Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIMIN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİNİN İZLENMESİ

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 4, 626 - 642, 31.12.2019
https://doi.org/10.29106/fesa.647987

Öz

Otomatik Katılım Sistemi, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2017 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olmak üzere gönüllü katılım esasına dayalı olarak ortaya çıkan bireysel emeklilik sistemi kanundaki bu değişiklikle zorunlu katılım esasına dayalı olarak da çalışmaya başlamıştır. Otomatik katılım, bireysel emeklilik sisteminin mikro ve makro amaçlarına uygun olarak bireylerin tasarruf düzeyini artırmaya yönelik bir hamledir. Yaklaşık üç yıllık geçmişi olan otomatik katılım sisteminde hedefler doğrultusunda gelişmelerin olup olmadığı bu çalışma kapsamında Emeklilik Gözetim Merkezi verileri yardımıyla incelemeye alınmıştır. Otomatik katılım sisteminde üst yaş sınırının 45 olarak belirlenmesi, katılımcıların iki ay içerisinde cayma haklarını kullanması gibi özellikler değerlendirilerek çalışmanın sonunda öneriler sunulmuştur.      

Kaynakça

 • 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr /MevzuatMetin/1.5.4632.pdf, Erişim Tarihi: 10/10/2019.
 • Akgeyik, T. (2006). “Sosyal Güvenlikte Reform Eğilimleri: Geleneksel Sistemlerden Bireysel Emeklilik Programlarına Dönüşüm”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 51, s. 47-99.
 • Akın, F. (2016). “Otomatik Katılım Sisteminin Bireysel Emeklilik Sektörüne Etkileri”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1, s. 1-12.
 • Amaglobeli, D., Chai, H., Dabla-Norris, E., Dybczak, K., Soto, M. and Tieman, A. F. (2019). The Future of Saving: The Role of Pension System Design in an Aging World, International Monetary Fund (IMF) Staff Discussion Note, SDN/19/11, p. 1-47.
 • Eyidiker, U., Can, Y. (2019). Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Demografik Özelliklerinin Analizi, “XII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management Proceeding Book”, Tekirdağ, Edt: Dimitar Kirilov Dimitrov, Dimitar Nikoloski, Rasim Yılmaz, 05-06/10/2019, p. 788-804.
 • Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/istatistikler/, Erişim Tarihi: 20/10/2019.
 • Gülay, T., Işık, M., Öztürk, M. (2017). “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”, İş ve Hayat Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 6, s. 179-205.
 • Kalafatcılar, K. (2019). Demografik Gelişmeler ve Makroekonomik Etkileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Çalışma Tebliği No: 19/11, Ankara, s. 1-52.
 • Kocabıyık, T., Küçükçakal, Z. (2018). “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Çalışanların Otomatik Katılımdan Ayrılma Nedenleri: Isparta İlinde Bir Uygulama”, Journal of Life Economics, Cilt: 5, Sayı: 4, s. 233-254.
 • OECD (2019), Financial Markets, Insurance and Pensions, Inclusiveness and Finance, https://www.oecd.org/finance/financial-markets-insurance-and-pensions-2019.htm, p. 1-90.
 • Paklina, N. (2014). Role of Pension Supervisory Authorities in Automatic Enrolment, International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) Working Papers on Effective Pensions Supervision, http://www.iopsweb.org/WP_22_Role-Pension-Supervisory-Authorities-Automatic-Enrolment%20.pdf, No: 22., p. 1-71.
 • Peker, İ. (2016). “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemindeki Maliyetlerin Düşürülmesi ve Otomatik Katılım Sistemi Üzerine Öneriler”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (33), s. 34-62.
 • Peksevim, S. and V. Akgiray (2019). Reforming the Pension System in Turkey: Comparison of Mandatory and Auto-Enrolment Pension Systems in Selected OECD Countries, www.oecd.org/ pensions/Reforming-the-Pension-System-in-Turkey-2019.pdf.
 • Seyfullahoğulları, Ç. A., Özpek, H. B., Demirhan, B. (2017). “Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılımın Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 14, s.105-130.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30710, Erişim Tarihi: 20/10/2019.
 • Topçu, Ç., Koç, S. (2017). İşsizlik İle Kayıtdışı İstihdam Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi, “Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi”, Ed: Selçuk Koç, Ayhan Orhan, Mehmet Çağrı Gözen, Umuttepe Yayınları, İstanbul, s. 123-140.
 • The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS?locations=XE&name_ desc=true, Erişim Tarihi: 10/10/2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yeşim CAN (Sorumlu Yazar)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1303-5216
Türkiye


Uğur EYİDİKER
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4204-424X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Kabul Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Can, Y. & Eyidiker, U. (2019). BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIMIN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİNİN İZLENMESİ . Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (4) , 626-642 . DOI: 10.29106/fesa.647987