Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 653 - 671, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.581193

Öz


Son yıllarda kitlesel turizm hareketlerinin çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkiler alternatif turizm türlerine olan ilgiyi artırmaktadır. Ülkemizde alternatif turizm açısından geliştirilmesi gereken önemli türlerden biri de termal turizmdir. Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde yer alan sıcak ve soğuk şifalı su kaynakları bakımından zengin bir ilimizdir.  Bu doğrultuda araştırmanın amacı, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yer alan Ilıca kaplıcalarının termal turizm potansiyelini ortaya koymak ve ziyaret edenlerin termal turizm algısı ile termal turizmden beklentilerini betimlemektir. Çalışma nitel araştırma deseninde kurgulanmış olup, ikincil verilerden de yararlanılmıştır. Bu bağlamda Ilıca kaplıcalarını ziyaret eden 20 kişi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular, Ilıca kaplıcalarının sağlık sorunları nedeniyle tercih edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca tanıtım ve reklam kampanyalarının eksik olduğu ve bölgeye ulaşımın yetersiz olduğu da elde edilen önemli bulgular arasındadır.

Kaynakça

 • Altunay, E. Oral G., ve Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamasına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (6. baskı). Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Aydın, D. (2014). Türkiye Sağlık Turizmi El Kitabı, www.visitturkeyforhealthcare pocket book, Aren Tanıtım, İstanbul.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 23-28.
 • Baydar, O ve Yergök, A.F. (1996). Güneydoğu Anadolu-Kenar Kıvrım Kuşağı-Amanos Dağları Kuzeyi ve Doğu Torosların Jeolojisi. Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 90s (yayınlanmamış).
 • Bulut, İ. ve Girgin, M. (2001). Bingöl Kös Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 5, 59‐81.
 • Çakar, M. (1996). Kahramanmaraş ve Çevresindeki Şifalı Suların Özelliklerinin Araştırılması, K.S.Ü. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Kahramanmaraş.
 • Çetin, T. (2011). Termal Turizm Potansiyeli Açısından Kozaklı (Nevşehir) Kaplıcaları. Turkish Studies, 6 (1), 899-924.
 • Çiçek, R ve Avderen, S. (2013). Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 15 (25), 25-35.
 • Çonkar, K. ve Gülmez, M. (2004). Termal Turizm Açısından Sivas’ın Yeri ve Önemi, Cumhuriyetin 80. yılında Sivas Sempozyumu, s. 289-310.
 • Deniz, M. (2016). Termal Turizm Açısından Kayaağıl Termal Tesisleri (Uşak). Tarih Okulu Dergisi, 9 (25), 311-349.
 • Dirisu, N, Ş. (1952). İdroloji (İçme ve kaplıca tedavisi). Ankara Üniv. Tıp Fak. Yay. No:28, Akın Matbaası, Ankara.
 • Doğan, Z.H. (1998). Turizmin Sosyo Kültürel Temelleri, Uğur Ofset Matbaa, İzmir.
 • Doğanay, H. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, 1.Baskı, İstanbul.
 • Gül, M., Darbaş, G. ve Gürbüz, K. (2005). Alacık Formasyonunun (En Geç Orta Eosen‐Erken Miyosen) K. Maraş Havzası İçindeki Tektono‐Stratigrafik Konumu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, 18(2), 183‐197.
 • Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111.
 • Gürbüz M. ve Korkmaz H. (2001). Ilıca Kasabasında Sağlık (Termal) Turizmi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 36, 87‐104.
 • Gürbüz, M ve Korkmaz, H (2004). Kahramanmaraş İlin’de Şifalı Su Potansiyeli ve Değerlendirilmesi, I Kahramanmaraş Sempozyomu, s.1553-1558. (6-8 Mayıs 2004).
 • Karademir, N, Sandal, E ve. Urhan, F. (2018). Sağlık Turizmi Açısından Ekinözü İçmeleri, Turkish Studies, 13(3), 409-432.
 • Kozak, N., Kozak, M., Kozak, M. (1997). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, 3. bs., Ankara.
 • Kördeve, M. (2016). Sağlık Turizmine Genel Bir Bakış ve Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki Yeri, Uluslar Arası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 2(1), 51-61.
 • Lund, W. J. ve Freeston, H.D. (2001). World-Wide Direct Uses of Geothermal Energy 2000 , Geothermics, 30(1), 29-68.
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Çev Ed: Selahattin Turan, Üçüncü Basımdan Çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mutlu, Y ve Bayar, R. (2006). The Potential of Thermal Tourism in Turkey”, National Scientific Conference with International Participation under the heading “20 Years Union of Scientists in Bulgaria-Branch Smolyan” October, 20-21 , pp.1191-1199, Smolyan, Bulgaria.
 • Ölmez, E. (1983). "K.Maraş - Süleymanlı Ilıcası Hidrojeoloji Etüdü", Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Petrol ve Jeotermal Enerji Dairesi Hidrojeoloji Baş Mühendisliği, Ankara.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntem Bilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özer, Ö. ve Sonğur, C. (2012). Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 4 (7), 69-81.
 • Özgüç, N. (1998). Turizm Coğrafyası‐ Özellikler Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Özsarı, S ve Karatana, Ö. (2013). Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu, Journal Agent, 24(2), 136-144.
 • Öztürk, Y ve Yazıcıoğlu İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(10), 183-195.
 • Sandal, R ve Karademir. N. (2015). Ilıca (Kahramanmaraş) Kaplıcalarında Termal Turizm Odaklı Rekreasyon Faaliyetleri, Türk Coğrafya Dergisi, 64: 39‐50.
 • Tuncel, M. ve Doğaner, S. (1992). Kütahya’da Kaplıca Turizmi, Ege Coğrafya Dergisi, 6 (1), 47-60.Ülker, İ. (1988). Sağlık Turizmi ve Kaplıca Sularımızın Değerlendirilmesi, Turizm Yıllığı 1986, s.205. Ankara.
 • Yağcı, Ö. (2003). Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, Ankara.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Evaluation of Thermal Tourism Potential of Kahramanmaraş Ilıca Thermal Springs

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 653 - 671, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.581193

Öz

In recent years, the negative effects on the environment of mass tourism movements have increased the interest in alternative tourism types. One of the important species that should be developed in terms of alternative tourism in our country is thermal tourism. Kahramanmaraş is a province rich in hot and cold healing water resources in the Mediterranean region. The aim of this study is to investigate Ilıca springs' thermal tourism potential where is located in Kahramanmaraş Onikişubat district and to determine visitors' perception of thermal tourism with the expectations from thermal tourism. The study was designed as a qualitative research design and both primary and secondary data were used. In this context, in-depth interviews were conducted with 20 people who visited the Ilıca springs. The data were analyzed through descriptive technique. The findings of the study have shown that the thermal springs are preferred for health issues.  In addition, the lack of publicity and advertising campaigns, insufficient transportation facilities are might be regarded as other critical results.

Kaynakça

 • Altunay, E. Oral G., ve Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamasına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (6. baskı). Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Aydın, D. (2014). Türkiye Sağlık Turizmi El Kitabı, www.visitturkeyforhealthcare pocket book, Aren Tanıtım, İstanbul.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1), 23-28.
 • Baydar, O ve Yergök, A.F. (1996). Güneydoğu Anadolu-Kenar Kıvrım Kuşağı-Amanos Dağları Kuzeyi ve Doğu Torosların Jeolojisi. Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 90s (yayınlanmamış).
 • Bulut, İ. ve Girgin, M. (2001). Bingöl Kös Kaplıcalarının Coğrafi Etüdü. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 5, 59‐81.
 • Çakar, M. (1996). Kahramanmaraş ve Çevresindeki Şifalı Suların Özelliklerinin Araştırılması, K.S.Ü. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Kahramanmaraş.
 • Çetin, T. (2011). Termal Turizm Potansiyeli Açısından Kozaklı (Nevşehir) Kaplıcaları. Turkish Studies, 6 (1), 899-924.
 • Çiçek, R ve Avderen, S. (2013). Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 15 (25), 25-35.
 • Çonkar, K. ve Gülmez, M. (2004). Termal Turizm Açısından Sivas’ın Yeri ve Önemi, Cumhuriyetin 80. yılında Sivas Sempozyumu, s. 289-310.
 • Deniz, M. (2016). Termal Turizm Açısından Kayaağıl Termal Tesisleri (Uşak). Tarih Okulu Dergisi, 9 (25), 311-349.
 • Dirisu, N, Ş. (1952). İdroloji (İçme ve kaplıca tedavisi). Ankara Üniv. Tıp Fak. Yay. No:28, Akın Matbaası, Ankara.
 • Doğan, Z.H. (1998). Turizmin Sosyo Kültürel Temelleri, Uğur Ofset Matbaa, İzmir.
 • Doğanay, H. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, 1.Baskı, İstanbul.
 • Gül, M., Darbaş, G. ve Gürbüz, K. (2005). Alacık Formasyonunun (En Geç Orta Eosen‐Erken Miyosen) K. Maraş Havzası İçindeki Tektono‐Stratigrafik Konumu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, 18(2), 183‐197.
 • Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111.
 • Gürbüz M. ve Korkmaz H. (2001). Ilıca Kasabasında Sağlık (Termal) Turizmi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 36, 87‐104.
 • Gürbüz, M ve Korkmaz, H (2004). Kahramanmaraş İlin’de Şifalı Su Potansiyeli ve Değerlendirilmesi, I Kahramanmaraş Sempozyomu, s.1553-1558. (6-8 Mayıs 2004).
 • Karademir, N, Sandal, E ve. Urhan, F. (2018). Sağlık Turizmi Açısından Ekinözü İçmeleri, Turkish Studies, 13(3), 409-432.
 • Kozak, N., Kozak, M., Kozak, M. (1997). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, 3. bs., Ankara.
 • Kördeve, M. (2016). Sağlık Turizmine Genel Bir Bakış ve Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki Yeri, Uluslar Arası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 2(1), 51-61.
 • Lund, W. J. ve Freeston, H.D. (2001). World-Wide Direct Uses of Geothermal Energy 2000 , Geothermics, 30(1), 29-68.
 • Merriam, S.B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Çev Ed: Selahattin Turan, Üçüncü Basımdan Çeviri, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Mutlu, Y ve Bayar, R. (2006). The Potential of Thermal Tourism in Turkey”, National Scientific Conference with International Participation under the heading “20 Years Union of Scientists in Bulgaria-Branch Smolyan” October, 20-21 , pp.1191-1199, Smolyan, Bulgaria.
 • Ölmez, E. (1983). "K.Maraş - Süleymanlı Ilıcası Hidrojeoloji Etüdü", Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Petrol ve Jeotermal Enerji Dairesi Hidrojeoloji Baş Mühendisliği, Ankara.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntem Bilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 • Özer, Ö. ve Sonğur, C. (2012). Türkiye'nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 4 (7), 69-81.
 • Özgüç, N. (1998). Turizm Coğrafyası‐ Özellikler Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Özsarı, S ve Karatana, Ö. (2013). Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu, Journal Agent, 24(2), 136-144.
 • Öztürk, Y ve Yazıcıoğlu İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(10), 183-195.
 • Sandal, R ve Karademir. N. (2015). Ilıca (Kahramanmaraş) Kaplıcalarında Termal Turizm Odaklı Rekreasyon Faaliyetleri, Türk Coğrafya Dergisi, 64: 39‐50.
 • Tuncel, M. ve Doğaner, S. (1992). Kütahya’da Kaplıca Turizmi, Ege Coğrafya Dergisi, 6 (1), 47-60.Ülker, İ. (1988). Sağlık Turizmi ve Kaplıca Sularımızın Değerlendirilmesi, Turizm Yıllığı 1986, s.205. Ankara.
 • Yağcı, Ö. (2003). Turizm Ekonomisi, Detay Yayıncılık, Ankara.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma EBAN>

0000-0002-0222-7108
Türkiye


Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU> (Sorumlu Yazar)
Mersin Üniversitesi
0000-0002-3264-5896
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria581193, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {653 - 671}, doi = {10.32958/gastoria.581193}, title = {Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Eban, Fatma and Samırkaş Komşu, Meryem} }
APA Eban, F. & Samırkaş Komşu, M. (2019). Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 653-671 . DOI: 10.32958/gastoria.581193
MLA Eban, F. , Samırkaş Komşu, M. "Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 653-671 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/581193>
Chicago Eban, F. , Samırkaş Komşu, M. "Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 653-671
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi AU - FatmaEban, MeryemSamırkaş Komşu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.581193 DO - 10.32958/gastoria.581193 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 653 EP - 671 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.581193 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.581193 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi %A Fatma Eban , Meryem Samırkaş Komşu %T Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.581193 %U 10.32958/gastoria.581193
ISNAD Eban, Fatma , Samırkaş Komşu, Meryem . "Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 653-671 . https://doi.org/10.32958/gastoria.581193
AMA Eban F. , Samırkaş Komşu M. Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 653-671.
Vancouver Eban F. , Samırkaş Komşu M. Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 653-671.
IEEE F. Eban ve M. Samırkaş Komşu , "Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları’nın Termal Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 653-671, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.581193