Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 689 - 701, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587280

Öz

Kırsal turizm, şehirlerin kalabalığından, gürültüsünden ve hava kirliliğinden uzaklaşarak bireylerin doğal bir ortamda dinlenme, farklı kültürleri görme ve doğa ile iç içe olma gibi amaçlarla kırsal bir bölgede konaklamayı tercih ettikleri bir turizm türüdür. Genellikle sezon dışında kalan dönemlerde turizmi canlandırması, turizmin ülke içerisinde bulunan diğer bölgelere de dağılmasını sağlaması ve bu sayede bölgesel kalkınmaya katkıda bulunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılmasına yardımcı olması ve kırsaldaki bireylerin de hayatına etkide bulunarak gelir dağılımında adaletin sağlanmasına destek olması gibi birçok faydası bulunmaktadır.

Türkiye, hem coğrafik hem de kültürel özellikleri ile kırsal turizm potansiyeli oldukça zengin bir ülkedir. Bu potansiyelden yararlanabilmek amacıyla kırsal kalkınmaya yönelik ve buna bağlı olarak kırsal turizme yönelik politikalar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu politikalara örnek olarak 2004-2006 yılları arasını kapsayan Ön Ulusal Kalkınma planı, 2006-2010 yılları arasını kapsayan Tarım Strateji Belgesi, 2006-2013 yılları arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı ve 2001-2013 arasını kapsayan 2023 Turizm Stratejisi verilebilir.

Türkiye’de planlı kalkınmanın başladığı 1963 yılından günümüze kadar olan süreçte kırsal turizmle ilgili ulusal turizm politikalarının beş yıllık kalkınma planlarından yararlanılarak değerlendirilmesidir. 

Kaynakça

 • Demiryürek, K. (2016), Organik Tarım ve Ekonomisi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdare Başkanlığı, ed. Canan, S.
 • Dinçer, M.Z, Türkay, B., Avunduk, Z.B. (2015), Kırsal Turizm Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Politikaların Değerlendirilmesi, International Journal of Social and Economic Sciences, 5(1), 49-60
 • Karacan, S., Karacan, E., Güngör, Y. (2016), Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm Hizmetleri , V. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ekaracan/bildiri/ekaracan22.12.2016_14.39.04bildiri.pdf, Erişim Tarihi: 14.03.2019
 • Karafakı, F.Ç., Yazgan, M.E. (2012), Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım: Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 55-58.
 • Karaman, A., Gül, M. (2015), Kırsal Turizmin Sosyo-Kültürel - Ekonomik Etkileri Çerçevesinde Konya İli Hadim İlçesi İçin Öneriler, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 10(1), 1-23.
 • Keleş, R. (2010), Türkiye’de Kentleşme Kime Ne Kazandırıyor, İdealkent, 1(1), 28-31
 • Kuter, N., Ünal, E. (2013), Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Önemi, Orman Fakülte Dergisi, 13(2), 192-201.
 • Mercan, Ş.O., Pak, A. (2014), Küreselleşme Sürecinde Turizmin Kırsal Boyutu: Kırsal Turizmin Dünü ve Bugünü, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(2), 29-33.
 • Önal, G. (2016), Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR), https://docplayer.biz.tr/8572445-Dogu-anadolu-turizm-gelistirme-projesi-datur.html , Erişim Tarihi: 13.03.2019
 • Özçatalbaş, O. (2006), Türkiye’de Kırsal Turizm Geliştirme İmkanları, TMMOB, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1-12
 • Quick, M. (2017), Five Numbers That Will Define the Next 100 Years, BBC FutureNow, Erişim adresi: http://www.bbc.com/future/story/20170330-5-numbers-that-will-define-the-next-100-years
 • Pamukçu, H., Aydoğdu, A., Gemici, E., Samgar, B. (2015), Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, ed. Akdu, U., Çelik, İ., 520-529.
 • Sevinç, G., Kantar Davran, M., Sevinç, M.R. (2018), Türkiye’de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 70-82.
 • Soykan, F. (2003), Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12(1), 1-11.
 • Şerefoğlu, C (2009), Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: 2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan IPARD Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler, Uzmanlık Tezi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı, Erişim Adresi: http://www.metu.edu.tr/system/files/kalkinma.pdf
 • T.C. Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü (2013), Onuncu Kalkınma Planı, Erişim Adresi: https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf
 • T.C. Devlet Planlama Teşkilatı (2000), Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Yayın no. 2522), Erişim Adresi: www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/Download/3137/oik538.pdf
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2014), Kırsal Kalkınma Programları (IPARD), https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARDII_Programi-Turkce_3Cagri.pdf , Erişim Tarihi: 14.03.2019
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007), Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı, Erişim Adresi: http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0
 • Torun, E. (2013), Kırsal Turizmin Bölge İnsanına Katkıları, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 15(24), 31-37.
 • Yüceşahin, M.M., Bayar, R., Özgür, E.M. (2004), Türkiye’de Şehirleşmenin Mekansal Dağılışı ve Değişimi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(1), 23-39

Rural Tourism Policies in Turkey

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 689 - 701, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587280

Öz

Rural tourism is a type of tourism that people prefer to stay in rural area with the purpose of move away from the crowds, noise and air pollution of cities for being interwined with nature. Rural tourism has many benefits such as revitalization of tourism in the low seasons, providing the distribution to other areas and contributing to regional development, helping to consciously use naturel resources and helping to provide justice in income distribution by infuencing the life of rural individuals.

Turkey, has both geographical and cultural attributes for rural toursim potential. In order to benefit from this potential, therefore, efforts are made to develop policies for rural development and rural tourism. Examples of these policies Pre-National Development Plan includes 2004-2006, Agricultural Strategy Document include 2006-2010, Ninth Development Plan include 2014-2018 and the 2023 Tourism Strategy include 2001-2013 can be given. 

Kaynakça

 • Demiryürek, K. (2016), Organik Tarım ve Ekonomisi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdare Başkanlığı, ed. Canan, S.
 • Dinçer, M.Z, Türkay, B., Avunduk, Z.B. (2015), Kırsal Turizm Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Politikaların Değerlendirilmesi, International Journal of Social and Economic Sciences, 5(1), 49-60
 • Karacan, S., Karacan, E., Güngör, Y. (2016), Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm Hizmetleri , V. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ekaracan/bildiri/ekaracan22.12.2016_14.39.04bildiri.pdf, Erişim Tarihi: 14.03.2019
 • Karafakı, F.Ç., Yazgan, M.E. (2012), Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım: Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 55-58.
 • Karaman, A., Gül, M. (2015), Kırsal Turizmin Sosyo-Kültürel - Ekonomik Etkileri Çerçevesinde Konya İli Hadim İlçesi İçin Öneriler, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 10(1), 1-23.
 • Keleş, R. (2010), Türkiye’de Kentleşme Kime Ne Kazandırıyor, İdealkent, 1(1), 28-31
 • Kuter, N., Ünal, E. (2013), Kırsal Kalkınmada Kırsal Turizmin Önemi, Orman Fakülte Dergisi, 13(2), 192-201.
 • Mercan, Ş.O., Pak, A. (2014), Küreselleşme Sürecinde Turizmin Kırsal Boyutu: Kırsal Turizmin Dünü ve Bugünü, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(2), 29-33.
 • Önal, G. (2016), Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR), https://docplayer.biz.tr/8572445-Dogu-anadolu-turizm-gelistirme-projesi-datur.html , Erişim Tarihi: 13.03.2019
 • Özçatalbaş, O. (2006), Türkiye’de Kırsal Turizm Geliştirme İmkanları, TMMOB, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1-12
 • Quick, M. (2017), Five Numbers That Will Define the Next 100 Years, BBC FutureNow, Erişim adresi: http://www.bbc.com/future/story/20170330-5-numbers-that-will-define-the-next-100-years
 • Pamukçu, H., Aydoğdu, A., Gemici, E., Samgar, B. (2015), Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, ed. Akdu, U., Çelik, İ., 520-529.
 • Sevinç, G., Kantar Davran, M., Sevinç, M.R. (2018), Türkiye’de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 70-82.
 • Soykan, F. (2003), Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi İçin Önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12(1), 1-11.
 • Şerefoğlu, C (2009), Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: 2007-2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan IPARD Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler, Uzmanlık Tezi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı, Erişim Adresi: http://www.metu.edu.tr/system/files/kalkinma.pdf
 • T.C. Başbakanlık, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü (2013), Onuncu Kalkınma Planı, Erişim Adresi: https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf
 • T.C. Devlet Planlama Teşkilatı (2000), Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (Yayın no. 2522), Erişim Adresi: www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/Download/3137/oik538.pdf
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2014), Kırsal Kalkınma Programları (IPARD), https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARDII_Programi-Turkce_3Cagri.pdf , Erişim Tarihi: 14.03.2019
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007), Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı, Erişim Adresi: http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0
 • Torun, E. (2013), Kırsal Turizmin Bölge İnsanına Katkıları, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 15(24), 31-37.
 • Yüceşahin, M.M., Bayar, R., Özgür, E.M. (2004), Türkiye’de Şehirleşmenin Mekansal Dağılışı ve Değişimi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(1), 23-39

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muharrem Tuğcan İNAN> (Sorumlu Yazar)
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-6208-3513
Türkiye


Zehra EĞE>
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-2243-8495
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria587280, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {689 - 701}, doi = {10.32958/gastoria.587280}, title = {Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları}, key = {cite}, author = {İnan, Muharrem Tuğcan and Eğe, Zehra} }
APA İnan, M. T. & Eğe, Z. (2019). Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 689-701 . DOI: 10.32958/gastoria.587280
MLA İnan, M. T. , Eğe, Z. "Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 689-701 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/587280>
Chicago İnan, M. T. , Eğe, Z. "Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 689-701
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları AU - Muharrem Tuğcanİnan, ZehraEğe Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.587280 DO - 10.32958/gastoria.587280 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 689 EP - 701 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.587280 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.587280 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları %A Muharrem Tuğcan İnan , Zehra Eğe %T Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.587280 %U 10.32958/gastoria.587280
ISNAD İnan, Muharrem Tuğcan , Eğe, Zehra . "Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 689-701 . https://doi.org/10.32958/gastoria.587280
AMA İnan M. T. , Eğe Z. Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 689-701.
Vancouver İnan M. T. , Eğe Z. Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 689-701.
IEEE M. T. İnan ve Z. Eğe , "Türkiye’deki Kırsal Turizm Politikaları", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 689-701, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.587280