Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 174 - 195 2019-09-15

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi

Hatice Yeğit [1]


Matematik okuryazarlığı, bireyin matematik öğretimi sonucunda edindiği bilgiyi günlük yaşantısında kullanabilmesiyle ilgilenir. Bu bağlamda matematik okuryazarlığı geliştirilen yeni öğretim programlarında kazanılması gereken bir beceri yerini almıştır. Literatürde matematik okuryazarlığı alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, yürütülen çalışmaların ilköğretimin birinci ve ikinci kademelerinin son sınıflarına yönelik olduğu görülmektedir. Diğer sınıf kademelerine yönelik çalışmaların bulunmayışı bu araştırmanın çıkış noktası olmuştur. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Araştırma 20 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara, araştırmacı tarafından oluşturulan 12 sorudan oluşan matematik okuryazarlık testi uygulanmıştır. Matematik okuryazarlık testinde bulunan sorular (1)uzay ve şekil, (2)belirsizlik, (3)nicelik olmak üzere üç temel öğrenme alanı ile ilgilidir. Öğrencilerin cevapları nicel ve nitel analizlere tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin en fazla nicelik alanına ait sorularda güçlük çektikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin en çok başarı gösterdikleri soruların ise belirsizlik alanına ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin %95’inin orta veya düşük seviyeli matematik okuryazarı olduklarını ortayakoymuştur.

Matematik Okuryazarlığı, Matematik okuryazarlığı başarı düzeyi, PISA, TIMSS
 • Akkaya, R. ve Memnun, D.S. (2012). Öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlığa ilişkin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96-111. http://www.zgefdergi.com/Makaleler/1690952031_19_08_ID_262.pdfAkyüz, G. ve Pala, N. M. (2010). PISA 2003 sonuçlarına göre öğrenci ve sınıf özelliklerinin matematik okuryazarlığına ve problem çözmeye etkisi. İlköğretim Online, 9(2), 668-678. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000038064/5000036921Altıntaş, E., Özdemir, A.Ş. ve Kerpiç, A. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 26-34. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/200374
 • Altun, A. ve Gürer, M.D. (2005). Tekli okuryazarlıktan çoklu okuryazarlıklara doğru: Medya okuryazarlığı. A. Altun ve S. Olkun (Ed.). Güncel gelişmeler ışığında ilköğretim: matematik, fen teknoloji, yönetim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altun, M. ve Bozkurt, I. (2017). Matematik okuryazarlığı problemleri için yeni bir sınıflama önerisi. Eğitim ve Bilim Dergisi,190,171-188. doi: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6916Arslan, Ç. & Yavuz, G. (2012). A study on mathematical literacy self-efficacy beliefs of prospective teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 5622-5625. doi:10.1016./j.sbspro.2012.06.484
 • Aygüner, E. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algıları ile gerçek performansının karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11684/1282Baki, A. (2013, Ekim 21). Öğrenciler neden sayısal derslerde başarılı olamıyor? Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr adresinden elde edildi.
 • Bekdemir, M. ve Duran,M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algı ölçeği (GMOYÖYAÖ)‘ nin geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, 31(1), 89-115. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/187997 Breakspear, S. (2012). The policy ımpact of PISA: An exploration of the normative effects of international benchmarking in school system performance. OECD Education Working Papers, No.71, OECD Publishing. https://www.scienceguide.nl/media/700962/the_policy_impact_of_pisa.pdfBütüner, S.Ö. & Güler, M. (2017). Gerçeklerle Yüzleşme: Türkiye’nin TIMSS Matematik Başarısı Üzerine Bir Çalışma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, No. 12 (23), 161-184. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/317332Çolak, S. K. (2006). Materyal kullanımının altıncı sınıf öğrencilerinin geometri kavramları bağlamında matematiksel okuryazarlığına etkisi üzerine deneysel bir çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 215379)
 • Foy, P., Martin, M. O., & Mullis, I. V. (Eds.). (2008). TIMSS 2007 international technical report. TIMSS & PIRLS International Study Center. https://timss.bc.edu/TIMSS2007/PDF/TIMSS2007_InternationalMathematicsReport.pdf adresinden elde edildi.
 • Gülten, D.Ç., Poyraz, C. ve Soytürk, İ. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterliklerinin ders çalışma alışkanlıkları açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 143-149. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/15.gulten1.pdf
 • Gülten, D.Ç. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik okuryazarlık öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(2),393-408. http://mts.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_898.pdf
 • İlbağı, E. A. (2012). PISA 2003 matematik okuryazarlığı soruları bağlamında 15 yaş grubu öğrencilerinin matematik okuryazarlığı ve tutumlarının incelenmesi (Doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 301137)Martin, H. (2007). Mathematical Literacy. https://eric.ed.gov/?id=EJ767854 adresinden elde edildi.Matteson, S.M. (2006). Mathematical literacy and standardized mathematical assessments. Reading Psychology, 27, 205-233. https://doi.org/10.1080/02702710600642491
 • McCrone, S. S. ve Dossey, J. A. (2007). Mathematical literacy - it’s become fundamental. Principal Leadership, 7(5), 32-37. https://eric.ed.gov/?id=EJ767857Memnun, D.S., Akkaya, R. & Hacıömeroğlu, G. (2012). The effect of prospective teachers’ problem solving beliefs on self-efficacy beliefs about mathematical literacy. Journal of College Teaching & Learning, 9(4), 289-298.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5, 6, 7 ve 8.Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf adresinden elde edildi.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD]. (2003). The PISA 2003 assessment framework – mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skills. https://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33694881.pdf adresinden elde edildi.
 • Özgen, K. ve Bindak, R. (2008a). Matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 517-528. https://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/matematik-okuryazarligi-oz-yeterlilik-olcegi-toad.pdf
 • Özgen, K. ve Bindak, R. (2011). Lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 1073-1089. http://oldsite.estp.com.tr/pdf/tr/1b2c166c101b36718d612a702400d10bakTAM.pdf
 • Ross, S. (2008). Motivation correlates of academic achievement: Exploring how motivation influences academic achievement in the PISA 2003 dataset. (Doktora tezi). Dspace veri tabanından elde edildi. http://hdl.handle.net/1828/3209
 • Saenz, C. (2009). The role of contextual, conceptual and procedural knowledge in activating mathematical competencies (PISA). Educational Studies in Mathematics, 71(2), 123-143.
 • Satıcı, K. (2008). PISA 2003 sonuçlarına göre matematik okuryazarlığını belirleyen faktörler: Türkiye ve Hong Kong-Çin. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dspace@Balikesir veri tabanından elde edildi. http://hdl.handle.net/123456789/1691
 • Tarım, K. Baypınar, K. ve Keklik, G. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 846-870. DOI: 10.14520/adyusbd.27281
 • Uysal,E ve Yenilmez,K (2011). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik OkuryazarlığıDüzeyi. Eskişehir Osmangazi Sosyal Bilimler Dergisi,12(2), 1-15. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/113327
 • Uzun, M.S., Yanık, C. ve Sezen, N. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterliklerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2, 212-221. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=650
 • Yenilmez, K. ve Ata, A. (2013). Matematik okuryazarlığı dersinin öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterliğine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1803-1816. http://www.jasstudies.com/Makaleler/1395678187_93YenilmezK%C3%BCr%C5%9Fat-AtaAyla_S-1803-1816.pdfYıldırım, N. (2016). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmenlerinin matematik okuryazarlığı öz-yeterliliği ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dspace veri tabanından elde edildi. http://hdl.handle.net/11684/1344
 • Wood, B. (2007). the impact of students’ skills in self-regulated learning on mathematics literacy and problem solving scales as measured by PISA 2003: A comparison of the United States and Finland (Yayımlanmamış doktora tezi). California State University, Long Beach, the USA.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hatice Yeğit (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @konferans bildirisi { fmgted585780, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {174 - 195}, doi = {}, title = {Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yeğit, Hatice} }
APA Yeğit, H . (2019). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 2 (3) , 174-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/50988/585780
MLA Yeğit, H . "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 174-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/50988/585780>
Chicago Yeğit, H . "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 174-195
RIS TY - JOUR T1 - Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi AU - Hatice Yeğit Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 195 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi %A Hatice Yeğit %T Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi %D 2019 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Yeğit, Hatice . "Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 / 3 (Eylül 2019): 174-195 .
AMA Yeğit H . Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2019; 2(3): 174-195.
Vancouver Yeğit H . Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Başarı Düzeylerinin İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2019; 2(3): 195-174.