Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 702 - 722, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587278

Öz

Kaynakça

 • Akin Aksu, A. ve C. Köksal, D. (2005). Perceptions and Attitudes of Tourism Students in Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(5), 436-447.
 • Akoğlan, M. ve Okumuş, F. (1991). Stajyer Öğrenci Sorunları ve Bu Konuda Bir Anket Çalışması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (19-20), 32-33.Alemdar, T. (1992). Turizm Eğitiminde Stajlar Konusunda Bir Model. Turizm Eğitimi Konferansı/Workshop. Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Aslan, Z., Çoban, G. ve Çokal, Z. (2014). Turizm Öğrencilerinin Staj Deneyiminde Algıladıkları Motivasyonun Herzberg Kuramına Göre Değerlendirilmesi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33,164-188.
 • Aydoğan, Z. F. (2002). Büro Yönetimi Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Büro Yönetimi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Aymankuy, Y., Tetik N., Girgin G. K. ve Aymankuy, Ş. (2013). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Öğrenci ve Akademisyenlerin Bakışı (BTİOYO’da Uygulama). International Journal of Human Science,10(1), 102-127.
 • Baltacı F., Üngüren, E., Avsallı, H. ve Demirel, O. N. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1, 17-25.
 • Chen, T. B. ve Gürsoy, D. (2008). Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and Tourism Field. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7 (3), 21-41.Chen, T. L. ve Shen, C. C. (2012). Today's Intern, Tomorrow's Practitioner?—The Influence of Internship Programmes on Students' Career Development in The Hospitality Industry. Journal of Hospitality,Leisure, Sport & Tourism Education, 11(1),29-40.
 • Cömert, M. (2014). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmak İstedikleri Alanlar ve Sektördeki İstihdamda Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 50-62.
 • Çatı, K. ve Bilgin, Y. (2013). Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri. C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1): 24-45.Dolmacı, N. ve Duran, Y. (2017). Ön Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Zorunlu Staj Uygulamasına İlişkin Görüşleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 255-267.
 • Emir, O., Pelit, E. ve Arslan, S (2010). Turizm Alanında Ön lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (33), 141-165.
 • Erdem, B. (2016). Temin, Seçim ve İşe Alma. M. Tuna (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi içinde (160-227). Ankara: Detay Yayıncılık. Erdem, B., Akgöz, E. ve Gündoğdu, İ. (2018). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Uluslararası Staj Deneyimlerine İlişkin Memnuniyet Algıları: Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2):74-98.
 • Fırat, Z. (1997). Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Faaliyetlerinin Organizasyonu, Sektör Beklentileri ve Öğrencilerin Tatmin Düzeyinin Ölçülmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi ve Anabilim Dalı: Ankara.Gökdeniz, A. Çeken, H. ve Erdem, B. (2002). Okul-Sektör İş birliği Çerçevesinde Stajdan Beklentileri, Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Uygulama. Turizm Eğitimi Konferans/Workshop. Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Günay, İ. ve Akıncı, Z. (2017). Turizmde Sürdürülebilirlik Açısından Öğrencilerin Sektöre Karşı Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması ve Seçimine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20): 18-19.
 • Güzel, F. Ö. (2010), Turizm Öğrencilerinin Staj Döneminde Edindikleri Motivasyonun Herzberg Teorisine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3415‐ 3429.
 • Güzel, T., Akdağ, G., Güler, O. ve Şener, S. (2014). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizmde Kariyer Algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta Bir Araştırma. 3.Doğu Akdeniz Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Mersin.
 • Hacıoğlu, N. , Kaşlı, M., Şahin, S. ve Tetik, N. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hacıoğlu, N., Şahin, B. ve Girgin, G. K. (2010). Bireyin Gelişiminde Eğitimin Rolü ve Turizm Eğitimi. Ö. T.Özmen ve C Topaloğlu (Ed.), Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar içinde (349-371). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Hrdergi (2016). Motivasyona dair notlar. Sizin için çalışanların kendilerini önemli hissetmesini sağlıyor musunuz?. http://www.hrdergi.com/tr/dergi-haber/2016/4-Nisan/2452/motivasyona-dair-notlarsizin-icin-calisanlarin-kendilerini-onemli-hissetmesini-sagliyor-musunuz-•. ??. Erişim Tarihi: 03.03.2019.
 • Ilgaz, S. ve Çakar, M. (2002). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • İnce, C. ve Kendir, C. (2016). Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentilerine Yönelik Düşünceleri: Stajyer Öğrenciler Örneği: International Journal of Academic Values Studies, 2(4),13-23.
 • Keleş, Y. (2018). Neden Turizm Eğitimi? Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4),219-236.Kırmızı, A. (2015). Turizmde Eğitim Sorunları ve Hizmet içi Eğitim. Yayımlanmamış Ders Notu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Sakarya Üniversitesi, http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/76949/35256/ahmet_k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-turizm_e%C4%9Fitim_sorunlar%C4%B1.pdf .Erişim Tarihi:05:06.2019
 • Kozak, M. A. (2009). Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülüsü Dergisi, 22, 2-20.
 • Kozak, M. A. ve Kızılırmak, İ. (2001). Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Anotolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 9-16.Kozak, N. (2005). Staj Dosyası (I): Öğrencilerin Yasadıkları Sorunlar; Staj Dosyası (II): Sektörün Ve Turizm Programlarının Görüşleri; Staj Dosyası (III): Turizm Sektöründe Staj Üzerine Bazı Görüşler. https://www.turizmgazetesi.com/Article.aspx?Id=25199 .Erişim Tarihi:05.06.2019.
 • Kuşluvan, S. ve Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working in the Tourism Industry in Turkey. Tourism Management, (21),251-269.
 • Kuşluvan, S., Kuşluvan, Z. ve Eren, D. (2003). Undergraduate Tourism Students’ Satisfaction With Student Work Experience and Its Impact on Their Future Career Intentionss: A Case Study. S. Kuşluvan (Ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry içinde (77-98). New York: Nova Science Publishers Inc.
 • Küçüktopuzlu, F. (2002). Turizm Eğitimi Veren Yüksekokulların Staj Programlarında Eşgüdümün Sağlanması ve Çözüm Önerileri. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Neumann, L. (2017). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Ankara. Yayın Odası Yayıncılık.
 • Olcay, A., Yıldırım, İ. ve Sürme, M. (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği. Journal of Higher Education and Science, 5(3), 324-334.
 • Özdemir S.S., Polat E., Hacıoğlu, N. ve Özdemir M. (2014). Türkiye’de Önlisans Düzeyinde Gerçekleştirilen Turizm Eğitiminin Analizi. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. ABD: Sage Publications, Inc.Pelit, E. ve Güçer, E.(2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeler Üzerine Bir Araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,1,139-163.
 • Pelit, E., Demirdağ, Ş.A., Gökçe, Y. ve Kılıç, İ. (2016). Turizm Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Tutumlarının Kariyer Yapma İsteklerine Etkisi: Staj Yapan Öğrenciler Örneği. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic Congress Bildiri Kitabı, Antalya.
 • Sarı, H. (2007). Ortaöğretim Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Sürecine Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Sezgin, O.M. (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Stake, R. E. (2010). Qualitative Research Studying How Things Work. London :The Guildford Press.
 • Şener, B. (1997). Modern Otel İşletmelerinde Yönetim Ve Organizasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Taşkın, M. (2006). Ortaöğretim Turizm Eğitiminde Staj ve İzmir İli Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde Bir Uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Tekbalkan, M.(2015). Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Yönelik Öğrencilerin Bakış Açıları: On Dokuz Mayıs Üniversitesinde Bir Uygulama. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 5(12),170-182.
 • Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (2007). Resmî Gazete (Sayı: 26450). www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/03/20070302-17-1.doc. Erişim Tarihi: 23.06.2019Türkseven, E. (2012). Turizm Eğitiminde Yaşanan Staj Sorunları: Lisans Öğrencilerinin Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sakarya.
 • Uslu, A., Sancar, M. F., Kutukız, D. ve İlter, Ü. İ. (2017). Turizm Alanında Ön Lisans ve Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Staj Hakkındaki Görüşleri: Siirt Üniversitesi ve Batman Üniversitesi Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(3), 81-92.
 • Ünlüönen, K. (2004). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklenti ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 ,108-130.
 • Üzümcü, P. T. (2015). Otel Yöneticilerinin Turizm Eğitimine Yönelik Algıları: Kocaeli İli Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma. KOSBED,30.123-150.
 • Yağcı, Ö (2001), Türkiye’de Turizm Eğitimi ve İstihdamında Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (4), 23-39.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 702 - 722, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587278

Öz

Hizmet ağırlıklı turizm sektöründe kalifiye çalışanlar turizm işletmelerinin rekabet edebilmesi adına önem arz etmektedir. Çalışmanın temel amacı turizm işletmeciliği bölümünde vakıf üniversitelerinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm eğitimine bakış açılarını, staj deneyimlerini ve turizm sektöründe kariyer yapma isteklerini incelemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda İstanbul ilindeki dört yıllık Turizm eğitimi veren 2 vakıf üniversitesinden 28 öğrenci ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşme verileri betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda katılımcıların turizm işletmeciliği bölümünü tercih etmelerinin nedeninin ağırlıklı olarak lisans yerleştirme sınavından aldıkları puanla ilişkili olduğu görülmektedir. Öğrencilerin zorunlu staj süresince çalıştıkları departmana bağlı olarak yöneticiler ve misafirlerle ilişkilerinde olumlu veya olumsuz davranışlarla karşılaştığı, karşılaştıkları olumsuz davranışlara rağmen katılımcıların büyük çoğunluğunun turizm işletmelerinde bir kariyer hedeflediği ortaya konmuştur. 

Kaynakça

 • Akin Aksu, A. ve C. Köksal, D. (2005). Perceptions and Attitudes of Tourism Students in Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(5), 436-447.
 • Akoğlan, M. ve Okumuş, F. (1991). Stajyer Öğrenci Sorunları ve Bu Konuda Bir Anket Çalışması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (19-20), 32-33.Alemdar, T. (1992). Turizm Eğitiminde Stajlar Konusunda Bir Model. Turizm Eğitimi Konferansı/Workshop. Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Aslan, Z., Çoban, G. ve Çokal, Z. (2014). Turizm Öğrencilerinin Staj Deneyiminde Algıladıkları Motivasyonun Herzberg Kuramına Göre Değerlendirilmesi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33,164-188.
 • Aydoğan, Z. F. (2002). Büro Yönetimi Önlisans Programlarında Staj Eğitiminin Önemi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Büro Yönetimi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.
 • Aymankuy, Y., Tetik N., Girgin G. K. ve Aymankuy, Ş. (2013). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Öğrenci ve Akademisyenlerin Bakışı (BTİOYO’da Uygulama). International Journal of Human Science,10(1), 102-127.
 • Baltacı F., Üngüren, E., Avsallı, H. ve Demirel, O. N. (2012). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1, 17-25.
 • Chen, T. B. ve Gürsoy, D. (2008). Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and Tourism Field. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7 (3), 21-41.Chen, T. L. ve Shen, C. C. (2012). Today's Intern, Tomorrow's Practitioner?—The Influence of Internship Programmes on Students' Career Development in The Hospitality Industry. Journal of Hospitality,Leisure, Sport & Tourism Education, 11(1),29-40.
 • Cömert, M. (2014). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde Çalışmak İstedikleri Alanlar ve Sektördeki İstihdamda Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili Düşünceleri. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 50-62.
 • Çatı, K. ve Bilgin, Y. (2013). Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri. C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1): 24-45.Dolmacı, N. ve Duran, Y. (2017). Ön Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Zorunlu Staj Uygulamasına İlişkin Görüşleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 255-267.
 • Emir, O., Pelit, E. ve Arslan, S (2010). Turizm Alanında Ön lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (33), 141-165.
 • Erdem, B. (2016). Temin, Seçim ve İşe Alma. M. Tuna (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi içinde (160-227). Ankara: Detay Yayıncılık. Erdem, B., Akgöz, E. ve Gündoğdu, İ. (2018). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Uluslararası Staj Deneyimlerine İlişkin Memnuniyet Algıları: Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2):74-98.
 • Fırat, Z. (1997). Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Faaliyetlerinin Organizasyonu, Sektör Beklentileri ve Öğrencilerin Tatmin Düzeyinin Ölçülmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi ve Anabilim Dalı: Ankara.Gökdeniz, A. Çeken, H. ve Erdem, B. (2002). Okul-Sektör İş birliği Çerçevesinde Stajdan Beklentileri, Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Uygulama. Turizm Eğitimi Konferans/Workshop. Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Günay, İ. ve Akıncı, Z. (2017). Turizmde Sürdürülebilirlik Açısından Öğrencilerin Sektöre Karşı Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer Planlaması ve Seçimine Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20): 18-19.
 • Güzel, F. Ö. (2010), Turizm Öğrencilerinin Staj Döneminde Edindikleri Motivasyonun Herzberg Teorisine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3415‐ 3429.
 • Güzel, T., Akdağ, G., Güler, O. ve Şener, S. (2014). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizmde Kariyer Algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta Bir Araştırma. 3.Doğu Akdeniz Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Mersin.
 • Hacıoğlu, N. , Kaşlı, M., Şahin, S. ve Tetik, N. (2008). Türkiye’de Turizm Eğitimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hacıoğlu, N., Şahin, B. ve Girgin, G. K. (2010). Bireyin Gelişiminde Eğitimin Rolü ve Turizm Eğitimi. Ö. T.Özmen ve C Topaloğlu (Ed.), Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar içinde (349-371). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Hrdergi (2016). Motivasyona dair notlar. Sizin için çalışanların kendilerini önemli hissetmesini sağlıyor musunuz?. http://www.hrdergi.com/tr/dergi-haber/2016/4-Nisan/2452/motivasyona-dair-notlarsizin-icin-calisanlarin-kendilerini-onemli-hissetmesini-sagliyor-musunuz-•. ??. Erişim Tarihi: 03.03.2019.
 • Ilgaz, S. ve Çakar, M. (2002). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Problemleri: Başkent Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • İnce, C. ve Kendir, C. (2016). Turizm Öğrencilerinin Kariyer Beklentilerine Yönelik Düşünceleri: Stajyer Öğrenciler Örneği: International Journal of Academic Values Studies, 2(4),13-23.
 • Keleş, Y. (2018). Neden Turizm Eğitimi? Lisans Düzeyinde Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4),219-236.Kırmızı, A. (2015). Turizmde Eğitim Sorunları ve Hizmet içi Eğitim. Yayımlanmamış Ders Notu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Sakarya Üniversitesi, http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/76949/35256/ahmet_k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-turizm_e%C4%9Fitim_sorunlar%C4%B1.pdf .Erişim Tarihi:05:06.2019
 • Kozak, M. A. (2009). Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülüsü Dergisi, 22, 2-20.
 • Kozak, M. A. ve Kızılırmak, İ. (2001). Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Programı Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenlere Göre Değişimi: Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Anotolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 9-16.Kozak, N. (2005). Staj Dosyası (I): Öğrencilerin Yasadıkları Sorunlar; Staj Dosyası (II): Sektörün Ve Turizm Programlarının Görüşleri; Staj Dosyası (III): Turizm Sektöründe Staj Üzerine Bazı Görüşler. https://www.turizmgazetesi.com/Article.aspx?Id=25199 .Erişim Tarihi:05.06.2019.
 • Kuşluvan, S. ve Kuşluvan, Z. (2000). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working in the Tourism Industry in Turkey. Tourism Management, (21),251-269.
 • Kuşluvan, S., Kuşluvan, Z. ve Eren, D. (2003). Undergraduate Tourism Students’ Satisfaction With Student Work Experience and Its Impact on Their Future Career Intentionss: A Case Study. S. Kuşluvan (Ed.), Managing Employee Attitudes and Behaviors in the Tourism and Hospitality Industry içinde (77-98). New York: Nova Science Publishers Inc.
 • Küçüktopuzlu, F. (2002). Turizm Eğitimi Veren Yüksekokulların Staj Programlarında Eşgüdümün Sağlanması ve Çözüm Önerileri. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Neumann, L. (2017). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. Ankara. Yayın Odası Yayıncılık.
 • Olcay, A., Yıldırım, İ. ve Sürme, M. (2015). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği. Journal of Higher Education and Science, 5(3), 324-334.
 • Özdemir S.S., Polat E., Hacıoğlu, N. ve Özdemir M. (2014). Türkiye’de Önlisans Düzeyinde Gerçekleştirilen Turizm Eğitiminin Analizi. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. ABD: Sage Publications, Inc.Pelit, E. ve Güçer, E.(2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeler Üzerine Bir Araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,1,139-163.
 • Pelit, E., Demirdağ, Ş.A., Gökçe, Y. ve Kılıç, İ. (2016). Turizm Öğrencilerinin Sektöre Yönelik Tutumlarının Kariyer Yapma İsteklerine Etkisi: Staj Yapan Öğrenciler Örneği. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic Congress Bildiri Kitabı, Antalya.
 • Sarı, H. (2007). Ortaöğretim Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Sürecine Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Sezgin, O.M. (2001). Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Stake, R. E. (2010). Qualitative Research Studying How Things Work. London :The Guildford Press.
 • Şener, B. (1997). Modern Otel İşletmelerinde Yönetim Ve Organizasyon, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Taşkın, M. (2006). Ortaöğretim Turizm Eğitiminde Staj ve İzmir İli Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Liselerinde Bir Uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Tekbalkan, M.(2015). Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Staj Uygulamasına Yönelik Öğrencilerin Bakış Açıları: On Dokuz Mayıs Üniversitesinde Bir Uygulama. Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, 5(12),170-182.
 • Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (2007). Resmî Gazete (Sayı: 26450). www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/03/20070302-17-1.doc. Erişim Tarihi: 23.06.2019Türkseven, E. (2012). Turizm Eğitiminde Yaşanan Staj Sorunları: Lisans Öğrencilerinin Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sakarya.
 • Uslu, A., Sancar, M. F., Kutukız, D. ve İlter, Ü. İ. (2017). Turizm Alanında Ön Lisans ve Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Staj Hakkındaki Görüşleri: Siirt Üniversitesi ve Batman Üniversitesi Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(3), 81-92.
 • Ünlüönen, K. (2004). Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklenti ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 ,108-130.
 • Üzümcü, P. T. (2015). Otel Yöneticilerinin Turizm Eğitimine Yönelik Algıları: Kocaeli İli Otel Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma. KOSBED,30.123-150.
 • Yağcı, Ö (2001), Türkiye’de Turizm Eğitimi ve İstihdamında Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (4), 23-39.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin KOÇAK> (Sorumlu Yazar)
GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-3393-709X
Türkiye


Eda HAZARHUN>
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4798-1857
Türkiye


İrem ENSER Bu kişi benim
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3967-8076
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { gastoria587278, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {702 - 722}, doi = {10.32958/gastoria.587278}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları}, key = {cite}, author = {Koçak, Yasemin and Hazarhun, Eda and Enser, İrem} }
APA Koçak, Y. , Hazarhun, E. & Enser, İ. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 702-722 . DOI: 10.32958/gastoria.587278
MLA Koçak, Y. , Hazarhun, E. , Enser, İ. "Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 702-722 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/587278>
Chicago Koçak, Y. , Hazarhun, E. , Enser, İ. "Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 702-722
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları AU - YaseminKoçak, EdaHazarhun, İremEnser Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.587278 DO - 10.32958/gastoria.587278 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 702 EP - 722 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.587278 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.587278 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları %A Yasemin Koçak , Eda Hazarhun , İrem Enser %T Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.587278 %U 10.32958/gastoria.587278
ISNAD Koçak, Yasemin , Hazarhun, Eda , Enser, İrem . "Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 702-722 . https://doi.org/10.32958/gastoria.587278
AMA Koçak Y. , Hazarhun E. , Enser İ. Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 702-722.
Vancouver Koçak Y. , Hazarhun E. , Enser İ. Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 702-722.
IEEE Y. Koçak , E. Hazarhun ve İ. Enser , "Üniversite Öğrencilerinin Zorunlu Staj Tecrübeleri ve Turizm Kariyerine Bakış Açıları", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 702-722, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.587278