Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 1 - 28, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.930554

Öz

Bu çalışma, öğretmen adaylarının pandemi öncesi ve sonrası mesleki gelişimleri açısından tercih ettikleri informal öğrenme etkinliklerinin neler olduğunu ve gerçekleştirdikleri informal öğrenme etkinliklerini tercih etme nedenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri bölümlerinde okuyan 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile yapılmış betimleyici bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “İnformal öğrenme davranışları formu” açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analize tabi tutularak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, pandemi döneminden önce öğretmen adayları mesleki gelişimleri için çoğunlukla başka kişilerden öğrenme yoluyla informal öğrenmeler gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra bu araştırmada kişiler arası olmayan kaynaklardan gerçekleşen informal öğrenme etkinliklerine ilişkin bulgularda yüksek orandadır. Öğretmen adaylarının pandemi döneminde ise başka kişilerden öğrenme kaynakları belirgin bir şekilde azalmıştır. Kişiler arası olmayan kaynaklardan öğrenme belirgin bir şekilde artmıştır. Öğretmen adayları gerçekleştirdikleri informal öğrenme etkinliklerinin nedenlerini en çok “kendilerini geliştirmek” ve “meslek hayatlarına katkı sağlamak” olduğunu, bunun yanı sıra öğretmen adayları öğrencilik hayatlarındaki “başarılarını artırmak” ve “boş vakitlerini değerlendirmek” olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının kendilerini geliştirmek istemeleri ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamasında informal öğrenme etkinliklerin önemli bir yeri olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Akgül, G. & Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/59733/847318 adresinden erişilmiştir.
 • Alakurt, T. (2015). Workplace informal learning behaviors of information technology teachers. Elementary Education Online, 14(3), 934-945. http://www.ilkogretimonline.org/?mno=123955 adresinden erişilmiştir.
 • Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies,15(4),109-129. https://dx.doi.org/10.7827
 • Bartan, M. (2020). Preschool teachers’ informal learning behaviors. Journal of Education and Future, (18), 17-27. https://doi.org/10.30786/jef.569455
 • Bartan, M., Akbaba Dağ, S., Kılıç Şahin, H. & Demir, S. (2020). Okul öncesi öğretmeni adayları ile sınıf öğretmeni adaylarının informal öğrenme şekillerinin incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (3), 52-61. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.595405
 • Berg, S. A., & Chyung, S. Y. (2008). Factors that influence informal learning in the workplace. Journal of Workplace Learning, 20(4), 229-244. https://doi.org/10.1108/13665620810871097
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/56247/773769 adresinden erişilmiştir.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761354 adresinden erişilmiştir.
 • Collin, K. (2002). Development engineers’ conceptions of learning at work. Studies in Continuing Education, 24(2), 133–152. https://doi.org/10.1080/0158037022000020956
 • Cross, J. (2003). Informal learning the other 80%. [Online] Retrieved from http://www.americalearningmedia.net/edicion-000/3-analysis/3231-informallearning
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16, 171– 190. https://doi.org/10.1007/s10956-006-9027-1
 • Garrick, J. (2001). Informal learning in the workplace: Unmasking human resource development. London:Routledge.
 • Greenhow, C. & Robelia, B. (2009). Informal learning and identity formation in online social networks. Learning Media & Technology, 34, 119–140. https://doi.org/10.1080/17439880902923580
 • Günbaş, N. & Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about distance education during the covid-19 pandemic, Sakarya University Journal of Education, 10(3), 686-716. https://doi.org/10.19126/suje.789705
 • Hoekstra, A., Brekelmans, M., Beijaard, D. & Korthagen, F. (2009). Experienced teachers' informal learning: Learning activities and changes in behavior and cognition. Teaching and Teacher Education, 25(5), 663-673. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.12.007
 • Hossain, M. A. & Sormunen, E. (2019). Does informal peer learning stimulate acquisition and development of ICT skills? Education for Information, 35(2), 129-148. https://doi.org/10.3233/EFI-180241
 • Hsi, S. (2007). Conceptualizing learning from the everyday activities of digital kids. International Journal of Science Education, 29, 1509–1529. https://doi.org/10.1080/09500690701494076
 • İnci Kuzu, Ç. (2020). COVİD-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (eba tv) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim Dergisi,49(1), 505-527. https://doi.org/10.37669/milliegitim.720556
 • Jacobs, R. L. & Park, Y. (2009). A proposed conceptual framework of workplace learning: Implications for theory development and research in human resource development. Human Resource Development Review, 8(2), 133–150. https://doi.org/10.1177/1534484309334269
 • Jones, K. (2020). How technology is shaping the future of education. Retrieved from https://www.visualcapitalist.com/how-technology-is-shaping-the-future-ofeducation/
 • Khaddage, F. & Knezek, G. (2011). Opportunities for mobile applications to empower informal learning in university environments. In C. Ho & M. Lin (Eds.), Proceedings of E-learn 2011–World Conference on E-learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 236–243). Paper presented at the World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, HI: Association for the Advancement of Computing in Education.
 • Kyndt, E., Gijbels, D., Grosemans, I. & Donche, V. (2016). Teachers’ everyday professional development: Mapping informal learning activities, antecedents, and learning outcomes. Review of Educational Research, 86(4), 1111–1150. https://doi.org/10.3102/0034654315627864.
 • Lecat, A., Raemdonck, I., Beausaert, S. & März, V. (2019). The what and why of primary and secondary school teachers' informal learning activities. International Journal of Educational Research, 96, 100-110. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.06.003
 • Livingstone, D. (2002). Mapping the iceberg. NALL Working Paper #54. [Online] Retrieved from http://nall.oise.utoronto.ca/res/54DavidLivingstone.
 • Lohman, M. C. (2005). A survey of factors influencing the engagement of two professional groups in informal workplace learning activities. Human Resource Development Quarterly, 16(4), 501–527. https://doi.org/10.1002/hrdq.1153
 • Mertoğlu, H. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının farklı öğrenme ortamlarında gerçekleştirdikleri okul dışı etkinliklere ilişkin görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 4(1), 37-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrinen/issue/46270/476699 adresinden erişilmiştir.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage Publications.
 • Mintz, V. (2020). Why i’m learning more with distance learning than i do in school. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/05/05/opinion/coronavirus-pandemicdistancelarning.html
 • Miser, R. (2011). Yaşam boyu öğrenmenin bir bileşeni: informal öğrenme. Yeniden İmece, 8(29), 44- 46.
 • Moore, A.L. & Klein, J.D. (2020). Facilitating informal learning at work. TechTrends 64, 219– 228. https://doi.org/10.1007/s11528-019-00458-3
 • Noe, R. A., Tews, M. J. & Marand, A. D. (2013). Individual differences and informal learning in the workplace. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 327–335. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.06.009
 • Rogers, A. (2013). The classroom and the everyday: the importance of informal learning for formal learning. Investigar Em Educacao, 1(1), 2014, 7–34. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/311419581_The_Classroom_and_the_ Everyday_The_Importance_of_Informal_Learning_for_Formal_Learning_1
 • Rukancı, F. & Anameriç, H. (2004). Bilgi toplumu ve toplumun bilgilenmesinde kütüphanelerin rolü, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Librarianship International Symposium, 21-24 October 2004. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. (Published) [Conference Paper].
 • Sarı, T. & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • Sarıoğlan, A. & Küçüközer, H. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerinin araştırılması. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1-15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrinen/issue/30340/299912 adresinden erişilmiştir.
 • Shapir, J.K. (2003). Exploring teachers’ informal learning for policy on professional development. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in RAND Graduate School, Pittsburg.
 • Willis, D. G., Sullivan-Bolyai, S., Knafl, K. & Cohen, M. Z. (2016). Distinguishing features and similarities between descriptive phenomenological and qualitative description research. Western Journal of Nursing Research, 38(9), 1185-1204. doi: 10.1177/0193945916645499
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf dışı) fen eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), ss.46-59. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd05ERXhNUT09 adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcu, H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),6(4), 237-250. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/57638/788890 adresinden erişilmiştir.

Investigation of Informal Learning Activities of Social Studies and Science Teacher Candidates During and Before the Pandemic

Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1, 1 - 28, 28.04.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.930554

Öz

This study examines teacher candidates professional development through informal learning activities and the reasons for undertaking these informal learning activities. The participants of the research consists of 30 teacher candidates studying in the Social Studies and Science departments of Kastamonu University Faculty of Education. The research is a descriptive study conducted with a qualitative research approach."Informal learning behaviors form" prepared by the researchers was used as a data collection tool in the study. The data of the research were analyzed by subjecting descriptive analysis. According to the research results, before the pandemic period, teacher candidates stated that they mostly learned informal learning from other people for their professional development. In addition, the findings of this study regarding informal learning activities from non-interpersonal sources are high. During the pandemic period of the teacher candidates, learning resources from other people decreased significantly. Learning from non-interpersonal sources has increased markedly. The pre-service teachers stated that the reasons for the informal learning activities they carried out were mostly "improving themselves" and "contributing to their professional life", as well as "increasing their success" in their student life and "making use of their free time". It can be said that informal learning activities have an important place in the desire of teacher candidates to improve themselves and contribute to their professional development.

Kaynakça

 • Akgül, G. & Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37. https://dergipark.org.tr/tr/pub/eyyad/issue/59733/847318 adresinden erişilmiştir.
 • Alakurt, T. (2015). Workplace informal learning behaviors of information technology teachers. Elementary Education Online, 14(3), 934-945. http://www.ilkogretimonline.org/?mno=123955 adresinden erişilmiştir.
 • Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies,15(4),109-129. https://dx.doi.org/10.7827
 • Bartan, M. (2020). Preschool teachers’ informal learning behaviors. Journal of Education and Future, (18), 17-27. https://doi.org/10.30786/jef.569455
 • Bartan, M., Akbaba Dağ, S., Kılıç Şahin, H. & Demir, S. (2020). Okul öncesi öğretmeni adayları ile sınıf öğretmeni adaylarının informal öğrenme şekillerinin incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (3), 52-61. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.595405
 • Berg, S. A., & Chyung, S. Y. (2008). Factors that influence informal learning in the workplace. Journal of Workplace Learning, 20(4), 229-244. https://doi.org/10.1108/13665620810871097
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/56247/773769 adresinden erişilmiştir.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761354 adresinden erişilmiştir.
 • Collin, K. (2002). Development engineers’ conceptions of learning at work. Studies in Continuing Education, 24(2), 133–152. https://doi.org/10.1080/0158037022000020956
 • Cross, J. (2003). Informal learning the other 80%. [Online] Retrieved from http://www.americalearningmedia.net/edicion-000/3-analysis/3231-informallearning
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16, 171– 190. https://doi.org/10.1007/s10956-006-9027-1
 • Garrick, J. (2001). Informal learning in the workplace: Unmasking human resource development. London:Routledge.
 • Greenhow, C. & Robelia, B. (2009). Informal learning and identity formation in online social networks. Learning Media & Technology, 34, 119–140. https://doi.org/10.1080/17439880902923580
 • Günbaş, N. & Gözüküçük, M. (2020). Views of elementary school children’s parents about distance education during the covid-19 pandemic, Sakarya University Journal of Education, 10(3), 686-716. https://doi.org/10.19126/suje.789705
 • Hoekstra, A., Brekelmans, M., Beijaard, D. & Korthagen, F. (2009). Experienced teachers' informal learning: Learning activities and changes in behavior and cognition. Teaching and Teacher Education, 25(5), 663-673. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.12.007
 • Hossain, M. A. & Sormunen, E. (2019). Does informal peer learning stimulate acquisition and development of ICT skills? Education for Information, 35(2), 129-148. https://doi.org/10.3233/EFI-180241
 • Hsi, S. (2007). Conceptualizing learning from the everyday activities of digital kids. International Journal of Science Education, 29, 1509–1529. https://doi.org/10.1080/09500690701494076
 • İnci Kuzu, Ç. (2020). COVİD-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (eba tv) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim Dergisi,49(1), 505-527. https://doi.org/10.37669/milliegitim.720556
 • Jacobs, R. L. & Park, Y. (2009). A proposed conceptual framework of workplace learning: Implications for theory development and research in human resource development. Human Resource Development Review, 8(2), 133–150. https://doi.org/10.1177/1534484309334269
 • Jones, K. (2020). How technology is shaping the future of education. Retrieved from https://www.visualcapitalist.com/how-technology-is-shaping-the-future-ofeducation/
 • Khaddage, F. & Knezek, G. (2011). Opportunities for mobile applications to empower informal learning in university environments. In C. Ho & M. Lin (Eds.), Proceedings of E-learn 2011–World Conference on E-learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 236–243). Paper presented at the World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, HI: Association for the Advancement of Computing in Education.
 • Kyndt, E., Gijbels, D., Grosemans, I. & Donche, V. (2016). Teachers’ everyday professional development: Mapping informal learning activities, antecedents, and learning outcomes. Review of Educational Research, 86(4), 1111–1150. https://doi.org/10.3102/0034654315627864.
 • Lecat, A., Raemdonck, I., Beausaert, S. & März, V. (2019). The what and why of primary and secondary school teachers' informal learning activities. International Journal of Educational Research, 96, 100-110. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.06.003
 • Livingstone, D. (2002). Mapping the iceberg. NALL Working Paper #54. [Online] Retrieved from http://nall.oise.utoronto.ca/res/54DavidLivingstone.
 • Lohman, M. C. (2005). A survey of factors influencing the engagement of two professional groups in informal workplace learning activities. Human Resource Development Quarterly, 16(4), 501–527. https://doi.org/10.1002/hrdq.1153
 • Mertoğlu, H. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının farklı öğrenme ortamlarında gerçekleştirdikleri okul dışı etkinliklere ilişkin görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 4(1), 37-60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrinen/issue/46270/476699 adresinden erişilmiştir.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage Publications.
 • Mintz, V. (2020). Why i’m learning more with distance learning than i do in school. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/05/05/opinion/coronavirus-pandemicdistancelarning.html
 • Miser, R. (2011). Yaşam boyu öğrenmenin bir bileşeni: informal öğrenme. Yeniden İmece, 8(29), 44- 46.
 • Moore, A.L. & Klein, J.D. (2020). Facilitating informal learning at work. TechTrends 64, 219– 228. https://doi.org/10.1007/s11528-019-00458-3
 • Noe, R. A., Tews, M. J. & Marand, A. D. (2013). Individual differences and informal learning in the workplace. Journal of Vocational Behavior, 83(3), 327–335. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.06.009
 • Rogers, A. (2013). The classroom and the everyday: the importance of informal learning for formal learning. Investigar Em Educacao, 1(1), 2014, 7–34. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/311419581_The_Classroom_and_the_ Everyday_The_Importance_of_Informal_Learning_for_Formal_Learning_1
 • Rukancı, F. & Anameriç, H. (2004). Bilgi toplumu ve toplumun bilgilenmesinde kütüphanelerin rolü, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: Saga of Librarianship International Symposium, 21-24 October 2004. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. (Published) [Conference Paper].
 • Sarı, T. & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • Sarıoğlan, A. & Küçüközer, H. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerinin araştırılması. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1-15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrinen/issue/30340/299912 adresinden erişilmiştir.
 • Shapir, J.K. (2003). Exploring teachers’ informal learning for policy on professional development. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in RAND Graduate School, Pittsburg.
 • Willis, D. G., Sullivan-Bolyai, S., Knafl, K. & Cohen, M. Z. (2016). Distinguishing features and similarities between descriptive phenomenological and qualitative description research. Western Journal of Nursing Research, 38(9), 1185-1204. doi: 10.1177/0193945916645499
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf dışı) fen eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), ss.46-59. https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd05ERXhNUT09 adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcu, H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd),6(4), 237-250. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/57638/788890 adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut Sami KILIÇ (Sorumlu Yazar)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3068-3960
Türkiye


Serpil RECEPOĞLU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4189-4456
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 42, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gefad930554, journal = {Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-9058}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {1 - 28}, doi = {10.17152/gefad.930554}, title = {Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kılıç, Mahmut Sami and Recepoğlu, Serpil} }
APA Kılıç, M. S. & Recepoğlu, S. (2022). Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (1) , 1-28 . DOI: 10.17152/gefad.930554
MLA Kılıç, M. S. , Recepoğlu, S. "Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi" . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/69633/930554>
Chicago Kılıç, M. S. , Recepoğlu, S. "Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2022 ): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi AU - Mahmut Sami Kılıç , Serpil Recepoğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17152/gefad.930554 DO - 10.17152/gefad.930554 T2 - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 42 IS - 1 SN - 1301-9058- M3 - doi: 10.17152/gefad.930554 UR - https://doi.org/10.17152/gefad.930554 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi %A Mahmut Sami Kılıç , Serpil Recepoğlu %T Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi %D 2022 %J Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-9058- %V 42 %N 1 %R doi: 10.17152/gefad.930554 %U 10.17152/gefad.930554
ISNAD Kılıç, Mahmut Sami , Recepoğlu, Serpil . "Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi". Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 1 (Nisan 2022): 1-28 . https://doi.org/10.17152/gefad.930554
AMA Kılıç M. S. , Recepoğlu S. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi. GEFAD. 2022; 42(1): 1-28.
Vancouver Kılıç M. S. , Recepoğlu S. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 42(1): 1-28.
IEEE M. S. Kılıç ve S. Recepoğlu , "Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde İnformal Öğrenmelerinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 1, ss. 1-28, Nis. 2022, doi:10.17152/gefad.930554