Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 196 - 212 2019-09-15

Reflections on Applied Entrepreneurship Education of Pre-Service Science Teachers: An Analysis of Business Plans
Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi

TUFAN İNALTEKİN [1] , ARZU KİRMAN BİLGİN [2]


Entrepreneurship skill has been described as a life skill and incorporated into the skill learning part of the science teacher education curriculum since 2013. It can be said that a pre-service teacher who is not equipped with this skill is likely to have difficulty helping middle school students acquire this skill when he or she enters professional life. Against this background, this study aims to analyze the appropriateness of applied entrepreneurship business plans designed by pre-service science teachers. The study used a case study method. The study surveyed 69 third-grade pre-service science teachers who took the entrepreneurship course as an elective course. The pre-service teachers were randomly divided into 17 teams by the researcher delivering the course. One team consisted of 5 pre-service teachers and the others consisted of 4 pre-service teachers. A total of 17 applied entrepreneurship business plans designed by each team constitute the data collection instrument of the study. Business plans are composed of 7 sections: the connection between the business plan and the science course, general information, information on the entrepreneur/partners and business, market information and marketing plan, production/service plan, management plan, and financial plan. These sections were assessed using an holistic rating scale consisting of the categories sufficient, partially sufficient, and insufficient. According to the data obtained from the designed business plans, the pre-service science teachers were able to adequately design the part of the business plan related to the science course. The pre-service science teachers were able to adequately design most of the following sections: general information, information on the entrepreneur/partners and business, and management plan. Some preservice science teachers were able to partially design the following sections: market information/ marketing plan, production/service plan, and financial plan. Based on the data obtained from the study, the following recommendations can be offered: pre-service science teachers who take entrepreneurship courses can be provided with more detailed information on the course content of the sections market information/marketing plan, production/service plan and financial plan.

Girişimcilik becerisi 2013 yılı itibariyle fen bilimleri dersi öğretim programında beceri öğrenme alanındaki yerini almıştır. Bu beceri hakkında yeterli donanıma sahip olmayan bir öğretmen adayının meslek hayatına başladığında ortaokul öğrencilerine fen bilimleri dersi kapsamında bu beceriyi kazandırabilmesinin oldukça zor olduğu söylenebilir. Bu düşünceden hareketle bu araştırmada fen bilimleri öğretmen adaylarının tasarladıkları uygulamalı girişimcilik iş planlarının uygunluğunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma özel durum yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmaya, seçmeli ders olarak girişimcilik dersini alan 69, üçüncü sınıf fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Dersi yürüten araştırmacı tarafından adaylar rastgele bir şekilde 17 takıma ayrılmıştır. Takımlardan biri 5, diğerleri de 4'er adaydan oluşmaktadır. Her bir takım bir adet olmak üzere tasarlanan toplam 17 adet uygulamalı girişimcilik iş planı, araştırmanın veri toplama aracını oluşturmaktadır. İş planları, iş planının fen bilimleri dersi ile ilişkisi, genel bilgiler, girişimciye / ortaklarına ve işletmeye ilişkin bilgiler, pazar bilgileri ve pazarlama planı, üretim/hizmet planı, yönetim planı ve finansal plan olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, yeterli-kısmen yeterli-yetersiz kategorilerinden oluşan holistik değerlendirme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Tasarlanan iş planlarından elde edilen verilere göre fen bilimleri öğretmen adayları, iş planının fen bilimleri dersi ile ilişkisi olan bölümünü çoğunlukla yeterli düzeyde, genel bilgiler, girişimciye/ortaklarına ve işletmeye ilişkin bilgiler ile yönetim planı bölümlerini adayların büyük bir çoğunluğu yeterli, pazar bilgileri/pazarlama planı, üretim/hizmet planı ve finansal plan bölümlerini adayların bir bölümü kısmen tasarlayabilmişlerdir. Araştırmanın sonucuna dayanarak bir sonraki girişimcilik derslerini alan öğretmen adaylarına ders içerikleri sunulurken pazar bilgileri/pazarlama planı, üretim/hizmet planı ve finansal plan bölümleri kapsamında daha detaylı içerik sunulması önerilebilir. 

  • Arslan, S., Özcan, C. C. & Bayrakçı, S. (2018). Turizm fakültesi öğrencilerinin kadın girişimcilik algısı. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 4.Mun, K., Lee, H., Kim, S. W., Choi, K., Choi, S. Y., & Krajcik, J. S. (2015). Cross-cultural comparison of perceptions on the global scientific literacy with Australian, Chinese, and Korean middle school students. International Journal of Science And Mathematics Education, 13(2), 437-465.Çalık, M, & Ayas, A. (2005). 7.-10. sınıf öğrencilerinin seçilen çözelti kavramlarıyla ilgili anlamalarının farklı karışımlar üzerinde incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 329-349.Çalik, M., Ayas, A., & Coll, R. K. (2007). Enhancing pre-service elementary teachers' conceptual understanding of solution chemistry with conceptual change text. International Journal of Science and Mathematics Education, 5(1), 1-28.Fejes, A., Nylund, M., & Wallin, J. (2019). How do teachers interpret and transform entrepreneurship education?, Journal of Curriculum Studies, 51(4), 554-566.Gibb, A. (2005). Towards the Entrepreneurial University. Entrepreneurship Education as a lever for change. England: National Council for Graduate Entrepreneurship.Giunipero, L.C., Hooker, R.E.,& Denslow, D. (2012). Purchasing and supply management sustainability: Drivers and barriers. Journal of Purchasing and Supply Management, 18(4), 258–269. Hatt, L. (2018). Threshold concepts in entrepreneurship–the entrepreneurs’ perspective. Education + Training, 60(2), 155-167.Jones, C. (2010). Entrepreneurship education: revisiting our role and its purpose. Journal of Small Business and Enterprise Development, 17(4), 500-513.Jones, B. & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. Education + Training, 52(1), 7-19.Jones, S. & Underwood, S. (2017). Understanding students’ emotional reactions to entrepreneurship education: A conceptual framework. Education + Training, 59 (7/8), 657-671.İlter, B., Kundak, S., & Cenikli, V. S. (2019). Sürdürülebilir kırsal kalkınmada bir alternatif olarak kadın girişimciliği: Afyonkarahisar örneği. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3(5), 30-37.İpek, H., Kala, N., Yaman, F. & Ayas, A. (2010). Using POE strategy to ınvestigate student teachers' understanding about the effect of substance type on solubility. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 648-653.Kier, A. S., & McMullen, J. S. (2018). Entrepreneurial imaginativeness in new venture ideation. Academy of Management Journal. https://doi.org/10.5465/amj.2017.0395.Kirman Bilgin, A., & Yiğit, N. (2017). Öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişme kavramları ile bağlamları ilişkilendirme durumlarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 289-319.Kirman Bilgin, A., Er Nas. S., & İpek Akbulut, H. (2014). Öğretmen adaylarının çözünürlük konusuna yönelik alternatif kavramlarının belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 371-392.Lackeus, M. (2015). Entrepreneurship in education: What, why, when, how entrepreneurship360 background paper, Eurpean Commission, OECD. Lahn, L. C. & Erikson, T. (2016). Entrepreneurship education by design. Education + Training, 58 (7/8), 684-699.Liu, M., Xu, S., & Gu, J. (2017). Research on “stı +” model in college entrepreneurship education. Journal of Education and Practice, 8(14),126-131.Mars, M. M. (2016). The Meaning and Relevancy of Innovation and Entrepreneurship: An Exploration of Agriculture Teacher Preparation and Perspectives. Journal of Agricultural Education, 57(3), 55-69.Mbanefo, M. C. & Eboka, O. C. (2017). Acquisition of innovative and entrepreneurial skills in basic science education for job creation in Nigeria. Science Education International, 28(3),207-213.Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2018). İlköğretim Kurumları İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Ankara.Natadiwijaya, F., Rahmat, A., Redjeki, S., & Anggraeni, S. (2019). Preservices creative thinking skills on biotechneur programs. Journal of Physics: Conference Series, 11-57 (2).Neck, H. M., & Greene, P. G. ( 2011). Entrepreneurship education: Known worlds and new frontiers. Journal of Small Business Management, 49(1), 55–70.Okpara, J., & Halkias, D. (2011). Social entrepreneurship: an overview of its theoretical evolution and proposed research model. Int. J. Social Entrepreneurship and Innovation, 2(2), 4-20.Olssen, M., & M.A. Peters. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. Journal of Education Policy, 20(3), 313–345.Partnership for 21st Century Skills. (2008). 21st century skills and English map. http://www.p21.org/storage/documents/21st_century_skills_english_map.pdf [Erişim Tarihi: 11.03.2019].Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2015). Entrepreneurship education in schools: Empirical evidence on the teacher's role. The Journal of Educational Research, 108(3), 236-249.Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Ikavalko, M., Mattila, J. & Rytkola, T. (2010). Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher?. Education+Training, 52(2), 117-127.Schenkel, M. T., Farmer, S., Maslyn, J. M. (2019). Process improvement in SMEs: The impact of harmonious passion for entrepreneurship, employee creative self-efficacy, and time spent innovating. Journal of Small Business Strategy, 29(1), 64-77.Tang, C., Byrge, C., & Zhou J. (2018). Creativity Perspective on Entrepreneurship. In: Turcan, R., Fraser, N. (eds). The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship (81-102). Palgrave Macmillan, Cham.URL:https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Giri%C5%9Fimcilik/22.02_Yeni_Giris%CC%A7imci_Desteg%CC%86i_I%CC%87s%CC%A7_Plan%C4%B1.pdf 14.05.2019 tarihinde ulaşılmıştır.Wickham P. A. (2006). Strategic Entrepreneurship, Harlow: Pearson Education.Zhang, H., Joseph, A. A., & Jonathan, B. (2018). Toward a construct of dynamic capabilities malfunction: insights from failed Chinese entrepreneurs. Zorlu, K. ve Tetik, F. (2018). Girişimci Liderlik Davranışının Çalışan Yaratıcılığına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39,297-307.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3843-7393
Yazar: TUFAN İNALTEKİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5588-7353
Yazar: ARZU KİRMAN BİLGİN
Kurum: Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 117K993
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { fmgted622101, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {196 - 212}, doi = {}, title = {Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {İNALTEKİN, TUFAN and KİRMAN BİLGİN, ARZU} }
APA İNALTEKİN, T , KİRMAN BİLGİN, A . (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 2 (3) , 196-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/50988/622101
MLA İNALTEKİN, T , KİRMAN BİLGİN, A . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 196-212 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fmgted/issue/50988/622101>
Chicago İNALTEKİN, T , KİRMAN BİLGİN, A . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 (2019 ): 196-212
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi AU - TUFAN İNALTEKİN , ARZU KİRMAN BİLGİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 196 EP - 212 VL - 2 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi %A TUFAN İNALTEKİN , ARZU KİRMAN BİLGİN %T Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi %D 2019 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD İNALTEKİN, TUFAN , KİRMAN BİLGİN, ARZU . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 2 / 3 (Eylül 2019): 196-212 .
AMA İNALTEKİN T , KİRMAN BİLGİN A . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2019; 2(3): 196-212.
Vancouver İNALTEKİN T , KİRMAN BİLGİN A . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden Yansımalar: İş Planlarının İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2019; 2(3): 212-196.