Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kastamonu İlinde Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 3, 381 - 399, 31.10.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.466427

Öz

Kaynakça

 • Akar, E. (2010). Sanal toplulukların bir türü olarak sosyal ağ siteleri – bir pazarlama iletişimi kanalı olarak işleyişi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 107-122.
 • Akbaş, H. (2015). Hazır giyim sektörüne yönelik reklam içerikli kısa mesajların (SMS) tüketici satın alma karar sürecine etkisinin araştırılması: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ile bir uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Alabay, M. N. (2011). Sosyal medyada tüketiciler ve pazar bölümleme uygulamaları. INETD 16. Conference of Internet, Turkey.
 • Aminu, İ.M. ve Shariff, M.N. M. (2014). Strategic orientation, access to finance, business environment and SMEs performance in Nigeria: data screening and preliminary analysis. European Journal of Business and Management, 6(35), 124-131.
 • Decock, B. ve De Pelsmacker, P. (2001). Emotions matter: reinventing advertising, Excellence in International Research. Erişim Tarihi: 07.03.2018, http://www.esomar.nl/ Publications/excellence 2001.
 • Dilmen, N. E. (2012). Sosyal paylaşım ağlarının reklam ve pazarlama disiplinleri içerisinde kullanımı, İstanbul: Sosyal Medya/Akademi, Beta Yayıncılık.
 • Durmaz, Y. Bahar Oruç, R. ve Kurtlar, M. (2011). Kişisel faktörlerin tüketici satın alma davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1),114-133.
 • Gürbüz, S.ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İşlek, M.S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi, Karaman.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kazançoğlu, İ, Üstündağlı, E. ve Baybars, M. (2012). Tüketicilerin sosyal ağ sitelerindeki reklamlara yönelik tutumlarının satın alma davranışları üzerine etkisi: Facebook örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(8), 159-182.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (5th ed., pp.3–427). New York: The Guilford Press.
 • Nakip, M. (2013). Pazarlama araştırmalarına giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Smith, R. E. ve Swinyard, W. R. (1983). Attitude-behavior consistency: the impact of product trial versus advertising. Journal of Marketing Research, 3(20), 257-267.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim Dergisi, 7(4), 23-32.
 • Şahin, A. (2006). İnternet reklamlarının pazarlama etiği açısından değerlendirilmesi: Mersin Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan pilot bir çalışma. Öneri Dergisi, 7(25), 119-130.
 • Talih Akkaya, D. (2013). Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının turum, davranış ve satın alma niyeti üzerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Torun, E. (2017). Tüketici satın alma davranışları üzerinde internet ve sosyal medyanın yeri ve önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 955-970.
 • Vural Akıncı, Z.B. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382.
 • Yıldırım, M. ve Tayfun, A. (2010). Turistlerin tüketim davranışları kültüre/milliyete göre farklılık gösterir mi? Alman ve Rus turistler üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, (2), 43-64.
 • Yıldız, Y. 2014. Tüketici davranışları üzerinde sosyal medya etkileri: Apple ve Samsung örneği. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 4(2),5-15.
 • WEB-1, www.socialbusinesstr.com/2017/06/07/2017-sosyal-medya-istatistikleri/, (Erişim Tarihi: 01.10.2018)
 • WEB-2, www.tdk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
 • WEB-3, https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview, (Erişim Tarihi: 02.12.2017)

The Effect of University Tourism Students’ Perceptions in Kastamonu Towards Social Media Adverts on Purchasing Behaviors

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 3, 381 - 399, 31.10.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.466427

Öz

Teknolojik
gelişmelere paralel olarak internet günlük hayatımıza girmiş ve sosyal medya
kullanımını yaygınlaştırmıştır. Böylece sık kullanılan internet ve sosyal medya
tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını etkilemiştir. Günümüzde tüketiciler
sosyal ağları bir iletişim aracı olarak kullanırken işletmeler reklam aracı
olarak kullanmaktadır. Araştırmanın amacı, sosyal medya reklamlarına yönelik
tüketici algılarının satın alma niyetlerini nasıl etkilediğini incelemektir.
Bir diğer amaç ise, sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya reklamları ile
ilgili algılarını saptamaktır.
Araştırmada kolayda örneklem yöntemi ile
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi sosyal medya kullanan öğrencilerden 212
analize uygun anket elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda, öğrencilerin
sosyal medya reklamlarına yönelik
algılarının ve satın alma davranışlarının sınıflara göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Ayrıca
öğrencilerin satın alma davranışlarının sosyal medya reklamlarına
yönelik algılarına bağlı olduğu görülmüştür. Araştırmanın dikkat çekici bulgusu,
öğrencilerin sosyal medya reklamlarını güvenilir ve inandırıcı bulmamalarına
rağmen ürün bilgisi için iyi bir kaynak olarak
görmeleridir. 

Kaynakça

 • Akar, E. (2010). Sanal toplulukların bir türü olarak sosyal ağ siteleri – bir pazarlama iletişimi kanalı olarak işleyişi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 107-122.
 • Akbaş, H. (2015). Hazır giyim sektörüne yönelik reklam içerikli kısa mesajların (SMS) tüketici satın alma karar sürecine etkisinin araştırılması: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ile bir uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Alabay, M. N. (2011). Sosyal medyada tüketiciler ve pazar bölümleme uygulamaları. INETD 16. Conference of Internet, Turkey.
 • Aminu, İ.M. ve Shariff, M.N. M. (2014). Strategic orientation, access to finance, business environment and SMEs performance in Nigeria: data screening and preliminary analysis. European Journal of Business and Management, 6(35), 124-131.
 • Decock, B. ve De Pelsmacker, P. (2001). Emotions matter: reinventing advertising, Excellence in International Research. Erişim Tarihi: 07.03.2018, http://www.esomar.nl/ Publications/excellence 2001.
 • Dilmen, N. E. (2012). Sosyal paylaşım ağlarının reklam ve pazarlama disiplinleri içerisinde kullanımı, İstanbul: Sosyal Medya/Akademi, Beta Yayıncılık.
 • Durmaz, Y. Bahar Oruç, R. ve Kurtlar, M. (2011). Kişisel faktörlerin tüketici satın alma davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(1),114-133.
 • Gürbüz, S.ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • İşlek, M.S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi, Karaman.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kazançoğlu, İ, Üstündağlı, E. ve Baybars, M. (2012). Tüketicilerin sosyal ağ sitelerindeki reklamlara yönelik tutumlarının satın alma davranışları üzerine etkisi: Facebook örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(8), 159-182.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (5th ed., pp.3–427). New York: The Guilford Press.
 • Nakip, M. (2013). Pazarlama araştırmalarına giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Smith, R. E. ve Swinyard, W. R. (1983). Attitude-behavior consistency: the impact of product trial versus advertising. Journal of Marketing Research, 3(20), 257-267.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk İletişim Dergisi, 7(4), 23-32.
 • Şahin, A. (2006). İnternet reklamlarının pazarlama etiği açısından değerlendirilmesi: Mersin Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılan pilot bir çalışma. Öneri Dergisi, 7(25), 119-130.
 • Talih Akkaya, D. (2013). Sosyal medya reklamlarında tüketici algılarının turum, davranış ve satın alma niyeti üzerine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Torun, E. (2017). Tüketici satın alma davranışları üzerinde internet ve sosyal medyanın yeri ve önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(62), 955-970.
 • Vural Akıncı, Z.B. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382.
 • Yıldırım, M. ve Tayfun, A. (2010). Turistlerin tüketim davranışları kültüre/milliyete göre farklılık gösterir mi? Alman ve Rus turistler üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, (2), 43-64.
 • Yıldız, Y. 2014. Tüketici davranışları üzerinde sosyal medya etkileri: Apple ve Samsung örneği. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty, 4(2),5-15.
 • WEB-1, www.socialbusinesstr.com/2017/06/07/2017-sosyal-medya-istatistikleri/, (Erişim Tarihi: 01.10.2018)
 • WEB-2, www.tdk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
 • WEB-3, https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview, (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şevki Ulama 0000-0002-5874-8797

Dilara Eylül Koç 0000-0003-3990-7366

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi 2 Ekim 2018
Kabul Tarihi 28 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ulama, Ş., & Koç, D. E. (2019). Kastamonu İlinde Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının Satın Alma Davranışlarına Etkisi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, 3(3), 381-399. https://doi.org/10.32958/gastoria.466427