Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ekmek Fırını Çalışanları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma: Mersin Örneği

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 39 - 51, 15.04.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.412382

Öz

Araştırmanın amacı ekmek fırını çalışanlarının işyaşam dengeleri, iş tatminleri ve işten ayrılma niyetlerini incelemektir. Bu amaçla Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında Mersin il merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırını çalışanlarına anket uygulanmıştır. Kullanılabilir 370 anket üzerinden frekans analizi ve betimsel analiz yapılmıştır. Analizler sonucunda ekmek fırını çalışanlarının iş yaşamlarının özel yaşamlarını etkilediği, ancak buna rağmen çalışanların işlerinden tatmin oldukları ve ayrılmayı düşünmedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • KaynakçaAkgündüz, Y. (2013). Konaklama işletmelerinde iş doyumu, yaşam doyumu ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin analizi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), 180-204.
 • Akın, A.,Ulukök, E. & Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 113-124.
 • Arı, G. S., Bal, H., & Bal, E. Ç. (2010). İşe bağlılığın tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkisindeki aracılık etkisi: Yatırım uzmanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 143-166.
 • Avcı, N.,& Küçükusta, D. (2009). Konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenme, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1), 33-44.
 • Bateman, T. S. & Organ, S. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
 • Bettencourt, L. A. & Brown, S. W. (1997). Contact employees: Relationships among workplace fairness, job satisfaction and prosocial service behaviors. Journal of Retailing, 73(1), 39-61.
 • Biçkes, D. M., Yılmaz, C., Demirtaş, Ö. & Uğur, A. (2014). Duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü: Bir alan çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 97-121.
 • Chen, C. (2006). Job satisfaction, organizational commitment, and flight attendants’ turnover intentions: A note. Journal of Air Transport Management, 12, 274-276.
 • Chiu, s. &Chen, H. (2005). Relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior: The mediational role of job satisfaction. Socıal Behavior and Personality.33(6), 523-540.
 • Choudhary, N & Singh, N., K. (2016). Work-family balance as per life stageand total experince: an empirical study among officers of defense (Central public sector enterprises) in Bangalore. Journal of Organizational Behavior, 15(1), 49-70.
 • Çakar, N. D. & Ceylan, A. (2005). İş motivasyonunun çalışan bağlılığı ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), 52-66.
 • Çarıkçı, İ. H.,& Çelikkol, Ö. (2009). İş-aile çatışmasının örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9), 153-170.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Bir araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 23-39.
 • Çelik, M. & Çıra, A. (2013). Örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde aşırı iş yükünün aracılık rolü. Ege Akademik Bakış, 13(1), 11-20.
 • Davis, J. & Wilson, S. M. (2000). Principals’ efforts to empower teachers: Effects on teacher motivation and job satisfaction and stress. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 73(6), 349-353.
 • Dhas, D., B. &Karthikeyan, P. (2015). Work-life balance challenges and solutions: overview. International Journal of Research in Humanitiesand Social Studies, 12(2), 10-19.
 • Dilek, A., S. & Yılmaz, K. (2016). Öğretmenlerin işkoliklik eğilimleri ve iş-yaşam dengeleri. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 36-55.
 • Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-52.
 • Gerçek, M. Elmas Atay, S. & Dündar, G. (2015). Çalışanların iş-yaşam dengesi ile kariyer tatmininin, işten ayrılma niyetine etkisi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 67-86.
 • Gökkaya, Ö. (2014). Yerel yönetimlerde iş-yaşam dengesi ve çalışan davranışı ilişkisinin incelenmesi-Kocaeli belediyeler örneği, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 2-18.
 • Hui, C.,Wong, A. S. H. &Tjosvold, D. (2010). Turnover intention and performance in China: The role of positive affectivity, Chinese values, perceived organizational support and constructive controversy. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 735-751.
 • Igbaria, M. &Guimaraes, T. (1993). Antecedents and consequences of job satisfaction among information center employees. Journal of Management Information Systems9(4), 145-174.
 • Jaramillo, F.,Mulki, J. P. & Solomon, P. (2006). The role of ethical climate on salesperson’s role stress, job attitudes, turnover ıntention, and job performance. Journal of Personal Selling&Sales Management, 26(3), 271-282.
 • Judge, T. J.,Thoresen, C. J., Bono, J. E. &Patton, G. K. (2001), The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127(3), 376-407.
 • Kaliannan, M.,Perumal, K. &Dorasamy, M. (2016). Developing a work-life balance model towards improving job satisfaction among medical doctors across different generations. The Journal of Developing Areas, 50(5), 343-351
 • Kim, H. & Lee, S. Y. (2009). Supervisory Communication, Burnout, and Turnover Intention Among Social Workers in Health Care Settings. Social Work in Health Care,48(4), 364-385.
 • Kitapçı, H. Kaynak, R. & Ökten, S. S. (2013). Güçlendirmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi: Kamu ve özel sektörde mukayeseli bir araştırma. International Review of Economics and Management, 1(1), 49-73.
 • Küçükusta, D. (2007). Konaklama işletmelerinde iş-yaşam dengesi sorunları ve çözüme yönelik yaklaşımlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), 243-268
 • Lu, K., Lin, P. Wu, C., Hsieh, Y. &Chang, Y. (2002). The relationships among turnover ıntentions, Professional commitment, and job satisfaction of hospital nurses. Journal of Professional Nursing, 18(4), 214-219.
 • Maertz, C. P.,Griffeth, R. W., Campbell, N. S. & Allen, D. G. (2007). The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover. Journal of Organizational Behavior, 28(8), 1059-1075.
 • Örücü, E. &Özafşarlıoğlu, S. (2013). Örgütsel adaletin çalışanların işten ayrılma niyetine etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde bir uygulama. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 335-358.
 • Pekdemir, I. & Koçoğlu, M. (2014). İşkoliklik ile iş-yaşam dengesi arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin aracı rolü üzerine bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 309-337.
 • Petty, G. C.,Brewer, E. W. & Brown, B. (2005). Job satisfaction among employees of a youth development organization. Child &Youth Care Forum, 34(1), 57-73.
 • Price, L. (1997). Handbook of organizational measurement. International Journal of Manpower, 18(4,5,6), 305-558.
 • Poyraz, K.,& Kama, B. (2008). Algılanan iş güvencesinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 143-164.
 • Rusbult, C. E.,Farrell, D., Rogers, G., &Mainous, A. G. (1988). Impact of exchange variables on exit, voice, loyalty, and neglect: An ıntegrative model of responses to declining job satisfaction. The Academy of Management Journal, 31(3), 599-627.
 • Sagie, A. (1998). Employee absenteeism, organizational commitment, and job satisfaction: Another look. Journal of Vocational Behavior, 52, 156-171.
 • Saif, M., I., Malik, M., I. &Awan, M., Z. (2011). Employee work satisfaction and work-life balance: a Pakistani perspective. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research ın Business, 3(5), 606-617.
 • Scott, K. D. & Taylor, G. S. (1985). An examination of conflicting findings on the relationship between job satisfaction and absenteeism: A meta-analysis. The Academy of Management Journal, 28(3), 599-612.
 • Sjöberg, A. &Sverke, M. (2000).The interactive effect of job involvement and organizational commitment on job turnover revisited: A note on the mediating role of turnover intention. Scandinavian Journal of Psychology, 41, 247-252.
 • Stumpf, S. A.,&Hartman, K. (1984). Idividual exploration to organizational commitment or withdrawal. The Academy of Management Journal, 27(2), 308-329.
 • Sturges, J. &Guest, D. (2004). Working to live or living to work?Workl/life balance early in the career. Human Research Management Journal, 14(4), 5-20.
 • Tengilimoğlu, D. (2005). Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 23-45.
 • Tett, R. P.,& Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover ıntention, and turnover: Pathanalyses based on meta-analytic findings. Personnel Psychology Personnel Psychology, 1(46), 259-293.
 • Turunç, Ö.,& Çelik, M. (2010). Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 209-232.
 • Unur, K., Atçı, D., Albayrak, Z., & Şanlı S. C. (2017). Fırıncılıkta ekmek var mı? Fırıncılar üzerinde bir araştırma. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan 2017, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
 • Yeşilyurt & Koçak (2014). İş doyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin otel işletmeleri açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(2), 303-324.
 • Yüksel, İ. (2003). İş stresi, işe bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkinin analizi (Teknisyenlere yönelik bir uygulama). İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,17(1-2), 213-224.

An Exploratory Research on Bakery Employees: Mersin Case

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 39 - 51, 15.04.2018
https://doi.org/10.32958/gastoria.412382

Öz

The aim of the research is to examine the work-life balance, job satisfaction and intention to leave the job of bakery employees. For this purpose, a questionnaire was applied to the employees of the bakery in Mersin province between March-June 2017. Frequency analysis and descriptive analysis were performed on 370 available surveys. As a result of the analysis, it has been found that the bakery employees’ private lives affect their business life, but even so the employees are satisfied with their work and do not consider leaving. 

Kaynakça

 • KaynakçaAkgündüz, Y. (2013). Konaklama işletmelerinde iş doyumu, yaşam doyumu ve öz yeterlilik arasındaki ilişkinin analizi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), 180-204.
 • Akın, A.,Ulukök, E. & Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 113-124.
 • Arı, G. S., Bal, H., & Bal, E. Ç. (2010). İşe bağlılığın tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkisindeki aracılık etkisi: Yatırım uzmanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 143-166.
 • Avcı, N.,& Küçükusta, D. (2009). Konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenme, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(1), 33-44.
 • Bateman, T. S. & Organ, S. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
 • Bettencourt, L. A. & Brown, S. W. (1997). Contact employees: Relationships among workplace fairness, job satisfaction and prosocial service behaviors. Journal of Retailing, 73(1), 39-61.
 • Biçkes, D. M., Yılmaz, C., Demirtaş, Ö. & Uğur, A. (2014). Duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü: Bir alan çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 97-121.
 • Chen, C. (2006). Job satisfaction, organizational commitment, and flight attendants’ turnover intentions: A note. Journal of Air Transport Management, 12, 274-276.
 • Chiu, s. &Chen, H. (2005). Relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior: The mediational role of job satisfaction. Socıal Behavior and Personality.33(6), 523-540.
 • Choudhary, N & Singh, N., K. (2016). Work-family balance as per life stageand total experince: an empirical study among officers of defense (Central public sector enterprises) in Bangalore. Journal of Organizational Behavior, 15(1), 49-70.
 • Çakar, N. D. & Ceylan, A. (2005). İş motivasyonunun çalışan bağlılığı ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), 52-66.
 • Çarıkçı, İ. H.,& Çelikkol, Ö. (2009). İş-aile çatışmasının örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9), 153-170.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Bir araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 23-39.
 • Çelik, M. & Çıra, A. (2013). Örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde aşırı iş yükünün aracılık rolü. Ege Akademik Bakış, 13(1), 11-20.
 • Davis, J. & Wilson, S. M. (2000). Principals’ efforts to empower teachers: Effects on teacher motivation and job satisfaction and stress. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 73(6), 349-353.
 • Dhas, D., B. &Karthikeyan, P. (2015). Work-life balance challenges and solutions: overview. International Journal of Research in Humanitiesand Social Studies, 12(2), 10-19.
 • Dilek, A., S. & Yılmaz, K. (2016). Öğretmenlerin işkoliklik eğilimleri ve iş-yaşam dengeleri. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 36-55.
 • Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-52.
 • Gerçek, M. Elmas Atay, S. & Dündar, G. (2015). Çalışanların iş-yaşam dengesi ile kariyer tatmininin, işten ayrılma niyetine etkisi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 67-86.
 • Gökkaya, Ö. (2014). Yerel yönetimlerde iş-yaşam dengesi ve çalışan davranışı ilişkisinin incelenmesi-Kocaeli belediyeler örneği, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 2-18.
 • Hui, C.,Wong, A. S. H. &Tjosvold, D. (2010). Turnover intention and performance in China: The role of positive affectivity, Chinese values, perceived organizational support and constructive controversy. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80, 735-751.
 • Igbaria, M. &Guimaraes, T. (1993). Antecedents and consequences of job satisfaction among information center employees. Journal of Management Information Systems9(4), 145-174.
 • Jaramillo, F.,Mulki, J. P. & Solomon, P. (2006). The role of ethical climate on salesperson’s role stress, job attitudes, turnover ıntention, and job performance. Journal of Personal Selling&Sales Management, 26(3), 271-282.
 • Judge, T. J.,Thoresen, C. J., Bono, J. E. &Patton, G. K. (2001), The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, 127(3), 376-407.
 • Kaliannan, M.,Perumal, K. &Dorasamy, M. (2016). Developing a work-life balance model towards improving job satisfaction among medical doctors across different generations. The Journal of Developing Areas, 50(5), 343-351
 • Kim, H. & Lee, S. Y. (2009). Supervisory Communication, Burnout, and Turnover Intention Among Social Workers in Health Care Settings. Social Work in Health Care,48(4), 364-385.
 • Kitapçı, H. Kaynak, R. & Ökten, S. S. (2013). Güçlendirmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi: Kamu ve özel sektörde mukayeseli bir araştırma. International Review of Economics and Management, 1(1), 49-73.
 • Küçükusta, D. (2007). Konaklama işletmelerinde iş-yaşam dengesi sorunları ve çözüme yönelik yaklaşımlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), 243-268
 • Lu, K., Lin, P. Wu, C., Hsieh, Y. &Chang, Y. (2002). The relationships among turnover ıntentions, Professional commitment, and job satisfaction of hospital nurses. Journal of Professional Nursing, 18(4), 214-219.
 • Maertz, C. P.,Griffeth, R. W., Campbell, N. S. & Allen, D. G. (2007). The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover. Journal of Organizational Behavior, 28(8), 1059-1075.
 • Örücü, E. &Özafşarlıoğlu, S. (2013). Örgütsel adaletin çalışanların işten ayrılma niyetine etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde bir uygulama. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 335-358.
 • Pekdemir, I. & Koçoğlu, M. (2014). İşkoliklik ile iş-yaşam dengesi arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin aracı rolü üzerine bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 309-337.
 • Petty, G. C.,Brewer, E. W. & Brown, B. (2005). Job satisfaction among employees of a youth development organization. Child &Youth Care Forum, 34(1), 57-73.
 • Price, L. (1997). Handbook of organizational measurement. International Journal of Manpower, 18(4,5,6), 305-558.
 • Poyraz, K.,& Kama, B. (2008). Algılanan iş güvencesinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 143-164.
 • Rusbult, C. E.,Farrell, D., Rogers, G., &Mainous, A. G. (1988). Impact of exchange variables on exit, voice, loyalty, and neglect: An ıntegrative model of responses to declining job satisfaction. The Academy of Management Journal, 31(3), 599-627.
 • Sagie, A. (1998). Employee absenteeism, organizational commitment, and job satisfaction: Another look. Journal of Vocational Behavior, 52, 156-171.
 • Saif, M., I., Malik, M., I. &Awan, M., Z. (2011). Employee work satisfaction and work-life balance: a Pakistani perspective. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research ın Business, 3(5), 606-617.
 • Scott, K. D. & Taylor, G. S. (1985). An examination of conflicting findings on the relationship between job satisfaction and absenteeism: A meta-analysis. The Academy of Management Journal, 28(3), 599-612.
 • Sjöberg, A. &Sverke, M. (2000).The interactive effect of job involvement and organizational commitment on job turnover revisited: A note on the mediating role of turnover intention. Scandinavian Journal of Psychology, 41, 247-252.
 • Stumpf, S. A.,&Hartman, K. (1984). Idividual exploration to organizational commitment or withdrawal. The Academy of Management Journal, 27(2), 308-329.
 • Sturges, J. &Guest, D. (2004). Working to live or living to work?Workl/life balance early in the career. Human Research Management Journal, 14(4), 5-20.
 • Tengilimoğlu, D. (2005). Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 23-45.
 • Tett, R. P.,& Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover ıntention, and turnover: Pathanalyses based on meta-analytic findings. Personnel Psychology Personnel Psychology, 1(46), 259-293.
 • Turunç, Ö.,& Çelik, M. (2010). Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 209-232.
 • Unur, K., Atçı, D., Albayrak, Z., & Şanlı S. C. (2017). Fırıncılıkta ekmek var mı? Fırıncılar üzerinde bir araştırma. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan 2017, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
 • Yeşilyurt & Koçak (2014). İş doyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin otel işletmeleri açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(2), 303-324.
 • Yüksel, İ. (2003). İş stresi, işe bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişkinin analizi (Teknisyenlere yönelik bir uygulama). İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,17(1-2), 213-224.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil UNUR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2992-7427
Türkiye


Dilek ATÇI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-5541-9584
Türkiye


Sabahat Ceylin ŞANLI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7339-0538
Türkiye


Zeynep ALBAYRAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-7752-5425
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 4 Nisan 2018
Kabul Tarihi 11 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Unur, K. , Atçı, D. , Şanlı, S. C. & Albayrak, Z. (2018). Ekmek Fırını Çalışanları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma: Mersin Örneği . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 2 (1) , 39-51 . DOI: 10.32958/gastoria.412382