Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Video Temelli Mülakatlarda Kadına Yönelik Şiddet

Yıl 2020, Cilt: 12 Sayı: 2, 174 - 186, 20.12.2020
https://doi.org/10.46655/federgi.843000

Öz

Fiziksel şiddet, şiddetin en belirgin halidir. Fiziksel şiddete maruz kalan birey, şiddete uğradığının
farkındadır. Psikolojik, ekonomik ya da dijital şiddet örnekleri ise hem şiddete maruz kalan hem de
şiddet uygulayan için sınırları belirsiz alanları temsil etmektedir. Hâlbuki şiddeti önlemede öncelikli
olarak bireyin neyi deneyimlediğinin farkında olması gerekmektedir. Fark eden birey, koşullar
oluştuğunda şiddeti önlemek için harekete geçebilecektir. Çalışmada, sosyoloji alanına yeni bir veri
toplama tekniği sunulmuştur. Video temelli mülakatlar olarak isimlendirilen bu teknik, sosyoloji
alanında kullanılmasa da özellikle fen ve matematik eğitiminde kullanılan tekniktir. Bu teknikte,
videolar izletildikten sonra görüşmecilerin videolardaki şiddeti nasıl anlamlandırdıklarına
yoğunlaşılmaktadır. Böylelikle bireylerin odak noktası, esas konuya yönlendirilerek şiddet türleri
hakkında bireyde farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Çalışmada, videolarda çeşitli şiddet
deneyimlerini anlamlandıran yedi kadın akademisyenden yazılı notlar alınmış ve bu notları
destekleyen yarı yapılandırılmış soru formları ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu mülakatlarda bireylerin psikolojik, ekonomik ve dijital şiddeti nasıl anlamlandırdıklarının
"söylem analizi" gerçekleştirilmiştir. Öncelik olarak böyle bir durumla karşılaştıklarında
deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarına odaklanılmıştır. Tabi ki "fark etme" odaklı yapılan bu
çalışmada görüşmecilerin "neyi fark ettikleri" aslında neyi nasıl tanımladıklarını bizlere
göstermektedir. Açıkçası bireylerin fark etmedikleri noktalar hakkında, bilgi sahibi olmadıkları
kabulü araştırmada önemli bir dayanak noktasıdır. Sonuçta görüşmeciler, fiziksel şiddeti fark etmede
ve anlamada sıkıntı çekmezken diğer şiddet türlerini fark etmede ve kavramsallaştırmada sıkıntı
çekmişlerdir. Derinlemesine mülakatlar sırasında şiddetin çeşitlerine ilişkin fikir sahibi oldukları
görülse de kavramsallaştırmalarda problemler yaşadıkları görülmüştür. Aynı zamanda çeşitli şiddet
türlerinin sınırlarına ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadıkları söylenebilir. Öyle ki bazı şiddet türleri
onlar için belirli örneklerle sabittir

Kaynakça

 • Akbal, A. (2018). Türkiye'de Sağlık Alanında Dönüşüm: Sembolik Güç ve Sembolik Şiddet İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üni. SBE, Ankara.
 • Bahadır Yılmaz E. ve Öz, F. (2019). Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Yönelik Güçlendirme Programı ve Hemşirelik. HEAD, 16(4), 338-342.
 • Barnhart, T. and Van Es, E. (2015). Studying Teacher Noticing: Examining The Relationship Among Pre-Service Science Teachers' Ability To Attend, Analyze And Respond To Student Thinking. Teaching And Teacher Education, 45, 83-93.
 • Bedir, N , Ekerbiçer, H , İncii̇, M , Köse, E , Karatepe, T , Demii̇rbaş, M , P. Karabel, M , Erdoğan, N , Tok, Ş , A. Kii̇bar, F , Sancar, Ö , Muratdaği, G , Çopur, Ö , Dii̇kmen, Ö , Sezer, M , Musaoğlu, E , Kurban, A , Arslan, A , Karaaytaç, R , Mandacı, S , Ceylan, A , Kılıç, Z . (2018). Sakarya’da Yaşayan Bir Grup Kadının Şiddet Algı Durumları ve Bunu Etkileyen Faktörler . Sakarya Tıp Dergisi, 7 (4) , 188-196 . DOI: 10.31832/smj.363175Bourdieu, Pierre .2014. Eril Tahakküm, Çev. Bediz Yılmaz, İstanbul, Bağlam Yayıncılık.
 • Brophy, J. (2004). Motivating Students To Learn (2nd Ed.). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Caetano, R., Vaeth, P. A. C. and Ramisetty-Mikler, S . (2008). Intimate Partner Violence Victim And Perpetrator
 • Characteristics Among Couples İn The United States. Journal Of Family Violence, 23(6), 507-518
 • Chmiliar, L .(2010). Multiple-Case Designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia Of Case Study Research (Pp 582-583). USA: Sage Publications.
 • Christ, T., Arya, P., & Chiu, M. M. (2017). Video use in teacher education: An international survey of practices. Teaching and Teacher Education, 63, 22-35.
 • Çabuk Kaya, N .(2010). Farkındalık Yaratarak Kadını Güçlendirme: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Kalkınma Modeli, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, (13)2.
 • Çomu, T. 2012. Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: Youtube Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Ankara Üniversitesi SBE.
 • Doğan, R. (2014). The Dynamics Of Honor Killings And The Perpetrators’ Experiences. Homicide Studies, 20(1), 1–27. Http://Doi.Org/10.1177/1088767914563389
 • Douki, S., Nacef, F., Belhadj, A., Bouasker, A., Ghachem, R. (2003). Violence Against Women İn Arab And Islamic Countries. Archives Of Women’s Mental Health, 6, 165-171.
 • Durkheim, E.(1952). Suicide: A Study İn Sociology. London: Routledge.
 • Ekici, H.(2019). Politik Şiddet Deneyimi Ve Ahlaki Temeller Kuramı: Politik Şiddete Maruz Kalan Suriyeli Ergenler İle Politik Şiddet Deneyimi Yaşamayan Türk Ergenlerin Ahlaki Temellerinin İncelenmesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi
 • Ellsberg MC, Winkvist A, Pena R, Stenlund H. (2001). Women’s Strategic Responses To Violence İn Nicaragua. J Epidemiol Community Health. 55:547-55. Doi: 10.1136/Jech.55.8.547.
 • Erdem, M. T. (2016). Construction Of Security Cultures: A Content Analysis Of The Representations Of Video- Surveillance İn Urban Space İn Turkish Print Media. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, ODTÜ.
 • Erol, C. (2012). Yeni Medyada Nefret Söylemi Ve Fanatizm: Video Paylaşım Sitelerinde Nefret Söylemi Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Ertürk, Y. (2015). Sınır Tanımayan Şiddet. Paradigma, Politika Ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Foucault, M. (1997). Discipline And Punish: The Birth Of The Prison. London: Penguin.
 • Gençer, M. Z. , Ağirman, E. ve Arica, S. (2019). İstanbul İlii̇nde Kadina Yönelii̇k Şii̇ddet Sikliği Ve Kadinlarin Şii̇ddet Algısı. Ahi Evran Medical Journal , 3 (1) , 18-25 . Retrieved From Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Aemj/İssue/44872/492208
 • Gökmen, F. T. (2019). Çevrim İçi Video Oyunu Oynayan Ergenlerin Çevrim İçi Kimlik Keşfi, Sosyal Yetkinlikleri, Yalnızlık Ve Yalnızlıktan Kaçış Düzeyleri İle Aşırı Çevrim İçi Oyun Kullanımı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi.
 • Gramsci A. (1971). Selections From The Prison Notebooks Of Antonio Gramsci. London: Lawrence And Wishart.
 • Güler, N. Tel, H. Ve Özkan Tuncay, F. (2005). Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 27(2):51-56.
 • Kerman, K. T. ve Betrus, P. (2018). Violence Against Women İn Turkey: A Social Ecological Framework Of Determinants And Prevention Strategies. Trauma, Violence, & Abuse, 1– 17. Http://Doi.Org/10.1177/1524838018781104
 • Kılıç, G. (2017). Kadın Akademisyenlerin Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet Algısı: Düzce Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi, SBE,
 • Kocadaş, B. Ve Kılıç, M. (2012). Düşük Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Kadın Ve Çocuğun Şiddet Algısı, Uluslararası Katılımlı Kadına Ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, S:349-359, 27-28 Nisan 2012, Ankara
 • Koenig, M.A., Ahmed, S., Hossain, M.B. (2003). Women’s status and domestic violence in rural Bangladesh: Individual- and community-level effects. Demography 40, 269–288 https://doi.org/10.1353/dem.2003.0014
 • Köse, A. Ve Beşer, A. (2007). Kadının Değiştirilebilir Yazgısı “Şiddet”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10(4): 114 -121.
 • Kurtbaş, D. (2011). Akademisyenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik Şiddet İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Kamu Ve Vakıf Üniversitelerinde Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara, Gazi Üni.
 • Malesevic, S .(2010). The Sociology Of War And Peace. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Marx, K. And Fredrick E. (1967). The Communist Manifesto. London: Penguin.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber. Selahattin Turan (Çeviri Editörü). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Özdemii̇r Bakii̇, G. ve Kiliçoğlu, E. (2020). Examination Of Teachers' Classroom Practices Through A Video Club Process İn Terms Of Students’ Mathematical Thinking . Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education (TURCOMAT), 1-1 . DOI: 10.16949/Turkbilmat.704596
 • Özdemii̇r Bakii̇, G. (2020). Video Kulüp Modelinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Katkisinin İncelenmesi. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1) , 127-145 . Retrieved From Https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Oltu/İssue/56350/759445
 • Özkan M. (2019). Flört Şiddetini Önlemeye Yönelik Sivil Toplum Çalışmalarına Dair Bir Değerlendirme: Flört Şiddeti Deneyimlerinden Öneriler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Santagata, R. And Yeh, C. (2013). Learning To Teach Mathematics And To Analyze Teaching Effectiveness: Evidence From A Video- And Practice-Based Pre-Service Course. Journal Of Mathematics Teacher Education, 17, 491-514. Doi: 10.1007/S10857-013-9263-2
 • Stets, J. E. .(1990). Verbal And Physical Aggression İn Marriage. Journal Of Marriage And The Family, 52(2), 501-514. Https://Doi.Org/10.2307/353043
 • Papson, S. (1980). Teaching Sociology With Film. Humanity & Society, Vol. 4, No. 2. Pp. 197–200, Doi:10.1177/016059768000400216.
 • Papson, S. (1988). An Assessment Of The Impact Of Video On Teaching Sociology. Humanity & Society, 12(1)., 105– 113, Doi:10.1177/016059768801200108.
 • Taşdemir Afşar, S. (2015). Türkiye’de Şiddetin “Kadın Yüzü”, Sosyoloji Konferansları, No: 52 (2015-2) / 715-753. Tokuç, B. Ekuklu, G. ve Avcioglu, S.( 2010). Domestic Violence Against Married Women İn Edirne. J Interpers Violence. 25(5):832-47. Doi: 10.1177/0886260509336960
 • Töle, H. M. (2015). Video Sanatı Ve 1980 Sonrası Türkiye'sinde Sosyo-Politik Değişimler. Sanatta Yeterlilik. Kocaeli Üniversitesi.
 • Walby, S. (2012). Violence And Society: Introduction To An Emerging Field Of Sociology. Current Sociology. 25, 95- 111.
 • Weber, M. (1968). Economy And Society, Ed. Roth G And Wittich C. New York: Bedminster Press.
 • YÖK, 2019.Https://Www.Haberturk.Com/Yok-Acikladi-Akademik-Hayattaki-Kadin-Orani-Erkeklere-Yaklasti-2394853
 • Yüksel Kaptanoğlu, İ. (2015). Views Of Men On Violence Against Women. In I. Yuksel-Kaptan, A. Cavlin, & B. A. Ergocmen (Eds.), Research On Domestic Violence Against Women İn Turkey (Pp. 233–268). Republic Of Turkey Ministry Of Family And Social Policies. Http://Doi.Org/10.1017/CBO9781107415324.004

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Esra KARAKUŞ UMAR
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
0000-0003-1764-9394
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 12 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago
KARAKUŞ UMAR, Esra. “Video Temelli Mülakatlarda Kadına Yönelik Şiddet”. Fe Dergi 12, sy. 2 (Aralık 2020): 174-86. https://doi.org/10.46655/federgi.843000.