Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Experience Based Themed Accommodation Facility: Botel

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 11, 27.12.2017

Öz

Services offered which are ordinary in the tourism sector remain inadequate to
meet the changing demands and needs of tourists expectations. For this reason,
tourism enterprises differentiate to meet the expectations of tourists through
varying experiences. As is the case with services, there are a number of
themed accommodation companies offering different experiences in order to
prevent the ordinaryization of experiences and the number of these businesses
that can respond to the search for such experiences by tourists is increasing
day by day. One of the themed accommodation enterprises offering different
experiences is the botels that provide service on a boat or on board a ship . In
this study, botels that are not available in Turkey but frequently encountered in
riverside cities in Europe, which provide different experiences for tourists by
offering accommodations on a boat or ship fixed on the river side were
discussed. This study, which consists of compilation of literature review in
order to contribute Turkish literature.

Kaynakça

 • Agapito, D., Valle, P. ve Mendes, J. (2014). The sensory dimension of tourist experiences: Capturing meaningful sensory-informed themes in Southwest Portugal, Tourism Management, 42, 224-237. doi: 10.1016/j.tourman.2013.11.011.
 • Akkaya, D. H. ve Usman, E. (2011). Temalı otel: Yok-mekanla var edilmeye çalışılan ‘kurmaca mekan’. Tasarım + Kuram, 7 (11-12), 67-80.
 • Ali, F., Hussain, K. ve Ragavan, N. A. (2014). Memorable customer experience: Examining the effects of customers experience on memories and loyalty in Malaysian resort hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 273-279. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.296.
 • Altun, S. ve İnceoğlu, M. (2006). Tatil amaçlı konaklama tesislerinde zamana bağlı değişim, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5 (2), 91–96.
 • Andersson, T. D. (2007). The tourist in the experience economy. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 46–58.
 • Barnes, S. J., Mattsson, J. ve Sørensen, F. (2016). Remembered experiences and revisit intentions: A longitudinal study of safari park visitors. Tourism Management, 57, 286-294. doi: 10.1016/j.tourman.2016.06.014.
 • Çelik A. (2013). Turizmde deneyimsel pazarlama: Tur operatörlerine yönelik bir uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çeltek E. (2010). Deneyimsel pazarlama unsurlarının otellerin bakış açısı ile değerlendirilmesi: Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çetin G. (2012). Konaklama işletmelerinde müşteri deneyiminin sadakat ve tavsiye davranışına etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Gao, L. (2012). An exploratory study of the boutique hotel experience: research on experience economy and designed customer experience (Unpublished Master's Thesis). Purdue University, West Lafayette.
 • Gentile, C., Spiller, N. ve Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management Journal, 25(5), 395-410. doi:10.1016/j.emj.2007.08.005.
 • Güney D. (2015). Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakatine etkisi: Muğla'daki butik otellere yönelik bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Güzel, F. Ö. (2012). Deneyim tabanlı pazarlama faaliyetlerinin işletme performansı üzerindeki etkisi: Muğla bölgesinde konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Güzel, F. Ö. (2014). Postmodern çağ tatil deneyimlerinde hazcı tepki basamağı çıktısı olarak temalı oteller, International Journal of Economic and Administrative Studies, 7 (13), 1-16. doi: 10.18092/ijeas.02361.
 • Heyns, R., Boekstein, M. ve Spencer, J. (2000). Introduction to travel and tourism. Cape Town: Juta & Co.
 • Holbrook, M. B. ve Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings and fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 132-140. doi: 10.1086/208906.
 • Karasakaloğlu, D. ve Zengel, R. (2012). Yok-Mekânlar olarak temalı otellerde kaybolma algısı üzerine bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23 (1), 86-98.
 • Komppula, R., Ilves, R. ve Airey, D. (2016). Social holidays as a tourist experience in Finland. Tourism Management, 52, 521-532. doi: 10.1016/j.tourman.2015.07.016.
 • Medlik, S. (2003). Dictionary of travel, tourism and hospitality. Oxford: Butterworth-Heinemann. Morgan, M. (2007). ‘We’re not the Barmy Army!’: Reflections on the sports tourist experience. International Journal of Tourism Research, 9, 361-372. doi: 10.1002/jtr.637.
 • Oral, S. ve Çelik Yetim, A. (2014). Deneyimsel değer, tüketici tatmini ve tüketici sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 469-497. doi: 10.16953/deusbed.59772.
 • Özen, S. (2009). Dünya turizminde tüketici tercihlerinde yaşanan değişimlerin konaklama işletmelerine yansımaları: Antalya’da temalı otel örnekleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Pine, B. J. ve Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97-105.
 • Pine, B. J. ve Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: Work is theatre and every business a stage. Boston: Harvard Business School Press.
 • Quan, W. ve Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism, Tourism Management, 25, 297–305. doi:10.1016/S0261- 5177(03)00130-4.
 • Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing. How to get customers to sense, feel, think, act, relate to your company and brands. New York: The Free Pres.
 • Schmitt, B. H. ve Simonson, A. (2000). Pazarlama estetiği: marka, kimlik ve imajın stratejik yönetimi. (Z. Ayman, Çev.) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Servidio, R ve Ruffolo, I. (2016). Exploring the relationship between emotions and memorable tourism experiences through narratives, Tourism Management Perspectives, 20, 151-160. doi: 10.1016/j.tmp.2016.07.010.
 • Sorensen, F. ve Jensen, J. F. (2015). Value creation and knowledge development in tourism experience encounters, Tourism Management, 46, 336-346. doi: 10.1016/j.tourman.2014.07.009.
 • Sundbo, J. ve Darmer, P. (2008). Creating experiences in the experience economy, Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Topaloğlu, H. (2013). İç mekân tasarımında “tema kavramı” ve temalı otellerin mekan organizasyonu bakımından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Usta, Ö. (2016). Turizm genel ve yapısal yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Walls, A. R., Okumuş, F., Wang, Y. R. ve Kwun, D. J. (2011). An epistemological view of consumer experiences. International Journal of Hospitality Management, 30 (1), 10-21. doi: 10.1016/j.ijhm.2010.03.008.
 • Weaver, A. (2011). The fragmentation of markets, neo-tribes, nostalgia, and the culture of celebrity: The rise of themed cruises, Journal of Hospitality and Tourism Management, 18, 54–60. doi: 10.1375/jhtm.18.1.54.
 • Yapraklı, Ş. ve Keser, E. (2016). Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi: Nostaljik ve fast food restoranlar üzerinde bir uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 19-35. doi: 10.9761/JASSS3423.
 • Yetiş, Ş. (2015). Termal otel işletmelerinde deneyimsel pazarlama yaklaşımı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (29), 90-98.
 • Yuan, Yi-Hua Erin; Chihkang Kenny Wu. Relationships among experiential marketing, experiential value, and customer satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32 (3), 2008, 387-410. doi: 10.1177/1096348008317392.
 • Zhang, J. J., Dewald, B. ve Neirynck, B. C. (2009). Experiential values for casino hotels in Macao. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 10 (2), 75-92. doi: 10.1080/15280080902946285.
 • www.terimleri.com. Erişim tarihi: 14.12.2017, http://www.terimleri.com/turizm/Boatel.html. www.booking.coma
 • . Erişim tarihi: 15.12.2017, https://www.booking.com/reviews/cz/hotel/botelalbatros.tr.html. www.booking.comb
 • . Erişim tarihi: 15.12.2017, https://www.booking.com/reviews/cz/hotel/racek.tr.html.
 • www.booking.comc . Erişim tarihi: 15.12.2017, https://www.booking.com/reviews/cz/hotel/boatmatylda.tr.html

DENEYİME DAYALI TEMALI BİR KONAKLAMA İŞLETMESİ: BOTEL

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 11, 27.12.2017

Öz

Turizm sektöründe sunulan sıradanlaşmış hizmetler beklentileri değişen turistlerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama da yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle turizm işletmeleri deneyimler aracılığıyla farklılaşarak turistlerin beklentilerini karşılamaktadır. Hizmetler de olduğu gibi deneyimlerin de sıradanlaşmasını önlemek amacıyla farklı deneyimler sunan temalı konaklama işletmeleri oluşmakta ve turistlerin farklılık arayışlarına cevap verebilen bu işletmelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Farklı deneyimler sunan temalı konaklama işletmelerinden birisi de suyun üzerinde teknede veya gemide konaklama teması ile hizmet sunan botellerdir. Bu çalışmada Türkiye’de bulunmayan ancak Avrupa’da nehir kenarlarındaki şehirlerde sıkça karşılaşılan, nehir kenarında sabitlenmiş bir teknede veya gemi de konaklama imkânı sunarak turistlere farklı deneyimler sağlayan boteller ele alınmıştır. Türkçe literatüre katkı sağlamak amacıyla literatür taramasından oluşan bu çalışma derleme niteliğindedir. 

Kaynakça

 • Agapito, D., Valle, P. ve Mendes, J. (2014). The sensory dimension of tourist experiences: Capturing meaningful sensory-informed themes in Southwest Portugal, Tourism Management, 42, 224-237. doi: 10.1016/j.tourman.2013.11.011.
 • Akkaya, D. H. ve Usman, E. (2011). Temalı otel: Yok-mekanla var edilmeye çalışılan ‘kurmaca mekan’. Tasarım + Kuram, 7 (11-12), 67-80.
 • Ali, F., Hussain, K. ve Ragavan, N. A. (2014). Memorable customer experience: Examining the effects of customers experience on memories and loyalty in Malaysian resort hotels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 273-279. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.296.
 • Altun, S. ve İnceoğlu, M. (2006). Tatil amaçlı konaklama tesislerinde zamana bağlı değişim, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, 5 (2), 91–96.
 • Andersson, T. D. (2007). The tourist in the experience economy. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 46–58.
 • Barnes, S. J., Mattsson, J. ve Sørensen, F. (2016). Remembered experiences and revisit intentions: A longitudinal study of safari park visitors. Tourism Management, 57, 286-294. doi: 10.1016/j.tourman.2016.06.014.
 • Çelik A. (2013). Turizmde deneyimsel pazarlama: Tur operatörlerine yönelik bir uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çeltek E. (2010). Deneyimsel pazarlama unsurlarının otellerin bakış açısı ile değerlendirilmesi: Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çetin G. (2012). Konaklama işletmelerinde müşteri deneyiminin sadakat ve tavsiye davranışına etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Gao, L. (2012). An exploratory study of the boutique hotel experience: research on experience economy and designed customer experience (Unpublished Master's Thesis). Purdue University, West Lafayette.
 • Gentile, C., Spiller, N. ve Noci, G. (2007). How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer. European Management Journal, 25(5), 395-410. doi:10.1016/j.emj.2007.08.005.
 • Güney D. (2015). Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakatine etkisi: Muğla'daki butik otellere yönelik bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Güzel, F. Ö. (2012). Deneyim tabanlı pazarlama faaliyetlerinin işletme performansı üzerindeki etkisi: Muğla bölgesinde konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Güzel, F. Ö. (2014). Postmodern çağ tatil deneyimlerinde hazcı tepki basamağı çıktısı olarak temalı oteller, International Journal of Economic and Administrative Studies, 7 (13), 1-16. doi: 10.18092/ijeas.02361.
 • Heyns, R., Boekstein, M. ve Spencer, J. (2000). Introduction to travel and tourism. Cape Town: Juta & Co.
 • Holbrook, M. B. ve Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings and fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 132-140. doi: 10.1086/208906.
 • Karasakaloğlu, D. ve Zengel, R. (2012). Yok-Mekânlar olarak temalı otellerde kaybolma algısı üzerine bir inceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23 (1), 86-98.
 • Komppula, R., Ilves, R. ve Airey, D. (2016). Social holidays as a tourist experience in Finland. Tourism Management, 52, 521-532. doi: 10.1016/j.tourman.2015.07.016.
 • Medlik, S. (2003). Dictionary of travel, tourism and hospitality. Oxford: Butterworth-Heinemann. Morgan, M. (2007). ‘We’re not the Barmy Army!’: Reflections on the sports tourist experience. International Journal of Tourism Research, 9, 361-372. doi: 10.1002/jtr.637.
 • Oral, S. ve Çelik Yetim, A. (2014). Deneyimsel değer, tüketici tatmini ve tüketici sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 469-497. doi: 10.16953/deusbed.59772.
 • Özen, S. (2009). Dünya turizminde tüketici tercihlerinde yaşanan değişimlerin konaklama işletmelerine yansımaları: Antalya’da temalı otel örnekleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Pine, B. J. ve Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, 76(4), 97-105.
 • Pine, B. J. ve Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: Work is theatre and every business a stage. Boston: Harvard Business School Press.
 • Quan, W. ve Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism, Tourism Management, 25, 297–305. doi:10.1016/S0261- 5177(03)00130-4.
 • Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing. How to get customers to sense, feel, think, act, relate to your company and brands. New York: The Free Pres.
 • Schmitt, B. H. ve Simonson, A. (2000). Pazarlama estetiği: marka, kimlik ve imajın stratejik yönetimi. (Z. Ayman, Çev.) İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Servidio, R ve Ruffolo, I. (2016). Exploring the relationship between emotions and memorable tourism experiences through narratives, Tourism Management Perspectives, 20, 151-160. doi: 10.1016/j.tmp.2016.07.010.
 • Sorensen, F. ve Jensen, J. F. (2015). Value creation and knowledge development in tourism experience encounters, Tourism Management, 46, 336-346. doi: 10.1016/j.tourman.2014.07.009.
 • Sundbo, J. ve Darmer, P. (2008). Creating experiences in the experience economy, Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Topaloğlu, H. (2013). İç mekân tasarımında “tema kavramı” ve temalı otellerin mekan organizasyonu bakımından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Usta, Ö. (2016). Turizm genel ve yapısal yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Walls, A. R., Okumuş, F., Wang, Y. R. ve Kwun, D. J. (2011). An epistemological view of consumer experiences. International Journal of Hospitality Management, 30 (1), 10-21. doi: 10.1016/j.ijhm.2010.03.008.
 • Weaver, A. (2011). The fragmentation of markets, neo-tribes, nostalgia, and the culture of celebrity: The rise of themed cruises, Journal of Hospitality and Tourism Management, 18, 54–60. doi: 10.1375/jhtm.18.1.54.
 • Yapraklı, Ş. ve Keser, E. (2016). Deneyimsel pazarlama ve deneyimsel değerin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisi: Nostaljik ve fast food restoranlar üzerinde bir uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 19-35. doi: 10.9761/JASSS3423.
 • Yetiş, Ş. (2015). Termal otel işletmelerinde deneyimsel pazarlama yaklaşımı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (29), 90-98.
 • Yuan, Yi-Hua Erin; Chihkang Kenny Wu. Relationships among experiential marketing, experiential value, and customer satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 32 (3), 2008, 387-410. doi: 10.1177/1096348008317392.
 • Zhang, J. J., Dewald, B. ve Neirynck, B. C. (2009). Experiential values for casino hotels in Macao. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 10 (2), 75-92. doi: 10.1080/15280080902946285.
 • www.terimleri.com. Erişim tarihi: 14.12.2017, http://www.terimleri.com/turizm/Boatel.html. www.booking.coma
 • . Erişim tarihi: 15.12.2017, https://www.booking.com/reviews/cz/hotel/botelalbatros.tr.html. www.booking.comb
 • . Erişim tarihi: 15.12.2017, https://www.booking.com/reviews/cz/hotel/racek.tr.html.
 • www.booking.comc . Erişim tarihi: 15.12.2017, https://www.booking.com/reviews/cz/hotel/boatmatylda.tr.html

Ayrıntılar

Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Buse ÇETİ

0000-0003-3136-1266
Türkiye


Lütfi ATAY

0000-0003-2598-6227
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2017
Kabul Tarihi 14 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çeti, B. & Atay, L. (2017). Experience Based Themed Accommodation Facility: Botel . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 1 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/33971/376004