Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Açık ve Doğrulayıcı Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğretmen Adaylarının Geometrik Optik Konularındaki Başarılarına Etkisi

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2, 797 - 816, 26.08.2021
https://doi.org/10.17152/gefad.633439

Öz

Bu araştırmanın amacı açık sorgulamaya ve doğrulayıcı sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarına göre düzenlenen Genel Fizik Laboratuvarı III (Geometrik Optik Konuları) dersindeki uygulamaların Fen Bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına etkisinin incelenmesidir. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ankara ilinde bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı ikinci sınıfında okuyan, “Genel Fizik Laboratuvarı III” dersini alan 23’ü deney ve 21’i kontrol grubu olmak üzere toplam 44 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma nicel araştırma desenlerinden yarı deneysel desen çerçevesinde yürütülmüştür. Veriler, uygulama süreci başlamadan önce ön test ve uygulama bittikten sonra son test olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21 istatistik analiz programı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının çalışmada kullanılan teste verdikleri yanıtların genel dağılımlarının belirlenmesinde betimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Açık sorgulamaya ve doğrulayıcı sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarına göre düzenlenen laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının akademik başarılarına etkisinin incelendiği ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmada deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının başarı testi son test puan ortalamaları karşılaştırılmış ve başarı testi son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akpullukçu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı, hatırda tutma düzeyi ve tutumlarına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Babadoğan, C., & Gürkan, T. (2002). Sorgulayıcı öğretme stratejisinin akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 149-180.
 • Bartholow, M. (2007). A class inquiry into Newton's Cooling Curve. Journal of Chemical Education, 84(10), 1684-1685.
 • Bell, R. L., Smetana, L., & Binns, I. (2005). Simplifying inquiry instruction. The Science Teacher, 72(7), 30–33.
 • Bilir, U. (2015). Fen Bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çeliksöz, M. (2012). Farklı düzeylerdeki sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğretim Yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarı, tutum, bilimsel süreç becerisi ve bilgi kalıcılıklarına etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (3. basım). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demirkıran, Z. A. (2016). Fen Bilimleri dersinde araştırma-sorgulamaya dayalı uygulamaların etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdoğan, İ. (2003). Pozitivist metodoloji, bilimsel araştırma tasarımı, istatistiksel yöntemler, analiz ve yorum, Ankara: ErkYayınevi.
 • Erdoğan, N. M. (2005). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin atomun yapısı konusundaki başarılarına, kavramsal değişimlerine, bilimsel süreç becerilerine ve fene karşı tutumlarına sorgulayıcı- araştırma (inquiry) yönteminin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2005). How to design and evaluate research in education. (6thed). USA: New York: McGraw-Hill International Edition.
 • Galili, I., & Lavrik, V. (1998). Flux Concept in learning about light: a critique of the present situation. Science Education, 82(5), 591-613. George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. Boston: Allyn& Bacon.
 • Gosling, J. (2004). Introductory statistics: a comprehensive, self-paced, step by step statistics course for tertiary students. Australia, Glebe: Pascal Press.
 • Goksu, V., & Gunes, B. (2019). Araştırma Sorgulama ve Doğrulayıcı Laboratuvar Yöntemlerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 590-611.
 • Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64.
 • Huber, R. A., & Moore, C. J. (2001). A Model for extending hands‐on science to be inquiry based. School Science and Mathematics, 101(1), 32-42.
 • Karakuyu, Y., Bilgin, İ., & Sürücü, A. (2013). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının üniversite öğrencilerinin Genel Fizik Laboratuvarı dersindeki başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 237-250.
 • Kaya, B. (2009). Araştırma temelli öğretim ve bilimsel tartışma yönteminin ilköğretim öğrencilerinin asitler ve bazlar konusunu öğrenmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kaya, G., & Yılmaz, S. (2016). Açık sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarısına vebilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 300-318.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk, Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kwam, P. H., & Vidakovic, B. (2007). Nonparametric statistics with applications to science and engineering. New Jersey: A John Wiley&Sons, Inc.
 • Lim, B. R. (2001). Guidelines for designing inquiry-based learning on the web: Online professional development of educators. PhD Thesis. Indiana University,USA.
 • MEB, (2013). İlköğretim kurumları Fen Bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB, (2017). Fen Bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • Orcutt, C. B. J. (1997). A case study on inquiry-based science education and students’ feelings of success. Unpublished Master Dissertation, San Jose State University, Washington.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3rd ed). USA: Sage Publications.
 • Sadeh, I., & Zion, M. (2009). The development of dynamic inquiry performances within an open inquiry setting: Acomparison to guided inquiry setting. Journal of Research in Science Teaching, 46(10), 1137–1160.
 • Sakar, Ç. (2010). Araştırmaya dayalı kimya öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Sim, J., & Wright, C. (2002). Research in health care: concepts, designs and methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 • Şen, H. C. (2010). Bir öğrenci özellikleri-uygulama etkileşimi çalışması: sorgulama temelli öğretim ve düz anlatım metotlarıyla öğretimin lise öğrencilerinin fizik başarısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin, öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri, akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Tatar, N., & Kuru, M. (2006). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 147–158.
 • Wallace, S. C., Tsoi, M. Y., Calkin, J., & Darley, M. (2003). Learning from inquiry-based laboratories in nonmajor biology: an interpretive study of the relationships among inquiry experience, epistemologies, and conceptual growth. Journal of Research in Science Teaching, 40(10), 986-1024.
 • Yapıcı, M. (2011). Yapılandırmacılık. (Ed. İ. Yıldırım), Eğitim psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2012). Geometrik optik öğretiminde yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen laboratuar materyallerinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Zacharia, Z. (2003). Beliefs, attitudes and intentions of science teachers regarding the educational use of computersimulations and inquiry-based experiments in physics. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792–823.

The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects

Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2, 797 - 816, 26.08.2021
https://doi.org/10.17152/gefad.633439

Öz

The aim of this study is to examine the effects of the applications in the General Physics
Laboratory III (Geometric Optics Subjects) course on the academic achievement of prospective
science teachers according to open questioning and confirmatory questioning learning
approaches. In this context, a total of 44 pre-service teachers, 23 of whom were experimental and
21 of whom were in the control group, taking General Physics Laboratory III course in the
second year of Science Education Program in a public university in Ankara in the 2018-2019
academic year fall semester form the study group of the research. The research was conducted
within the framework of quasi-experimental design from quantitative research patterns. The data
were collected as pre-test before the application process started and as post-test after the
application process finished. SPSS 21 statistical analysis program was used to analyze the data.
Descriptive statistical techniques were used to determine the general distributions of prospective
teachers' responses to the test used in the study. The quasi-experimental design with pre-test and
post-test control group in which the effects of laboratory practices organized according to open questioning and confirmatory questioning-based learning approaches on the academic achievement of the prospective teachers were used. In the study, then, the achievement test posttest mean scores of the prospective teachers in the experimental and control groups were compared and a significant difference was found between the achievement test post-test mean scores in favor of the experimental group.

Kaynakça

 • Akpullukçu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarı, hatırda tutma düzeyi ve tutumlarına etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Babadoğan, C., & Gürkan, T. (2002). Sorgulayıcı öğretme stratejisinin akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 149-180.
 • Bartholow, M. (2007). A class inquiry into Newton's Cooling Curve. Journal of Chemical Education, 84(10), 1684-1685.
 • Bell, R. L., Smetana, L., & Binns, I. (2005). Simplifying inquiry instruction. The Science Teacher, 72(7), 30–33.
 • Bilir, U. (2015). Fen Bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çeliksöz, M. (2012). Farklı düzeylerdeki sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğretim Yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarı, tutum, bilimsel süreç becerisi ve bilgi kalıcılıklarına etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (3. basım). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demirkıran, Z. A. (2016). Fen Bilimleri dersinde araştırma-sorgulamaya dayalı uygulamaların etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdoğan, İ. (2003). Pozitivist metodoloji, bilimsel araştırma tasarımı, istatistiksel yöntemler, analiz ve yorum, Ankara: ErkYayınevi.
 • Erdoğan, N. M. (2005). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin atomun yapısı konusundaki başarılarına, kavramsal değişimlerine, bilimsel süreç becerilerine ve fene karşı tutumlarına sorgulayıcı- araştırma (inquiry) yönteminin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2005). How to design and evaluate research in education. (6thed). USA: New York: McGraw-Hill International Edition.
 • Galili, I., & Lavrik, V. (1998). Flux Concept in learning about light: a critique of the present situation. Science Education, 82(5), 591-613. George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. Boston: Allyn& Bacon.
 • Gosling, J. (2004). Introductory statistics: a comprehensive, self-paced, step by step statistics course for tertiary students. Australia, Glebe: Pascal Press.
 • Goksu, V., & Gunes, B. (2019). Araştırma Sorgulama ve Doğrulayıcı Laboratuvar Yöntemlerinin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 590-611.
 • Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64.
 • Huber, R. A., & Moore, C. J. (2001). A Model for extending hands‐on science to be inquiry based. School Science and Mathematics, 101(1), 32-42.
 • Karakuyu, Y., Bilgin, İ., & Sürücü, A. (2013). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının üniversite öğrencilerinin Genel Fizik Laboratuvarı dersindeki başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 237-250.
 • Kaya, B. (2009). Araştırma temelli öğretim ve bilimsel tartışma yönteminin ilköğretim öğrencilerinin asitler ve bazlar konusunu öğrenmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kaya, G., & Yılmaz, S. (2016). Açık sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarısına vebilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 300-318.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk, Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Kwam, P. H., & Vidakovic, B. (2007). Nonparametric statistics with applications to science and engineering. New Jersey: A John Wiley&Sons, Inc.
 • Lim, B. R. (2001). Guidelines for designing inquiry-based learning on the web: Online professional development of educators. PhD Thesis. Indiana University,USA.
 • MEB, (2013). İlköğretim kurumları Fen Bilimleri dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB, (2017). Fen Bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • Orcutt, C. B. J. (1997). A case study on inquiry-based science education and students’ feelings of success. Unpublished Master Dissertation, San Jose State University, Washington.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3rd ed). USA: Sage Publications.
 • Sadeh, I., & Zion, M. (2009). The development of dynamic inquiry performances within an open inquiry setting: Acomparison to guided inquiry setting. Journal of Research in Science Teaching, 46(10), 1137–1160.
 • Sakar, Ç. (2010). Araştırmaya dayalı kimya öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Sim, J., & Wright, C. (2002). Research in health care: concepts, designs and methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 • Şen, H. C. (2010). Bir öğrenci özellikleri-uygulama etkileşimi çalışması: sorgulama temelli öğretim ve düz anlatım metotlarıyla öğretimin lise öğrencilerinin fizik başarısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Taşkoyan, S. N. (2008). Fen ve teknoloji öğretiminde sorgulayıcı öğrenme stratejilerinin, öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri, akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Tatar, N., & Kuru, M. (2006). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 147–158.
 • Wallace, S. C., Tsoi, M. Y., Calkin, J., & Darley, M. (2003). Learning from inquiry-based laboratories in nonmajor biology: an interpretive study of the relationships among inquiry experience, epistemologies, and conceptual growth. Journal of Research in Science Teaching, 40(10), 986-1024.
 • Yapıcı, M. (2011). Yapılandırmacılık. (Ed. İ. Yıldırım), Eğitim psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2012). Geometrik optik öğretiminde yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen laboratuar materyallerinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Zacharia, Z. (2003). Beliefs, attitudes and intentions of science teachers regarding the educational use of computersimulations and inquiry-based experiments in physics. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792–823.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim YÜKSEL (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5686-9344
Türkiye


Merve EKER
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5938-7954
Türkiye


Ayşe Nesibe ÖNDER
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7677-8861
Türkiye


Ezgi GÜVEN YILDIRIM
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8378-700X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 41, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad633439, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {41}, pages = {797 - 816}, doi = {10.17152/gefad.633439}, title = {The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects}, key = {cite}, author = {Yüksel, İbrahim and Eker, Merve and Önder, Ayşe Nesibe and Güven Yıldırım, Ezgi} }
APA Yüksel, İ. , Eker, M. , Önder, A. N. & Güven Yıldırım, E. (2021). The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41 (2) , 797-816 . DOI: 10.17152/gefad.633439
MLA Yüksel, İ. , Eker, M. , Önder, A. N. , Güven Yıldırım, E. "The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 797-816 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/64632/633439>
Chicago Yüksel, İ. , Eker, M. , Önder, A. N. , Güven Yıldırım, E. "The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2021 ): 797-816
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects AU - İbrahim Yüksel , Merve Eker , Ayşe Nesibe Önder , Ezgi Güven Yıldırım Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17152/gefad.633439 DO - 10.17152/gefad.633439 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 797 EP - 816 VL - 41 IS - 2 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.633439 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.633439 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects %A İbrahim Yüksel , Merve Eker , Ayşe Nesibe Önder , Ezgi Güven Yıldırım %T The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects %D 2021 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 41 %N 2 %R doi: 10.17152/gefad.633439 %U 10.17152/gefad.633439
ISNAD Yüksel, İbrahim , Eker, Merve , Önder, Ayşe Nesibe , Güven Yıldırım, Ezgi . "The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 / 2 (Ağustos 2021): 797-816 . https://doi.org/10.17152/gefad.633439
AMA Yüksel İ. , Eker M. , Önder A. N. , Güven Yıldırım E. The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects. GEFAD. 2021; 41(2): 797-816.
Vancouver Yüksel İ. , Eker M. , Önder A. N. , Güven Yıldırım E. The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 41(2): 797-816.
IEEE İ. Yüksel , M. Eker , A. N. Önder ve E. Güven Yıldırım , "The Effect of Open and Confirmatory Questioning Based Learning Approaches on the Success of Prospective Teachers on Geometric Optics Subjects", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 41, sayı. 2, ss. 797-816, Ağu. 2021, doi:10.17152/gefad.633439