Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 4, Sayfalar 319 - 331 2019-10-29

İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı?
Does Cloud Computing Perception Differ in Terms of Business and Employee Characteristics?

Esra CENGİZ [1] , Hülya BAKIRTAŞ [2]


Bu çalışmanın amacı, bulut bilişim teknolojisi kullanan işletme ve çalışanlarının sahip oldukları özelliklerin bulut bilişime ilişkin algı, davranışsal niyet ve bulut bilişim kullanım açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmanın verileri, Haziran 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Tüm değerlendirmeler 411 anket üzerinden yapılmıştır. Analiz bulgularına göre, çalışanların bulut bilişime ilişkin davranışsal niyeti, bulut bilişim eğitimi alıp almama ve çalışanların yaşları açısından farklılaşmamakla birlikte, algıladıkları faydanın bulut eğitimi alıp almama, bulut bilişim deneyimi ve ortalama bulut bilişim kullanma açısından farklılaştığı görülmektedir. Çalışanların bulut bilişim kullanım kolaylığı algısının ise bulut bilişim eğitimi alıp almama ve ortalama bulut bilişim kullanma süresi açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bulut bilişim kullanım davranışı, bulut eğitimi ve bulut deneyimine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. İşletmelerin çalışan sayısı, kuruluş yılı, sektörü ve sermaye yapısına göre, bulut bilişime ilişkin algıladıkları fayda ve bulut bilişimi kullanma davranışının farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Sadece çalışan sayısı açısından bulut bilişime ilişkin kullanım kolaylığı algısı istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ayrıca işletmelerin sermaye yapısına göre bulut bilişime ilişkin davranışsal niyetinin de farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

The aim of the study is to examine whether the characteristics of both enterprises and employees using cloud computing technology differ in terms of perception, behavioral intent and usage of cloud computing. Data for the research was collected using surved method between June 2017 and May 2018. All evaluations were performed on 411 questionnaires. According to the findings of the analysis, it is seen that the employees 'behavioral intention regarding cloud computing is differentiated in terms of whether to receive cloud computing training and not to differentiate in terms of employees' age, but in terms of perceived usefulness from cloud training, using cloud computing experience and using average cloud computing. It was found that the employees' perception of ease of use cloud computing was significantly different in terms of the duration of using cloud computing education and the average time using cloud computing. The cloud computing usage behavior differs significantly from cloud training and cloud experience. According to the number of employees, establishment year, sector and capital structure, the perceived usefulness of cloud computing and the use of cloud computing were found to be differentiated. Only in terms of number of employees, the perception of ease of use related to cloud computing is not statistically significant. In addition, it was found that the behavioral intention of cloud computing was not different according to the capital structure of business.

 • Internet: Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu, Araştırma Raporları, https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/slug/bulut-bilisim.pdf, 20.01.2018.
 • Internet: Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_15_20170314.pdf, 19.04.2018.
 • Internet: Eurostat Statistics Explaned, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises, 18.04.2018.
 • F. Etro, “The Economics of Cloud Computing”, IUP Journal of Managerial Economics, 9(2), 7-22, 2011.
 • A. Elragal, M. Haddara, “The Future of ERP Systems: Look Backward Before Moving Forward”, Procedia Technology, 5, 21-30, 2012.
 • D. C. Wyld, Moving to the Cloud: An Introduction to Cloud Computing in Government, IBM Center for the Business of Government, Washington, 2009.
 • P. Mell, T. Grance, The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-145, 2011.
 • Internet: European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont.pdf, 30.02.2018.
 • S. Dhar, “From Outsourcing to Cloud Computing: Evolution of IT Services”, Management Research Review, 35(8), 664-675, 2012.
 • Internet: PwC Technology, http://www.eurocloud.fr/doc/pwc-outsourcing-cloud-novembre-2011.pdf, 10.04.2018.
 • Internet: Gartner, https://www.gartner.com/it/initiatives/pdf/KeyInitiativeOverview_CloudComputing.pdf, 24.03.2018.
 • Internet: International Telecommunications Union Telecommunication Development Sector, http://handle.itu.int/11.1002/pub/80ec6ea3-en, 01.01.2018.
 • N. Sultan, “Knowledge Management in The Age of Cloud Computing and Web 2.0: Experiencing The Power of Disruptive Innovations”, International Journal of Information Management, 33(1), 160-165, 2013.
 • S. S. Bharadwaj, S. S., P. Lal, “Exploring the Impact of Cloud Computing Adoption on Organizational Flexibility: A Client Perspective”, International of Cloud Computing, Technologies, Applications & Management, Dubai, United Arab Emirates, 121-131, December, 2012.
 • M. Cusumano, “Cloud Computing and SaaS as New Computing Platforms”, Communications of the ACM, 53(4), 27-29, 2010.
 • R. Kerherve, J. Lallet, L. Beaulieu, I. Fajjari, P. Veitch, J. Dion, L. Roullet, “Next Generation Platform as a Service: Toward Virtualized DVB-RCS2 Decoding System”, IEEE Transactions on Broadcasting, 65(2), 425-433, 2019.
 • I. Ogunlolu, A General Framework for Cloud Computing Adoption in Organizations: A Systematic Literature Review, Master’s Thesis, University of Oulu, Information Processing Science, Finland, 2017.
 • T. Kavzaoğlu, E. K. Şahin, “Bulut Bilişim Teknolojisi Ve Bulut Cbs Uygulamaları”, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, 2012.
 • M.R. Özdaş, Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımı: Dünya Örnekleri Ve Türkiye İçin Öneriler, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplum Dairesi Ankara Planlama Uzmanlığı, Ankara, 2014.
 • Internet: Türk Standartları Enstitüsü, https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/1202/17032015093613-3.pdf, 10.04.2018.
 • O. Ergin, Ç. E. Gerede, Y. Korkmaz, Kamuda Bulut Bilişim, Türkiye Bilişim Derneği, 2012.
 • T. Henkoğlu, Ö. Külcü, “Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler Ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme”, Bilgi Dünyası, 14(1), 62-86, 2013.
 • Internet: Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf, 20.04.2018.
 • A. E. Bozkurt Yüksel, Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2016.
 • Internet: Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190706-10.pdf, 13.09.2019.
 • Internet: Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180105-9.htm, 13.09.2019.
 • R. F. El-Gazzar, “A literature review on cloud computing adoption issues in enterprises”, In International Working Conference on Transfer and Diffusion of IT, Berlin, Heidelberg, 214-242, June, 2014.
 • R. Tjikongo, W. Uys, “The viability of cloud computing Adoption in SMME's in Namibia”, In IST-Africa Conference and Exhibition, Africa, 1-11, May, 2013.
 • P. F. Hsu, S. Ray, Y. Y. Li-Hsieh, “Examining Cloud Computing Adoption Intention, Pricing Mechanism, And Deployment Model”, International Journal of Information Management, 34(4), 474-488, 2014.
 • H. M. Sabi, F. M. E. Uzoka, K. Langmia, F. N. Njeh, “Conceptualizing A Model For Adoption Of Cloud Computing In Education”, International Journal of Information Management, 36(2), 183-191, 2016.
 • I. Arpaci, “Antecedents and consequences of cloud computing adoption in education to achieve knowledge management”, Computers in Human Behavior, 70, 382-390, 2017.
 • Z. Ali, B. Gongbing, A. Mehreen, “Understanding And Predicting Academic Performance Through Cloud Computing Adoption: A Perspective Of Technology Acceptance Model”, Journal of Computers in Education, 5(3), 297-327, 2018.
 • S. K. Sharma, A. H. Al-Badi, S. M. Govindaluri, M. H. Al-Kharusi, “Predicting Motivators Of Cloud Computing Adoption: A Developing Country Perspective”, Computers in Human Behavior, 62, 61-69, 2016.
 • V. Ratten, “Entrepreneurial And Ethical Adoption Behaviour Of Cloud Computing”, The Journal of High Technology Management Research, 23(2), 155-164, 2012.
 • A. A. Okan, T. Hacaloglu, A. Yazici, “Study on cloud computing perception of Turkish it sector”, Tehnički Vjesnik, 23(1), 1-8, 2016.
 • F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology”, MIS Quarterly, 319-340, 1989.
 • I. Ajzen, “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211, 1991.
 • M. Fishbein, I. Ajzen, Belief, Attitude, İntention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley Publishing Company, Inc, ABD, 1975.
 • M. L. Markus, “Power, Politics, And MIS Implementation”, Communications of the ACM, 26(6), 430-444, 1983.
 • V. Venkatesh, H. Bala, “Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions”, Decision Sciences, 39(2), 273-315, 2008.
 • S. R. Tehrani, F. Shirazi, “Factors Influencing The Adoption Of Cloud Computing By Small And Medium Size Enterprises (Smes)”, In International Conference on Human Interface and the Management of Information, Springer, Cham, 631-642, June, 2014.
 • S. T. Alharbi, “Users’ Acceptance Of Cloud Computing In Saudi Arabia: An Extension Of Technology Acceptance Model”, International Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC), 2(2), 1-11, 2012.
 • A. Benlian, “A Transaction Cost Theoretical Analysis Of Software-As-A-Service (SAAS)-Based Sourcing In Smbs And Enterprises”, European Conference on Information Systems (ECIS), Verona, Italy, 25-36, June, 2009.
 • C. Low, Y. Chen, M. Wu, “Understanding The Determinants Of Cloud Computing Adoption”, Industrial Management & Data Systems, 111(7), 1006-1023, 2011.
 • A. S. Aydıner, E. Tatoğlu, “Türkiye’deki işletmelerde bilişim sistemleri uygulamaları üzerine bir saha araştırması”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(1), 59-73, 2019.
Birincil Dil tr
Konular Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7675-5635
Yazar: Esra CENGİZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3473-0098
Yazar: Hülya BAKIRTAŞ
Kurum: Aksaray Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { gazibtd523984, journal = {Bilişim Teknolojileri Dergisi}, issn = {1307-9697}, eissn = {2147-0715}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {319 - 331}, doi = {10.17671/gazibtd.523984}, title = {İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı?}, key = {cite}, author = {CENGİZ, Esra and BAKIRTAŞ, Hülya} }
APA CENGİZ, E , BAKIRTAŞ, H . (2019). İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı?. Bilişim Teknolojileri Dergisi , 12 (4) , 319-331 . DOI: 10.17671/gazibtd.523984
MLA CENGİZ, E , BAKIRTAŞ, H . "İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı?". Bilişim Teknolojileri Dergisi 12 (2019 ): 319-331 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazibtd/issue/49914/523984>
Chicago CENGİZ, E , BAKIRTAŞ, H . "İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı?". Bilişim Teknolojileri Dergisi 12 (2019 ): 319-331
RIS TY - JOUR T1 - İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı? AU - Esra CENGİZ , Hülya BAKIRTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17671/gazibtd.523984 DO - 10.17671/gazibtd.523984 T2 - Bilişim Teknolojileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 331 VL - 12 IS - 4 SN - 1307-9697-2147-0715 M3 - doi: 10.17671/gazibtd.523984 UR - https://doi.org/10.17671/gazibtd.523984 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilişim Teknolojileri Dergisi İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı? %A Esra CENGİZ , Hülya BAKIRTAŞ %T İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı? %D 2019 %J Bilişim Teknolojileri Dergisi %P 1307-9697-2147-0715 %V 12 %N 4 %R doi: 10.17671/gazibtd.523984 %U 10.17671/gazibtd.523984
ISNAD CENGİZ, Esra , BAKIRTAŞ, Hülya . "İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı?". Bilişim Teknolojileri Dergisi 12 / 4 (Ekim 2019): 319-331 . https://doi.org/10.17671/gazibtd.523984
AMA CENGİZ E , BAKIRTAŞ H . İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı?. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2019; 12(4): 319-331.
Vancouver CENGİZ E , BAKIRTAŞ H . İşletme ve Çalışan Özellikleri Açısından Bulut Bilişim Algısı Farklılaşır Mı?. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2019; 12(4): 331-319.