Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı

Yıl 2017, Cilt 37, Sayı 3, 1013 - 1040, 27.12.2017
https://doi.org/10.17152/gefad.337847

Öz

Bu çalışmanın amacı felsefe dersinde aktif öğrenme yöntemlerinin kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak yürütülmüş bu çalışmada felsefe öğretmenlerinin ders de kullanmış oldukları aktif öğrenme yöntemlerine ilişkin deneyim ve algılarını belirlemek amacı taşıdığından olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016–2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kahramanmaraş ilindeki farklı orta öğretim kurumlarında çalışan 10 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi yönteminden faydalanılmış ve içerik analizi sonucunda çalışmanın amacı ve literatür doğrultusunda tema, alt tema ve kodlar oluşturulmuştur.  Oluşturulan tema ve kodlar görselleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Öğretmenlerin kullandıkları aktif öğrenme yöntemlerinin soru-cevap, beyin fırtınası, kavram haritası, örnek olay, tartışma, hikaye,  altı şapkalı düşünme, olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aktif öğrenmenin dersi eğlenceli hale getirmesi, dersin verimini artırması, kalıcı öğrenmeyi sağlaması, dikkati artırması,  derse yönelik ön yargıyı kırması, öz güveni artırması, öğretmen öğrenci iletişimini artırması ve değerlik bilincini artırması şeklinde öğrenciye bir çok avantaj sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonunda ulaşılan sonuçlar diğer araştırma sonuçlarıyla tartışılmış ve sonuçlara bağlı olarak öneriler sunulmuştur. 

Kaynakça

 • Açıkgöz, K. Ü. (2009). Aktif öğrenme. İzmir: (11. Baskı) Biliş Yayınları
 • Akdağ, B. (2011). Bülent Akdağ’la eğitime felsefeyle bakmak. Ankara: Sobil Yayıncılık
 • Akkus, H. ve Kadayıfçı, H., (2007), Laboratuar kullanımı konulu hizmet-içi eğitim kursu ile İlgili bir değerlendirme, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27) 1, 179-193
 • Aksu, H., H. (2005). İlköğretimde aktif öğrenme modeli ile geometri öğretiminin başarıya, kalıcılığa, tutuma ve geometrik düşünme düzeyine olan etkisi. (Yayınlanmış doktora tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Anderson, S. L. (2003). Teaching today’s students how to examine ethical issues and bemore actively involved in the learning process. Journal of Academic Ethics, 1 (2), 189-198.
 • Aydede, M. N. ve Maytar, F. (2009). Aktif öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersindeki akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1) 137-152.
 • Bassham, G., & Austin, M. W. (2008). Popular culture in the philosophy classroom: A modest defense. APA Newsletters: Newsletter on Teaching Philosophy, 8(1), 6-9.
 • Bellanca, J. A. (2008). 200+ active learning strategies and projects for engaging students' multiple intelligences. (Second edition).California: Corwin Press
 • Cahn, S. M. (2004). How to improve your teaching. In T. Kasachkoff (Ed.), Teaching philosophy: Theoretical reflections and practical suggestions (pp. 26-30). New York: Rowman & Littlefield.
 • Creswell, J. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd edition). USA: Sage
 • Çelikkaya, T ve Kuş, Z (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Eğitim Fakültesi Dergisi XXII (2), 2009, 741-758
 • Demirkan Ö. Ve Saraçoğlu, (2016). Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerde kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences Year: 2016, Volume: 2, Number: 1,
 • Des, A, & David R. Jr., (2009) "Techniques to Promote Active Learners in Introductory Philosophy Courses: a Curriculum for a Philosophy 101 Course" (2009). All Regis University Theses. Paper 14.
 • Ebert-May D, Brewer C, and Allred S. Innovation in largelectures—teaching for active learning. Bioscience 47: 601– 607, 1997.
 • Erdemir, N., Bakirci, H. ve Eyduran E. (2009). Determining of student teachers' selfconfidence using technology in instruction. Journal of Turkish Science Education, 6(3): 99–108
 • Filiz, B.,S. (2009). Soru cevap yöntemi eğitiminin öğretmenlerin soru sorma bilgisi ve soru sorma tekniklerine etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), Bahar , 167-195
 • Gönen, S., ve Kocakaya, S., (2006), Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimler üzerine görüşlerinin değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:19, 37-44,
 • Hammer D. (1997). Discovery learning and discovery teaching. Cognitionand Instruction 22: 163–168, 1997.
 • Harmin, M. (2006). Inspiring active learning: A complete handbook for today's teachers. Alexandria, VA,
 • Kale, N. (1994). Felsefe öğretimi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), 113-120.
 • Kalem, S. ve Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve iletişim sürecine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3 (2), 433-461
 • Kartal, T. (2007). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve hatırda tutmalarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Kızıltan, Ö. (2012). Felsefe öğretimi sorunları ve yeni yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 334-342.
 • Kızlıtepe Z. (2015) İçerik analizi, Seggie, N.F ve Bayyurt (Ed.) Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları; Ankara: Anı yayıncılık
 • Mark Winterbottom (2015). Active learning, cambridge ınternational examinations, October 2015
 • MEB, (2009). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı, Ankara.
 • Meyers, C., ve Jones, T. B. (1993). Promoting active learning: Strategies for the college classroom. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Mıchael, P. (2004) does active learning work? A review of the research, Journal of Engineering Education 5, 93(3) 223-231
 • Michael, J. A., & Modell, H. I. (2003). Active learning in secondary and college science classrooms: A working model for helping the learner to learn. London: Lawrence Erlbaum Associates
 • Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. London: Sage.
 • Niemi, H. (2002). Active Learning - A cultural change in teacher education and schools. Teaching and Teacher Education, 18, 763-780.
 • Ocak, G. (2010). The effect of learning stations on the level of academic success and retention of elementary school students. The New Educational Review. Vol. 21, No:2 (146-157)
 • Önen, F., Saka, M., Erdem, A. ve Gürdal, A., (2008). Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine iliskin bilgilerine etkisi: öpyep örneği; Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 9-23
 • Önen, F., Saka, M., Erdem, A., Uzal, G., Gürdal, A., (2008). Hizmet içi eğitime katılan fen bilgisi öğretmenlerinin öğretim tekniklerine ilişkin bilgilerindeki değişimin tespiti:tekirdağ örneği, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (9)1, 45-57
 • Patton M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. 3rd Sage Publications; Thousand Oaks, CA: 2002
 • Petress, K. (2008). What is meant by active learning? Education, 128(4), 566-569. Retrieved November 4, 2008, from Gale Virtual Reference Library database
 • Pintrich, PR. (1989) The dynamic interplay of student motivation andcognition in the college classroom, In: Advances in Motivation and Achievement: Motivation-Enhancing Environments,edited by Ames C and Maehr ML. Greenwich, CT: JAI, 1989, vol. 6, p. 117–160.
 • Popkin, R. H., & Stroll, A. (1993). Philosophy made simple (2nd ed.). New York: Broadway Books.
 • Prentless, K. (2006). What is meant by "active learning?" Education, 12, 566-569
 • Redish, E. F. (2003).Teaching physics with the Physics Suite. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Rosenberg, J. F. (1996). The practice of philosophy: A handbook for beginners (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Saracaloğlu A.,S ve Karasakaloğlu, N. (2011) Türkçe öğretmenlerinin öğretimde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(3), 951-960, 2011.
 • Scheyvens, R., Griffin, A. L., Jocoy, C. L., Liu, Y., & Bradford, M. (2008). Experimenting with active learning in geography: Dispelling the myths that perpetuate resistance. Journal of Geography in Higher Education, 32(1), 51-69.
 • Suissa, J. (2008). Teaching and doing philosophy of education: The question of style. Studies in Philosophy and Education, 27(2/3), 185-195.
 • Süzen, S. (2007). Aktif öğrenme teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi. (Yayınlanmış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Timur, B. ve İmer, N. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin derste kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi. X. Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongresi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 • Tok, N.,T( 2012) Etkili Öğretim için yöntem ve teknikler, Ahmet Doğanay(Ed.) Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde(s.161-240)
 • Türksoy E , Taşlıdere, E (2016) Aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretim yönteminin 5. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 1, Nisan 2016, Sayfa 57-77
 • Yılmaz, Z., Cihan, M., ve Şahin, Ç. (2005). Felsefe öğretmenlerinin öğretim yöntemlerini kullanma düzeylerinin öğretmen öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 199-213.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan ÜNSAL
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 37, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad337847, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {37}, pages = {1013 - 1040}, doi = {10.17152/gefad.337847}, title = {Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı}, key = {cite}, author = {Ünsal, Serkan} }
APA Ünsal, S. (2017). Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (3) , 1013-1040 . DOI: 10.17152/gefad.337847
MLA Ünsal, S. "Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 1013-1040 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/33422/337847>
Chicago Ünsal, S. "Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2017 ): 1013-1040
RIS TY - JOUR T1 - Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı AU - Serkan Ünsal Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17152/gefad.337847 DO - 10.17152/gefad.337847 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1013 EP - 1040 VL - 37 IS - 3 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.337847 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.337847 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı %A Serkan Ünsal %T Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 37 %N 3 %R doi: 10.17152/gefad.337847 %U 10.17152/gefad.337847
ISNAD Ünsal, Serkan . "Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 / 3 (Aralık 2017): 1013-1040 . https://doi.org/10.17152/gefad.337847
AMA Ünsal S. Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı. GEFAD. 2017; 37(3): 1013-1040.
Vancouver Ünsal S. Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 37(3): 1013-1040.
IEEE S. Ünsal , "Felsefe Dersinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 37, sayı. 3, ss. 1013-1040, Ara. 2017, doi:10.17152/gefad.337847