Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 551 - 561, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587550

Öz

Kaynakça

 • Alley, T. R. & Potter, K. A. (2011). Food Neophobia and Sensation Seeking, Ed:Preedy, V. R., Watson, C. ve Martin, C. R. İçinde: Handbook Behavior:Food and Nutrition. 707-724.
 • Barrena, R., & Sanchez, M. (2012). Neophobia, personal consumer values and novel food acceptance. Food Quality and Preference, 27(1), 72-84.
 • Choe, Y. J. & Cho, S. M. (2011). Food Neophobia and Willingness to Try Non-Traditional Foods for Koreans, Food and Quality and Preference, 22, 671-677.
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psyhological Testing, (5th ed), New York: Harper Collins Publisher.
 • Derinalp Çanakçı, S. (2016). Kapadokya'nın bir gastro-turizm destinasyonu olarak değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Mersin Üniversitesi, SBE. Turizm İşletmeciliği ABD. Mersin
 • Edwards, J. S. A., Hartwell, H. L. & Brown, L. (2010). Changes in food neophobia and dietary habits of international students. Research Paper, Journal of Human Nutrition and Dietetics, 23, 301–311.
 • Flight, I., Leppard, P. & Cox, D. N. (2003). Food Neophobia and Associations with Cultural Diversity and Socio-Economic Status Amongst Rural and Urban Australian Adolescents, Appetite, 41, 51-59.
 • Henriques, A. S.; King, S. C. & Meiselman, H. L. (2009). Consumer segmentation based on food neophobia and its application to product development, Food Quality and Preference 20: 83-91.
 • Kaplan, A. (2018). Gastronomi Turistlerinin Gıda Seçiminde Neofobi-Neofili Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, SBE. Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD. Aydın.
 • Karagiglioğlu, Ş. (2015). Gaziantep’te Gastronomi Turizmi: Gaziantep’i Gastronomi Turizmi Kapsamında Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, SBE. Turizm İşletmeciliği ABD. İzmir.
 • Knaapila, A., Tuorila, H., Silventoinen, K., Keskitalo, K., Kallela, M., Wessman, M. & Perola, M. (2007). Food neophobia shows heritable variation in humans. Physiology & Behavior, 91(5), 573-578.
 • Olabi, A., Najm, N. E. O., Baghdadi, O. K. & Morton, J. M. (2009). Food Neophobia Levels of Lebanese and American College Students, Food Quality and Prefence, 20, 353-362.
 • Pliner, P., & Hobden, K. (1992). Development of a scale to measure the trait of food neophobia in humans. Appetite, 19(2), 105-120.
 • Pliner, P. & Salvy, S. (2006). Food Neophobia in Humans, Frontiers in Nutritional Science, 3, 1-31.
 • Seyidoğlu, H. (2000). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Geliştirilmiş 8. Baskı. İstanbul: Güzem Yayınları.
 • Schnettler, B., Grunert, K. G., Miranda-Zapata, E., Orellana, L., Sepúlveda, J., Lobos, G. & Höger, Y (2017). Testing the abbreviated food technology neophobia scale and its relation to satisfaction with food-related life in university students. Food Research International, 96, 198-205.
 • Shenoy, S. Sajna. (2005). Food Tourısm And The Culınary Tourıst, Clemson University.
 • Siegrist, M., Hartmann, C., & Keller, C. (2013). Antecedents of food neophobia and its association with eating behavior and food choices. Food Quality and Preference, 30 (2), 293-298.
 • Tuorila, H., Leahteenmaki, L., Pohjalainen, L., & Lotti, L. (2001). Food neophobia among the Finns and related responses to familiar and unfamiliar foods. Food Quality and Preference, 12, 29-37.
 • Yiğit, S. (2018). Etnik Muftak Ürünlerinin Tercihinde Neofobinin Etkisi (Karşılaştırmalı Bir Uygulama). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, SBE., Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD. Balıkesir.

Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia)

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4, 551 - 561, 31.12.2019
https://doi.org/10.32958/gastoria.587550

Öz

Bu çalışmanın amacı, Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin yeni yiyecekleri deneme korkularını ve yemeklere karşı tutumlarını ölçmektir. Bu çalışmada, tanımlayıcı ve keşfedici araştırma modellerinin her ikisi de kullanılmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmış ve veriler, 17-19 Aralık 2018 tarihinde anket aracılığıyla toplanmıştır. Toplamda 129 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Toplanan veriler, istatistik değerlendirme ve analiz programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Katılımcıların “kadın” ve “erkek” oranlarının eşit olduğu, çoğunluğunun “bekar”, “20-24” yaş arasında, “birinci sınıf” ve “1001-1500TL” arasında aylık gelire sahip öğrenciler olduğu belirlenmiştir.  Rehber adaylarının %14,7’sinin “Hataylı”, %14’ünün “Mersinli”, %9,3’ünün “Adanalı” ve “Azeri” oldukları tespit edilmiştir. Turist rehberi adaylarının yeni yiyecek deneme korkusuna sahip (neophobic) oldukları tespit edilmiştir. Öte yandan, “yeni yiyecek deneme korkusu” ile “cinsiyete” göre yapılan t-testi sonucunda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Rehber adaylarının yemeklere karşı tutumlarına yönelik yapılan analiz sonuçlarına göre, rehber adaylarının etnik restoranlara açık olmadıkları belirlenmiştir. Çalışma, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin yeni yiyecekleri deneme korkularını ve yemeklere karşı tutumlarının belirlenmesi ile sınırlıdır. Alan yazın incelendiğinde rehber adaylarına yönelik bu konuda bir çalışmaya rastlanmamış olması çalışmanın orijinalliğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Alley, T. R. & Potter, K. A. (2011). Food Neophobia and Sensation Seeking, Ed:Preedy, V. R., Watson, C. ve Martin, C. R. İçinde: Handbook Behavior:Food and Nutrition. 707-724.
 • Barrena, R., & Sanchez, M. (2012). Neophobia, personal consumer values and novel food acceptance. Food Quality and Preference, 27(1), 72-84.
 • Choe, Y. J. & Cho, S. M. (2011). Food Neophobia and Willingness to Try Non-Traditional Foods for Koreans, Food and Quality and Preference, 22, 671-677.
 • Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psyhological Testing, (5th ed), New York: Harper Collins Publisher.
 • Derinalp Çanakçı, S. (2016). Kapadokya'nın bir gastro-turizm destinasyonu olarak değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Mersin Üniversitesi, SBE. Turizm İşletmeciliği ABD. Mersin
 • Edwards, J. S. A., Hartwell, H. L. & Brown, L. (2010). Changes in food neophobia and dietary habits of international students. Research Paper, Journal of Human Nutrition and Dietetics, 23, 301–311.
 • Flight, I., Leppard, P. & Cox, D. N. (2003). Food Neophobia and Associations with Cultural Diversity and Socio-Economic Status Amongst Rural and Urban Australian Adolescents, Appetite, 41, 51-59.
 • Henriques, A. S.; King, S. C. & Meiselman, H. L. (2009). Consumer segmentation based on food neophobia and its application to product development, Food Quality and Preference 20: 83-91.
 • Kaplan, A. (2018). Gastronomi Turistlerinin Gıda Seçiminde Neofobi-Neofili Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, SBE. Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD. Aydın.
 • Karagiglioğlu, Ş. (2015). Gaziantep’te Gastronomi Turizmi: Gaziantep’i Gastronomi Turizmi Kapsamında Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, SBE. Turizm İşletmeciliği ABD. İzmir.
 • Knaapila, A., Tuorila, H., Silventoinen, K., Keskitalo, K., Kallela, M., Wessman, M. & Perola, M. (2007). Food neophobia shows heritable variation in humans. Physiology & Behavior, 91(5), 573-578.
 • Olabi, A., Najm, N. E. O., Baghdadi, O. K. & Morton, J. M. (2009). Food Neophobia Levels of Lebanese and American College Students, Food Quality and Prefence, 20, 353-362.
 • Pliner, P., & Hobden, K. (1992). Development of a scale to measure the trait of food neophobia in humans. Appetite, 19(2), 105-120.
 • Pliner, P. & Salvy, S. (2006). Food Neophobia in Humans, Frontiers in Nutritional Science, 3, 1-31.
 • Seyidoğlu, H. (2000). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. Geliştirilmiş 8. Baskı. İstanbul: Güzem Yayınları.
 • Schnettler, B., Grunert, K. G., Miranda-Zapata, E., Orellana, L., Sepúlveda, J., Lobos, G. & Höger, Y (2017). Testing the abbreviated food technology neophobia scale and its relation to satisfaction with food-related life in university students. Food Research International, 96, 198-205.
 • Shenoy, S. Sajna. (2005). Food Tourısm And The Culınary Tourıst, Clemson University.
 • Siegrist, M., Hartmann, C., & Keller, C. (2013). Antecedents of food neophobia and its association with eating behavior and food choices. Food Quality and Preference, 30 (2), 293-298.
 • Tuorila, H., Leahteenmaki, L., Pohjalainen, L., & Lotti, L. (2001). Food neophobia among the Finns and related responses to familiar and unfamiliar foods. Food Quality and Preference, 12, 29-37.
 • Yiğit, S. (2018). Etnik Muftak Ürünlerinin Tercihinde Neofobinin Etkisi (Karşılaştırmalı Bir Uygulama). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, SBE., Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD. Balıkesir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevda SAHİLLİ BİRDİR> (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-1568-5837
Türkiye


Nurhayat İFLAZOĞLU>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-4736-789X
Türkiye


Kemal BİRDİR>
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-1353-3618
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gastoria587550, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {4}, pages = {551 - 561}, doi = {10.32958/gastoria.587550}, title = {Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia)}, key = {cite}, author = {Sahilli Birdir, Sevda and İflazoğlu, Nurhayat and Birdir, Kemal} }
APA Sahilli Birdir, S. , İflazoğlu, N. & Birdir, K. (2019). Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia) . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ÖZEL SAYISI , 551-561 . DOI: 10.32958/gastoria.587550
MLA Sahilli Birdir, S. , İflazoğlu, N. , Birdir, K. "Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia)" . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 551-561 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/51504/587550>
Chicago Sahilli Birdir, S. , İflazoğlu, N. , Birdir, K. "Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia)". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 551-561
RIS TY - JOUR T1 - Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia) AU - SevdaSahilli Birdir, Nurhayatİflazoğlu, KemalBirdir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.587550 DO - 10.32958/gastoria.587550 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 551 EP - 561 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.587550 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.587550 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia) %A Sevda Sahilli Birdir , Nurhayat İflazoğlu , Kemal Birdir %T Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia) %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 4 %R doi: 10.32958/gastoria.587550 %U 10.32958/gastoria.587550
ISNAD Sahilli Birdir, Sevda , İflazoğlu, Nurhayat , Birdir, Kemal . "Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia)". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 4 (Aralık 2019): 551-561 . https://doi.org/10.32958/gastoria.587550
AMA Sahilli Birdir S. , İflazoğlu N. , Birdir K. Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia). Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 551-561.
Vancouver Sahilli Birdir S. , İflazoğlu N. , Birdir K. Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia). Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(4): 551-561.
IEEE S. Sahilli Birdir , N. İflazoğlu ve K. Birdir , "Turist Rehberi Adaylarında Yeni Yiyecek Deneme Korkusu (Neophobia)", Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, c. 3, sayı. 4, ss. 551-561, Ara. 2019, doi:10.32958/gastoria.587550