PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 24 - 37, 28.09.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ders içi ve dışı etkinliklerinde teknolojik araç ve gereç kullanımı ile ilgili görüşlerini incelemektir.

Araştırmada nitel çalışma deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu maksimum çeşitlilik örnekleme türüne göre (yaş, hizmet yılı, mezuniyet durumu vs.) seçilmiş 24 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri çözümlenmesinde kayıt altına alınan ham veriler Nvivo 9.00 paket programına yüklenmiş ve içerik analizi yapılarak anlamlı şekillere halinde sunulmuştur.

Araştırma bulgularında beş ana tema ortaya çıkmıştır. Birinci temada öğretmenlerin günlük yaşantılarında teknoloji kullanma düzeyleri; ikinci temada öğretmenlerin çalıştıkları okulların teknolojik alt yapı durumları; üçüncü temada öğretmenlerinin beden eğitimi ders içi ve dışı uygulamalarında kullandıkları teknolojik araç ve gereçler; dördüncü temada öğretmenlerinin teknolojik araç ve gereçleri beden eğitimi ders etkinliklerinde nerelerde kullanılması gerektiği ile ilgili önerileri; beşinci temada öğretmenlerin derslerde hangi teknolojik araç ve geçerlerin kullanılması ile ilgili önerileri incelenmiştir.

Sonuç olarak beden eğitimi öğretmenleri teknoloji kullanımının spor beceri öğretiminde destekleyici olacağını ve spor bilgi öğretiminde ise kalıcı ve etkili öğrenmeyi sağladığını ifade etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Dersi, Teknoloji Kullanımı, Öğretmen, Nitel Araştırma

Kaynakça

 • Aksoy, H. H. (2003). Eğitim Kurumlarında Teknoloji Kullanımı ve Etkilerine İlişkin Bir Çözümleme. Eğitim Bilim Toplum. Güz, 4-23.
 • Alkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisi. Genişletilmiş (5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık,
 • AECT (2013) Association for Educational Communications and Technology Hakkında.
 • Erişim: 20.03.2013
 • http://www.aect.org/newsite/
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1998). Genel Öğretim Metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
 • Çilenti, K. (1991). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Demirel, G. (2006). Spor Eğitiminin Temelleri. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Dursunoğlu, H.(2010). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Ses Sezdirmeye Yönelik Olarak Yararlanılabilecek Bazı Görseller. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1).
 • Erkeskin, M. (2001). Türk Hava Yolları Eğitim Merkezinde Eğitim Teknolojisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 318-322.
 • Fatih Projesi (2013). Fatih Projesi Hakkında. Erişim: 20.03.2013.
 • http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
 • Heyward, V.H. (2010). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. (6th Edition). Human Kinetics Publisher.
 • Kayaduman, H., SırakayaM. ve Seferoğlu, S.S. (2011) Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi. Akademik Bilişim Sempozyumu, 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (1).
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Yılmaz,M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 155-167.
 • Yılmaz, İ. Ulucan, H. Ve Pehlivan, S. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitimde Teknoloji Kullanımına ilişkin Tutum ve Düşünceleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1) 105-118.

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 24 - 37, 28.09.2016

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, H. H. (2003). Eğitim Kurumlarında Teknoloji Kullanımı ve Etkilerine İlişkin Bir Çözümleme. Eğitim Bilim Toplum. Güz, 4-23.
 • Alkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisi. Genişletilmiş (5. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık,
 • AECT (2013) Association for Educational Communications and Technology Hakkında.
 • Erişim: 20.03.2013
 • http://www.aect.org/newsite/
 • Büyükkaragöz, S. ve Çivi, C. (1998). Genel Öğretim Metotları. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.
 • Çilenti, K. (1991). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Demirel, G. (2006). Spor Eğitiminin Temelleri. Ankara: Bağırgan Yayımevi.
 • Dursunoğlu, H.(2010). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Ses Sezdirmeye Yönelik Olarak Yararlanılabilecek Bazı Görseller. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (1).
 • Erkeskin, M. (2001). Türk Hava Yolları Eğitim Merkezinde Eğitim Teknolojisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 318-322.
 • Fatih Projesi (2013). Fatih Projesi Hakkında. Erişim: 20.03.2013.
 • http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6
 • Heyward, V.H. (2010). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. (6th Edition). Human Kinetics Publisher.
 • Kayaduman, H., SırakayaM. ve Seferoğlu, S.S. (2011) Eğitimde FATİH Projesinin Öğretmenlerin Yeterlik Durumları Açısından İncelenmesi. Akademik Bilişim Sempozyumu, 2-4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı. (2004). Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (1).
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Yılmaz,M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 155-167.
 • Yılmaz, İ. Ulucan, H. Ve Pehlivan, S. (2010). Beden Eğitimi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitimde Teknoloji Kullanımına ilişkin Tutum ve Düşünceleri, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1) 105-118.

Ayrıntılar

Bölüm Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Yazarlar

Gökmen ÖZEN


Mehmet GÜLLÜ
0000-0002-0930-7178


Sinan UĞRAŞ

Yayımlanma Tarihi 28 Eylül 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaunjss258876, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {24 - 37}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri}, key = {cite}, author = {Özen, Gökmen and Güllü, Mehmet and Uğraş, Sinan} }
APA Özen, G. , Güllü, M. & Uğraş, S. (2016). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 24-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/24425/258876
MLA Özen, G. , Güllü, M. , Uğraş, S. "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2016 ): 24-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/24425/258876>
Chicago Özen, G. , Güllü, M. , Uğraş, S. "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2016 ): 24-37
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri AU - Gökmen Özen , Mehmet Güllü , Sinan Uğraş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 37 VL - 1 IS - 1 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri %A Gökmen Özen , Mehmet Güllü , Sinan Uğraş %T Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri %D 2016 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özen, Gökmen , Güllü, Mehmet , Uğraş, Sinan . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 / 1 (Eylül 2016): 24-37 .
AMA Özen G. , Güllü M. , Uğraş S. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri. GUJSS. 2016; 1(1): 24-37.
Vancouver Özen G. , Güllü M. , Uğraş S. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2016; 1(1): 24-37.
IEEE G. Özen , M. Güllü ve S. Uğraş , "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders İçi ve Dışı Etkinliklerinde Teknolojik Araç ve Gereçlerin Kullanımı İle İlgili Görüşleri", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 24-37, Eyl. 2016

ISSN: 2536-5339

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

16157

Bu dergi içerisinde yer alan eserler aksi belirtilmedikçe Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.