan, G. (2016). Kadınların güçlendirilmesi ölçeği'nin türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Manisa örneği. Journal of Society & Social Work, 27(2), 7-28.
 • Bhat, R. A. (2015). Role of education in the empowement of Women in India. Journal of Education and Practice, 6(10), 188-191.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara, Pegem Akademi.
 • Conger, J. and Kanungo, R., (1988). “The empowerment process: integrating theory and practice,” Academy of Management Review, 13(3): 471-482.
 • Cicchetti, D.V. (1994). Guidelines, criteria, and rules of thumb for evaluating normed and standardized assessment instruments in psychology. Psychological Assessment, 6(4), 284–290.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: Spss ve Lisrel uygulamaları. Ankara, Pegem Akademi.
 • Francina, P. X., & Joseph, M. V. (2013). Women empowerment: The psychological dimension. Rajagiri Journal of Social Development, 5(2), 163-176.
 • George D, & Mallery P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Gould, S. J. (1987). Second order confirmatory factor analysis: An example. In Proceedings of the 1987 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference (pp. 488-490). Springer, Cham.
 • Gündüz, Y. ve Coşkun, Z. S. (2012). Öğrenci algısına göre öğretmen etik değerler ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 111-131.
 • Huis, M. A., Hansen, N., Otten, S., & Lensink, R. (2017). A three-dimensional model of women’s empowerment: Implications in the field of microfinance and future directions. Frontiers in psychology, 8, 1678.
 • Kawaguchi, L., Fouad, N. A. M., Chiang, C., Elshair, I. H. H., Abdou, N. M., El Banna, S. R., & Aoyama, A. (2014). Dimensions of women’s empowerment and their influence on the utilization of maternal health services in an Egyptian village: a multivariate analysis. Nagoya journal of medical science, 76(1-2), 161.
 • Lorber, J. (1994). Paradoxes of gender. New Haven: Yale University Press.
 • Malhotra, A., Schuler, S. R. & Boender, C. (2002) Measuring Women’s Empowerment as a Variable in International Development. Washington, DC: The World Bank.
 • Moghadam, V. M., & Senftova, L. (2005). Measuring women's empowerment: participation and rights in civil, political, social, economic, and cultural domains. International Social Science Journal, 57(184), 389- 412.
 • Murphy-Graham, E. (2010). And when she comes home? Education and women's empowerment in intimate relationships. International Journal of Educational Development, 30(3), 320-331.
 • Otrar, M., & Argın, F. S. (2015). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 391-403.
 • Pillai, J. K. (1995). Women and empowerment. New Delhi: Gyan Publishing House.
 • Pradhan,B. (2003). Measuring empowerment: a methodological approach. Development, 46(2), 51-57.
 • Rowlands, J. (1997).Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras. Oxfarm, UK: Oxford.
 • Schuler, S. R., Hashemi, S. M., & Riley, A. P. (1997). The influence of women’s changing roles and status in Bangladesh’s fertility transition: Evidence from a study of credit programs and contraceptive use. World Development, 25(4), 563- 575.
 • Sen, G. and S. Batliwala (2000) ‘Empowering Women for Reproductive Rights’, in Harriet B. Pressure and G.
 • Sen (eds) Women’s Empowerment and Demographic Processes. New York: Oxford University Press.
 • Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. The Academy of Management Journal, 38(5), 1442-1465.
 • Stevens, J. (2002). Applied multivariate statistics for the sciences. Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Tabachnick G.B, Fidel S.L. (2015) Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı, (Çev. Ed. Mustafa Baloğlu), Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık, Ankara. UNFIEM, Progress of the World Women, UNIFEM Biennial report, accessed at www.undp.org/unifem/progressww/2000.
 • Üner, S., & Turan, S. (2010). The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer's psychological empowerment scale. BMC public health, 66(1), 84-91

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Binaz BOZKUR Bu kişi benim
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-3821-7489
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
BOZKUR, Binaz. “Kadın Psikolojik Güç Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması”. Fe Dergi 12, sy. 2 (Aralık 2020): 15-31. https://doi.org/10.46655/federgi.842833.